کد خبر : 1065
تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۱
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 558 بازدید

پشت خط انتخابات 3

پشت خط انتخابات 3 حشمت اله آزادبخت : همتی برتر،مدرسه ای بهتربا رای دادن به برادر…رای مافقط…شایسته ی شورای دانش آموزی برادر…کاندیدماحاجیه آقای…هرروزبرای مدرسه اردوبرگزارمی کنم…برای همه نمره ی قبولی می گیرم…نرخ اجناس بوفه ی مدرسه راپایین می آورم…نوروزی زلزله،کاندیدهرچی دله… این بریده هایی بودازتبلیغات انتخابات شورای دانش آموزی مدرسه ی راهنمایی…که چندی پیش مقابل […]

پشت خط انتخابات 3

حشمت اله آزادبخت :

همتی برتر،مدرسه ای بهتربا رای دادن به برادر…رای مافقط…شایسته ی شورای دانش آموزی برادر…کاندیدماحاجیه آقای…هرروزبرای مدرسه اردوبرگزارمی کنم…برای همه نمره ی قبولی می گیرم…نرخ اجناس بوفه ی مدرسه راپایین می آورم…نوروزی زلزله،کاندیدهرچی دله…
این بریده هایی بودازتبلیغات انتخابات شورای دانش آموزی مدرسه ی راهنمایی…که چندی پیش مقابل چشم ریزدوربین موبایل من اتفاق افتاد تا امروزشماومن آن اراباشعارهای تبلیغاتی بزرگ ترهامقایسه کنیم وبه تحلیل بنشینیم.
حالامااگردست همت به دست مهردهیم می توانیم شهری آبادداشته باشیم.البته فقط وفقط باانتخاب برادرحاج…واگرفقط وفقط برای برادر..همت نکنیم بعدازعید91شهر،بالبه ی سردکوه هایش همان کاسه ی خشک خالی ست که هست وهم چنان درگودال فقربه سرخواهدبرد.بازوم شدن میکروسکوپ توجه روی این شعارمی توان پس ازسال هااین میکروب بزرگ راکشف کردکه شهرما واستان شمادرحال حاضرپایین ترووخیم ترازدیگران است ولی باانتخاب برادر..خدای نکرده برتروبهترازمثلااصفهان وقم وشیرازو…خواهدشد.
حالادوپای جفت تحلیل راآماده کنیدتادراین خانه بازی مدرن داخل خانه ی دوم بپریم.مافقط به برادر..رای می دهیم…توجه بفرماییدکه این گلوله ی کشنده ی توپ”فقط”ازکجای تاریخ زورگویی هاوخودخواهی هابه این سمت شلیک شده است وصدای ناهنجارش کاسه ی سرامروزراسوت می کشد؟!فقط من،فقط برادرم،فقط پدرم.
واماخانه ی سوم راعمری ست پریده ایم وباآن خاطرات درازی داریم.برادر…اتنخاب شایسته ی جناعالی را به سِمّت…خیابان اصلی شهربااین پلاکاردها چروک پیشانی بزرگ کرده است.اینجا یک سوال کزکرده باقی می ماندکه اگرهرروزه این همه رییس شایسته منصوب می گرددچراپلک پیشرفت این استان تکان نمی خورد؟!
خانه ی چهارم پارادوکس زیبایی آفریده که درتاریخ ادبیات این سرزمین بی نظیراست.باپریدن به خانه ی پنج شاخ ها،ببخشید،کمربندهای تعجب رامحکم ببندید که هواپیمای اف شعاردَه تبلیغاتی ماسرعتی سرسام آوربه خودمی گیرد.این هم نمونه ی حرف هایی ست که چشم بسته بافوران شدیداسیدمعده بردهانه ی دهان شعار جاری می شوندوگدازه های یخ زده ی دوران گذشته اش هنوزازشانه ی درودیواراستان ماپاک نشده است.دانش آموزی که تنهابه عزم شکارلاغررای،تیرداغ این شعار راشلیک نموده است،نمی دانسته که این کارازعهده ی کشور،ببخشید،مدرسه هم خارج است واگرهرروزبه تفریح ولبخندوشادی برویم ودنیارالذت ببریم،پس باکدام وقت زندگی کنیم؟! دیته؟!!
متاسفانه هواپیمای گازی ماکه بایک کپسول بوتان می تواند دنیارادورسرش بچرخاند،سرازخانه ی ابرها درآورده ودیگرازکنترل برج مراقبت شرم خارج شده است.برای همه ی شماکارفراهم می کنم وباآوردن کارخانه و…زندگی همه اتان بیست می شود.به به!اازاین بهترنمی شود.بی کوچک ترین فشردن دندان زحمتی همه 20می یریم.خداراشکرکه دیگردانش آموزتنبل وجودندارد.ازطرفی،دیگرتبعیض بین همه ی مردم،بازهم ببخشید،دانش آموزان وجودنخواهدداشت وهمه بدون بازکردن لای کتاب، رییس،ببخشید قبول می شوند.ازطرف دیگر،دیگرآقای رییس نمی تواندفقط وفقط به پسرو برادروخواهرزاده های خودش نمره بدهدوهمه وهمه استخدام ،شرمنده،لیسانس می گیرند.این ازغول بی رحم بی کاری که باسه سوت مثل … خفه اش کردیم.امابزرگ ترین ایراداین طرح بزرگ اشتغال،ببخشید،این شعاربزرگ دراین است که همه بااخذ نمره ی قبولی دکترومهندس وکارمندو…می شوندواین مملکت فردا پس فردا این همه کارگر ومغازه دارودزد وبی کار وموادفروش و…ازکجابیاورد؟
خان هفتم مثل نرخ خواروباراین روزهاسربه لایه ی اوزون ساییده ودرهیچ خانه ی زمینی دیده نمی شود.بسیارخوشحالیم اما که نامزدهای عزیز مامی توانند بایک چشم به هم نزدن انشاالله بعدازورودآقای فقط به مجلس،نرخ چیپس ویخمک،ببخشید،برنج وروغن و…رابه اندازه ی قامت یک” بلِس” پایین بیاورند که خداکندتاآن موقع نرخ یک بلس مثل موشک به فضای گرانی پرتاب نشود.واما رستم شعارنامه ی ما به به هیچ هفتی بندنمی شودوماباخواندن خانه ی هشتم لرزه برارگ انداممان می افتد.که مامردم ایران ازواژه ی زلزله خاطره ی سیاهی داریم ودوست نداریم بم دل خوشی وآرامشمان هرلحظه فروریزد.اگربرادر…کاندیدهرچه دل است ،چگونه می تواندباچندهزارریشترویران گری،دست مرمت بردیواردل هابکشد؟حالامن اعتقاددارم سیردرفضا وگشت درآفاق را به نامزدهای عزیز سپرده وخودمان همین پایین دست درگردن،به خانه بازی معمولی بپردازیم.
درپایان بی مناسبت نیست شما انگشت شست راروی وسطی قراردهید تامن گزیده ی شعری ازآقای مصطفی امرایی هنرمندخوب شبکه ی افلاک رابخوانم که چندشب پیش درجنگ شادی سالن ارشادکوهدشت درقالب یک موزیکال طنز زیبا اجرانمود:
انتخابات بی وهایمومین لیست انتظار/دست ازآستین درآر/چون سی بنده رای تودِنون شوواجب تره/رای من یادت نره/لیله ی گازمیارم تاتیک دراغلت/حل کنم ای مشکلت/غول اگربووه گرونی شاخشِ سیت می شکنم/مین مزگش می زنم/مطمین بو ای حقیرقولم دِ کوه محکم تره/رای من یادت نره/مَپلِ وصل می کنم وِ سوردُم
اندرخیال/هیچ کاری نی محال/رودودریاچه که سهله اقیانوس درس می کم/فعلاایطورحس می کم/آوباریکین بارمی کم مورم وِاولا بیسره/رای من یادت
نره/صندوق هربازنشسته پرکنم دِاسکناس/خُم محورم نون وماس/هرجوونی آرزوی ازدواج هادِ دلش/حل کنم ای مشکلش/وام ازدواجِ مورم سقفشِ ری وِبالا/ریش
حساوکو دِحالا/پای صندوق واعیال یا واعموی دختره/رای من یادت نره/هتل ومیمون سرا مونم دِشیرزسی توریست/وم بءیتونمره بیست/ای کویه شت مترومیحا،مترومیارم مِ سیتو/ار پای صندوق بیتو/….ایسِ روزرای گیری وجدان دِکُل چی بهتره/رای من یادت نره/وزیرکارِمیارم دش می پرسم ای سوال/دِ زمینه اشتغال/سی کویه شت چی کردیه،کویه شت دِکی مَرکمتره؟/رای من یادت نره/رای همرا واکمی لبخندقطعابهتره/رای من یاهاهاهاهادت نره ه ه ه.

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

همشهری در گفته :

به خداکیف کردم.دمتگرم

هوشنگ در گفته :

رای من یادت نره

با کمال تشکر از شماونگاه واقعیتون به انتخابات هر چند000نگم بهتره 0000

مسخرهها برید خودتون رومسخره کنید کوتاه تر ازدیوارکوهدشتیهای محروم پیدانکردین……؟؟؟؟؟؟؟؟

صادق در گفته :

بجای پیشنهادوراه کار شماهم که داریدبدترش میکنیدبااین شعرهایی که نه سرداره نه دم…….؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کاظمی فرد در گفته :

ای به خدادمت گرم آقاحشمت.دوست دارم

خانم ابراهیمی در گفته :

مطالب حشمت آزادبخت همیشه برای من لذت بخشن.بازهم دستت دردنکنه گلم.لطفااگه امکانش هست شماره تماس ایشون رویه جوری برای من نمایش دهیدإقای آزادبخت

یکی از همین افراد در گفته :

0918…… بقیشو نمیگم …. بابا زن داره

خانم ابراهیمی در گفته :

دوست عزیز. بخدامتاسفم برای شما.من مقاله های آقای آزادبخت روهمیشه ازطریق سیمره دنبال میکنم میخواستم درموردیه موضوع اجتماعی باایشون حرف بزنم.

غضنفری در گفته :

نرخ چیپس ویخمک..خیلی به این تیکه خندیدم.

اینجوری هاهم که تعریف کردید نیست عیب شما منتقعد ها اینکه که چون در جایگاه نقد قرار دارید احساس می کنید همیشه باید نقد کرد و از کمی و کاستی های شهر گفت همیشه از زخم های شهر گفت نیه پر لیوان و ببین و به جای ایراد گرفتن راهکارهای سازنده ارائه بفرماید شما ها که دستی بر آتش دارید اصطلاحا قشر روشنفکر جامعه هستید برای این شهر چاره ای بیندیشید نه اینکه گوشه گیری کنید دست به قلم ببرید و ناله کنید این روش توسعه شهر نیست این ناامیدی محض است.

حشمت اله آزادبخت در گفته :

سلام
سپاس .ممنون ازنظربه جای شما.نیمه ی پرلیوانی اگرباشدازریزبینی چشم مردم دورنمی ماند وظیفه ی ماست که نیمه ی خااااالی رابنویسیم.

سعید گراوند کلسرخی در گفته :

امامی دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم
من آدم پرحرفی نیستم ویاوه گویی رو هم دوست ندارم .ولی خواهشمندم که عنایت وتوجه خویش را به شکوه های این بنده حقیر و ناچیز معطوف دارید:
من پیر این خراباتم تنها عاشق انتخاباتم
منم که همیشه درنهاتم امامی عزیز خاک پاتم
چون امامی نباشد تن من مباد دهد غیراو شهرمان رابه باد
چون غلامی حلقه به گوش در هواتم چون بلبلی خوش سخن همیشه باهاتم

گرا در گفته :

اگه ایندفعه پای حرفت وایسی خدایی مردی
امامی 111111111111000000000000%%%%%%%%%

هنرمند در گفته :

آقای آزادبخت عزیزچندشب قبل که هنرمندهاباآقای امامی رادجلسه داشتیم مگه درجواب سوال شما که گفتید بایدقول بدهیداگرپیروزشدیدبرای هنرمدان کاری بکنید، دیدید که ایشان گفتند من هیچ قولی نمیدهم.شایدقول دادم ونتوانستم.این ازشجاعت آقای امامی رادنبود به نظرشما؟

حشمت اله آزادبخت در گفته :

سلام هنرمندعزیز.بله ایشان همین رودرپاسخ سوال بنده گفتند.واگرغیرازاین جواب میدادند قابل قبول نبود.

کدخدای محل در گفته :

برای پیوستن به اقیانوس هنوز زمان دارید اما بشتابید…فردا دیر است

سامان در گفته :

درست است اقیانوس در حال خشکیدن است به دادش برسید فردا دیر است

فردین کونانی در گفته :

برادر آزادبخت یار دوران کودکیم به دنبال ناکجا آباد می گردی نگرد نیست

حشمت اله آزادبخت در گفته :

سلام فردین جان.چگونه ای عزیز؟هنوزکشتی می گیری….؟!

آقاحشمت خودت به کی رای میدی؟

حشمت اله آزادبخت در گفته :

سلام آقاحمید.به آینه.

ملا صدرا در گفته :

مشخصه امامی . واسه امامی سخنرانی کرد

خلیل در گفته :

توبه نظرشخصی دیگران چکارداری عزیزمن؟

اقیانوس پیروز است در گفته :

درود بر اقیانوس سونامی

مریم یاراحمدی در گفته :

شعر آقای امرایی خیلی باحال بود اما مثل اینکه کامل چاپ نشده.کاش میشد این موزیکال رو از سایتتون دانلود کرد.آقای امرایی یه پا هنرمنده دمش گرم!!!!

امیر خسروی در گفته :

من یه کوهدشتی ساکن خرم آباد هستم.آقا حشمت عزیز شعر آقای امرایی سروده شما بوده یا ایشون خودشون این شعر رو سرودن.خیلی جالب بود ولی معنی بعضی کلمات رو درست متوجه نشدم.و یک سوال دیگه کدوم کاندیده که می خواد مپل رو به سردم وصل کنه؟در هرصورت دم هردوتون گرم!!!!!!

حشمت اله آزادبخت در گفته :

سلام امیرجان.
نه شعرمال آقای امراییه.این شعرروچندشب پیش به صورت موزیکال اجرانمود…

عزت در گفته :

درودبرهنرمندان واقعی وبی طرف کسانی که به خاطرپول خودشون روبه نامزدهانفروخته اند.

ادینه وند در گفته :

جدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

صادق در گفته :

بجای پیشنهادوراه کار شماهم بدترش میکنید بااین شعرهایی که نه سرداره نه دم…….؟؟؟

وحید دلفانی در گفته :

لطفا” این سایت راعمومی کنید واز نوشته های جزیی و کاملا” شحصی حذر فرمایید.

مهدي در گفته :

آقا حشمت حالا شما واقعا فكر مي كنيد هنرمنديد؟؟؟؟؟
اگه شما هنرمنديد پس علي ميردريكوند و هدايت و نيما و فروغ و اخوان كي هستند؟؟
بگذريم از اينكه اين حضرات هم از سارتر و كافكا و فوكو كم ميارن.
و البته اينها هم از فاكنر و نيچه و … كم ميارن.
حداقل از ايرج رحمانپور و ابراهيم خرم آبادي و عليرضا و محمد حسين آزاد بخت و فرهاد ابدالي و كيانوش رستمي و… شرم كنيد

ابراهیمی در گفته :

آقای آزادبخت شنیده ایم طرفدارآقای امامی هستی دمت گرم.

اصغر نورعلی در گفته :

ممنون از بیانات ارزنده تون آقای ازادبخت . به امید روزی که با انتخاب شایسته ترین نماینده ، توسط مردم فهیم این دیار مشکلات این شهرستان ریشه کن بشه.

نفیسه در گفته :

حیف که حامی امامی هستی

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :