نمایندگان آمریکایی طرح تمدید قانون تحریم های ایران را تصویب کردند

نمایندگان آمریکایی طرح تمدید قانون تحریم های ایران را تصویب کردند

در ادامه اقدامات خصمانه واشنگتن، طرح تمدید ۱۰ ساله قانون تحریم های ایران با اکثریت آرا در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید.