کد خبر : 21138
تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ - ۲۰:۰۹
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 135 بازدید

مثلث کله باد – 2) ملامنوچهر کولیوند

… باد بهاران ،   !      باد بهاران                        کله باد     هانای !     باد   بهاران ولیعهد وشت !   وکیل واران                        گیان بخش  چیمان   جلای گلزاران برف   فرق   کویان    فنا کر                         جاهد    و جولان   جدی     جدا کر بشکفتگی باخ شادی بلبلان                          باعث      وجود       موجود    گلان  سرمای زمستان نه تختش خیزان                  سختی  نه  صفحه   غبرا […]

index214

باد بهاران ،   !      باد بهاران                        کله باد     هانای !     باد   بهاران

ولیعهد وشت !   وکیل واران                        گیان بخش  چیمان   جلای گلزاران

برف   فرق   کویان    فنا کر                         جاهد    و جولان   جدی     جدا کر

بشکفتگی باخ شادی بلبلان                          باعث      وجود       موجود    گلان 

سرمای زمستان نه تختش خیزان                  سختی  نه  صفحه   غبرا    گریزان 

چالاک و چابک جلد جهان گیر                     ضد  زمهریر    سلیمان       تسخیر

تاراج  دهنده   واحد  القهار                         بنای  بانی  ذوق  رنگ  و  بوی وهار

سکان وسنگر تخته کانه وه                          بنور  وه ی  مجنون   نیمه  گیانه وه

او یورت «تشکن» گذر کر وه شاد                اوسا   عازم    بو   پی    «خرم آباد»

«قلندر تپه» بچن غم حاصل                       مداح   چی  چاو ،   کاغذ پرده ی گل

چالاک در هنی چوی هرده جاران                راگه     «مله دار»      او«سر ویاران»

راگه«رومشگان» تا ملک حجیر                    ژه   سر   کلاسان  بگذر    وینه   تیر

«میشنان»مچین ساتی بدر گر                     بنور    ار    گل گل   جای  خانان   لر

گذر کر اژ تنگ«هاله» وه گلگشت                بعد   اژ«مادیان»رو «پاپیل کیوه شت»

دشتی ون ژه دشت بهشت زیباتر                 او   شیرین   دشته   باور   او    خاطر

بپلک او« چنار» او  تاف و عناو                     له   «دره دراز»    عبور    کر ژه     آو

«مله شوانان»«دوره»«نای کش»                  «پاپیل   کشکان»   راگه    گل بنفش

مچین ار مقام  خضر    پیغمبر                    باغاتش    یک یک   او    نظر      باور

زیبا طلعتان  ار  پای  داران جم                  حکیمه   سلطان    خانم    و    مریم

ساتی تشریف  بر او جوارشان                     گلچینی      بکه ر    ژه    گفتارشان 

شار تمام بگیرد وه صد بشارت                    خوش  چنی   حیاط قصر   و عمارت

چو وه «شوه خان» بگیرد وه نشاط                 تشریف بر او زید  منزلگای «راوات»

وه جاکه ی مچین ریت ماو وه دو جار           گذرگای    یمین     گذرگای   یسار

بپلک او نسار   پارچه ی «سفیدکوه»              بچو وه سیران    گلان    خوشبو

خوش وه احوالت دلیل  تیژ رو                      رودخانه «کشکان» «گاشمار» کلهو

بپلک او«چنارسقا» وه خوشدل                     چی  باز  پرواز  کر   و  برزی بارکل

نشاطن  چنی دیارگه ی یاران                    یانه ی  دلارام  هر جا   دیاران  

بنور وه کشکان چم چنی پاچل                   پیغام بر پی دوس نه سکنای «بردبل»

شمال امانت جوینده یار بو                       پروانه     شمنار      ملک  تتار بو 

گوناش منورین چوی بیان زرد                  ژه   دل   بر  مده ی  دم  آه  سرد  

خوشا و حالت دلیل هام حال                    هر دو زاری  کیم تا وخت   وصال

 …

ملامنوچهر کولیوند

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

علی کولیوند در گفته :

عالی است این شعر

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :