وزیر کشور : استان های لرستان و آذربایجان شرقی مدل توسعه تولید و ایجاد اشتغال پایدار روستایی شدند

وزیر کشور : استان های لرستان و آذربایجان شرقی مدل توسعه تولید و ایجاد اشتغال پایدار روستایی شدند

    وزیر کشور از انتخاب استان های لرستان و آذربایجان شرقی به عنوان استان های پایلوت و مدل توسعه تولید و ایجاد اشتغال پایدار روستایی در راستای تحقق اهداف برنامه های ملی ارتقای توان تولید ملی خبر خبر داد. وزیر کشور از انتخاب استان های لرستان و آذربایجان شرقی به عنوان استان های پایلوت […]