گزارش تصویری/بازدید استاندار لرستان به همراه امام جمعه کوهدشت و مدیران استانی از شهرک صنعتی کوهدشت و بخش های راکد این شهرک

گزارش تصویری/بازدید استاندار لرستان به همراه امام جمعه کوهدشت و مدیران استانی از شهرک صنعتی کوهدشت و بخش های راکد این شهرک

بازدید استاندار لرستان و امام جمعه کوهدشت به همراه مدیران استانی از شهرک صنعتی کوهدشت و بخش های راکد این شهرک عکاس:بهزاد سپهوند