مروری بر آثار نقاشی استاد طهمورث آشناگر هنرمند لرستانی

مروری بر آثار نقاشی استاد طهمورث آشناگر هنرمند لرستانی

استاد طهمورث آشناگر متولد ۱۳۵۳/لرستان خرم آباد