کد خبر : 1513
تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۱
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 434 بازدید

پشت خط انتخابات ( بخش چهارم )

            پشت خط انتخابات 4   حشمت اله آزادبخت :    گام به گام به خط پایان انتخابات نزدیک می شویم وصدای نفس های دلهره بیشترشنیده می شود.بعضی تنه ی تخریب بررقیب می زنندوبعضی باگرفتن گل لبخندی به دندان،قصددارنداین فاصله راباچهره ای مهربان به سمت دست زدن تماشاچی ها طی کنند.بعضی هم دندان […]

 

 

 

 

 

 

پشت خط انتخابات 4
 
حشمت اله آزادبخت : 
 
گام به گام به خط پایان انتخابات نزدیک می شویم وصدای نفس های دلهره بیشترشنیده می شود.بعضی تنه ی تخریب بررقیب می زنندوبعضی باگرفتن گل لبخندی به دندان،قصددارنداین فاصله راباچهره ای مهربان به سمت دست زدن تماشاچی ها طی کنند.بعضی هم دندان قروچه ی غضب واعتراض خودرابه سمت داورهاگرفته ومشت لعنت به سمت دیگران گره کرده اند.بعضی هم سردرگریبان خودبه فکربلندکردن گام های خود…شمارزیادی ازتماشاچی هاباشناخت کامل وکافی ازدونده هاباصدای بلندِتشویق آن هارابه خط پایان همراهی می کنند.تعدادی ازتماشاچیان هنوزدست به کیسه ی شانسیِ انتخاب نشده اند.بیشتراین دسته کسانی هستندکه هنوز ترازوی سبک وسنگین کردن دونده هارا زمین نگذاشته ومانده اندکدام چندمترجلوترمیفتدتاصدای کف زدن حمایت اینان بلندشود. بعضی تماشاچی هاهم به قول بومی خودمان رحلت کرده اندکه نکندطرف جابماندوفردامیزهاراازچنگ ریاستشان دربیاورند.عده ی انگشت شماری !هرشب به یکی ازوالدین وبرادران تنی و ناتنی دونده هازنگ زده وتبریک می گویندوشب به شب قرمزوآبی شان رنگ می بازد.وبعضی مانده اندتاپاهای مقتدرکسی ازخط پیروزی عبورکندوعکسش رابرسینه ی دیوار خانه اشان محکم وقاطع بکوبندوکنارش ژست پیروزی بگیرند.اندکی برپهلوی بغل دستی های خودآرنج می کوبندکه یواش ترحرف بزنندواصلاچرا برای دیگری سووووت می زنند؟
بعضی هم که تازگی به جمع تماشاچی هاپیوسته اند،توربه دوش آمده اندتاازاین پیست خاک آلود رسیدِماهی بگیرند.رسیدهایی که باگرفتنشان می توان ” گُلو”ی موقعیت پستی واجتماعی خودواطرافیان نزدیک خودرابرای بعدازماراتن انتخابات ورستاخیزبزرگ تقسیم میزها در”چال” گذاشت.هرکس حق دارد دراین رقابت،حمایت وجانب داری خودراازدونده ای خاص که دردایره ی تفکرش به سرعت می چرخداعلام کند،یالااقل درپستوی ذهنش پنهان داشته وروزرای گیری وی رادرجعبه ی کوچک، مچاله بیندازد.امانمی تواندگونی اجبارنظرشخصی اش را بردوش”برز” اندیشه ی دیگران بگذارد.
من اماکه صدای گِله ام ازجایی دیگربلندشده ،تنهاپای تیزقلم رابه جاده ی خاکی دیگری می دوانم تاپشت گریبان نمونه ای ازقماشِ خانِ تحمیل راگرفته

وبه دادگاه انقلاب این ستون بکشانم وچکش قضاوت رابه نگاه دقیق خوانندگان عزیزبسپارم.درهرشهرِاین حوالی زندگی می کنیدحتماصدای بوی داغ شام های آنچنانی توی گوش دماغتان خورده است.ضیافت های باشکوهی که دهان سردچندهزارنفررابه چربی یک شام گرم می کند،تنهابه این خاطرکه صاحب
شام،خاطرخویش رادرخاطره ی یکی ازنامزدهازنده نگه داشته وپای لاغرتفکرچندهزارانسان رابه میخ بذل وبخشش کریمانه ی خودببنددودرنهایت

باتوردیگران ماهی بزرگ خودراشکارکند.بعضی ازاین شام های آنچنانی هم باکفکیرهزینه ی مستقیم خودنامزدهای گردن کلفت دربشقاب زخمی شکم هاریخته می شوند.
حالامن میکروفن سیاه انتقادقلم رابه سمت دهان پاسخ اینان گرفته ومی پرسم:به چه بهانه وباچه هدفی دست به جیب گشادبخشش برده اید؟وپشت
بردیوارگاهگل همین نشریه،منتظرسوارتندوتیزپاسخ خواهم ماند.اماتاآمدن ماشین ضدگلوله ی پاسخ ها،سینه ی تحلیل بربالش خودخواهی ،عینک بدبینی
برچشم قلم زده ودلیل این ضیافت هارابه تحلیل درازمی کشم.
این مهمانی هاجزتطمیع که هسته ی ثابت وپایه ی اصلی این میدان است،هدفی جزبیمه کردن موقعیت خودواطرافیان نمی تواندزیرسرداشته باشد.ازلابلای این هدف،هدف های دیگری سرازتخم بیرون می آورند.ازجمله روکم کنی رقبای بازاری وانتخاباتی وهم ولایتی.دیگر،نشستن برسکوی کدخداییِ تفکری خاص وبه تعبیری،جناحی خاص یاقبیله ای خاص. بایدمتذکرشدکه درصورت پیروزی نامزدموردخاطر،نیمی ازهدف اول به گُل خواهدنشست.هدف دوم رابایدگفت کاملا یک نطرشخصی ست وازعهده ی دخالت دیگران خارج است.اماقافیه ی هدف سوم رابایددودستی تحویل دهیدچون دیگرکسی نمی تواندنماینده وسردمداریک جریان یاقبیله باشد بلکه هرکس باهرلباس و قالبی تنها وتنهانماینده ی تفکروتصمیم شخصی شخص شخیص خویش بیشترنیست ونمی تواند نماینده ی چندمتردورترازکفش های تصمیم خویش باشد وحالاسکه به روی شیردیگرش افتاده وهرکس برای خودش گردن تصمیمی کلفت کرده است وهیچ کس روی

آن رانداردحتی بارنظرش رابرپشت برادرکوچک خودتحمیل کند.آیادادن باجِ شام، نوع پلیدِبزرگی ازتحمیل نیست؟که خوب است بدانیم دراین شیوه هم پس از این که چربی غذاباپشت دست های چندجوک پاک شدهرکسی سراغ خانه ی اندیشه اش رامی گیرد وداستان نخود،نخود خوانده خواهدشد.امروزبعضی معتادهاهم که دست نیازمقابلت درازمی کنند،مردومردانه می گویند:خمارم.کمکم کن.دیگرنمی توان برف کلاه آشنای دروغ رابرسرکبک زبان گذاشت که شانه ی تنومند هیچ باوری دیگرزیربارنمی رود.

ازطرفی رایی راکه بازورچنگال شام به دست آمده است برای توکه فرداقراراست پابراین بشقاب هابگذاری وبه کرسی بلندنمایندگی ات برسی،چه
قدرارزشمندخواهدبود؟توپول داده ای و رای خریده ای .پس نمی توانی بدهکارخودکارآبی کسی باشی.وآیاکسی که بادادن شام های زودگذربرصندلی
نمایندگی ملتی لم داده است چگونه می تواندازراه درست ومنطقی،به فکرپروژه های عمرانی وپایدارباشدوبی کاری وفقرفرهنگی مردمش وجدان نداشته اش رازخم بزند؟

بهتراست دست ازکاسه ی داغ آش کشیده وصراحتابگویم اگرباآینه وقیچی اصلاح ومرمت،برخاسته ای تاچاره گرژولیدگی های مردمت باشی،پس چراکاسه ی داغ آش تحمیل وتطمیع برسرمردمت می ریزی که باهیچ بندی ازاصول اصلاح به یک جونمی رود.فکرنمی کنی باهزینه ی آن همه لقمه ی کوتاه،می وددست اصلاح برسروسامان چندجوان بی کاروفقیرکشیدوبرایشان خانواده تشکیل داد؟آیاتوکه صدای شکم گرسنه ی مردمت امان ازآرامش خواب راحتت بریده وچنگ شکم جوان ها گلوی دغدغه ات راسفت چسبیده نمی توانستی پیش ازرسیدن فصل انتخاب این خیرانه راانجام دهی.آن هم پنهانی؟هرچنداین جویدن های زودگذرو دقیقه ای، گرهی اززلف آشفته ی کودکان ژاراین دیارنخواهدگشودورنگ سبزی برچهره ی زرددلخوشی شان نخواهدپاشیدودستِ خالیِ بسته ی جوان های بی کارش برمیله ی زانوی اندوه را درهوای شادابی نخواهد چرخاند.این بشقاب هاتنهادانه دانه کلاه هایی ست که برسرتک تکشان می گذاری وزیرلب به زیرکی نداشته ی خودلبخندمی زنی…

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

ابراهیمی در گفته :

حیف این قلم نیست که در موردش نظری داده نشده؟؟؟؟ حالا اگه عکس فلان بازدید بود 100000 تا نظز داده میشد
من به نوبه خودم بهتون تبریک میگم ایشالا که موفق باشید

[پاسخ]

نیش نیش پاسخ در تاريخ سه شنبه ۲ اسفند , ۱۳۹۰ ۲۲:۲۳:

حیف این قلم نیست رای رو به اسم امامی بنویسه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/////

[پاسخ]

حبیب پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۳ اسفند , ۱۳۹۰ ۰۱:۱۶:

صاحب این قلم بی دلیل انتخاب نکرده.

[پاسخ]

دکتر مفتون پاسخ در تاريخ شنبه ۶ اسفند , ۱۳۹۰ ۱۲:۵۰:

جناب ابراهیمی عزیز گفتن نظر بر حقیقت مبین را نیازی به واگویی نیست.اما پرسش این است:براستی خود نیز ایمان داریم؟هروجدان سلیمی نیک میداند نخست باید پاسخگوی محکمه وجدان بود که آیا سیاهه برگ انتخاب من در تعارض با سپیدی متن اعتقاد من نخواهدبود؟آیا بدین باور خواهیم رسید((خودم کردم که لعنت بر خودم باد))؟سروران پاسخ دهند چرا سراسر به انتقاد از مردم نعره میکشیم که این تذهبون؟ولی نجوایی بر گوش خود نمی آویزیم که انا اذهب؟درته دره عمیق پسرفت ماندن شهرمان نتیجه عملکرد یکایک ما مردمان است که تک رای خود را فاقد تاثیر در نتیجه میدانیم پس انتخاب را بر اساس منافع شخصی نه شهری بنا نهاده و کلاهی از توجیه برسر وجدان مینهیم اما به دیگران که میرسیم دندانهای آسیا را بیرون انداخته و رگباری از انتقاد وافترا بر سر خلق خدا گرفته که چرا انتخاب اصلح در ذهنتان نقش نبسته؟براستی انتخاب خودمان انتخابی اصلح بوده؟عیب کسان منگر واحسان خویش…………..

[پاسخ]

باران در گفته :

خداقوت امیدوارم همیشه زنده باشی قلمت بادوام عزیز برادرم خوب نوشتی خوب وخوب حیف امثال تونیست که بیکار باشی وخیلی کسان باکس همین مهمانیها پشت میز باشند ؟ البته خدای توهم بزرگ است ؟

[پاسخ]

تنگه هرمز در گفته :

دستتان توانا قلمتان همیشه گرم دوست عزیز …..توکل به خدا

[پاسخ]

حقیقت در گفته :

خیلی کنایه وایهام داره

[پاسخ]

حشمت اله آزادبخت در گفته :

درودبربرشماعزیزان ولطف ومهربانی تان.من خاک پای اهالی مهربان این سرزمین کوچک امابزرگ زخم خورده ام.زنده باشید.

[پاسخ]

دوست شاعر پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۳ اسفند , ۱۳۹۰ ۱۱:۲۴:

توبزرگی ودرآیینه ی کوچک ننمایی

[پاسخ]

فرزاد منصوري پاسخ در تاريخ شنبه ۶ اسفند , ۱۳۹۰ ۱۸:۴۹:

سلام آقاي آزادبخت قلمت هميشه جاري باد.اين چه مصيبتي كه ما اين زخم عميق را بر تن و روح خود ميبينيم اما دردش را فراموش مي كنيم.آقاي آزادبخت من چند روز پيش چند سطري نوشتم اما اصلا روي سايت نيومد و خيلي سريع حذف شد .من نوشتم كه آيا كوهدشتي بودن جرم است كه دانشجوي كوهدشتي بايد در ديار غريب در به در به دنبال خونه بگرده و به جرم كوهدشتي بودن به او خونه ندن .آيا كوهدشتي بودن جرمه كه تازگي رسم شده كه در همين استان خودمون بنگاه ها اول شناسنامه را ميبينن اگه كوهدشتي باشي بهت خونه نميدن !فكر ميكنين دليش چيه ؟ آيا دليلش عقب افتادگي نيست ؟آيا دليلش محروميت نيست ؟ آيا دليلش فقدان كار نيست كه جوان كوهدشتي مشغول بشه و در شهرستان خودش كسب درآمد كنه ؟ ولي گويا اين حرفا با روحيه بعضيا سازگار نيست و سريع حذفش ميكنن.چه كنيم بايد بسوزيم و بسازيم

[پاسخ]

فوق لیسانس بیکار در گفته :

سه بارخواندم وهرباربیشترگریه کردم.خدابه دادمردم این شهربرسد…

[پاسخ]

black swan در گفته :

جناب اقای ازادبخت عزیز
امیدوارم نوشتن قلبهای بیداری همچون شما اونقدر ادامه پیدا کنه که نتیجه بده و کافوری باشه براین زخمهای عمیق.
خدا قوت

[پاسخ]

ادینه وند در گفته :

حیف که نمی دونم این انتخاب شما از حب علی است یا بغض معاویه؟؟؟؟؟؟

[پاسخ]

ابراهیمی در گفته :

آدینه وند عزیز مطلب آقای آزادبخت در حمایت از کسی نوشته نشده که شکا دنبال حب و بغضش هستی، بحث سر بی اخلاقی انتخاباتیه……………..

[پاسخ]

ابراهیمی 2 پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۳ اسفند , ۱۳۹۰ ۰۸:۲۷:

با خانم یا آقای ابراهیمی موافقم

[پاسخ]

سعیدآزادی در گفته :

سلام استادآزادبخت.من رایادتون میادتوی مدرسه غیرانتفاعی نوردبیرادبیاتمون بودی؟کتاب گلستان سعدی وپروین اعتصامی واسم آوردی هنوزدارمشون .به امیددیدار.

[پاسخ]

ابراهیمی در گفته :

ببخشید اشتباه تایپی شد ( شما نه شکا)

[پاسخ]

به امید موفقیت

[پاسخ]

دروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودبرحشمت آزادبخت.به هرکی رای میدی نوش اون جانت.

[پاسخ]

آقای آزادبخت عزیز وگل از این قلم شیوا وبیان رسا فیض بردیم . بسیاری از ما اخلاق انتخاباتی نداریم خیلی ها تخریب می کنند متوسل به کارهای میشن که بردن اسمش آدم رو میترسونه حتی بیانیه میدن (در حد ناموس فروشی ) کدوم رو باور کنیم کدوم رو نکنیم . ایمان داریم که خوب مینویسی از اینکه مردم رو آگاه میکنی ممنونم

[پاسخ]

لذت بردم تک تک این کلمات مرهمی بود بر دل زخمی خیلی ها ….

[پاسخ]

افكار آزاد در گفته :

براستي تو از تبار انديشمندان و قلم بدستان طايفه آزادبختي آزاد باش آزاد

[پاسخ]

خسته نباشید آقای آزادبخت. اینا واقعیت های جامعه ی ما بودن که همه میدوننشون اما شاید دیگران شجاعت یا قلم زیبایی شمارو ندارن که بیان کنن.من ازتون میخوام تو وبلاگتون یه شرح حال از کاندیداها یا کاندید محبوبتون بنویسید تا ماهم از اطلاعاتتون بهره ببریم و درست انتخاب کنیم.موفق باشین

[پاسخ]

بیگی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۳ اسفند , ۱۳۹۰ ۱۷:۱۰:

رایشون امامیه.حتمادلیل هایی داره واسه انتخابش.امابااینکه مخالف نظرمنه ازایشون تشکرمی کنم که اصلا دراین موردبحث نمیکنه.

[پاسخ]

سوری در گفته :

من و حشمت دردانشگاه بروجردباهم بودیم.اون موقع هم گاهی شعرمی گفت اما دراصل ورزشکارخوبی بود.چندین ساله ازش خبرندارم نمیدونم چکارمی کنه؟هرجاهست موفق باشه.

[پاسخ]

محسن در گفته :

سلام آقای آزادبخت راستی در آزمون تعیین اولویت آموزش و پرورش قبول شدی یا نه؟

[پاسخ]

آزادبخت پاسخ در تاريخ شنبه ۶ اسفند , ۱۳۹۰ ۱۱:۳۸:

نه محسن جان.

[پاسخ]

نفیسه در گفته :

صحیح فرمایش مکین

[پاسخ]

منوچهر در گفته :

حشمت جان بنازم به قلم زيبايت باز هم بگو

[پاسخ]

حشمت اله آزادبخت در گفته :

بازغریبانه کلک خورده ام
بازکمی سم وکپک خورده ام
وای که آتش شده ام پا به سر
ازتوچه پنهان که درک خورده ام
دست به زخمم نگذارید…آخ
بند به بندم متلک خورده ام
برگ به برگم همه با باد رفت
باغ پریشان شتک خورده ام
هرغزلم رااثرسنگ هست
آینه ی گیج ترک خورده ام
آه که از قلدر چشم شما
دیرزمانی ست کتک خورده ام
چشم تو با زخم دلم تانکرد
من که ازآن سفره نمک خورده ام

[پاسخ]

منوچهر/ا پاسخ در تاريخ دوشنبه ۸ اسفند , ۱۳۹۰ ۲۱:۰۳:

برگ به برگ تو همه پيام است
باده شور غزلت به جام است
گرچه دلت زخم شد از روزگار
شيره اشك قلمت به كام است

[پاسخ]

آقای آزادبخت 300نظر برات نوشتن چرا فقط 20نظر وتایید کردین /

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :