کد خبر : 40048
تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۲ - ۲۳:۵۱
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 575 بازدید

مشکلات و درخواست های بخش و شهر کوهنانی در قالب طومار به استاندار ارائه شد / کوهنانی شهرستان شود

  به گزارش میرملاس نیوز ؛ از طرف اعضای شورای شهر وجمعی ازحامیان فعال دولت تدبیروامیددرشهروبخش کوهنانی مسائل ،مشکلات ودرخواست های مردم بخش وشهرکوهنانی درقالب یک طومار با عنوان “اهم انتظارات بخش وشهرکوهنانی “ تنظیم و به مهندس بازوند استاندار لرستان ارائه شد که در زیر متن طومار آمده است : جناب آقای مهندس بازونداستاندارمحتزم […]

 

به گزارش میرملاس نیوز ؛ از طرف اعضای شورای شهر وجمعی ازحامیان فعال دولت تدبیروامیددرشهروبخش کوهنانی مسائل ،مشکلات ودرخواست های مردم بخش وشهرکوهنانی درقالب یک طومار با عنوان “اهم انتظارات بخش وشهرکوهنانی “ تنظیم و به مهندس بازوند استاندار لرستان ارائه شد که در زیر متن طومار آمده است :

جناب آقای مهندس بازوند
استاندارمحتزم استان لرستان     
سلام علیکم
 بااحترام وادب وعرض تبریک کسب اعتمادازسوی دولت تدبیروامید وانتصاب شما به عنوان استانداردیارمحرومان ومظلومان،”لرستان”.امیدآن داریم این افتخارخدمت، نشانی برتحقق سالها امیدبه توسعه ی متوازن این استان همگام بادیگراستان های کشورباشدو چشم اندازی مثبت نسبت به آینده ی ساکنان این منطقه ی همیشه تشنه ی “عدالت”،”توسعه”، “خدمت صادقانه وبی منت”رادراذهان به وجودآورد.تااین باردیگرامیدهابه ناامیدی تبدیل نشودودل های دردمند،رنجوروخسته از نامه نگاری های دردمندانه  ی بی فایده ،باعملکردی عمل گرایانه ونه “شعارهای زیبا”درظل عنایت حق ودرپرتوتفکرخردگرایانه وتوجه صادقانه ی ”دولت راست گویان”شاهدلرستانی درخور لرستانی های عزیزومتمدن باشندوبا”تفکربرنامه ای”لرستان هم به چرخه ی بهبوداوضاع وزدودن چهره ی توسعه نیافتگی اش بازگرددواین شدنی نیست مگرباتکیه براهرم همت وخرد جمعی مبتنی برحضورفعال کارشناسان دل سوزومختصصان دردمنددراتاق های فکربرنامه ریزی توسعه ی  استان .

بااین مقدمه اعضای شورای اسلامی شهرو جمعی ازفعالان سیاسی حامی دولت تدبیروامید دربخش کوهنانی به پیوست ۱۰برگ  ویک طومارتحت عنوان “اهم انتظارات بخش وشهرکوهنانی ” ،”تبدیل شدن به شهرستان” ،ازمحضرحضرتعالی استدعای پیگیری مطالبات مکتوبه ی به حق این بخش رادارند. 

اهم خواست ها و انتظارات مردم شهیدپرور بخش و شهر کوهنانی
مقدمه
بخش کوهنانی ازلحاظ موقعیت جغرافیایی درجنوب شهرستان کوهدشت قراردارد،ازطرف شمال وشمال غرب به بخش طرهان وازطرف غرب وجنوب غرب به مناطق هم مرزبااستان ایلام وازطرف جنوب وجنوب شرق به بخش رومشگان محدود می شود،مرکزاین بخش شهرقدیمی کوهنانی که به گواهی اسنادمربوط به رژیم گذشته  ازپرجمعیت ترین روستاهای شهرستان کوهدشت بابیش ازسه هزارنفرجمعیت ،وازاداراتی چون پست،بانک،انجمن ده،خانه انصاف ،پاسگاه انتظامی ومدرسه ی ابتدایی که افتتاح آن به سال ۱۳۰۶ه.ش و هم زمان با افتتاح اولین مدرسه درشهرستان کوهدشت برمی گردد،برخورداربوده است.ای بخش شامل دودهستان وشصت ویک روستاکه درمجموع نزدیک ۵۰۰۰خانواردارد،می باشد.کل جمعیت بخش قریب به ۲۵۰۰۰نفر وارتفاع آن ازسطح دریا۱۰۰۴مترودارای طول وعرض جغرافیایی به ترتیب ۱۹/۴۷، ۲۴/۳۳درجه است،دارای معدن گچ می باشدوبیش از۱۰۰۰نفرازجوانان خوش آتییه ی این دیاردرمقاطع مختلف تحصیلی درمراکزآموزش عالی به تحصیل مشغول هستند.ازنظراقتصادی مشاغل درآمدزای مردم عبارتنداز:کشاورزی ،دامداری وباغبانی که جمعیت فعال شاغل دراین سه حوزه به ترتیب۳۷۵۱،۲۵۴۰و۶۵۰نفرمی باشد.
انتظارات:
حوزه ی تاسیسات زیربنایی(راه ،آب وبرق)
راه وجاده:
تعریض ،بهسازی ،زیرسازی وآسفالت مسیرهای زیر:
-جاده ی اصلی وورودی به مرکزبخش ازسمت کوهدشت(کارخانه گچ)به طول ۱۲کیلومتروبرطرف کردن تعداد۷۲پیچ خطرناک دراین مسیر.
-حذف ویاازمیان برداشتن موانع دیددرمسیرفوق که ازعوامل حادثه سازخطرناک این مسیراست.
-کوچه هاوخیابانهای اصلی وفرعی مرکزشهرکوهنانی(مرالی ،حیدرخانی،کوهنانی،بساطبیگی)که سالهاست به حال خودرها شده اند.
-زیرسازی وآسفالت جاده های بین مزارع ووقبرستانهای حومه شهر(حیدرخانی،کاکمزوند،محمدرضایی، کت کن وبساطبیگی).
-جاده خروجی شهربه سمت منطقه ی زیرتنگ سیاب ومسیرارتباطی چله بان ،ده برادر،وزکور وچشمه حیدر.

آب:
الف)آب آشامیدنی
-توجه جدی به اموربهداشتی آب مرکزشهروروستاههای مجاور(مرالی،پشم،خسروآباد)
-ضرورت نصب دستگاه تصفیه کننده ی آب درکنارمخزن وانبارآب شهرکوهنانی
-ترمیم وتکمیل طرح آب رسانی به روستاههای زیرتنگ سیاب،شورابه وتوه خشکه
-استقراراداره آبفا درمرکز شهرکوهنانی با بیش از۸۵۰۰نفرجمعیت شهری به منظورمدیریت بهینه ومصرف بهترآب وپرهیزاز پرت شدن هزینه های صرف شده دراین زمینه ورضامندی هربیشتر شهروندان
ب)آب موردنیازامورزراعی:
-پیگیری سدخسروآباددرقسمت شمال شرقی شهرکوهنانی که ازطرح های بسیارمهم درراستای توسعه ی اقتصادی وکشاورزی این منطقه می باشدکه متاسفانه تابه امروزموردعنایت مسوولین قرارنگرفته است.درصورت تحقق  این خواسته ی به حق مردم، بخش اعظمی اززمین های کشاورزی منطقه به زیرکشت خواهندرفت وعاملی مهم درجهت کاهش آماربیکاری وایجاد شغل به حساب خواهدآمد.
-پمپپاژآب ازرودخانه ی سیمره ازقسمت شمال غربی بخش کوهنانی به نام سرطرهان که هم می تواند زمین های دیمی مسیرطرهان وهم دشت تشنه ی کوهنانی راسیراب سازد.
-پمپاژآب ازسداحداثی که درمجاورت بخش کوهنانی واستان ایلام واقع شده است ، گامی اساسی درتوسعه ی این بخش به حساب می آید.
-مدیریت صحیح پروژه ی توسعه ی باغداری درزیرتنگ سیا ب ازطریق تکمیل طرح آب رسانی وگسترش آن وهمت مجدانه باهدف تبدیل منطقه ی انارستان ایران به یک منطقه ی توریستی.
برق:
-ترمیم ،بهسازی ونوسازی شبکه ی اتصالات برق درمرکزشهرکوهنانی وروستاهای این بخش که به دلیل فرسودگی وقطع مکرربرق درفصول سردسال ضرورت می نماید.
-احداث ساختمان اداری برای اداره ی برق مستقردرمرکزشهر
 
 
حوزه ی خدمات اداری:
بخش وشهر کوهنانی نیازمندقدامات زیراست:
-احداث یک کارخانه ی بازیافت زباله درسطح شهرستان کوهدشت باهدف جلوگیری ازجلوه ی بد زباله سوزی دردل طبیعت زیبای کوهدشت ونیزایجاداشتغال.
-تلاش برای استقرارشعب بانک رفاه ،ملت وصادرات درشهرکوهنانی
-انتقال پاسگاه انتظامی ۱۵خردادازمرکزشهر(به دلیل مقروموقعیت نامناسب مکانی)به مکان ورودی شهرکوهنانی
-افزایش وتبدیل حوزه ی اختیارات پاسگاه نیروی انتظامی شهرکوهنانی به حوزه ی فرماندهی ومستقرشدن حوزه ی نظام وظیفه ی عمومی دراین شهر
-احداث واستقرارداروخانه ی شبانه روزی درمرکزشهر
-توجه جدی به حوزه ی سلامت(مجهزکردن تنهادرمانگاه شهربه تجهیزات پزشکی ،پزشک مجرب ومتخصص،دندان پزشک وراه اندازی پایگاه فوریت های پزشکی”۱۱۵″ درمرکزشهر.
-مستقرنمودن دادگستری ودفترآن درمرکزشهرکوهنانی
-تلاش برای مستقل نمودن دفترنمایندگی کمیته امدادحضرت امام(ره) وتبدیل آن ازشاخه ی فرعی به شاخه ی اصلی اداری
-احداث ساختمان ویانوسازی دفترپست شهرکوهنانی که تبدیل به مخروبه ای شده است وپیگیری استقرارپرسنل اداری درآن.
-مستقرکردن اداره ی ثبت احوال درمرکز شهرکوهنانی.
-جلوگیری ازتخریب بیشتر ساختمان های چهادسازندگی سابق وبهداری درمرکزشهرکوهنانی که  متاسفانه به دلیل بی تفاوتی  وسهل انگاری مسوولان بخش کوهنانی وشهرستان کوهدشت به حال خودرهاشده    وامکانات سخت افزاری آنهامورددستبرد قرارگرفته وبه مخروبه ای تبدیل شده اند.
حوزه ی  ورزش وتربیت بدنی :
-سروسامان دادن به دومکان سرپوشیده ی مرکزشهروبه خصوص باشگاه ورزشی مستقردربساط بیگی کوهنانی که امکانات آن متاسفانه  به درستی مدیریت نمی شود.
-خریدواحداث زمین برای رشته ی جذاب فوتبال که جوانان زیادی مشتاق فعالیت دراین رشته هستند.
-احداث سالن های ورزشی چندمنظوره برای پسران ودختران جوان علاقه مند به رشته های ورزشی.
-احداث سالن ورزشی برای جوانان خوش استعداد روستاهای منطقه ی زیرتنگ سیاب بخش کوهنانی.
-احداث مراکزورزشی درکنارمدارس کلیه ی روستاهای بخش وشهرکوهنانی.
-احداث استخرهای سرپوشیده برای جوانان ورزشکاربخش کوهنانی.
حوزه ی سوخت ونیازمندی های آن:
-متمرکزشدن جایگاههای عرضه ی نفت وگازوئیل دریک نقطه ی مکانی واحددرشهرکوهنانی.
-پیگیری جهت راه اندازی وافزایش فعالیت درحوزه ی گازرسانی شهرکوهنانی وانجام کارهای زیرساختی   مربوطه.
حوزه ی وسایل نقلیه ی عمومی وخدمات رفاهی شهری:
-ایجادواحداث پایانه ی مسافربری درمرکزشهرکوهنانی باهدف ساماندهی سواری های شخصی مسافربردرمسیرکوهنانی –کوهدشت.
-گسترش خدمات نقلیه ای درمرکزشهربه منظوررفاه حال شهروندان .
-احداث پارک تفریحی درمرکزشهر جهت گذراندن اوقات فراغت جوانان وخانواده ها.
-مدیریت پارک جنگلی درقسمت شرقی ودر ورود به شهرکوهنانی(تامین آب آشامیدنی،احداث جایگاههای استراحت و… .)
حوزه ی مراکزآموزشی:
-احداث سالن های سرپوشیده چندمنظوره درکنارمدارس(بهره برداری ازآنها به هنگام فصل امتحانت).
-پیگیری مجدانه واصراردرجهت احداث وراه اندازی دانشگاه پیام نورکوهنانی که وعده ی آن راقبلا مسوولان به مردم داده بودند.
-ایجادمجتمع فنی وحرفه ای.
ضعف هاونارسایی های مدیریتی بخش کوهنانی ازسال های گذشته تاکنون:
-عدم توجه به مدیریت بومی ونسپردن مدیریت این بخش به مدیران بومی که البته بایدشاخص هایی چون تجربه،تخصص،تعهد،شایستگی ،مردم داری واخلاق مداری دراین زمینه لحاظ شود.
-پاسخگونبودن مدیران وعدم سعه ی صدر.
-باندبازی های صرف وزیرپاگذاشتن قوانین ومقررات وبی عدالتی هادراجرا.
-نبودوجودحلقه های وصلی مدیریتی میان مسوولین استانی ،شهرستان ،بخش ومردم وعدم استفاده افرادکاردان،خبره ومعتمد.
-عدم وجودحلقه های مشاوره ای مردمی برای مدیران که باید ازافراد صاحب نظرتشکیل شود.
رونوشت :
۱-به دفتراستاندارمحترم لرستان
۲- به دفترامام جمعه ونماینده ی محترم شهرستان کوهدشت درمجلس شورای اسلامی
اعضای شورای اسلامی شهروجمعی ازفعالان سیاسی حامی دولت تدبیر وامید درشهروبخش کوهنانی

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

ادینه وند در گفته :

افرین بر شورای شهر خدمت گذار مخصوصا دوست عزیز خودم اقای فیضی

ناشناس در گفته :

فعلا بزارید شهرستان رومشگان رونق بگیره آسیاب به نوبت!!!!!!

کونانی ،کوهدشت ،طرهان در گفته :

سه بخش کوهدشت ،کونانی ،طرهان یکی هستند چرا که ازوصلت های قومی قبیله ای تاریخی برخوردارند ،اگرکونانی در حال حاضر ادعای شهرستان شدن را دارد به خاطر این نکته است که درحق مردمان این بخش جفا شده ااست .امتیاز شهرستان شدن رومشکان بایستی دربخش کونانی اجرا می شد جرا که هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی به دلیل مرکزیت دربین سه بخش رومشکان ،کونانی ،طرهان درجهت خدمات رسانی ازشرایط مطلوب ومناسبی برخوردار بود و هم اینکه شهر کونانی بعد از شهرپلدختر با ۱۰هزارنفر جمعیت شهری دهمین شهربزرگ استان لرستان به حساب می آید…
متاسفانه جناب آقای ملکشاهی با اقدام ناعاقلانه ای خود ازمقام ومنصب خود سوء استفاده نموده وفرصت به وجوده آمده را در تبدیل بخش رومشکان به شهرستان به کاربستند…
لذاما مردم بخش کونانی حمایت قاطع وقانونی خود را ازشورای شهرکونانی وشخص آقای فیضی پور اعلام می داریم.
با آرزوی شهرستان شدن بخش کونانی یا طرهان به مرکزیت یکی از این دوشهر وایجاد یک شهرستان لکنشین دیگر درجوار کوهدشت عزیز) !!!

دردمند در گفته :

رومشگان نماینده هن وژانه کار وژ کرده ایباقی ملت نماینده نیرن

بی هویت در گفته :

هومالی گز ار گز.

عرفان امرایی در گفته :

درود بر شورای شهر کونانی

کونانی از اصفهان در گفته :

درود برشرفت آقای فیضی پور به خاطر این همت تلاشتون ،،همین که مشکلات شهر کونانی روبررسی می کنند به گوش مسئولین استان می رسانند خود نشان از تخصص وکاردانی وشایستگی آقای فیضی پور دارند

وقتی رومشگان میخاد شهرستان بشه کونانی و درب گنبد چرا نشن چی کم دارن

سجاد ذولفغاری تنگ سیاب در گفته :

باعرض سلام وخسته نباشید خدمت دست اند کاران سایت پرطرفدار میرملاس نیوز
می خواستم ضمن عرض خسته نباشی تشکری داشته باشم از دوست عزیزم فیضی پور عضو شورا ی شهر کونانی به خاطر تلاش های بی وقفه ای که درجهت برآورد انتظارات مرد م این شهراز خود نشان می دهند.
با آرزوی موفقیت روزافزون حضرتعالی

محمد کونانی از تهران در گفته :

انتخاب توام با عقلانیت همینه که آقای فیضی پور دارد مطالبات بر حق مردم را به گوش مسئولیم و نادهای متولین ممربوطه گوشزد میکند.
به امید کونانی سرسبز و خرم وتوام با پیشرفت

شهروندی از کوهنانی در گفته :

با سلام و خسته نباشید خدمت آقای امین آزادبخت و تمام زحمت کشان سایت میرملاس
یک درخواست عاجزانه از شورای شهر کوهنانی دارم و آن این است که خانواده سالاری و همه چیز خواهی کنار بگذارند و از آقای فیضی پور (این مردبزرگ،متواضع،باگذشت،مردمی،استاد دانشگاه و هر چه از بزرگی این فرد بزرگوار بگویی الحق والانصاف کم گفته ای،) یاد بگیرند که چگونه همه ی این کارها را خود به تنهایی انجام می دهند ولی به اسم شورای شهر می گذارند. بنده در جریانم که ایشان در این مدت کوتاه به شدت با پیگیری های مستمر کار اورژانس ۱۱۵ را تا مرحله ی نهایی پیش برده اند که به زودی افتتاح می شود وکار راه اندازی برق باشگاه فرهنگیان و همچنین کار دادگستری کوهنانی را به جد با رییس دادگستری و معاونت استانداری جناب آقای کورانی فرد دنبال می نمایند و کار پرداخت حق بهای آب آشامیدنی و موارد بسیار دیگری از این دست را پیگیرند.
شما را به خدا: ای شورای شهر حد اقل اگر به آفای فیضی پور کمک نمیکنید مانع زحمات و پیگیریهای آن مر بزرگ و خدایی نشوید چرا که اگر اینطور باشد ایشان به تنهایی به اندازه ی تمام طول دوران شکل گیری شورا برای این شهر مفید خواهد بود وبیشتر مردم فهیم کوهنانی این آقا را به خوبی می شناسند که با انتخاب ایشان به عنوان فرد اول در بین شورا این را اثبات نمودند.
از خدای بزرگ برای این مرد با ایثار و با گذشت آرزوی سربلندی و موفقیت در دنیا و آخرت را خواستارم.

یه نفر در گفته :

ماکه میدونیم این کاراستادفیضی واقای دهقانه،ازبقیه شورای شهرکونانی که بخاری بلندنمیشه چون دلسوزمردم نیستن،درودبراستادفیضی واقای دهقان

ونوس رایانه در گفته :

خسته نباشید خدمت مدیریت سایت جناب آقای آزاد بخت که در جهت اطلاع رسانی به مردم تلاش بسیاری می نمایند.
وقدر دانی از اعضای شورای شهر بخش کونانی بخصوص استاد فیضی پور در جهت پیگیری مطالبات ومشکلات مردم .

‏ فرید‏ ‏‏امرایی چغابل در گفته :

باسلام یکی از دوستان فرمایش میکند کوهنانی بزرکتر از رومشگان است باید عرض کنم اطلاعاتی که به شما داده اند کاملا غلط میباشد.رومشگان بالغ بر ۶۰هزار نفر جمعیت دارد و بالغ۲۵هزارنفر رای دهنده اون دفع کوهنانی که گلا ۱۰هزار نفر رای دارد دهنده دارد چطور از رومشگان بزرگتر هستش.درضمن رومشگان بزگترین بخش غرب کشور هستش واقعا حق اش نیست شهرستان بشود.رومشگان مهد فرهنگ ودانش هستش بیشتر پست های کلید استان دست تحصیل کردهای رومشگان هستس .ریس صدای سیمای استان اقای بازوند.ریس کمیسون قصایی مجلس اقای ملکشاهی.استاندار اقای بازوند .ریس پارس جنوبی عسلویه تاچند وقت پیش اقای سوری.مدیر کل بانک سپه اصفهان اقای حاج گراوند وبیشتر قاضی های استان اعم از اقای سورنی وامرایی وچند تند دیگر.ا گر رومشگان شهرستان شدنش قطعی شد .مطمن باشید مسولین رده بالای رومشگانی برای شما هم دست به کار میشوند.باتشکر به امید اینکه بعد از رومشگان کوهنانی هم به شهرستان تبدیل بشود

مجتبی از کونانی در گفته :

دوست عزیز بنده در مقطع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری مشغول تحصیل هستم ، موضوع رساله ام درمورد سه بخش رومشکان -کونانی-طرهان می باشد.بر این اساس باتوجه به مطالعات ومراجعاتی که به سازمانها وادارات مربوطه داشته ام به تفکیک جمعیت دوبخش رومشکان وکونانی را برای حضرتعالی شرح می دهم
فریدجان مثل اینکه منظور بنده را بد متوجه شد ه ای، منظور بنده جمعیت شهری بوده نه جمعیت کل بخش ،لذا جهت کسب اطلاعات دقیق به جنابعالی پیشنهاد می کنم که یه مراجعه ای داشته باشی به مرکزکل آمار کشو ر-در آنجا جمعیت شهر های استان به تفکیک ذکر شده اند–
شهرکونانی با ۹هزار نفر جمعیت دهمین شهر بزرگ استان بعداز پلدختر-
شهرچقابل با ۵ هزار نفر جمعیت سیزدهمین شهر بزرگ استان-
شهر گراب با ۳۲۷۰ نفر جمعیت پانزدهمین شهربزرگ استان-
سراب دوره با۱۵۱۵ نفرجمعیت بیست ودومین شهر بزرگ-
هفت چشمه با ۱۰۴۸نفرجمعیت بیست پنجمین شهربزرگ وآخرین شهر

درپایان هم عرض کنم که جمعیت کل بخش رومشکان ۴۴ هزار نفر می باشد نه ۶۰هزارنفر
جمعیت کل بخش کونانی نیز برابر با ۲۶هزار نفرجمعیت می باشد..

كوهدشتي مقيم تهران در گفته :

باسلام واحترام؛باتوجه به اعلام مشکلات صدرالاشاره توسط شورای محترم شهرکوهنانی ؛واقعا”مردم این شهربسیاربسیارمحروم میباشندحتی امکانات اولیه دراین شهروجودندارد.مفاددرخواست فوق توقع زیادی نیست بایدمسئولین خودشان امکانات اولیه شهرنشینی رافراهم کنند.انشاالله مشکلات ودرخواست فوق توسط مسئولین زیربط مرتفع گرددتاازمهاجرتهای بی رویه به سایرشهرهاوکلانشهرهاجلوگیری شودورونق کشاورزی ودامداری دراین بخش رابیشترشاهدباشیم.پیشنهادشهرستان طرهان برای بخشهای گراب وکوهنانی به نظرقابل تامل است.

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :