کد خبر : 36239
تاریخ انتشار : ۳۰ مهر ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۳
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 492 بازدید

اتهامات دنباله دار / توهمات کاذب!!!!

  عباس دارایی / میرملاس نیوز : اتهامات دنباله دار/توهمات کاذب!!!! حملات رسانه ایی جبهه متوهم وخواب آلودبه نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی   عباس دارایی/درروزهای اخیربامرورعملکردبرخی سایتهاوفضاهای مجازی که باهدف های خاص درشهرستان پلدخترراه اندازی شده ، می توان هجمه ایی راعلیه بسیاری ازافراد حقیقی وحقوقی درقالب حمله رسانه ایی آن هم ازنوع تحلیل […]

dgfm7mf4e147wdeikui

 

عباس دارایی / میرملاس نیوز :
اتهامات دنباله دار/توهمات کاذب!!!!

حملات رسانه ایی جبهه متوهم وخواب آلودبه نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی

 

عباس دارایی/درروزهای اخیربامرورعملکردبرخی سایتهاوفضاهای مجازی که باهدف های خاص درشهرستان پلدخترراه اندازی شده ، می توان هجمه ایی راعلیه بسیاری ازافراد حقیقی وحقوقی درقالب حمله رسانه ایی آن هم ازنوع تحلیل های مغرضانه، افشاگری های دروغین وانتساب توهین واخبارنادرست ازجمله به دکترعلی کاییدی نماینده مردم پلدختردرمجلس شورای اسلامی مشاهده نمود.
اخیرادریکی ازهمین پایگاههای مجازی مطلبی باعنوان تصمیم سرنوشت سازاستاندار لرستان،غروب طیف حاکم وطلوع جدیدقدرت سیاسی در پلدختردرج گردیده که حاوی نکاتی تامل برانگیزاست.نویسنده بی نام ونشان مطلب بدون رعایت اصل اخلاق درپردازش موضوع به سبکی ناشیانه قلم فرسایی کرده ونماینده مردم پلدخترومعمولان درمجلس شورای اسلامی رابواسطه یک تحلیل دورازواقع وصرفاتوهم آمیز محکوم به شکست نموده وبدون اینکه ازمختصات،ویژگی ها ونهایتااصل جریان مدعی قدرت در آینده نامی ببردازغروب جریان دکترکاییدی وطلوع جدیدقدرت سیاسی در شهرستان سخن رانده است.
تامل برانگیزتر اینکه نویسنده بی نام ونشان مطلب مذبوربا تلفیق عقده های شخصی وتحلیل های ناشیانه بسان طالع بینان کهن،با فاکتورگرفتن ازشکست اصول گرایان درانتخابات ریاست جمهوری وپیروزی گفتمان اعتدال دست به خلق اثری به زعم خودگرانمایه زده ونهایتاب الهام ازهمین دست مایه های کاذب فضارابرای دکتر کاییدی سنگین وتمامی معادلات وبرنامه ریزی هارابرعلیه جریان وی متصورگردیده ودر انتظارتصمیم سرنوشت سازاستاندارجدیدلرستان برای غروب طیف حاکم وجلوس جریان های چشم انتظارصندلی سبزبهارستان دهم ازطریق تغییرات اداری ازجمله جایگاه دولتی فرمانداری نشسته است
متاسفانه در چشم انداز مایوس کننده ی مزرعه ی سیاستی که پس ازانتخابات نهم پلدختر باب شده وباحرکات غیرمعمول وبی سابقه هتاکان مبدل به عرصه ایی غیراخلاقی وغیرعقلانی درقالب فعالیتهای مجازی ووب نگاری به نام افشاگری وبه اصطلاح نقدگردیده ، می نگریم، باغ آفت زده ای می بینیم که درختانش خشکیده، میوه هایش تلخ و دل آزار است. در غیبت اخلاق و عقلانیت، روزگار را با رنج و اضطراب سپری می کنیم و گویی آینده مان نیز در آتش بی خردی می سوزد. در غیبت عقل، معجزه ی عیسا نیز از کار می افتد. همان گونه که مولوی گفته است: مسیح را دیدند به شتاب و مضطرب از راهی می گذشت. علتش را پرسیدند. گفت: رهایم کنید که او اکنون می رسد. پرسیدند چه کسی؟ گفت: آن نادان و ابله. گفتند: با دم عیسوی مرده، زنده کرده ای، نابینا شفا داده ای و بیمار لاعلاج را درمان نموده ای. او را نیز با نفس عیسایی از این جهل برهان. مسیح گفت:” آری همه را توانستم، اما از علاج این درمانده ام.” حالاعملکردوشیوه نگارش برخی نوشته های این رسانه های بی شناسنامه مجازی درشهرستان پلدخترهم بی ارتباط بااین مساله نیست وخلا عنصرتفکروتامل به خوبی درپردازش آنهابه مسائل آشکاراست.نویسنده مطلب مذکوردرنوشته خودمی گوید:”دکتر کاییدی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بواسطه نزدیکی با اطرافیان رئیس جمهور باید دوران طلایی نمایندگی ایشان دانست، نزدیکی وی با دولت آنچنان صمیمی بود که حتی رقبای سیاسی ، وی را متهم به جریان انحرافی می کردند با نزدیکی پایان دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد دکتر کاییدی برای حفظ قدرت سیاسی و نفوذ خود به دنبال یک کاندیدای در انتخابات ریاست جمهوری می گشت که پیروز میدان باشد با رد صلاحیت برخی چهرهای معروف توسط شورای محترم نگهبان کار انتخاب سخت تر شد و به گفته یکی از اطرافیان پس از جستجوی فراوان ، دکتر به دلیل پیش بینی پیروزی سعیدجلیلی در انتخابات به حمایت از این کاندیدای ریاست جمهوری پرداخت …”سایت …پارگراف دوم”نگاهی خیلی ساده وگذرابه همین سطرازمطلب مذکورمی تواندبه خوبی عمق توهم وتناقض رادرکلام نویسنده برای خواننده هویداسازد،وی درابتدا انتساب دکترکاییدی به جریان انحرافی راتوسط رقبایش اتهام می داندودرحرکنی تامل برانگیزبه نوعی بازنماینده پلدختررابه جریان انحرافی متصل ومی گوید:کاییدی بعدازردصلاحیت برخی چهره های مشهورچاره ای جزحمایت ازجلیلی نداشت!!!حال سوال اینجاست که اولاچگونه میشودابتدادکترکاییدی انتسابش به جریان انحرافی توسط رقبااتهام باشدودرسطرپایین توسط همین نویسنده ناشی مجدداتهام انتساب به انحرافیون به دکترکاییدی واردشده وادعاشودپس ازردصلاحیت آنهاکاییدی به سمت حمایت ازجلیلی رفته است؟دوماچه مستنداتی برای حمایت دکترکاییدی ازجلیلی درانتخابات ریاست جمهوری وجودداردکه نویسنده محترم قادربه ارائه آنهانبوده وخیلی ناصواب ازشکست استراتژی جریان کاییدی سخن گفته است؟نگاهی به سخنان ومواضع نماینده مردم پلدختردرمجلس شورای اسلامی ورجوع به بایگانی اخبارخبرگزاریهاوجرایدو…به وضوح نشان میدهدکه وی هیچگاه ازشخص خاصی حمایت نکردوتنهابرحضورمردم درانتخابات وتوجه به مصادیق موردنظررهبری تاکیدداشته وادعای نویسنده کم تجربه مطلب مذکوریک ادعای پوچ وکینه توزانه است.توهمات نویسنده درمطلب مذکورآنقدرناشیانه وتکر اری است که درتداوم اشتباهات خودمی آوردکه:”اولین اقدام را از مجلس با سخنرانی در مخالفت با وزیر صنعت ، معدن وتجارت صورت دادند و دلیل آن هم گذشته از دلایل فنی و کارشناسی نزدیکی این وزیر با طیف مخالف می دانستند گذشته از همه موارد ، مراسم هم به صورت زنده در رسانه ملی پخش می شد اما این نسخه دکتر هم با رای اعتماد به وزیر جواب نداد و وضعیت سرگیجه بدتر از گذشته شد”.”نقل مضمون ،سایت …”
درپاسخ بایدگفت،به اعتباراصل ۸۴قانون اساسی نمایندگان مردم حق اظهارنظردرکلیه مسائل راداشته ودرامتدادهمین اصل ،دکترکاییدی نیزمی توانددرمخالفت ویاموافقت هرمساله ای ابرازنظرنمایدلذامخالفت باوزیرپیشنهادی صنعت ،معدن وتجارت نه امری ناصواب بوده ونه بایدمخالفت بادولت دکتر روحانی تلقی گردد. همچنین دفاع دکترعلی کاییدی نماینده مردم پلدخترومعمولان درمجلس شورای اسلامی از حقوق مردم مناطق محروم از جمله لرستان،کهکیلویه وبویراحمد،چهارمحال وبختیاری،جنوب خراسان،سیستان بلوچستان،اکردستان،ایلام مبنی برمحرومیت عمیق وعدم دسترسی به منابع ثروت وعدم توزیع عادلانه صنعت بین مناطق بهره مندومحروم ومحرومیت عمیق این استانهاورشدفزاینده بیکاری دراین مناطق امری سیاسی نبود.وی درحالی که میتوانست فارغ ازفضای حاکم مجلس واحتمال بالای رای اعتمادنمایندگان به وزیرپیشنهادی صنعت معدن وتجارت سکوت اختیارکندویادرسطحی دیگربعنوان موافق وزیرپیشنهادی درجهت حصول منافع خویش سخن بگویدقاطعانه،شجاعانه وباجسارت ضمن بیان دلایل مخالفت خودبانعمت زاده وزیرپیشنهادی صنعت،معدن وتجارت مخالفت نمود.نویسنده درجای دیگرمیگوید: “در میدان بازی سیاسی امروز پلدختر هم همه چیز تغییر کرده از دست دادن کرسی نائب رئیسی بهداشت ودرمان ، عدم راهیابی کاندیدا مورد حمایت به شورای شهر و پوست اندازی در شهرداری پلدختر و ظهور دوباره مرد سیاسی نه چندان دور پلدختر در جلسه ها را از جمله این تغییرات است و اگر نتوان بحساب غروب قدرت جریان حاکم دانست پس نشانه چه چیزی است آیا این نشانه ها حاکی از طلوع یک قدرت جدید در پلدختر نیست ؟!””سایت …سه شنبه ۲۳/۷/۹۲کدخبر۵۵۰۴″

تاکیدمیشوداولاکرسی نایب رییسی کمیسیون بهداشت مجلس نمیتوانست تضمین کننده پیروزی دکتر کاییدی در مجلس دهم باشدولذاازدست رفتن این کرسی نیزنمیتواندضامن شکست وی وپیروزی مخالفین در آینده باشد،گرچه شاید این کرسی درجایگاهی فراتر ازنایب رییسی در خرداد۹۳نصیب نماینده مردم درخانه ملت شود،انتخابات شورای شهرهم که دراین مجال قابل بحث نبوده والبته نمیتوان ازنقش کلیدی روستاییان وهجوم بی سابقه آنها به شعب اخذرای شهر پلدخترچشم پوشی کرد.البته کاش نویسنده محترم مستنداتی برای حمایت دکتر کاییدی ازکاندیداهای خاصی در انتخابات شورای شهر ارایه می نمود.همچنین در پاسخ ادعای نویسنده محترم مبنی برظهوردوباره مرد سیاسی سالهای نه چندان دور پلدخترباید گفت،نامبرده در انتخابات مجلس هشتم پاسخ مردم رادر قبال عملکرد ۲۸ساله خود دریافت نموده وحضورمجدد وی در عرصه سیاست پدیده انتحاری محسوب وبواسطه حمایتش از نفرماقبل آخر انتخابات اخیرریاست جمهوری نمیتواند در تغییرات اداری مورد نظرمخالفین دکتر کاییدی ایفای نقش کند.
باید گفت،یکی ازچالشهای مخالفین دکترکاییدی اشتباهات محاسباتی درباب دوپیروزی متوالی وی درمجالس هشتم ونهم بوده است،این درحالیست که وی قبل از اینکه از زاویه سیاست وکنش سیاسی قابل تحلیل باشد باید رمزموفقیتش ازدوعامل شخصیت ممتاز اجتماعی وغیرقابل پیش بینی بودن وی جستجو کردضمن اینکه نماینده آینده پلدخترازصندوق ارای مردم بیرون میاید نه تصمیم سرنوشت ساز استاندارلرستان در باب تغییرات اداری در شهرستان پلدختر.لذابایدپرسیدآیانظام یکدست مدیریتی نظام حاکم درمجلس هشتم توانست مانع ازپیروزی دکترکاییدی شودویادرمجلس نهم رویگردانی بسیاری ازمدیران وحمایت گسترده آنهاازرقبای نماینده مردم درمجلس به همراه حمایت رسمی اصولگرایان ازنفرسوم انتخابات مجلس نهم توانست تضمین کننده شکست دکترکاییدی باشدکه اینک باشکست اصولگرایان درانتخابات ریاست جمهوری وبه فرض تصورتغیریک فرمانداریاچندمدیردستگاه اداری نویسنده ناشی مطلب بخواهدبواسطه این امورنسخه جریان کاییدی رابپیچاند؟؟؟
کارنامه نماینده مردم پلدختردرمجلس شورای اسلامی گرچه دربرخی حوزه ها قابل انتقادبوده که بیان میگرددازجمله یکی ازاین بخش ها چینش نادرست نیرودربدنه ادارات شهرستان درسالیان گذشته وبی توجهی آنهابه رای معنادارمردم پلدخترومعمولان درمجالس هشتم ونهم بوده وپرازانتقادوچالش برانگیزحتی برای شخص دکترکاییدی است اماانصافانمیتوان به سادگی ازنقاط قوتی همچون کارنامه درخشان حوزه های آموزش عالی،آب وکشاورزی وراه وترابری عبورکردشایدبتوان گفت پاشنه آشیل عملکردنماینده مردم پلدختردرمجلس شورای اسلامی همین حوزه مدیریت درشهرستان واستفاده ازمدیرانی است که نه به تفکرواندیشه سیاسی ،اجتماعی دکترکاییدی اعتقادداشته ونه به رای مردم درانتخابات مجلس نهم درآوردگاه سهمگین ۱۵اردی بهشت ۹۱پایبندهستندهمانهایی که علاوه براین ضعف ،درخدمت رسانی به مردم نیزدارای ضعف بوده ودرچهارچوب اتاقهای کارخودگذران عمرکرده وبرای مردم هزینه دربرداشته ونمی تواننددرجهت نیل به پیشرفت برپایه کارصادقانه گام بردارندوبه یقین انتقادوارده به دکترکاییدی این است که وی هنوزیاندانسته ویانتوانسته پیام رای ۲۶هزاری وکم سابقه مردم پلدختردردوره نهم که مبتنی برتغییروتحول اساسی درمدیریتهای شهرستان وتداوم توسعه بودراعملیاتی کندامری که به نام مردم وجریان دکترکاییدی وبه کام دیگران دربرخی مدیریتهای شهرستان درحال حاضرجریان دارد.

__________

میرملاس نیوز :

نکته : در متن فوق چندین بار اسم سایت مورد اشاره ذکر شده بود که توسط مدیریت میرملاس  حذف گردیده است.

 

 

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

تحصیل کرده در گفته :

با سلام و عرض خسته نباشید
تحلیل های شما هم کم متعصبانه و متکبرانه نیستند آقای دارایی که اینگونه ایشان را نواختید
سعی بفرمایید حرف درست را بزنید
هم شما/هم کسی که اون مطلب رو نوشته / نه حرفی که دوست دارید واقع شود
متاسفانه رفتار احمدی نژادی و کردار بگم بگم ها و این دست رفتارها هنوز از پلدختر رخت نبسته است که به سبک ” دادایان” کی گفت، چی گفت ،من نبودم ،بریم یقه بگیریم ؛راه انداختید

[پاسخ]

جللال در گفته :

آقای کاییدی بااین اتهام زنیهاتحقیرنمی شود

[پاسخ]

مهدی در گفته :

انصافا کارنامه دکترکاییدی باهمه چالش های پیش رویشان مخصوصا درحوزه های اموزش عالی.بهداشت وپزشکی.کشاورزی واب وراه قابل تقدیراست

[پاسخ]

گذشته راخوب به یادداریم ومی دانیم قبل کاییدی چه گذشت پس نبایدناشکربودوخدمات راانکارکرد

[پاسخ]

بیرانوند در گفته :

معلومه فقط چیزهایی که به نفع کایدیست تایید می شوند چون من دیروز مخالف نظردادم وتاییدش نکردید هیچ توهینی هم نکرده بودم

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :