کد خبر : 20389
تاریخ انتشار : ۱۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۲۳:۰۸
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 1,268 بازدید

انتخابات ریاست جمهوری و آینده ی سیاسی نماینده پلدختر

    عباس دارایی/ میرملاس نیوز :  انتخابات ریاست جمهوری یازدهم وآینده سیاسی نماینده پلدختردرمجلس شورای اسلامی درفاصله چهارماه تاانتخابات یازدهم ریاست جمهوربحث پیرامون موضع گیری نماینده پلدختردرمجلس شورای اسلامی وگرایش وی به کاندیداهای این انتخابات به مهم ترین بحث محافل سیاسی شهرستان پلدخترتبدیل شده است.این درحالی است که تاکنون پیرامون قطعی بودن کاندیداهای انتخابات […]

 

 

عباس دارایی/ میرملاس نیوز : 

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم وآینده سیاسی نماینده پلدختردرمجلس شورای اسلامی

درفاصله چهارماه تاانتخابات یازدهم ریاست جمهوربحث پیرامون موضع گیری نماینده پلدختردرمجلس شورای اسلامی وگرایش وی به کاندیداهای این انتخابات به مهم ترین بحث محافل سیاسی شهرستان پلدخترتبدیل شده است.این درحالی است که تاکنون پیرامون قطعی بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری هیچ چیزمشخص نیست وپیش بینی این انتخابات باتوجه به شرایط سیاسی کشوروائتلافهای احزاب سیاسی ونشست های انتخاباتی بسیارسخت ودشواراست.
فضای سیاسی شهرستان درحالی که درسالجاری روزها وماههای آرام وکم رویدادی راسپری میکرددرروزهای اخیربسیارداغ ومهیج گردیده به نحوی که بسیاری ازطیف های سیاسی منطقه یاگرایش خودبه کاندیداهای ریاست جمهوری راقطعی کرده ویادرحال رایزنی باکاندیداهای احتمالی برای راه اندازی ستادهای انتخاباتی هستنددرعین حال آنچه فضای سیاسی حال حاضرپلدخترراتحت شعاع قرارداده نحوه برخورددکترعلی کاییدی نماینده مردم پلدختردرمجلس شورای اسلامی باانتخابات خرداد۹۲وموضع گیری نهایی وی است که تاکنون درهاله ایی ازابهام قراردارد.آنچه نمودعینی دارداین است که منتقدان ومخالفان سیاسی نماینده مردم پلدختردرسه سطح فعال ،نیمه فعال ومحافظه کارانه فعالیتهای دکترکاییدی رارصدکرده وموضع سیاسی خوددرانتخابات پیش روراباموضع گیری رسمی وی تنظیم خواهندکرد.درحالی فعالیتهای رقبای سیاسی دکترکاییدی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری یازدهم وشورای چهارم تشدیدشده که شکست استراتژیک دکترکاییدی درصورت شکست کاندیدای موردحمایت وی به مهم ترین بحث نشست های سیاسی وانتخاباتی رقبایش تبدیل شده است.
آنچه جای تامل دارداین است که دغدغه مخالفان کاییدی درعرصه انتخابات ریاست جمهوری نه فعالیت سیاسی به عنوان کنشگراصولگرا بلکه کنشگرچشم انتظارشکست سیاسی نماینده پلدختردرانتخابات پیش روست که فضای سیاسی شهرستان پلدخترراتحت تاثیرقرارداده است.

“پدیده‌ای نوظهور”
اساسا ائتلاف های نانوشته برعلیه مواضع یک نماینده به این شکل و سیاق پدیده‌ای بسیار نو و جدید است و درنوع خودیک اتفاق نادروبی سابقه است.
با بررسی تمام فرآیند‌های ائتلافهای سیاسی دربحبوحه انتخابات ملی ریاست جمهوری به راحتی می‌توانیم ادعا کنیم که همه ائتلاف‌هاوجریان خودساخته سیاسی درشهرستان پلدختر یک خصوصیت و شاخصه برجسته دارند و آن اینکه این ائتلاف‌ها به نوعی ائتلاف برای تسلط جریان اصولگرایی نیست بلکه حرکتهای سیاسی برعلیه جریان اصولگرای حاکم سیاسی درشهرستان بوده به نوعی که عناصرشکست خورده دیروزامروزدرقامت فعالان سیاسی آنهم درظاهراصولگراظهورکرده اندیه طوری که طایفه گرایان ،درقامت اصولگرایی قدعلم کرده وشکست خوردگان انتخابات مجلس نهم نیزدرقاموس کنشگرفعال سیاسی ظاهرشده اند.

“ائتلاف‌ها به دنبال کسب قدرت و اقتدار”
رقابت یازدهم ریاست جمهوری با دوره های گذشته تفاوت هایی دارد.این بار رقبا صرفا در دو قطبی چپ و راست تعریف نمی شوند و دیوارهای اصلاح طلب و اصولگرا هم فروریخته است. انتخابات مجلس نهم درشهرستان پلدختر قواعد بازی سیاسی را دگرگون کرد و تغییراتی در فضای سیاسی شهرستان ایجاد کرد.اگر تا قبل از آن دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا رقبایی سرسخت برای یکدیگر بودند اما پس از آن صف بندی های مجلس هشتم وغیبت اصلاح طلبان درعرصه انتخابات دو جبهه بهم ریخت. بعدازآن درانتخابات نهم مجلس گروههاودسته های جدیدتری ظهوریافتندجریان اصولگرای حاکم،جریان ناکام مجلس هشتم ،طایفه گرایان ،مستقلین ومنتقدین ومخالفین همه وهمه تشکیل دهنده آوردگاه سنگین انتخابات پلدخترشدند. اینگونه شدکه همه شکست خوردگان ویابه زبانی دیگرناکامان انتخابات نهم درصف مخالف ومنتقدنماینده پلدخترقرارگرفته وچشم انتظارانتخابات آتی درخرداد۹۲هستند.

اگر در سال های گذشته رقبا با توجه به داشته ها و عملکرد رقیب، آینده ای برای خود درانتخابات متصور بود و بر آن اساس فعالیت می کرد اما سردی سیاست در این روزها نشان می دهد که رقبا برآوردی از آینده نزدیک یعنی یک چهار ماه دیگرشان ندارندومعیارآینده رابرمبنای کامیابی ویاناکامی درانتخابات ریاست جمهوری سنجیده اند.
اگر بخواهیم به درستی کارکرد ائتلاف‌هاوتشکل سازی های چندماه اخیرشهرستان پلدختر را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توانیم ادعا کنیم که کارکرد اصلی و هدف غایی تمام ائتلاف‌های امروز بدون اغراق، کسب قدرت وبسترسازی برای انتخابات مجلس دهم بوده است. حال سوال اینجاست که آیاکسب قدرت و اقتدار از طریق تکیه بر نتیجه انتخابات ریاست‌ جمهوری یازدهم ویابه زبانی دیگرپیروزی درانتخابات مجلس دهم وحذف سیاسی دکترعلی کاییدی باپیروزی رئیس جمهورمدنظر امکان پذیراست ؟
درپاسخ به این سوال بایدگفت که دروهله اول موضع سیاسی نماینده مردم پلدختردرمجلس شورای اسلامی قاعدتا درمسیراصولگرایی ودرامتدادشعارانتخاباتی اش”بصیرت درپرتوولایت”خواهدبودواین وموضع نمی تواندمنجربه حذف سیاسی وی گردیده وهرکس وهرجریان که پیروزانتخابات ریاست جمهوری یازدهم وبرآمده ازرای مردم باشدبه طورحتم بایدتعاملات خودرابانمایندگان درخانه ملت برمبنای تعامل دوسویه تنظیم کندبراین اساس دکترکاییدی هم ازاین قاعده مستثنی نیست وبعنوان نماینده مردم پلدختربادولت آینده خارج ازهرگرایشی تعامل خواهدداشت ،نکته دیگرآنکه مخالفان سیاسی وی این واقعیت رانادیده گرفته اندکه سوای تسلط هرگروه یافردی برقوه مجریه رای مردم درامتدادگفته تاریخی بنیانگذارکبیرنظام جمهوری اسلامی “میزان رای ملت است”اولی خواهدبودونماینده مردم ازصندوق رای بیرون خواهدآمدنه ازمهندسی سیاسی دولت آینده !گواه اینکه گرایش مرکزنشینان اصولگرابه یکی ازرقیبان دکترکاییدی درمرحله اول انتخابات مجلس نهم هم نتوانست رای مردم راتحت تاثیرقراردهدوبازهم وی منتخب اول مردم پلدختردرمرحله اول آن انتخابات شده وبااختلاف ناچیزی نسبت به آرای ماخوذه نتوانست درهمان مرحله اول به بهارستان راه یابد.لذارقبای شکست خورده کاییدی درمجلس نهم بایدواقف باشندکه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری درمعادلات سیاسی آینده ایران ،استان وشهرستان قطعابی تاثیرنیست امانمی تواندمنجربه حذف سیاسی نماینده فعلی پلدختردرمجلس نهم شودواین حذف تنهابارای مردم درانتخابات مجلس دهم میسوروشدنی است.

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

یک دوست در گفته :

نتیجه گیری آقای دارایی بسیار جالب توجه است هم برای اهالی پلدختر وهم برای مناطق دیگر لرستان چون خیلی ها با سواستفاده ازاین انتخابات ریاست جمهوری دارند درحوزه ها ابزاری قرار میدهند برای کوبیدن وحذف جریان نماینده هر حوزه انتخابیه آن هم از ناحیه کسانی که قافیه را باخته اند وفکر می کنند می توانند با قدرت گیری ریس جمهور دلخواه نماینده را منفعل وخودحاکم محل شوند اما باید بگویم که این کار شدنی نیست چون این اشخاص ساختار قدرت را نمی شناسند وچگونگی عملکرد ساختار قدرت در ایران این اجازه را به آدمهای محلی اندیش نمیدهد بنابر این از همین الان شکست خورده اند

رحمان در گفته :

آقای دارایی وجداناخداوکیلی شماآقای کاییدی راازصمیم قلب قبول دارید؟به آنچه گفته ایداعتقاددارید؟چراسابقه خودراوقف این آقامی کنید؟

با سلام به اقای رحمان
اولا جناب اقای دکتر کائیدی،نماینده مردم شریف پلدختر و معولان، نه این آقا !
دوما این مطلب اصلا مربوط نمیشه به اینکه اقای دارایی،آقای دکتر کائیدی رو قبول دارند یا نه-بحثه حمایت نیست.
بحث اینه که این صحبتها در شهرستان پلدختر وجود دارند و این مطلب آقای دارایی،تنها یک پاسخی بود به این صحبت ها.

عباس دارایی در گفته :

درجواب رحمان عزیزبایدگفت:
به خواب رفته رامیتوان بیدارکرداماآنکه خودرابخواب زده است ،هرگز

سالار در گفته :

آقای دارایی من به کاییدی رای داده ام امااینقدردایره راتنگ نکنیدکاری می کنیدکه انگارکسی بهش رای نداده کافره

خیلی خوش بینانه سخن گفته ایدانتخابات ریاست جمهوری نتیجه اش درانتخاب نمانده آینده صددرصدتاثیرگذاراست شماهم اینقدرکسانی که به هردلیل نتوانستندراهی مجلس شوندرامخالف نپنداریداینهاهمه کسانی بودندکه منتقدوضع موجودبودندواحساس تکلیف کردند

لرستاني در گفته :

با سپاس ،
این متن یک نوشتهْ سفارشی ، نوعی تبلیغات زود هنگام و از نظر اصول حرفه ای روزنامه نگاری متنی جانبدارانه و یکطرفه است . به نظرم میر ملاس به عنوان یک رسانه مستقل نباید وارد این بازیهای سیاسی شود . این به شأن و جایگاه میرملاس لطمه می زند . و با تمام احترامی که برای نویسنده و حتی جناب کائیدی قائل هستم ، این قبیل نوشته ها را جزء نوعی جنگ زرگری و تبلیغات شخصی نمی دانم . برای میرملاس حیف نیست وارد این بازی ها شود ؟

دوسته عزیز، ضمن عرض سلام و ادب
این مطلب نوشته شده برای ایجاد وحدت و همدلی و جلوگیری از تنش در انتخابات آینده ریاست جمهوری،
و از اقای کاییدی به عنوان یک نمونه ذکر شده و بنظر بنده،کنایه ای هست برای تمامی مخالفین و منتقدین نمایندگان استان

ناشناس در گفته :

استفاده از عنوان جنگ زرگری نوعی توهین است به گروهی از کسانی که در تلاش اند ضمن کسب در آمد خدمتی هم کرده باشند. برای کسی که خود را صاحب نظر میداند، حمله به مخاطب با ابزاری که موجب تخریب گروهی از کسبه میشودپسندیده نیست. اگرچه این موضوع بحثی عامیانه باشد…

بیرانوند در گفته :

می‌توانیم ادعا کنیم که کارکرد اصلی و هدف غایی تمام ائتلاف‌های امروز بدون اغراق، کسب قدرت وبسترسازی برای انتخابات مجلس دهم بوده است.
این کلام نویسنده مطلب جای سوال داردشماهدفتان ازسیاست رفتن به بهشته؟

تقدیم به منتقدین کاییدی اماتوروخدامیرملاس نظرم روتاییدکن
هیــــــــس ! …
ســـــــــاکت !.!.! …
آهستــــه بیایید ! ..
آهستــــه بروید .
اینجا،در این شهر وجــــــــــدان ها
همه خـــــــــوابند …

دربخشی ازاین مقاله اغراق شده آیاکاییدی توسط دولت واصولگرایان درمقابل آقای کاظمی حمایت نشد؟
آیااگرکاییدی توسط احزاب اصولگراحمایت نمی شدمی توانست به مرحله دوم برود؟

کاربر در گفته :

اصولگرایان درمرحله اول ازپورحسینی حمایت کردنداما۵هزارازکاییدی کمتررای آوردیادت رفته

رضایی در گفته :

سلام برهمه.این مطلب تاحدودی توانسته واقعیتهارابگویدامانتوانسته خوی مواضع سیاسی همه گروههاراتشریح کندمیرملاس دربرسی مواضع گروههاتلاش کندبهتراست ازاینکه کلی گویی کندآقای کاییدی هم بایدهرچه زودترمواضعش راروشن کند

سالار در گفته :

کاییدی مردخوبی است امابایدمراقب باشدکه این مردم باهیچکس عهداخوت نبسته اندشمابادوستانتان زیادخوب برخوردنمی کنیدوکاری کرده ایدکه دایره دوستان هرروزتنگ ترمی شوداین برای شماخوب نیست

عزیزی در گفته :

همه میدانندکه چه جوری کاییدی راهی مجلس شدبنابراین بایدسکوت کردتامجلس دهم

کاربر در گفته :

عزیزی لطف کندبه مابگویدکاییدی چطوربه مجلس رفت!!!!!!دوران تهمت ودروغ سازی گذشت زنده بادپلدخترآزاد

حسابی در گفته :

کاییدی بارای مردم راهی مجلس شدکاییدی همه رابارای مردم کنارزدفراموش نکرده ایم که چه بی اخلاقی هایی رادرحقش کردنداماباپیروزی اش به روی آنهالبخندزدواخلاق راحفظ کردبهتراست اخلاق رارعایت کنیدودروغ نگوییدبرویدخودتان رااصلاح کنید

جناب آقای دارایی یکسال از عمر مجلس نهم میگذرد ولی مردم نتونسته اند در این یکسال نماینده ناطق خود رازیارت کنند چون وقت خودرو بانطق های پی در پی درمجلس برای دفاع ازطرحهای عمرانی شهرستان پلدختر صرف میکند که جای احسنت دارد ، کسی که خبرنگاراست وقلم میزند ، باید وامدار شخص نباشد ورضای خدا رو درخلق خداببیند،نماینده پلدختر مسیرشهرش رو از کوهدشت سراغ میگیرد اونوقت شمادم از انتخابات ریاست جمهوری میزنید ،جناب دارایی نماینده شهرمان به خواب زمستانی فرورفته بااین سروصداها بیدارش نکنیدتاسه سال دیگه شهر،شهرارواح است،شمامنافع خود رابچسبید بی خیال

لرستانی در گفته :

با سلام.خداشاهده همین امسال “س-ی” بودن که اون موقع که کاییدی زیاد به پلدختر می آمد می گفتند: که نماینده مجلس را رها کرده و ما بدبخت هستیم و نماینده نداریم و نماینده یمان دنبال کار و طرح ها یمان نیست و …،
حالا هم که می گویند:دکتر کاییدی به خواب زمستانی رفته و بیدارش نکنید و …-
واقعا که!!!

کاییدی ازهمه ابزاربرای انکاردیگران واثبات خودش استفاده میکندصداوسیما-خانه ملت-راهپیمایی ها-مصاحبه باروزنامه ها-سخنرانی درنمازجمعه -ندای لرستان دوستانش-میرملاس دوستانشو….ماکه رسانه نداریم چطورازخودمان دفاع کنیم

لرستانی در گفته :

با سلام
من از تمامی رسانه ها عاجزانه تقاضا دارم که صدا و تصویر نماینده پلدختر رو سانسور کنند،شاید این “حسین” راضی شود-آخه مرد مومن!آقای کاییدی نماینده ی مردم هست،میشه با رسانه ها در تامل نباشه؟
عجب!!!

کاربر در گفته :

کاییدی یک شخصیت متدین متعهدوکارآمداست رقبایش ازایشان الگوی سیستمداری رایادبگیرندامیدوارم همه درمسیرپیشرفت حرکت کنیم نه انکار

حسام الدین در گفته :

درکارنامه ۵ساله دکتر کاییدی بارزترین نکته ولایت پذیری وحرکت درمسیر آن است.وعمده ترین دلیل اعتماد دوباره مردم ولایت مدار پلدختر ومعمولان ازعملکردسیاسی وی درمجلس و ولایت پذیری ایشان میباشد.کمااینکه دربحث استیضاح وزیر کار ازاندک نمایندگانی بودن که باتشخیص بیهوده بودن آن ورای ندادن به استیضاح درایت وهشیاری خود رانشان داد.
یادمان نرودحضرت آقاچند وقت پیش توصیه به عدم ورود زودهنگام به بحث انتخابات فرمودند.بنظرمیرسد عدم موضع گیری انتخاباتی ریاست جمهوری وی در راستای شعار انتخاباتی اش(((بصیرت درپرتو ولایت))) میباشد….
البته ناگفته پیداست مردمی که بخاطر ولایی بودن کاییدی رای دوباره داده اندقطعادرانتخابات آتی ریاست جمهور به کسی رای خواهند داد که عملا درمسیر ولایت واصولگرایی باشد وکاییدی نیز درهمین راستا حرکت خواه کرد.
پیداست کسانی که در انتخابات مجلس نهم برای رسیدن به قدرت باتوسل به حربه هایی نظیر طایفه گرایی واستفاده ابزاری از اعتقادات مردم ره بجایی نبردند اینک نیز بدون توجه به دیدگاههای رهبری باتشکیل جلسات شبانه ومحفلی برای کاندیداهای ریاست جمهوری که هنوز برای خودشان هم حضوردر انتخابات قطعی نیست
مشغول فعالیت شده اند که این نیز نشان از عدم درک صحیح وبرآوردهای ذهنی خوداز انتخابات ریاست جمهور ی میباشدوهرگز برایشان توفیقی نخواهد داشت.

علی از بروحرد در گفته :

واقعا پلدختری ها به این نماینده تان افتخار کنید حیف نماینده ما در بروجرد نبود دکتر کاییدی نماینده ای فرا استانی است

ش.سيف الهي در گفته :

باید به استحضار مخاطبین عزیز برسانم.بنده۸ساله مقیم تهرانم .به گونه ای هفته ای یک بار مجلس شورای اسلامی هستم .عندالله وابسته به هیچ گونه احزاب و حزبی نیستم.می خوام این فرا فکنی ذهنی که در سراسر استان عزیزم لرستان بین پیر وجوان زمزمه میشود که کدام نماینده از کدام کاندید حمایت میکنه روشن کنم .اکثرنمایندگان لرستان ضعیف ترین رجال سیاسی هستن.در مجلس شورای اسلامی در طبقه دوم رصد کردم وبا چشممان خودم دیدم که با قلدری کامل نمایندگان .تهران .تبریز .مشهد. اصفهان .خوزستان.اجازه بله به این وکلا نداده اند.حال جناب دارایی به نقد دکتر اومده که ایشان از کی دراینده حمایت می کند.من به تمامی دوستان عرض می کنم که هر که در اینده ریس جمهور بشه مثل این ۳۴سال که انقلاب میگذرد حرفی برای گفتن نداریم.با وجود این نمایندگان………………………………….

آرش از اشنويه در گفته :

جناب آقای دکتر کائیدی
شما به تلاشهایتان در عرصه خدمتگذاری به مردم را ادامه دهید و به حرفهای مغرضانه مخالفین توجه نفرمائید.

سیاوش.ج در گفته :

ش سیف الهی هااینقدرلرستان راتحقیرنکنیدنایب رئیس کمیسیون بهداشت ورئیس کمیسیون سیاست خارجی ورئیس کمیسیون قضایی ودبیرکمیسیون اجتماعی و..همه نمایندگان لرهستندبه اندازه کافی هم دربرجسته شدن لرستان تلاش کرده اندامامتاسفانه مشکل لرستان مزمن است وچنددهه نیازاست تاهمپاسی سایراستانهاشود.
دکترکاییدی ازنمایندگان دارای جایگاه درمجلس است وهمه نطق هاوتلاشهای ارزنده اش درمجلس رادیده ایم مردم دوباربارای خودنه رای تقلبی ورانت جویانه ازنهادهای حمایتی به مجلس رفته درپیشرفت شهرش تلاش کرده وحتی درردیف نمایندگان قدرتمندمجلس است اگربه ایشان گرایش نمداری نام مستعارننویس وخودرامقیم تهران معرفی نکن حتم دارم تویکبارازکاییدی شکست خورده ایی

این مطلب یک پیام داشت وآن این است که نویسنده به صورت زیرکانه گفته کاییدی درانتخابات مجلس دهم هم بانقشه های جدیدترویک موضع دیگرکاندیداخواهدشدوبرهمین اساس تبلیغات زودهنگام رابرای محدودکردن تلاشهای سایررقبایش آغازکرده اندازهمین الان سیدحمیدوبقیه راتخریب می کنندامابایدپاسخگوی عملکردشان باشند.
میرملاس عزیزتوروقرآن این نظرراتاییدکن تاآزادی بیان رعایت بشود.
****
میرملاس نیوز:
دوستان عزیز لازم نیست مارا سوگند بدهید تا کامنت ها را تایید کنیم. اعتقاد ما براین است هرکس حق دارد حرف خودش را بزند و دموکراسی از همین بحث کردن ها و تبادل نظرهای سالم و انسانی ریشه می گیرد اما از تایید کامنت های توهین آمیز معذوریم.

صمصام در گفته :

اگر دیدگاه ها و سخنان دکتر کائیدی را رصد کنید به ولایتمداری و سیاستمداری ایشان پی مبرید به اعتقاد بنده باید تمامی افراد را بر اساس عملکردشان ارزیابی کرد نه حدس و گمان تحلیلگران لذا دکتر کائیدی که در دور دوم ورود خود به مجلس نه تنها خود را به مردم تثبیت کرد بلکه با نائب رئیسی خود در کمیسیون بهداشت مجلس که تخصصی ترین کمیسیون مجلس است جایگاه خود در بین نمایندگان نیز به اثبات رساند و خودمانیم میرملاس هم از دکتر کائیدی برای افزایش مخاطبین خود حداکثر استفاده را کرد . امید وارم با رای حداکثری به کائیدی در دور بعدی مجلس قدردان زحمات ایشان باشیم.

طایفه گرایان بدانندهیچوقت نمی تواننددرمیدان سیاسی مجلس عرض اندام کنندواگررایی هم جمع کرده اندتنهابه مددبرخی جایگاههابودوگرنه درهمین انتخابات پیش روظرف ووزن خودراخواهندسنجیدسیاسیون رقیب هم بایدخودراتغیردهندوتوهین وافتراراکناربگذارندکاییدی هم بایدباتغیرمدیریتهاوپرهیزازمجادلات بیهوده بارقبابه مردم خدمت کندکارخانه سیمان وارتقای مراکزبهداشتی ودانشگاهی بهترین پاسخ به مخالفین است پس دکترکاییدی این کارهارابه سرانجام برساند

من دوباراین مطلب روخوندم فقط تنهاچیزی که ازش برداشت کردم اینه که نویسنده میخوادرقبارابه واکنش واداره وبفهمه موضع مخالفین کاییدی چیه غیراین چیزی ازش قابل برداشت نیست البته همچنان سیستم وروش این دسته مث قبل نفی رقباست دیروزهم نظردادم اماتایدنکردیدبه کسی هم توهین نکردم آقای آزادبخت

موضع اصولگرایی متعلق به شخص خاصی نیست چراآقای دارایی گفته اندفقطکاییدی اصولگراست؟چرابه منتقدین دکترتان لقب طایفه گراداده اید؟مگرکسی طایفه گراباشداصولگرانیست؟چراسعی کرده ایدخاطرات انتخابات پارسال رازنده کنید؟

هنگامه در گفته :

نماینده عزیزم دوستت داریم وبهت افتخارمیکنیم الحمدالله که شادوسربلندهستیم ازبرکت وجودحضرت آقاوسربازفداکاری مثل شماموفق باشی وسربلند

کاییدی بزرگ است باتوهین وافترازبین نمی رودزنده بادفرزندخلف بالاگریوه کاییدی

۱- هر چه از بدجنسی و نامردی و خیانت طلحه و زبیر و معاویه گفته شود، اما ضربت آخر را خوارج بر فرق مولای مومنان فرود آوردند! ناکثین و قاسطین در جهنم غضب الهی تا ابد خالدند، اما لعین دو عالم و اشقی‌الاشقیاء «ابن‌ملجم» است!

۲- ابن ملجم نه مثل معاویه کاخ‌نشین بود نه مانند طلحه و زبیر همراه فتنه و ساکت فتنه! نه سودای حکومت داشت و نه طمع ثروت! یک ساده‌زیست معمولی بود! با مقداری جهالت و تحجر و البته خیلی خود محور‌ و مغرور! ابن ملجم دنیا را با عقل نداشته‌اش می‌سنجید و تحلیل می‌کرد! برای همین وقتی با دو تا مثل خودش به تحلیل و بررسی نشست به این نتیجه رسیدند که برای حل معضلات دنیا باید علی و معاویه و عمر و عاص کشته شوند!

۳- مشکل اساسی ابن ملجم و رفقا و هم‌مسلکانش آن بود که در اوج جهالت و غرور، عقل خود و امثال خودش را باور کرده بود و به علم و معنویت نداشته‌اش بدجوری می‌نازید و عباداتش عجیب به چشمش می‌آمد و به واسطه همین‌ها بود که علی را در ردیف معاویه و عمروعاص دید!
چه قابل تکراراست این تاریخ درعرصه سیاست

منظورتان ازعلی کیست که درردیف معاویه وعمروعاص قرارداده اید؟منتظرپاسخ جناب همراه خواهیم ماند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نبرد آخر علویان «نهروان» است! نبرد با جهل وغرور و منیّت و خودمحوری! و حاشا که در این نبرد «علی» تنها بماندمصداق بارزاین مثال الان درپلدختروجوددارددرانتخابات هم دیدیم کاییدی راحمایت کنید

دکترکاییدی همینکه اجازه ندادمردم پلدخترزیربارزورگویی وسیستمی محدودبه چندنفربروندخودش رااثبات کرده وبه همین سبب است که مخالفینش علیه اش جوسازی می کنندکاییدی کسی بودکه بعدخودباوری رابه مردم پلدخترتزریق کرد

تاکتیک شماودایی جونتون چیه که این مطلب رونوشتی؟

عالی پور در گفته :

چراتوهین می کنیدچه کسانی به مردم پلدخترزورگفتندآیاکاییدی فرشته نجات است؟

دانشجو در گفته :

کاییدی فرشته نجات نیست عین پاکی وصداقت است کسی است که مالی برای خودنیندوخته وباپرونده سازی های زیادی که برایش کردندنتوانستندبگوینددزداست سابیت المال رابرای خودهدف قرارداده کاییدی مردی است که زمانی که کسی جرات نداشت کاندیدشوداحساس تکلیف کردوآبرویش رابرای آزادی وپاسداشت مردم گذاشت انتخاباتش راابطال کردنداماگفت نظام برایم مهم است نه نمایندگی.به حریم خانوادگی اش توهین کردنداماسکوت کردشب نامه علیه اش نوشتندحرف نزدوبلاگ های مخالفینش انواع تهمت رابه اوزدنداماسکوت کرداگرچه استخوان درگلویش بوددریک کلام کاییدی شیفته خدمت است نه خیانت کاروستمگروظالم

ناشناس در گفته :

عین پاکی وصداقت؟؟؟؟گرمسلمانی از این است که حافظ دارد—وای اگر ازپس امروز بود فردایی

اسرافیل در گفته :

سلام
یادداشت بسیار درست و هشدار دهنده ای است. و برخلاف دوستی که نوشته اند تاکتیکی است نوشته م باید عرض کنم فقط با اندکی دقت و توجه رویکرد اصلی یادداشت معلوم می شود. ضمن اینکه این یادداشت ما را به شاخص های عقلی و منطقی در برخورد با پدیده های سیاسی ارجاع می دهد. و طبیعتا مخاطب آنقدر معرفت عقلانی دارد که موضوع را دریابد.

ناشناس در گفته :

با وجود اینکه دکتر کاییدی چند دوره نما ینده مردم ملاوی می باشن .سوال من از شما مردم زحمت کش این است چرا ۵۰درصد شما یخ فروش هستین. کو اشتغال .وووووو.به شما مردم شریف بر ملاوی بر نخوره حقیر خواهر زاده تان هستم.

ن والقلم در گفته :

همیشه کسانی که بیشترین ظلم را میکنند قویترین رسانه ها را دارند….اقای دارایی به والله خودت هم می دانی که انتخابات امسال پلدختر یک ننگ تمام عیار ویک دزدی اشکار بود اگرمیرملاس واقعا” رسانه ازادیست اجازه پاسخگویی بدهد تا گوشه ای از مظالم شما ونماینده تان را برای مردم تشریح کنیم.فقط محض اطلاع هم استانیهای عزیز ایشان از تابستان تا بحال به پلدختر نیاتمده اند والبته دوره قبل هم همینطور بود ۳٫۵ سال غیبت در مجلس وحوزه انتخابیه وبه یکباره افتابی شدن وبا سو استفاده از امکانات دولت مظلومنمایی کردن….واین قصه همچنان ادامه دارد….

اسدی در گفته :

امیدوارم گستاخان ومردم آزاران هرچه زودترازموضع زشت وگستاخانه خودعقب نشینی کنندشماکه یدطولایی درپرونده سازی داشتیدچراانتخاباتی که کاییدی پیروزش بودراابطال نکردید؟کاییدی نطق های آتشینش واخلاق نیکووکارهای مردم پسندش آب رادرلانه شمامورچگان کرده است لطفاهیس

حامی دکترکاییدی در گفته :

آقایی که به اسم ناشناس نظرداده ایدشماهمان شخصی هستیدکه بانی یکی ازسایتهای موهن درایام انتخابات مجلس نهم بودیدودهها مطلب توهین آمیزعلیه دکترعلی کاییدی فرزندپاک وخلف بالاگریوه فرزندوبرادرشهدای کاییدی به رشته تحریردرآوردیدواکنون دریکی ازادارات شهرستان که اتفاقا مرتبط باحیطه کاری دکترکاییدی است مشغول بکارهستیدنگذاریدکه خیلی واضح اسم شمارابازگونمایم فقط توصیه می کنم اخلاق اسلامی رارعایت کنید

شکست خوردگان مجلس نهم نمی توانندعقده خودرااپیروزی مردم پنهان کنندوبه انحای مختلف چرت وپرت می گویتدآخرین شان همین موضوعی است که شخصی بنام ناشناس هزلیات گفته وگویاخواب نماشده است

ناشناس در گفته :

اقای ای کی یوسون حالا بکو من کیم .اگر منه تنها بودم………… اصلا سکوت می کردم . من جیره خوار و بن خور هیچ جریانی نبوده و نیسستم . من و امثال من فقط هدفمان این است که افراد کوته فکر و امی به راه راست هدایت شوند.شعار ما اینست که ماهی دست مردم ندین ..ماهیگیری ………………….به مردم یاد بدین.

ناشناس در گفته :

دوستنانی که اهل قلم .و دید باز هستن درک می فرماین که این حقیر چه میگویم . عزیزان خوب لمس کرده این شهر مان شده مستعمره کوهدشت .۵۰درصدمسولین شهرمان کوهدشتی می باشه .شهر خودمان واقعا مدیر ندارد . قحط رجاله.اکثر دوستان اندیشمند با اصالت به شهرهای همجوار با گله مندی مها جرت کردنن.علت چیست …………

برهان در گفته :

دوستان به قول شمااندیشمندوبااصالت ازدست مردم شکست خوردندوچون منافع شان تامین نمی شدترک دیارگفتند

اسدی در گفته :

کاربرگرام ناشناس محترم کدام مسئول ماغیربومی است؟
مدیران ارشاد-کمیته امداد-گاز-برق آبفاو.آبفار-بخشدارمرکزی ومعمولان-آموزش وپرورش=مخابرات-پست=مسکن-امورآب-دانشگاه آزادوپیام نور-شهردار-هلال احمر-جهادکشاورزی(بالاگریوه)-بنیادمسکن-وبازرگانی وتامین اجتماعی..همه بومی هستنداگرازغیربومی هامنظورت شورای تامینه شماقدم بردارید.این حرفهانخ نماشده وخریدارنداره مدیران بهزیستی وشبکه بهداشت غیربومی هستندالبته مدیربهزیستی بچه همین پران پرویزه شبکه بهداشت هم بایدحتمامدیرش دکترباشه که خودتون بهترمیدونیدچون اونجامشغول کارهستین .همه دکترای بومی بانماینده محترم همراه نیستندوطبیعتا کسی همراه نباشه نمیتونه مدیریت کنه.خواهشاازدوران ۱۲ساله وکالت پسرعم تان بگویید

خوب به این نوشته توجه کنید”انتخابات امسال پلدختر یک ننگ تمام عیار ویک دزدی اشکار بود ”
دوستان عزیزمیرملاس ازشمابعیدبوداین کامنت راتاییدمیکردیداین نظرتوهین به شعورمردمی بودکه بارای قاطع خودهمه رامبهوت کردند

ودهموارکندطوری هم کاییدی راعباس دارایی اصلاح طلب است ودراین نوشته همه راکوبیده تاراه رابرای تبلیغ به نفع همفکران خودهموارکندحرفه ایی هم ازکاییدی عبورکرده یه کم دقت کنیدمتوجخ میشید

حسنوند در گفته :

عباس دارایی دراین مقاله کاییدی رااثبات کرده نه اصلاح طلبی رادقت کن

مطلع در گفته :

آقای کاییدی چرابرنج رابه نرخی که درشهرستان به حساب دولت ریخته اندومصوب شده به مردم نمی فروشند؟چرابرخی مدیران خودنفع شخصی می برندوبرنج رابامابه التفاوت به مردم فروخته اندمیلیونهاتومان پول حرام درجیب کسانی رفته که قراراست مدیراسلامی باشندشماهمیشه دم ازاسلام وانقلاب می زنیدیاپیگیرباشیدیاخودراازاین جریان ضدمردم جداکنید

گمنام در گفته :

کاییدی تاریخی رادرپلدخترطرح ریزی کردکه به تاریخ قبل ازکاییدی وبعدازکاییدی بایددوران انقلاب اسلامی درسی وپنج سال گذشته تقسیم شددوران زورگویی ومحدودیت بادوران صداقت وشفافیت ومردم محوری

واقعیت در گفته :

سیدحمیدرضاکاظمی نماینده واقعی پلدختراست

جواب قاطع در گفته :

البته شایددرخواب ایشان رویای نمایندگی دارند

محمد رضا در گفته :

دوستان عزیز ببینید که نظر و تفکر مخالفان آقای دکتر کائیدی چگونه هست؟؟!!
جناب ” واقعیت” این حرفه تو،چه ربطی به بحث داشت؟چرا همه چی رو قاطی هم میکنید؟چرا شهرستان رو فدای یه نفر میکنید؟
بابا انتخابات تموم شد-کاییدی نماینده هست.چرا سنگ اندازی میکنید در مسیر پیشرفت شهرستان.
بیائید هممون دست به دسته هم بدیم برا پیشرفت پلدختر و لرستان

ناشناس در گفته :

البته با وجود برنج وپول مفت و… که رایشان را به ۵ هزارتومان می فروشند واداراتی که دربست در اختیار کایدی هستندو رسانه هایی که از هر۱۰۰نظرمخالف یکی را میزنند وخبرنگارانشان پای کامپیوتر نشسته اند تا به اسم مردم جواب همان یک نظر فرمایشی تایید شده را بدهندمثل شما هرکسی جز کایدی رویای نمایندگی را به گور می برد

محمدرضا در گفته :

ماشاالله که خوب این کارها رو بلدید.چند سال در مکتب حاکمین سابق بوده اید؟نکند خودشما اصلا از حاکمین سابق هستید؟هان؟کارهای ۱۲ ساله خود را به دکتر کائیدی اتهام نزنید، لطفــــا

تنهاچیزی که یارانه نمی شودعشق وعلاقه مردم به دکترکاییدی است

طرفداران کایدی مثل طرفداران تیم فوتبال تراکتورسازی هستندخودشان به همه فحش می دهند وتهمت می زنندبعد انتظار دارند دیگران از گل نازکتر بهشون نگن.خودشون از بودجه بیت المال ورانت وادارات استفاده می کنند بعد دیگران را متهم به این کار می کنند خلاصه خودشان اجازه هر کارغیراخلاقی وغیر قانونی دارند اما طرف مقابلشون نباید لام تا کاف بگه….راستی از پتروشیمی چه خبر از مهر ماندگار چه خبر؟چرا در جذب بودجه مهر ماندگار ما درکشور شهرستان اخر شدیم؟حتما” ایادی استکبار نگذاشتند ….رسانه ازاد ومدعی ازادی چرا نظرات را گزینشی میزنی

برجعلی در گفته :

جناب واقعیت انتخابات یکسال پیش برگزار و کاندیدای موردحمایتت شکست رو قبول و دستاشو بعلامت تسلیم بالابرد.
توهنوز ازخواب بیدار نشدی………

جواب قاطع در گفته :

دوپروژه جاده خرم آبادوپلدختروپمپاژدشت جایدردرردیف پروژه های مهرماندگارهستندمگرماچندطرح مهرماندگاردرلرستان داریم؟چرادر۱۲سال این کارهاصورت نگرفت چرادردوران زعامت آقایان دانشگاههای ملی وپیام نوروآزادوغیرانتفاعی وپرستاری وفوریتهای پزشکی درپلدخترراه اندازی نشد؟چراآن موقع فریادهیهات من الذله سرندادید؟کارخانه سیمان پارسیان باارزداردراه اندازی می شودامابرادران فراری می گویندکارماست!!!!!!!!!!!!!!!دههاکاربزرگ درپلدخترراه افتاده اماآقایان ایرادمیگیرند؟چه کسی درفتنه ۸۸درردیف آنهاقرارگرفت؟شماکه برای جلب رای اصلاح طلبان گفتیددرفتنه باشمابودیم برای دورآینده چه دروغی می خواهیدبه خوردآنهابدهید؟شماکه الان شده ایدرفیق ….
دردوران شاهرخی روسای ادارات منابع طبیعی وفرماندارومعاون فرمانداروریس امورمالیاتی وبنیادمسکن ومحیط زیست وبخشدارمعمولان وبخشدارمرکزی وشهرداروآموزش وپرورش وتامین اجتماعی و..به ترتیب آقایان والی محمودی وعلیپوریان(فرماندار)،جعفرطولابی معاون فرماندار،نیازی ویاری وزرین چغاومرحوم پیرحیاتی وباجلان(بخشدارمرکزی)وحاجی پور(شهردار)وسبزواری وآذرخش تعاون و..همه غیربومی بودندچراآن موقع نگفتیدنیروی بومی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جواب به اقای جواب قاطع در گفته :

اقایان عقده ای اولا ۱۲ سال چه ربطی به انتخابات یا بهتربگویم انتصابات پارسال دارد؟ثانین درامد ایران در دوره احمدی نژادبه اندازه ۱۰۰سال گذشته بوده چون قیمت نفت نسبت به قبل از وی ۸برابر شده بود و نمایندگی جناب خوش شانس هم در این دوره پر درامد بوده.بعد شما چرا اینقدر دروغگو وبی انصافید ودانشگاه پیام نور وازاد رو به اسم خودتون زدید؟در مورد دانشگاه هم اولا” ساختمانی ساخته نشده وشبکه وبیمارستان داخل شهر بخاطر اقایان اواره شدن دوما” نگاهی به دفترچه کنکور بکنید ببینید روستاها هم دانشگاه دارند چون دولت می خواد بازار خارج رفتن و درس دختران در مناطق غیربومی رابشکند.البته بعید می دانم عقلتان اینقدرکارکند که این چیزها را بفهمید.ضمنن زاغه با یکچهارم جمعیت پلدخترهم دانشگاه دارد…بدبختها کایدی شعار بومی گرایی وبالاگریوه داد ومردم هم از این جهت ناراحتند که ایشان بدروغ گفت بالاگریوه بعد کردش بالاغریوه والا دولت می تواند هرکسی را فرماندار بگذارد….والله فکر کنم هرکس پلدختر نبوده می گوید زودتر بروم ببینم این پاریس که کایدی وطرفدارانش درست کردهاند کجاست؟نمی داند در دوره ای که شهرداری بیشترین درامدو داشته شهردار سیکل مورد حمایت ایشون کاری کرده که نمیشه دوقدم با ماشین تو خیابونها راه رفت…..اما ما هم می گوییم به به چه چه

جودکی در گفته :

اولا که ادب جنابعالی خیلی از چیزها را مشخص کرد.
دوما خوشبختانه این انقلاب عمرانی که با تلاشهای نماینده محترم شهرستان در پلدختر به راه افتاده است را همگان دیده اند و همچنین دوستان که هیچ،حتی مخالفان با انصاف دکتر کائیدی هم پذیرفته اند که پلدختر گامهای بزرگی را برای پیشرفت برداشته است.
و سوما این کارها و اقدامات ذکرشده توسط “جواب قاطع” در بالا،همگی قابل لمس هستند و با یک روز گردش در پلدختر،همه ی این ها را میتوانید مشاهده کنید/
به امید پلدختری آباد

کاظم در گفته :

برادران سادات درخواب هم دیگرنخواهنددیدنمایندگی راچون درردیف مقابل مردم خودراقرارداده اندبرادران اصلاحاتی هم که باحمایتشان ازایشان درردیف سادات هستند

مظلوم در گفته :

شمامعلوم نیست باکی رقابت داریدسادات شکست خوردنداماحرف نمی زنندشمامیدان راداریدمی چرخانید
آقای دکترکاییدی که شعاربصیرت درپرتوولایت راانحصاری برای خودکرده ایدآقایان حاج ح-ن |ه-ک|حاج ح-ربنام چه کسی دارندتجارت برنج می کنند؟

جودکی در گفته :

دوسته عزیز اگه راجع به موضوعی اطلاعات کافی نداری،چرا فرافکنی میکنی و به دیگران اتهام میزنی؟
واردات برنج انحصاری نیست و فرماندار شهرستان طی چندین مصاحبه و سخنرانی از تمامی سرمایه داران تقاضا کرد که برای رفع مشکل برنج در شهرستان،پا پیش بگذارند.
—————————————————————————————————–
این هم قسمتی از مصاحبه فرماندار پلدختر با خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۵ بهمن سال ۱۳۹۱:
(( فرماندار پلدختر با اعلام اینکه هیچ محدودیتی برای خرید و توزیع برنج نیست، اظهار داشت: فرمانداری پلدختر آماده همکاری با سرمایه‌داران در این زمینه است ))
این هم لینک کامل خبر در خبرگزاری فارس:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911025000739
—————————————————————————————————–

مظلوم در گفته :

آقای جودکی من هم از یکی دو نفر شنیده بودم و اصلا در جریان نبودم که همه افرادی که بضاعت دارند می توانند در تامین مایحتاج همشهریان با نهادهای دیگر همکاری کنند. از شما عذر خواهی می کنم و از عزیزانی که اسم برده شد .

بیرانوند در گفته :

آفرین و احسنت بر تو جودکی .این آقای مظلوم می خواست یه چرت و پرت بکنه و کائیدی رو بد جلوه بده .در ضمن تو یا نمی دونی یا خودتو زدی به خنگی که چند تا از سادات اومدن برنج تو زیع کردند مثل آقای …که الان هم داره پخش می کنه

شهرپلدختریکسال است معاون فرماندارنداردکاییدی یکسال است راهی مجلس شده امانتوانسته برمدیریت شهرستان سوارشودیاشایدهم نمی خواهددرهرصورت مردم ازشماانتظارداشتندآقای کاییدی

دوست اسبق در گفته :

آقای عباس دارایی شمااصلاح طلب بودیداماازدوستان خودبریدیدوبه صف کسانی پیوستیدکه دشمن اصلی فکرتان بودندهیوقت آن روزهاراازیادنمی بریک که چگونه دکترکاییدی درحضورتان به ماتوهین کرداماسکوت کردیدروزی خواهدآمدکه پشیمان می شویدشایدهمین خردادنودودو

باربد در گفته :

انتخاب برترسال گذشته کاییدی بودوچه نیکوست که اکثریت براقلیت نظرش بایدلحاظ شود

جوان ولایتمدار در گفته :

من جوانی بیکارهستم زمانی راه راست رافراموش کرده بودم اماالان به لطف دکترکاییدی بخداراه رایافته ام راه من ولایتمداری تدین ودینداری است کاییدی به مایاددادکه سیاست همه اش قدرت نیست بایدخدارادرنظرگرفت من شب رابایادخداصبح میکنم برای دکتردعامیکنم خدانگهدارش باشدازاوهیچ چیزی نمی خواهم همه درشغل دولتی خلاصه نمی شودمن الان بیکارهستم اماخوشحالم که ولگردودورازخدانیستم همه رامدیون خداوبنده بزرگش دکترعلی کاییدی هستم اخلا وتقواراپیشه کرده ام باخداوندعهدبسته ام که تاکاییدی هست ازاوحمایت کنم

درودخدابردکترکاییدی که ماجوانان پلدختررابه خود باوری رساند

درودخدابردکترکاییدی که ماجونان پلدختررادرزیرسایه ولایت ازادکرد

فرهاد در گفته :

آنجه راه ماست که حضرت امام ره از اسلام ناب محمدی ص بیان داشتن به اطاعت از ولایت فقیه استمرار راه انبیاء و جانشین امام عصر عج. اما بدنید در تعهد وتخصص افراد و اطرافیان که نخبگان بومی منطقه باشند با دی وسیع با میانه روی واحترام به حق حقوق الهی و مردم که ولی نعمت انقلاب اسلامی میباشند؟ نه بر قدرت سوار شدند وبر مردم حکمرانی کردن نمایندگان مجلس

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :