کد خبر : 21195
تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۰:۰۲
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 261 بازدید

مثلث کله باد – 3) ترکه میر آزاد طرهانی

… باد بهاران! هانای کله باد باد بهاران                         ولیعهد    وشت      وکیل   واران شکوفه   سر چِل   شکر چه   داران                          گلپاش ،  گلریز،   بذر گل کاران یخ پاچ        یخ بن ،     بلاغ  باخان                           شنیار خرمان    ثلچ سر داخان قدیم قراول   ایلچی   نو  رٌی دشت                           برد العجوز    کر   و   اردیبهشت قبله    مشتاقان     مایه      برکت                           ژه  کٌه   قبله […]

index

باد بهاران! هانای کله باد باد بهاران                         ولیعهد    وشت      وکیل   واران

شکوفه   سر چِل   شکر چه   داران                          گلپاش ،  گلریز،   بذر گل کاران

یخ پاچ        یخ بن ،     بلاغ  باخان                           شنیار خرمان    ثلچ سر داخان

قدیم قراول   ایلچی   نو  رٌی دشت                           برد العجوز    کر   و   اردیبهشت

قبله    مشتاقان     مایه      برکت                           ژه  کٌه   قبله وه      باز کر حرکت

له دشت و دامان کویان و گلگشت                            بدمن   شمیم خاک نجف رشت

رخ مال   ومعجر روی روضه ی حرم                       واو ضریح بو مشک شای صاحب کرم

ژاو    دیار   ورگرد   وی     ولاته وه                           وی   کاو  کویان    خُم    خلاته وه

دم     بدم   وه   بان   برزی بایران                          جولانگه  و جیگه ی وحشی وایران

سرتا سر زمین ،  دشتان وشتان                          تار عنکبوت باف  تافته    روی  کتان

کوره    گلالان    کولیده   حوردان                          صاف   بیَن  ژه   دس  مغیلان زردان

تلیفه ی  تیژاو  تاف   دروه نان                           میل بستَن چوی مِل   مینا گردنان

مانو وه   سرای سرنی تو زه ری                           مر  جلای   جرار   جنگجو    جوهری

تخت   پا   چمن  پاک  طلا کاری                           چمن   چوی   لرزان  ماک    مرواری

ملان   وه  مقام  موسیقار ماتن                           موران   همته زار   گشت  چمه راتن

یه   چه   فکری  ون در نظر داری                          زار    زمینن     بی    تو    نه  خواری

مر سابق سالان ژه یادت چیه ن                         کله   باد   ایمسال    فریادت    نیه ن

بور وه حاجتی قبله گای حاجات                         وختی   وارد     بین   وه ر   ژه مناجات

پیاپی  پاچه ی پاهردان طی کر                           ظهور   ژه    قوم     زمستان  پی  کر

هم   بیاوه وه چوی هرده جاران                            وه   امداد     موج     مطر      وهاران

کاوان کول حسرت توشان هانه دل                       شاید   وردارن   سر ژه   خاک  و  گل

نوروز  گل هیمان   غلطان وه خاکن                   ژه ی جهت جامه ی جرگش چاک چاکن

جای سوسن هویچ جا دیاری نیه ن                  وه تخته ی   یخ بن    حصاری     بیه ن

اسرینه ی   نسرین نسرین نحورده                   رایحه       ریحان       شونم       پرورده

سوز   سرچیمان    غزال تی چرده                     صحن   کافوری     پوشان   چوی  پرده

بال       به رَضا     چتر      چویران                      سمسا  ،      مفرا  ،      مرتع سویران

شوق   شقایق     زردی زنبق گل                      گلریزان        گل     چهچهه ی     بلبل

گردی     گلالان    بو   چوی قرنفل                       تمامی    تاسه ی   توشان   هانه دل

تا   کی    مجاور     ملک   دامانی                       خفته ی   خاک   پاک   جای ایمامانی؟

ژاو   وخته   که  باد خزان خیز خیزا                        په ی   عزم     خارت      خزان    وریزا

شش ماهه مردم وه شه ش در ماتن                   ژه   جور    دیجور    گشتان     کشماتن

دی صد رنگ جوشن جویای جنگ ره نه ن              سبق ژه سکین سوهان سا، سه نه ن

چن سیف سرنی سوهانی آودار                         الماسه ی      آو دار      ژهرآلوده ی   ژار

پریشه ی پرشنگ شیر میو میوه                          شمس    خاور   شوق     هوربین   لیوه

نخل    نمایان     نو    خیزان  نو                           بقاء     الشجر          کشمیری       ناژو

نارنج ،  ناربن  ،  رمان  ،    رطب                          دوحة     الرطب   ،     زینت        الحطب

گیز و گل ارجن ،  گویج   واو   گزو                          توی       و       توی دره   ،  رمله  و رضو

خلیف  و  خیمه، غزاله  خوش بو                           علف           اروان      ،  ارغوان       رو

بال  و  شفتالو ، شنگ و دن و داخ                          ژه  جور     ظهور     زمهریر     در ساق

بی  وه میوه دار،ثمر   چوین خاصه                           چنگ وه سته ن ژه دس ریزه الماسه

هفت روژ منه نهن هور چو ده برج حوت                   بردالعجوز    کین   وه    یانه ی   یاقوت

ژه     جهد     جرنگ   جهد   ثلچ  سرد                     یم  کرده ن  وه یاس  ،یم  بوان ویه رد

مرخ    زرین   بال   هانه   برج   قوس                        قوس برده ن وه گیان جانوران توس

ها       برج    آخر    انتهای    قوسه                         ای روژه   ظهور   ژه  قومه ی پوسه

هفت    روژ منه ن چو وه برج ماهی                         آو، له   کهساران   راهی  بو   راهی          

وحش   و طیر وجن ،مل و مار و مور                          بالدار  و  بی بال  ،زوردار  و  بی زور

چم دار  و  بی چم چمه رای راته ن                          عالم    منتظر     نفخه ی   نجاته ن

کله باد     هه رچه ن تو حقی داری                          نزدیک    او      کعبه ی     پروردگاری

دل    ژه  خاک   پاک   کعبه نمه نی                          بلی    امانت    باو    جاری      هنی

چوی باد شرطه ی کشتی کیش یم                          زورق    نشینان    در  آری   ژه غم

شمال بخش او شاه شاهان نجات در                         رازق    المرزوق    محبوب    البشر

اسدالله   عرش   ار   عالم       غالب                           ظاهر په یش ماچان بن ابی طالب

حق      او    داماد    احمد       مختار                           حارس      سری   ر اوج      افتخار

کله باد     هانای    باو    بده ر   او کاو                            تویله     درختان   بیدار  که ژه خاو

هم      وه    زوج     زلف زهرای بنت او                            قمر ژه   شوقش مدرخشو وه شو

وه      دو      گوشواره ی هفتم عرشه                       چوار گوشه ی گردون ژیشان نوربخشه

 وه      حق    پنج     تن     آل عبائین                            ائمه ی      عظام    بوعشر   اثنین

ژه   ملک   دامان    با ز   هم آخی ز کر                          جنگ   یخ  بنان   الماسه  ریز کر

برقع          کافوری     کویان     پاره کر                           تخته ی   یخ نه   روی  یم آواره کر

واو        هی هی    بزن    حلاته نورد                            واو    خرشت   رعد    هژبران  زرد

واو   تیوم   ته م   تلیفه ی       توفت                             واو شونه ی شونم شجر شکوفت

شو چپاول خان دیجور نه      خواوکر                               ظرف   ظروفات    موینا     چپاو کر

ایسه    خان   دی    نه   خافل خاوه                               کله باد    هانای    وخت    چپاوه

وخت   سرنا   کوس ،وه        نقاروه                                هم  وه  رعد   و  برق آتش پاره وه

دی نه روی     دنیا    صد هزار سنگر                                وه   سر   کلاوان     ساخته ن لنگر

سنگر وه  سنگر      سامانش سا کر                               جیگه ی سنگرش وه سوسن جاکر

شوه خوان      وینه ی   سردار ری کر                              خیمه ی      خزوش    وبان    نی کر

خیمه ابیضیش کول    بی قیمت کر                                 سنگر   وه   سنگر   ثلچ  هزیمت در

صحراو سرزمین    وه یکجا   صاف کر                                کویان   وکاوان  گشت  خضرا باف  کر

صو     صدات    بیو   و     سر کلاوان                                 آژیر       کر    آشوی    کمند    کاوان

توزو   تئم   یکسر   ژه   زمین   بارکر                                 بار  غم   ژه   قلب    خمداران  تار کر

هم   روح    ربیع    ژه   نو   تازه    کر                                 سوزی    سرچیمان   بی  انازه    کر

بلبلان   ژه   شوق   گلان   شیدا   کر                                  گلان   ژه   دله ی    گل   هویدا   کر

شمال    ترکه  میر     دخیلن   وه   تو                                   رو     مراجعت   باز    بکین   ژه   نو

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

وحیده.م در گفته :

با سلام بسیار زیبا وپر از واژه های خه س لکی
اما شکل صحیح این کلمات:
بلاغ غلطان،
بلاخ و خلطان است چون غین درلکی نبوده واگر اکنون موجود است جز حروف دخیل است

[پاسخ]

علي شعباني در گفته :

خيلي خيلي زيبا بود.
ممنون

[پاسخ]

با سلام و تبریک عید نوروز
مربع کله باد را هم ببینید
کله باد هانای چه وخت لنگن زمین چون عرصه میدانان تنگن
بشکاوان ژه هم وه حکم بادت وه دم مسیح باد مرادت
صحرا و سرزمین کول سفید پوشن چون کوره ی حداد آوان بجوشن
باخان ویرانه بلبلان خاموش زمین ژه کوره سرما ها وه جوش
سران سرٌ منه ن ژه دیر آمانت کووه ن طنطنه ی سپا و سامانت
ور کرو ژیر بند ایلاخانه وه تربت افشان کر وه داخانه وه
یغما کر کاوان سر کوی نساران ویت نمایان کر وه سر دیاران
بشیون سپای جم بسته ش ژه هم کاوان برآور ژه خمخانه ی خم
به پیک نه باخان مسیحا دمدم ژه هم شکاف در گل غنچه ی مریم
کله باد هانای نمه م های وه کو قسمت مه ده م وه شای نجف کو
عرضه ی ذلیلی کمینه درگاه قبول بو ژه لای شای نجف ماوا
به رانه وه تاو باد بهاران رحم بکه وه حال زار و نزاران
هانا ی یا رحیم یا رحیم هانا فرد بی همتا سرٌ پوش دانا
قدرت نما کر قَدرت نمانا قطرات امطار نه ارض فشانا
ریژان کرم ویت سراپاکر نیم نگا وه عرض جهان بینا کر
محمود پژمرده و کلب درگای تو
ژه رای شفقت عرضش قبول بو
از ملا محمود کرماشانی
و دنبال مخمس و مسدس هم بگردید

[پاسخ]

ممنون از مطالب پر مغزتان اقای خدایگان

[پاسخ]

متاسفانه چرا شعر لكي قديم لبريز از واژه هاي عربي و فارسي است؟ شعرها عموما تكلف را نشان مي دهند.

[پاسخ]

نوری نظری طبا در گفته :

درود بر شما استاد گرانقدر
بسیار عالی بود

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :