کد خبر : 26275
تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۱:۵۷
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 136 بازدید

شعر آزاد – مجید سعد آبادی

… کاش گوزنی بودمسر و شاخ‌هایم در اتاق پذیرایی‌تان آویزان بودپدرتبه اینکه زل زده‌ام به تو افتخار می‌کردو گاهی به تفنگ شکاری‌اشخوشحال بودمهر کجای جهان که راه برومتو را می‌بینمهر موزیک عاشقانه‌ای که گوش بدهیمی‌شنومکاش آن لحظه که پدرتقلبم را نشانه گرفتبه دره‌های شعرفرار نمی‌کردم … مجید سعدآبادی

th1

کاش گوزنی بودم
سر و شاخ‌هایم در اتاق پذیرایی‌تان آویزان بود
پدرت
به اینکه زل زده‌ام به تو افتخار می‌کرد
و گاهی به تفنگ شکاری‌اش
خوشحال بودم
هر کجای جهان که راه بروم
تو را می‌بینم
هر موزیک عاشقانه‌ای که گوش بدهی
می‌شنوم
کاش آن لحظه که پدرت
قلبم را نشانه گرفت
به دره‌های شعر
فرار نمی‌کردم

مجید سعدآبادی

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :