دکتر ایرانی جدی ترین گزینه استانداری خوزستان

دکتر ایرانی جدی ترین گزینه استانداری خوزستان

به گزارش میرملاس ؛ پس از برکناری دکتر عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان ؛ دکتر ایرانی فرماندار لرستانی شهرستان کرج به عنوان جدی ترین گزینه استانداری خوزستان مطرح شده است. بر اساس تازه ترین شنیده ها ؛گزینه ی پیشنهادی و جدی تصدی کرسی استانداری خوزستان از طرف وزارت کشور دکتر محمدتقی ایرانی می باشد. ایرانی در حال حاضر سمت […]