دیدار ورزشکاران و قهرمانان ورزشی با کامیاب تیموری

دیدار ورزشکاران و قهرمانان ورزشی با کامیاب تیموری

قهرمانانی از جنس دیروز و امروز