کد خبر : 32857
تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۶
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 780 بازدید

«نگاهی به ريشه هاي عقب ماندگي در لرستان »

    مصطفي جمشيدي / میرملاس نیوز  :    ولترفيلسوف مشهورفرانسوي درعصر روشنگري در كتاب رفتار توده ها مي نويسد: بيش از نيمي از ساكنان جهان را حيوانات دو پايي تشكيل ميدهد كه هنوز در شرايط دهشتناكي زندگي ميكنند، به زحمت ميدانند كه فقير وفلك زده هستند، زندگي ميكنند و مي ميرند بدون آنكه بدانند.! […]

 123-194x300 (1)

 

مصطفي جمشيدي / میرملاس نیوز  : 

 

ولترفيلسوف مشهورفرانسوي درعصر روشنگري در كتاب رفتار توده ها مي نويسد: بيش از نيمي از ساكنان جهان را حيوانات دو پايي تشكيل ميدهد كه هنوز در شرايط دهشتناكي زندگي ميكنند، به زحمت ميدانند كه فقير وفلك زده هستند، زندگي ميكنند و مي ميرند بدون آنكه بدانند.!

شرايط خشك ونيمه خشك با محدوديت منابع آب و هجوم اقوام داخلي و خارجي و در پي آن ناامني و فقدان امنيتي كه سرتاسر تاريخ ايران را در بر گرفته بود، چاره اي جز به بيگاري فراخواندن انبوه توده هاي مردم براي سازماندهي و شكل گيري قدرتهاي زورمدار و نظام هاي استبدادي نداشته است. تجربه 1200 جنگ داخلي و خارجي و حكمراني حكومت هاي متنوع براي بيش از 1100 سال بر پهناي ايران زمين، و علاوه بر آن موقعيت ژئواستراتژيك وژئوپليتيكي كه براي اين كشور با كشف و استخراخ نفت پديد آمده بود مجددا دوره هايي طولاني از حكومت هاي متمركز و يك دست، با عدم حضور سايرگروه ها و نهادهاي اجتمايي، سياسي، اقتصادي وحقوقي در جامعه راتاقرن اخيربه همراه داشته است.(1)

بنابراين سبك حكومت ها درايران تا دوران معاصر، چه د ر دوران عدم تمركز(ايلي-قومي) وچه درحكومت هاي متمركز و چه در دوران فروپاشي و يا دوراني از هرج و مرج، هم در سطوح محلي منطقه اي و سراسري، همچنان با الگوي حاكميتي زور مدار بدون رقيب و جايگزين بوده است و نيروهاي تغيير آفرين و جنبش هاي اجتماعي خواسته يا ناخواسته هم برآن گردن نهاده و به بازتوليد آن مي پرداخته اند. و الگوي زورمداري همچنان سنتز شرايط اجتماعي اقتصادي و سرزميني و ناامني دايمي در ايران بوده است.(2)

دادلي سیِرز(Dudley Seers) اقتصاد دان معروف ،تعریفی جهان شمول از توسعه ارائه داده و برای آن سه شاخص اصلي در نظر گرفته که عبارتند از: رفع فقر، رفع بیکاری و رفع نابرابری. بنا بر ديدگاه او در هر جامعه زماني ميتوان ادعاي پيشرفت و توسعه را داشت كه علامت يا نشانه اي در بهبود و اصلاح شاخص هاي منفي فوق حاصل شده باشد.

بنا برآمار و داده های اقتصادی_ اجتماعي، استان لرستان در بين استانهاي کشور و در مجموع در اقتصاد ملي موقعيت بسيارضعيف و فقيرانه اي دارد. با وجود منابع غني طبيعي، تنوع آب و هوایی، آب فراوان، دشت های وسیع، معادن متنوع، نیروی کار جوان و سرشار از قابلیت های گردشگری و …، این استان نتوانسته است به تناسب توانمندی ها و فرصت های خود از اقتصاد ملي سهم مناسبی کسب کند و همچنان بر مدار و چرخه باطل فقر و بيكاري غوطه ور است.

امروز لرستان با اين واقعيت عريان مواجه بوده كه مردمانش فقير و توسعه نيافته اند و در مقايسه با ديگر استان ها در برخورداري از منافع و امكانات، پيشرفتي كه نداشته هيچ! با وجود تلاش مضاعف مردماني سخت كوش و مديراني دلسوز و البته كم هوش! ركورد كسب مدال قهرماني مهمترين شاخص هاي منفي اجتماعي و اقتصادي: بيكاري- فقرو فلاكت اقتصادي را از تمامي مناطق و استان هاي كشور ربوده و براي ساليان متمادي بنام خود ثبت نموده است.

دلایل عقب ماندگي در لرستان را بايد ناشي از دو عامل اصلي دانست:

1- عامل اجتماعي اقتصادي

اولين عامل فقر و عقب مانگي منطقه را بايد درشكل گيري و تداوم فرهنگ پدر سالار،مردسالار،و پيرسالاري همراه با نظام سلسله مراتب و زورسالاري وزندگي ايلي، با همبستگي خوني تباري به هم تنيده شده از يك سو و اقتصاد فقيرانه روستايي كه يك نظام ده نشيني به مدد كشاورزي معيشتي در نقاطي پراكنده، و نيمه خودكفا را پديد آورده، از سوي ديگر كه باعث گرديده مردمان براي سالهاي متمادي بر يك منوال زندگي كنند، به طوري كه هر خانوار قطعه زميني بكارد ، محصولش را برداشت كند چند گوسفند و بز نگهداري كند و مقداري لبنيات و پشم بدست آورد و تعدادي ماكيان را نگهداري كند و دختركان و زنان خود را پاي دار قالي يا گليم و جاجيم بنشانند و فصل برداشت محصول خود را انبار و بتدريج استفاده نمايند اين درام پايدار زندگي در لرستان بوده است. لذا تا قبل از همين انقلاب ،ساليان سال الگوي زندگي مردمان زاگرس نشين يا براساس نظام ارباب رعيتي و زورمداري بوده كه مردمانش به عقده حقارت دچار شده و يا با احساسات زيسته و با روزمرگي رنج كشيده و بزرگ شده همسر برگزيده و فرزندان خود را چون خويش پرورانده اند و چنان رفته اند گويي هرگز نبوده اند.!

بدين روي سبك ابتدايي روش زندگي و سنتي بودن آن خود مانع شكل گيري نظام توليد و سازماندهي آن شده و همچنين نبود مشاركت و يا ناتواني در مشاركت مدني به معناي فني و تخصصي آن را بايستي جزو عوامل اقتصادي و اجتماعي در ايجاد عقب ماندگي جامعه لرستان دانست.

2- عامل سياسي اداري

عامل دوم عقب ماندگي لرستان را بايد در علل و عوامل ساختاري سياسي و اداري جستجو كرد.

از انقلاب مشروطه به بعد كه مفاهيمي چون: قانون، راي و پارلمان و انتخابات از طريق انقلابيون روشنفكر در جامعه ترويج گرديد،. چه سوءاستفاده هايي كه از همين عناوين در استان هاي زاگرس نشين نشد!. بزرگترين توهين در تاريخ هر ملت به بشر آن نبوده كه راي آنها گرفته نشود بلكه آن بوده كه حكومت ها به نام راي مردم حكومت كرده اند در حاليكه انتخابات آلت خنده اي بيش نبوده است.

نظام و تشكيلات اداري مينياتوري از كل جامعه است كه ويژگي هاي جامعه در آن منعكس مي گردد.ضعف نهادهاي اداري وسياسي،حقوقي و قانوني و نهادينه نشدن قانون و بدنبال آن دورزدن و گريز از قانون،همراه با رقابت يا بهتر بگويم ستيزي ويرانگر توسط طيف ها و جناح هايي وابسته به قدرت براي دستيابي به منابع محدود استان و شكل گيري چندچهرگي،فرصت طلبي،دروغ گويي و تملق در كارگزارن بعنوان مكانيسمي براي در قدرت ماندن و حفظ موقعيت، به همراه امتناع آنها از آينده نگري و برنامه ريزي و عدم درك آگاهانه و واقع بينانه ازوضعيت اقتصادي اجتماعي را بايستي بعنوان عامل تشديد كننده عقب ماندگي استان در سالهاي اخير دانست.

دستگاهها و سازمانهاي اداري در استان اصولا به تفكر سياسي عينيت داده در صورتيكه محور اساسي مشكلات منطقه ،اقتصادي و معيشتي بوده است. به همين دليل و با توجه به توسعه نيافتگي و ضعف در سازماندهي نظام اداري، برنامه ريزان و مقامات ضمن اينكه نتوانسته اند به رشد وتوسعه استان كمك كرده باشند بلكه خود به عنوان سد توسعه و مانع تحول عمل نموده اند. كه حاصل تلاش و برنامه آنها كسب رتبه اول بيكاري و فقر و تهيدستي براي مردمانش بوده است.

بنابراين ضعف سازمان برنامه ريز و كاركرد ضعيف نهادهاي سياسي-اداري همراه با ناكارآمدي و ناتواني مديران منجر به فقر و محروميت و توسعه نيافتگي استان گرديده است.

آِيا بررسي علل و عوامل عقب ماندگي لرستان مردم را به درك شرايط و مسئولان را به رسيدگي بيشتر و روشن نمودن راه و چاره سوق ميدهد؟

باشد كه مردم لرستان از روزمرگي بخود آيند! و مسئولين نيز از مرز بي تفاوتي عبور كنند!!

منابع:

1- بر گرفته از مقالات و دست نوشته هاي كلاس درس استاد عزيزم جناب آقاي دكتر پرويز پيران در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي تهران سال1388.

2- همان.

*كارشناس ارشد برنامه ريزي توسعه منطقه اي

 

 

درج شده توسط : سرویس خبر و رسانه " میرملاس "

دیدگاه ها

واقعا همین طوره امیدوارم روزی مردم شرائط را درککنند و به خصوص مسولین به جای جاه طلبی به فکر رسیدگی باشند…………

[پاسخ]

سجاد در گفته :

درود بر شما

[پاسخ]

طریون در گفته :

به نظر من تعصبات قومیتی یکی از مهمترین عوامله،اگه خودمون مسؤلامون رو از سر شایستگی و نه از باب قومیتی و طایفه گرایی انتخاب کنیم مطمئنا” پیشرفت بیشتری خواهیم داشت،بارزترین مثال پیشرفت در استان که به دلیل عدم رویکرد قومیتگرایی اتفاق افتاده در شهرستان بروجرده.

[پاسخ]

حسنك راستگو در گفته :

عقب ماندگي لرستان دلدلي ندارد جز تعصبات جاهلي . انسان عاقل از گذشنه پند مي گيرد و منافع جامعه اش رو فداي منافع پوچ شخصيش نميكنه .

[پاسخ]

عباسی نژاد در گفته :

اقای جمشیدی واقعا عالی بود امیدوارم تو مقالات بعدیتون راهکارهای خروج از عقب موندگی ها رو طرح کنید.!

[پاسخ]

احمد در گفته :

سلام آقای جمشیدی. دلایل شما برای توجیه علل عقب ماندگی موطن عزیزمان بسیار درست است اما به نظر میرسد این زاویه دید، جایی را برای ارائه دلایل ساختارنگرانه …….. و همچنین جایگاه تآثیرگزار ساکنان این سرزمین در تحولات سیاسی -به صورت کلان- در ادوار مختلف تاریخی، و استمرار نگاه رضاشاهانه به این مردم_ تجربه تاریخی حاکمان قجری و پهلوی در سرکوب قوم لر_ استراتژی سرکوب بجای گسترش نظام تعلیم و تربیت صحیح، نادیده گرفته است. موفق باشید.

[پاسخ]

نوریان در گفته :

سلام من نیز با شما موافقم والبته با عامل سیاسی اداری بیشتر چون متاسفانه کوهدشت جایی است برای فرصت طلبانی که هیچ درد مردم نداشته وتنها به صندلی فکر می کنند .قیمت آن هرچه باشد خریدارند واین را ناشی از زرنگی دانسته و اعتدال را در دورویی می بینند. ومتا سفانه دخالت بیش از حد نمایندگان محترم مجلس در کار دولت ومداخله در جابجای افراد از عوامل این فرصت طلب پروری است . سربلند باشید.

[پاسخ]

کمیر در گفته :

با سلام آقای جمشیدی و سپاس از نوشته خوبتان
به نظر من همه از سر تا پایین به این مشکلات دامن زده اند و هیچگاه روند کاهش مشکلات و مسایل اجتماعی جز برنامه های مسولین نبوده -اگر مردم همه تعصبات قومی و فامیلی بی هوده را کنار می گذاشتند آیا انتخاب خوبی وجود داشته است که مردم انجام نداده باشند -آیا افراد شایسته و کاردان و دلخواه در برابر مردم بوده که انتخاب نکرده اند -وقتی مردم افرادی را شایسته انتخاب خود نمی بینند و سوابق گذشته آنها چیزی در خور توجه نداشته پس ناچار به استفاده از انتخاب کسانی می شده اند که وعده و وعید های شخصی آنها را پاسخ دهد-و یک سیکل معیوب تاکنون ادامه داشته است -انتخاب شوندگان خوبی به مردم معرفی نشده -مردم ناچار و از نفع شخص مسولین را انتخاب کرده -مسولین هم که افرادی ناکارآمد بوده اند مشکلات مردم را تشخیص نداده و این چرخه ناقص همچنان ادامه دارد……..

[پاسخ]

مصطفی جمشیدی در گفته :

باعرض سلام و تقدیر از تمامی دوستانی که به طرح نظر و دیدگاه خود در باب عقب ماندگی لرستان پرداخته اند
بدیهی است که مقوله عقب ماندگی ریشه در تاریخ-جغرافیا-فرهنگ-آموزش- حکومت ومواری از این دست دارد امید است با استفاده از نظرات دوستان در آینده ای نه چندان دور در همین سایت در مقیاس ملی به بحث و گفتگو بنشینیم.

[پاسخ]

غضنفري در گفته :

يكي ديگر از عوامل عقب مانده گي خود ما مردم هستيم كه به حق و حقوقمون آشنا نيستيم و براي رسيدن به حق واقعيمان جسورانه عمل نميكنيم. براي عبور از زورگويي بايد يك عده فدا شوند كه مردم به حق و حقوق خود آشنا شوند.تا زماني كه به ماهي 20هزار تومان قانع ميشيم اوضاعمون همينه ……………

[پاسخ]

فرشاد در گفته :

یکی از مهمترین دلایل عقب ماندگی در لرستان فقر است . و علت فقر هم خود مردم لرستان هستن. به این دلیل که 90% کارخانجات در کل کشور شخصی هستن و صاحبان آنها حاظر به احداث کارخانه در لرستان نیستن و اگر کارخانه ای نباشی شغلی هم نیست و اگر شغلی نباشد درآمدی هم نیست و اگر درآمد نباشد زندگی چرخشی ندارد و تمام شغلهایی که در لرستان به عنوان کاسب فعالیت دارن در واقع یک نوع ارءه دهنده خدمات هستن و نیازهای مردم را برطرف میکنند و چون مردم در فقر به سر میبرند پس درامدی ندارند که نیازهای خود را برطرف کنند و به همین دلیل ااکثر کاسبهای لرستان از درامد کافی و رضایت بخشی برخوردار نیستن. و به همین دلیل ایت که لرستان رتبه اول از لحاظ مهاجرت را دارد . و ریشه تمام بدبختی لرستان در خود لرستان نهفته است. طایفه گرایی . عدم احساس امنیت سرمایه گذاری. (اگر امنیت داشت که لرهای خود در استانشان سرمایه گذاری میکردند نه اینکه به استانهای دیگر مراجعه کنند)

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :