کد خبر : 40048
تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۲ - ۲۳:۵۱
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 608 بازدید

مشکلات و درخواست های بخش و شهر کوهنانی در قالب طومار به استاندار ارائه شد / کوهنانی شهرستان شود

  به گزارش میرملاس نیوز ؛ از طرف اعضای شورای شهر وجمعي ازحاميان فعال دولت تدبيرواميددرشهروبخش كوهناني مسائل ،مشکلات ودرخواست های مردم بخش وشهرکوهنانی درقالب یک طومار با عنوان “اهم انتظارات بخش وشهركوهناني “ تنظیم و به مهندس بازوند استاندار لرستان ارائه شد که در زیر متن طومار آمده است : جناب آقاي مهندس بازونداستاندارمحتزم […]

 

به گزارش میرملاس نیوز ؛ از طرف اعضای شورای شهر وجمعي ازحاميان فعال دولت تدبيرواميددرشهروبخش كوهناني مسائل ،مشکلات ودرخواست های مردم بخش وشهرکوهنانی درقالب یک طومار با عنوان “اهم انتظارات بخش وشهركوهناني “ تنظیم و به مهندس بازوند استاندار لرستان ارائه شد که در زیر متن طومار آمده است :

جناب آقاي مهندس بازوند
استاندارمحتزم استان لرستان     
سلام عليكم
 بااحترام وادب وعرض تبريك كسب اعتمادازسوي دولت تدبيرواميد وانتصاب شما به عنوان استاندارديارمحرومان ومظلومان،”لرستان”.اميدآن داريم اين افتخارخدمت، نشاني برتحقق سالها اميدبه توسعه ي متوازن اين استان همگام باديگراستان هاي كشورباشدو چشم اندازي مثبت نسبت به آينده ي ساكنان اين منطقه ي هميشه تشنه ي “عدالت”،”توسعه”، “خدمت صادقانه وبي منت”رادراذهان به وجودآورد.تااين بارديگراميدهابه نااميدي تبديل نشودودل هاي دردمند،رنجوروخسته از نامه نگاري هاي دردمندانه  ي بي فايده ،باعملكردي عمل گرايانه ونه “شعارهاي زيبا”درظل عنايت حق ودرپرتوتفكرخردگرايانه وتوجه صادقانه ي ”دولت راست گويان”شاهدلرستاني درخور لرستاني هاي عزيزومتمدن باشندوبا”تفكربرنامه اي”لرستان هم به چرخه ي بهبوداوضاع وزدودن چهره ي توسعه نيافتگي اش بازگرددواين شدني نيست مگرباتكيه براهرم همت وخرد جمعي مبتني برحضورفعال كارشناسان دل سوزومختصصان دردمنددراتاق هاي فكربرنامه ريزي توسعه ي  استان .

بااين مقدمه اعضاي شوراي اسلامي شهرو جمعي ازفعالان سياسي حامي دولت تدبيرواميد دربخش كوهناني به پيوست 10برگ  ويك طومارتحت عنوان “اهم انتظارات بخش وشهركوهناني ” ،”تبديل شدن به شهرستان” ،ازمحضرحضرتعالي استدعاي پيگيري مطالبات مكتوبه ي به حق اين بخش رادارند. 

اهم خواست ها و انتظارات مردم شهیدپرور بخش و شهر کوهنانی
مقدمه
بخش كوهناني ازلحاظ موقعيت جغرافيايي درجنوب شهرستان كوهدشت قراردارد،ازطرف شمال وشمال غرب به بخش طرهان وازطرف غرب وجنوب غرب به مناطق هم مرزبااستان ايلام وازطرف جنوب وجنوب شرق به بخش رومشگان محدود مي شود،مركزاين بخش شهرقديمي كوهناني كه به گواهي اسنادمربوط به رژيم گذشته  ازپرجمعيت ترين روستاهاي شهرستان كوهدشت بابيش ازسه هزارنفرجمعيت ،وازاداراتي چون پست،بانك،انجمن ده،خانه انصاف ،پاسگاه انتظامي ومدرسه ي ابتدايي كه افتتاح آن به سال 1306ه.ش و هم زمان با افتتاح اولين مدرسه درشهرستان كوهدشت برمي گردد،برخورداربوده است.اي بخش شامل دودهستان وشصت ويك روستاكه درمجموع نزديك 5000خانواردارد،مي باشد.كل جمعيت بخش قريب به 25000نفر وارتفاع آن ازسطح دريا1004متروداراي طول وعرض جغرافيايي به ترتيب 19/47، 24/33درجه است،داراي معدن گچ مي باشدوبيش از1000نفرازجوانان خوش آتييه ي اين دياردرمقاطع مختلف تحصيلي درمراكزآموزش عالي به تحصيل مشغول هستند.ازنظراقتصادي مشاغل درآمدزاي مردم عبارتنداز:كشاورزي ،دامداري وباغباني كه جمعيت فعال شاغل دراين سه حوزه به ترتيب3751،2540و650نفرمي باشد.
انتظارات:
حوزه ي تاسيسات زيربنايي(راه ،آب وبرق)
راه وجاده:
تعريض ،بهسازي ،زيرسازي وآسفالت مسيرهاي زير:
-جاده ي اصلي وورودي به مركزبخش ازسمت كوهدشت(كارخانه گچ)به طول 12كيلومتروبرطرف كردن تعداد72پيچ خطرناك دراين مسير.
-حذف وياازميان برداشتن موانع ديددرمسيرفوق كه ازعوامل حادثه سازخطرناك اين مسيراست.
-كوچه هاوخيابانهاي اصلي وفرعي مركزشهركوهناني(مرالي ،حيدرخاني،كوهناني،بساطبيگي)كه سالهاست به حال خودرها شده اند.
-زيرسازي وآسفالت جاده هاي بين مزارع ووقبرستانهاي حومه شهر(حيدرخاني،كاكمزوند،محمدرضايي، كت كن وبساطبيگي).
-جاده خروجي شهربه سمت منطقه ي زيرتنگ سياب ومسيرارتباطي چله بان ،ده برادر،وزكور وچشمه حيدر.

آب:
الف)آب آشاميدني
-توجه جدي به اموربهداشتي آب مركزشهروروستاههاي مجاور(مرالي،پشم،خسروآباد)
-ضرورت نصب دستگاه تصفيه كننده ي آب دركنارمخزن وانبارآب شهركوهناني
-ترميم وتكميل طرح آب رساني به روستاههاي زيرتنگ سياب،شورابه وتوه خشكه
-استقراراداره آبفا درمركز شهركوهناني با بيش از8500نفرجمعيت شهري به منظورمديريت بهينه ومصرف بهترآب وپرهيزاز پرت شدن هزينه هاي صرف شده دراين زمينه ورضامندي هربيشتر شهروندان
ب)آب موردنيازامورزراعي:
-پيگيري سدخسروآباددرقسمت شمال شرقي شهركوهناني كه ازطرح هاي بسيارمهم درراستاي توسعه ي اقتصادي وكشاورزي اين منطقه مي باشدكه متاسفانه تابه امروزموردعنايت مسوولين قرارنگرفته است.درصورت تحقق  اين خواسته ي به حق مردم، بخش اعظمي اززمين هاي كشاورزي منطقه به زيركشت خواهندرفت وعاملي مهم درجهت كاهش آماربيكاري وايجاد شغل به حساب خواهدآمد.
-پمپپاژآب ازرودخانه ي سيمره ازقسمت شمال غربي بخش كوهناني به نام سرطرهان كه هم مي تواند زمين هاي ديمي مسيرطرهان وهم دشت تشنه ي كوهناني راسيراب سازد.
-پمپاژآب ازسداحداثي كه درمجاورت بخش كوهناني واستان ايلام واقع شده است ، گامي اساسي درتوسعه ي اين بخش به حساب مي آيد.
-مديريت صحيح پروژه ي توسعه ي باغداري درزيرتنگ سيا ب ازطريق تكميل طرح آب رساني وگسترش آن وهمت مجدانه باهدف تبديل منطقه ي انارستان ايران به يك منطقه ي توريستي.
برق:
-ترميم ،بهسازي ونوسازي شبكه ي اتصالات برق درمركزشهركوهناني وروستاهاي اين بخش كه به دليل فرسودگي وقطع مكرربرق درفصول سردسال ضرورت مي نمايد.
-احداث ساختمان اداري براي اداره ي برق مستقردرمركزشهر
 
 
حوزه ي خدمات اداري:
بخش وشهر کوهنانی نیازمندقدامات زيراست:
-احداث يك كارخانه ي بازيافت زباله درسطح شهرستان كوهدشت باهدف جلوگيري ازجلوه ي بد زباله سوزي دردل طبيعت زيباي كوهدشت ونيزايجاداشتغال.
-تلاش براي استقرارشعب بانك رفاه ،ملت وصادرات درشهركوهناني
-انتقال پاسگاه انتظامي 15خردادازمركزشهر(به دليل مقروموقعيت نامناسب مكاني)به مكان ورودي شهركوهناني
-افزايش وتبديل حوزه ي اختيارات پاسگاه نيروي انتظامي شهركوهناني به حوزه ي فرماندهي ومستقرشدن حوزه ي نظام وظيفه ي عمومي دراين شهر
-احداث واستقرارداروخانه ي شبانه روزي درمركزشهر
-توجه جدي به حوزه ي سلامت(مجهزكردن تنهادرمانگاه شهربه تجهيزات پزشكي ،پزشك مجرب ومتخصص،دندان پزشك وراه اندازي پايگاه فوريت هاي پزشكي”115″ درمركزشهر.
-مستقرنمودن دادگستري ودفترآن درمركزشهركوهناني
-تلاش براي مستقل نمودن دفترنمايندگي كميته امدادحضرت امام(ره) وتبديل آن ازشاخه ي فرعي به شاخه ي اصلي اداري
-احداث ساختمان ويانوسازي دفترپست شهركوهناني كه تبديل به مخروبه اي شده است وپيگيري استقرارپرسنل اداري درآن.
-مستقركردن اداره ي ثبت احوال درمركز شهركوهناني.
-جلوگيري ازتخريب بيشتر ساختمان هاي چهادسازندگي سابق وبهداري درمركزشهركوهناني كه  متاسفانه به دليل بي تفاوتي  وسهل انگاري مسوولان بخش كوهناني وشهرستان كوهدشت به حال خودرهاشده    وامكانات سخت افزاري آنهامورددستبرد قرارگرفته وبه مخروبه اي تبديل شده اند.
حوزه ي  ورزش وتربيت بدني :
-سروسامان دادن به دومكان سرپوشيده ي مركزشهروبه خصوص باشگاه ورزشي مستقردربساط بيگي كوهناني كه امكانات آن متاسفانه  به درستي مديريت نمي شود.
-خريدواحداث زمين براي رشته ي جذاب فوتبال كه جوانان زيادي مشتاق فعاليت دراين رشته هستند.
-احداث سالن هاي ورزشي چندمنظوره براي پسران ودختران جوان علاقه مند به رشته هاي ورزشي.
-احداث سالن ورزشي براي جوانان خوش استعداد روستاهاي منطقه ي زيرتنگ سياب بخش كوهناني.
-احداث مراكزورزشي دركنارمدارس كليه ي روستاهاي بخش وشهركوهناني.
-احداث استخرهاي سرپوشيده براي جوانان ورزشكاربخش كوهناني.
حوزه ي سوخت ونيازمندي هاي آن:
-متمركزشدن جايگاههاي عرضه ي نفت وگازوئيل دريك نقطه ي مكاني واحددرشهركوهناني.
-پيگيري جهت راه اندازي وافزايش فعاليت درحوزه ي گازرساني شهركوهناني وانجام كارهاي زيرساختي   مربوطه.
حوزه ي وسايل نقليه ي عمومي وخدمات رفاهي شهري:
-ايجادواحداث پايانه ي مسافربري درمركزشهركوهناني باهدف ساماندهي سواري هاي شخصي مسافربردرمسيركوهناني –كوهدشت.
-گسترش خدمات نقليه اي درمركزشهربه منظوررفاه حال شهروندان .
-احداث پارك تفريحي درمركزشهر جهت گذراندن اوقات فراغت جوانان وخانواده ها.
-مديريت پارك جنگلي درقسمت شرقي ودر ورود به شهركوهناني(تامين آب آشاميدني،احداث جايگاههاي استراحت و… .)
حوزه ي مراكزآموزشي:
-احداث سالن هاي سرپوشيده چندمنظوره دركنارمدارس(بهره برداري ازآنها به هنگام فصل امتحانت).
-پيگيري مجدانه واصراردرجهت احداث وراه اندازي دانشگاه پيام نوركوهناني كه وعده ي آن راقبلا مسوولان به مردم داده بودند.
-ايجادمجتمع فني وحرفه اي.
ضعف هاونارسايي هاي مديريتي بخش كوهناني ازسال هاي گذشته تاكنون:
-عدم توجه به مديريت بومي ونسپردن مديريت اين بخش به مديران بومي كه البته بايدشاخص هايي چون تجربه،تخصص،تعهد،شايستگي ،مردم داري واخلاق مداري دراين زمينه لحاظ شود.
-پاسخگونبودن مديران وعدم سعه ي صدر.
-باندبازي هاي صرف وزيرپاگذاشتن قوانين ومقررات وبي عدالتي هادراجرا.
-نبودوجودحلقه هاي وصلي مديريتي ميان مسوولين استاني ،شهرستان ،بخش ومردم وعدم استفاده افرادكاردان،خبره ومعتمد.
-عدم وجودحلقه هاي مشاوره اي مردمي براي مديران كه بايد ازافراد صاحب نظرتشكيل شود.
رونوشت :
1-به دفتراستاندارمحترم لرستان
2- به دفترامام جمعه ونماينده ي محترم شهرستان كوهدشت درمجلس شوراي اسلامي
اعضاي شوراي اسلامي شهروجمعي ازفعالان سياسي حامي دولت تدبير واميد درشهروبخش كوهناني

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

ادینه وند در گفته :

افرین بر شورای شهر خدمت گذار مخصوصا دوست عزیز خودم اقای فیضی

[پاسخ]

ناشناس پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۲۷ آذر , ۱۳۹۲ ۰۹:۴۰:

فعلا بزارید شهرستان رومشگان رونق بگیره آسیاب به نوبت!!!!!!

[پاسخ]

کونانی ،کوهدشت ،طرهان پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۲۷ آذر , ۱۳۹۲ ۱۶:۲۵:

سه بخش کوهدشت ،کونانی ،طرهان یکی هستند چرا که ازوصلت های قومی قبیله ای تاریخی برخوردارند ،اگرکونانی در حال حاضر ادعای شهرستان شدن را دارد به خاطر این نکته است که درحق مردمان این بخش جفا شده ااست .امتیاز شهرستان شدن رومشکان بایستی دربخش کونانی اجرا می شد جرا که هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی به دلیل مرکزیت دربین سه بخش رومشکان ،کونانی ،طرهان درجهت خدمات رسانی ازشرایط مطلوب ومناسبی برخوردار بود و هم اینکه شهر کونانی بعد از شهرپلدختر با 10هزارنفر جمعیت شهری دهمین شهربزرگ استان لرستان به حساب می آید…
متاسفانه جناب آقای ملکشاهی با اقدام ناعاقلانه ای خود ازمقام ومنصب خود سوء استفاده نموده وفرصت به وجوده آمده را در تبدیل بخش رومشکان به شهرستان به کاربستند…
لذاما مردم بخش کونانی حمایت قاطع وقانونی خود را ازشورای شهرکونانی وشخص آقای فیضی پور اعلام می داریم.
با آرزوی شهرستان شدن بخش کونانی یا طرهان به مرکزیت یکی از این دوشهر وایجاد یک شهرستان لکنشین دیگر درجوار کوهدشت عزیز) !!!

[پاسخ]

دردمند پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۲۷ آذر , ۱۳۹۲ ۱۸:۰۶:

رومشگان نماینده هن وژانه کار وژ کرده ایباقی ملت نماینده نیرن

[پاسخ]

بی هویت در گفته :

هومالی گز ار گز.

[پاسخ]

عرفان امرایی در گفته :

درود بر شورای شهر کونانی

[پاسخ]

کونانی از اصفهان در گفته :

درود برشرفت آقای فیضی پور به خاطر این همت تلاشتون ،،همین که مشکلات شهر کونانی روبررسی می کنند به گوش مسئولین استان می رسانند خود نشان از تخصص وکاردانی وشایستگی آقای فیضی پور دارند

[پاسخ]

وقتی رومشگان میخاد شهرستان بشه کونانی و درب گنبد چرا نشن چی کم دارن

[پاسخ]

سجاد ذولفغاری تنگ سیاب در گفته :

باعرض سلام وخسته نباشید خدمت دست اند کاران سایت پرطرفدار میرملاس نیوز
می خواستم ضمن عرض خسته نباشی تشکری داشته باشم از دوست عزیزم فیضی پور عضو شورا ی شهر کونانی به خاطر تلاش های بی وقفه ای که درجهت برآورد انتظارات مرد م این شهراز خود نشان می دهند.
با آرزوی موفقیت روزافزون حضرتعالی

[پاسخ]

محمد کونانی از تهران در گفته :

انتخاب توام با عقلانیت همینه که آقای فیضی پور دارد مطالبات بر حق مردم را به گوش مسئولیم و نادهای متولین ممربوطه گوشزد میکند.
به امید کونانی سرسبز و خرم وتوام با پیشرفت

[پاسخ]

شهروندی از کوهنانی در گفته :

با سلام و خسته نباشید خدمت آقای امین آزادبخت و تمام زحمت کشان سایت میرملاس
یک درخواست عاجزانه از شورای شهر کوهنانی دارم و آن این است که خانواده سالاری و همه چیز خواهی کنار بگذارند و از آقای فیضی پور (این مردبزرگ،متواضع،باگذشت،مردمی،استاد دانشگاه و هر چه از بزرگی این فرد بزرگوار بگویی الحق والانصاف کم گفته ای،) یاد بگیرند که چگونه همه ی این کارها را خود به تنهایی انجام می دهند ولی به اسم شورای شهر می گذارند. بنده در جریانم که ایشان در این مدت کوتاه به شدت با پیگیری های مستمر کار اورژانس 115 را تا مرحله ی نهایی پیش برده اند که به زودی افتتاح می شود وکار راه اندازی برق باشگاه فرهنگیان و همچنین کار دادگستری کوهنانی را به جد با رییس دادگستری و معاونت استانداری جناب آقای کورانی فرد دنبال می نمایند و کار پرداخت حق بهای آب آشامیدنی و موارد بسیار دیگری از این دست را پیگیرند.
شما را به خدا: ای شورای شهر حد اقل اگر به آفای فیضی پور کمک نمیکنید مانع زحمات و پیگیریهای آن مر بزرگ و خدایی نشوید چرا که اگر اینطور باشد ایشان به تنهایی به اندازه ی تمام طول دوران شکل گیری شورا برای این شهر مفید خواهد بود وبیشتر مردم فهیم کوهنانی این آقا را به خوبی می شناسند که با انتخاب ایشان به عنوان فرد اول در بین شورا این را اثبات نمودند.
از خدای بزرگ برای این مرد با ایثار و با گذشت آرزوی سربلندی و موفقیت در دنیا و آخرت را خواستارم.

[پاسخ]

یه نفر در گفته :

ماکه میدونیم این کاراستادفیضی واقای دهقانه،ازبقیه شورای شهرکونانی که بخاری بلندنمیشه چون دلسوزمردم نیستن،درودبراستادفیضی واقای دهقان

[پاسخ]

ونوس رایانه در گفته :

خسته نباشید خدمت مدیریت سایت جناب آقای آزاد بخت که در جهت اطلاع رسانی به مردم تلاش بسیاری می نمایند.
وقدر دانی از اعضای شورای شهر بخش کونانی بخصوص استاد فیضی پور در جهت پیگیری مطالبات ومشکلات مردم .

[پاسخ]

‏ فرید‏ ‏‏امرایی چغابل در گفته :

باسلام یکی از دوستان فرمایش میکند کوهنانی بزرکتر از رومشگان است باید عرض کنم اطلاعاتی که به شما داده اند کاملا غلط میباشد.رومشگان بالغ بر 60هزار نفر جمعیت دارد و بالغ25هزارنفر رای دهنده اون دفع کوهنانی که گلا 10هزار نفر رای دارد دهنده دارد چطور از رومشگان بزرگتر هستش.درضمن رومشگان بزگترین بخش غرب کشور هستش واقعا حق اش نیست شهرستان بشود.رومشگان مهد فرهنگ ودانش هستش بیشتر پست های کلید استان دست تحصیل کردهای رومشگان هستس .ریس صدای سیمای استان اقای بازوند.ریس کمیسون قصایی مجلس اقای ملکشاهی.استاندار اقای بازوند .ریس پارس جنوبی عسلویه تاچند وقت پیش اقای سوری.مدیر کل بانک سپه اصفهان اقای حاج گراوند وبیشتر قاضی های استان اعم از اقای سورنی وامرایی وچند تند دیگر.ا گر رومشگان شهرستان شدنش قطعی شد .مطمن باشید مسولین رده بالای رومشگانی برای شما هم دست به کار میشوند.باتشکر به امید اینکه بعد از رومشگان کوهنانی هم به شهرستان تبدیل بشود

[پاسخ]

مجتبی از کونانی در گفته :

دوست عزیز بنده در مقطع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری مشغول تحصیل هستم ، موضوع رساله ام درمورد سه بخش رومشکان -کونانی-طرهان می باشد.بر این اساس باتوجه به مطالعات ومراجعاتی که به سازمانها وادارات مربوطه داشته ام به تفکیک جمعیت دوبخش رومشکان وکونانی را برای حضرتعالی شرح می دهم
فریدجان مثل اینکه منظور بنده را بد متوجه شد ه ای، منظور بنده جمعیت شهری بوده نه جمعیت کل بخش ،لذا جهت کسب اطلاعات دقیق به جنابعالی پیشنهاد می کنم که یه مراجعه ای داشته باشی به مرکزکل آمار کشو ر-در آنجا جمعیت شهر های استان به تفکیک ذکر شده اند–
شهرکونانی با 9هزار نفر جمعیت دهمین شهر بزرگ استان بعداز پلدختر-
شهرچقابل با 5 هزار نفر جمعیت سیزدهمین شهر بزرگ استان-
شهر گراب با 3270 نفر جمعیت پانزدهمین شهربزرگ استان-
سراب دوره با1515 نفرجمعیت بیست ودومین شهر بزرگ-
هفت چشمه با 1048نفرجمعیت بیست پنجمین شهربزرگ وآخرین شهر

درپایان هم عرض کنم که جمعیت کل بخش رومشکان 44 هزار نفر می باشد نه 60هزارنفر
جمعیت کل بخش کونانی نیز برابر با 26هزار نفرجمعیت می باشد..

[پاسخ]

كوهدشتي مقيم تهران در گفته :

باسلام واحترام؛باتوجه به اعلام مشكلات صدرالاشاره توسط شوراي محترم شهركوهناني ؛واقعا”مردم اين شهربسياربسيارمحروم ميباشندحتي امكانات اوليه دراين شهروجودندارد.مفاددرخواست فوق توقع زيادي نيست بايدمسئولين خودشان امكانات اوليه شهرنشيني رافراهم كنند.انشاالله مشكلات ودرخواست فوق توسط مسئولين زيربط مرتفع گرددتاازمهاجرتهاي بي رويه به سايرشهرهاوكلانشهرهاجلوگيري شودورونق كشاورزي ودامداري دراين بخش رابيشترشاهدباشيم.پيشنهادشهرستان طرهان براي بخشهاي گراب وكوهناني به نظرقابل تامل است.

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :