«نصراله بازگیران» نمونه یک مدیر موفق و بابرنامه/ گزارش تصویری فعالیت ها در آموزش و پرورش عشایری لرستان

«نصراله بازگیران» نمونه یک مدیر موفق و بابرنامه/ گزارش تصویری فعالیت ها در آموزش و پرورش عشایری لرستان

آموزش و پرورش منطقه عشایری لرستان بنا به ضرورت بافت عشیره ای وسیع ترین منطقه آموزشی استان است که مسئولیت خدمات رسانی آموزشی و پرورشی به فرزندان عشایر را به عهده دارد. از جمله نقاط قوت این منطقه کمک به فرزندان مناطق محروم و عشایر و حضور در تمامی نقاط کمتر توسعه یافته و عشایری استان […]