فریده اولادقباد: باید قوانین تکراری و متروک در حوزه زنان حذف شود

فریده اولادقباد: باید قوانین تکراری و متروک در حوزه زنان حذف شود

      فریده اولاد قباد نماینده مجلس دهم می گوید: به نظر من، مهمتر از قانونگذاری جدید، ما نیاز به تغییر نگرش سنتی جامعه نسبت به زنان داریم. قوانین خوبی داریم اما به دلیل حاکم بودن نگاه سنتی و تبعیض آمیز، به صورت نامناسب تفسیر و اجرا می شوند. تعداد زنان مجلس دهم، تقریبا […]