کد خبر : 34220
تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱۳۹۲ - ۰۰:۴۷
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 236 بازدید

در باره بیماری نقرس و نقرس شناسی!/بیماری نقرس چیست؟

  میرملاس نیوز/سرویس سلامت: د ر قد یم آن را بیماری پاد شاهان و ثروتمند ان می د انستند ، اما برخی آمارها حاکی از آن است که تا ۳د رصد از جمعیت جهان به بیماری نقرس د چار هستند که بسیاری از آنها از بیماری خود آگاه نیستند . این بیماری با د رد […]

129-17183

 

میرملاس نیوز/سرویس سلامت: د ر قد یم آن را بیماری پاد شاهان و ثروتمند ان می د انستند ، اما برخی آمارها حاکی از آن است که تا ۳د رصد از جمعیت جهان به بیماری نقرس د چار هستند که بسیاری از آنها از بیماری خود آگاه نیستند . این بیماری با د رد و محد ود یت د ر حرکات همراه است و گاهی حتی می تواند فرد را از کار بیند ازد . نکته نگران کنند ه این است که آمار ابتلا به این بیماری د ر سراسر جهان رو به افزایش است و حالا شایع ترین بیماری التهابی مفاصل د ر مرد ان بالای ۴۰ سال د ر جهان «نقرس» است اما چقد ر از این بیماری می د انید ؟ اگر اطلاعات تان کامل نیست، حتما این مطلب را با د قت بخوانید ؛ این مطلب د ر مورد تصورات عمومی د ر مورد این بیماری و صحت یا عد م صحت اینگونه تصورات است.

۱- تنها آد م های ثروتمند و چاق، نقرس می گیرند

خیر

تمام انسان ها با هر قد و وزنی، احتمال د ارد به بیماری نقرس د چار شوند ، اما خب اضافه وزن، احتمال ابتلا به این بیماری را افزایش می د هد . د کتر جان رویله، متخصص روماتولوژی د ر د انشگاه هوستون می گوید : «بیماری نقرس د ر افراد ی که د چار بیماری های ناشی از اضافه وزن هستند ازجمله د یابت و فشارخون بالا شایع تر است اما وضعیت اقتصاد ی افراد د ر ابتلا به این بیماری هیچ نقشی ند ارد .» مشخص شد ه ژنتیک د ر ابتلا به این بیماری نقش د ارد و د ر صورتی که والد ین فرد مبتلا باشند ، احتمال ابتلای او چند برابر سایر افراد جامعه است.

۲- زنان به نقرس مبتلا نمی شوند

 خیر

هم زنان و هم مرد ان ممکن است به این بیماری مبتلا شوند اما احتمال ابتلای مرد ان، به خصوص د ر سنین پایین تر بیشتر است. د کتر هربرت باراف، پروفسور طب د اخلی و مرکز تحقیقات روماتولوژی د ر د انشگاه جرج واشنگتن می گوید : «د ر سنین زیر ۵۰ سال، بیماری نقرس د ر مرد ان تقریبا ۱۰برابر زنان است اما زمانی که زنان به سن یائسگی می رسند ، میزان ابتلا مساوی می شود .» د رواقع د ر سنین بالاتر بیشتر بیمارانی که بیماری آنها تشخیص د اد ه می شود ، خانم هستند .

۳- ابتلا به نقرس فقط ناشی از خورد ن گوشت قرمز نیست

بله

د رست است که گوشت قرمز و به خصوص جگر و برخی ماهی های چرب مثل سارد ین و ماهی آزاد غنی از مواد ی موسوم به یورین هستند که د ر بد ن انسان شکسته و تبد یل به اسید اوریک می شود و طبیعی است که زیاد خورد ن اینگونه مواد غذایی باعث افزایش احتمال ابتلا به نقرس می شود اما د کتر رویله می گوید که نقرس حتی د ر افراد ی که اصلا گوشت نمی خورند ، مثلا گیاهخواران هم د ید ه شد ه است ولی احتمال ابتلا به این بیماری د ر این گروه از افراد بسیار کم است.

 

۴- د رد نقرس همیشه از انگشت شست پا شروع می شود

خیر

حمله بیماری نقرس زمانی شروع می شود که بلورهای اسید اوریک د ر خون ساخته می شود . بلورها و کریستال ها د ر مفاصل رسوب می کنند و باعث تورم و د رد مفصل می شوند . البته د رست است که معمولا حملات نقرس از شست پا شروع می شود اما گاهی هم مشکل از زانو، مچ پا یا مفاصل د ست ها شروع می شود . د ر زنانی که د چار بیماری اسئوآرتریت هستند ، بیماری معمولا از مفاصل کوچک د ست شروع می شود . معمولا حمله بیماری از یک یا ۲ مفصل شروع می شود اما گاهی د ر بعضی افراد ممکن است چند مفصل همزمان با هم د رگیر شوند .

۵- امروزه د رمان های موثری برای نقرس د ر د سترس است

بله

تحقیقات زیاد ی د ر مورد بیماری نقرس انجام گرفته و د رمان های زیاد ی برای آن کشف شد ه است؛ برخی د اروها د رد را آرام می کنند و برخی د یگر باعث کاهش التهاب می شوند و برخی د یگر از شکل گیری کریستال های اسید اوریک جلوگیری می کنند . د ر میان د اروهای مشهور برای این بیماری، کلشی سین شاید از همه مشهورتر باشد . جالب است که د کتر رویله می گوید سابقه استفاد ه از این د ارو برای نقرس به ۲هزار سال قبل برمی گرد د . این د ارو پس از مد تی کوتاه (حد ود یک تا ۲ ساعت) باعث کاهش التهاب ناشی از نقرس می شود و هرچه سریع تر آن را مصرف کنید ، حمله زود تر خنثی می شود . آلوپورنیول و پروبنسید ، سایر د اروهای مشهوری هستند که برای د رمان نقرس به کار می روند . هر د و د ارو سطح خونی اسید اوریک را کنترل می کنند و د ر بیشتر بیماران پاسخ های خوبی د ر آنها مشاهد ه شد ه است. اکثریت افراد مبتلا به نقرس به طور معمول به روزی یک یا ۲ قرص کاهش د هند ه اسید اوریک خون د ر تمام د وران زند گی خود احتیاج پید ا می کنند .

۶- نقرس بیماری همراه با د رد زیاد است اما جان فرد را تهد ید نمی کند

خیر

نقرس به طور مستقیم جان فرد را تهد ید نمی کند اما می تواند باعث بروز مشکلات جد ی سلامت شد ه که باعث تهد ید جان فرد مبتلا می شود . این گفته د کتر رابرت کینان، پروفسور روماتولوژی د ر د انشگاه د وک است. به طور مثال د کتر کینان اشاره می کند که احتمال بروز سکته قلبی و مغزی د ر افراد مبتلا به نقرس بیشتر است یا مثلا د ر افراد مبتلا به نقرس احتمال مقاومت به انسولین پایین می آید و فرد بیشتر د ر معرض خطر ابتلا به بیماری د یابت قرار می گیرد . د ر ضمن اگر نقرس د رمان نشود ، احتمال رسوب کریستال های اسید اوریک د ر کلیه و بروز بیماری های کلیه و نیز عفونت های اد راری که می تواند زند گی فرد را تهد ید کند ، بالا می رود .

 

۷- تغییر د ر شیوه زند گی می تواند به نفع مبتلایان به نقرس باشد

بله

د کتر کینان می گوید : «تغییرات د ر شیوه زند گی می تواند هم تعد اد حملات نقرس و هم شد ت آنها را کاهش د هد ؛ برای مثال کاستن وزن می تواند بسیار به افراد مبتلا به این بیماری کمک کند .» مطالعه ای که نتیجه آن د ر نشریه ملی «روماتولوژی» به چاپ رسید ه نشان می د هد که اگر افراد مبتلا به نقرس غذاهای غنی از پروتئین مثل لبنیات، آجیل ها، صیفی جات و غلات مصرف کنند از احتمال بروز حمله نقرس می کاهند ؛ د ر ضمن احتمال بروز مشکلات قلبی و نیز ابتلا به د یابت د ر این گروه پایین می آید .

 

 
 
 
 

درج شده توسط : سرویس خبر و رسانه " میرملاس "

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :