آوار محرومیت بر سر جوانان کوهدشتی/انیمیشن هنری با جنبه های صنعتی مغفول مانده است

آوار محرومیت بر سر جوانان کوهدشتی/انیمیشن هنری با جنبه های صنعتی مغفول مانده است

کارشناس گرافیک و فعال حوزه انیمیشن، گفت: باید از فرصت و بستر فالیت های انیمیشن و پویا نمایی برای رونق اشتغال و اقتصاد در استان فراهم شود.