تصاویر حضور خبرنگاران در شعبه های اخذ رای در خرم آباد

تصاویر حضور خبرنگاران در شعبه های اخذ رای در خرم آباد