کد خبر : 41103
تاریخ انتشار : ۹ دی ۱۳۹۲ - ۲۲:۲۲
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 2,587 بازدید

خواجه نصيرالدين ؛ فيلسوف گفتگو

     محمدجعفر محمدزاده / میرملاس نیوز : خواجه نصيرالدين ؛ فيلسوف گفتگو  ابتدا عنوان ديگري براي اين نوشته كه معرفي اثر ديگري از آثار ارزشمند دكتر ديناني است برگزيده بودم ؛ اما حيفم آمد از عنوان زيباي كتاب كه امروزه از نيازهاي ضروري جامعه فكري و فرهنگي كشور است (گفتگو) بگذرم و در نهايت […]

3958f2e006c1a2ef5835704c9ce88f9f
 
 
 محمدجعفر محمدزاده / میرملاس نیوز :
خواجه نصيرالدين ؛ فيلسوف گفتگو
 
ابتدا عنوان ديگري براي اين نوشته كه معرفي اثر ديگري از آثار ارزشمند دكتر ديناني است برگزيده بودم ؛ اما حيفم آمد از عنوان زيباي كتاب كه امروزه از نيازهاي ضروري جامعه فكري و فرهنگي كشور است (گفتگو) بگذرم و در نهايت نام كتاب و معرفي آن هر دو يكي شد.
به ‌هر‌ روي، خواجه نصيرالدين طوسي در ايران از شهرت فراوان برخوردار است و به واسطه آثار گوناگونش در رياضيات و علم هيئت و نجوم ، مورد احترام علماي مغرب زمين نيز قرارگرفته است.
ايرانيان بيشتر با خدمات علمي او از تأسيس مدرسه و رصدخانه و کتابخانه‌اي بي‌نظير با چهارصد هزار کتاب، تا تأليفات ارجمندي چون «اخلاق ناصري»، «اساس الاقتباس» و «اوصاف‌الاشراف»، خواجه را مي‌شناسند و به او احترام مي‌گذارند.
دکتر غلامحسين ابراهيمي ديناني كه به سبک و سياق ساير آثارش و به روش خود هر از گاهي غبار از چهره برخي انديشمندان مي‌زدايد و حقيقت آنها را مي‌شناساند ، در کتاب «خواجه نصيرالدين، فيلسوف گفتگو» به سراغ اين چهره تابناک و ايراني مسلمان رفته و زواياي ناگشوده‌اي از خدمات علمي و فرهنگي اين مرد بزرگ را به حوزه فلسفه نمايانده است.
در کتاب «خواجه نصيرالدين فيلسوف گفتگو» درمي‌يابيم که خواجه در کنار مشاغل ديواني که البته فايده و نتيجه آن بيشتر به علم و دانش و ترويج فرهنگ غني ايراني ـ اسلامي رسيده ، مردي است که توامان اهل انديشه و عمل بوده و حق آن است که گفته شود شناخت گوهر واقعي هر شخص جز در اين دو ساحت امکان پذير نيست و بررسي هستي يک انسان و ارزيابي شخصيت او تنها در اين دو حوزه امکان‌پذير است ؛ کاري که دکتر ديناني براي معرفي و شناخت خواجه انجام داده است.

با بررسي انديشه‌هاي هر شخص ذات و جوهر او هويدا مي‌شود و به تعبير دکتر ديناني: جوهر انسان بدون انديشه به صحنه تصور و ساحت تصديق درنمي‌آيد. اين تعبير وقتي به درستي درک مي‌شود که بدانيم عالم انديشه جدا از عالم عمل هر فرد نيست و نمي‌توان اين دو عالم را سرزمين هاي دور افتاده‌اي تصور کرد که فرسنگها با هم فاصله دارند ؛ بلکه بايد دانست که عالم انديشه و عالم عمل دو نوع فعاليت فکر انسان است که دو جلوه و بروز و ظهور دارند: يکي سخن و ديگري عمل و بديهي است که نمي‌توان ميدان عمل هر فرد را از ساحت انديشه و سخن او جدا دانست.

تأييد اين بيان را مي‌توان در سخن دکتر ديناني در مقدمه کتاب به اين صورت دريافت که: «فعل به همان اندازه با فاعل متحد و يگانه است که با مفعول مطلق.» اين سخن در مورد فعل انديشيدن بسيار روشن و آشکار است؛ زيرا در نظر اهل بصيرت و تأمل ، پوشيده نيست که فعل «انديشيدن» به هيچ وجه از «انديشنده» و «انديشيده» جدا و منفک نيست و اين همان چيزي است که بزرگان اهل معرفت در باب اتحاد ميان عقل و معقول ابراز داشته‌اند.

در نظر اين اشخاص عاقل جز خود عقل چيز ديگري نيست ؛ زيرا غير عقل نمي‌تواند تعقل داشته باشد. چنان‌که معقول نيز در واقع جز عقل چيز ديگري نيست، بر اين اساس مي‌توان حکم کرد که اگر خواجه نصير در طول زندگي پربار خود علاوه بر ساحت انديشه، در ميدان عمل فردي جسور بوده که گامهاي مستحکم عملي براي اعتلاي علم و دانش و نيز براي پيشرفت و آباداني کشور برداشته ، عمل او عيناً نشأت گرفته از انديشه او و ماحصل انديشه او اعمالي بوده که انجام داده است و از اين رو سخن کساني که او را به ناروا دانشمندي درباري و يا درباريِ علاقه‌مند به علم و دانش معرفي نموده‌اند، به خطا و ناصواب است.

به اعتبار آنچه از آثار خواجه امروز در دست است، خواجه مردي بوده که ميدانهاي فراخ انديشه و علم را طي نموده و در هر ميداني ميدانداري‌ها کرده و آثاري از خود به جاي گذاشته است که هر کدام به نوبه خود ارزشمند و واجد اعتبار و امتياز است ؛ اما آنچه در اين ميان خواجه را امتياز ويژه مي‌بخشد ، «انديشه» و «فعل انديشيدن» نزد خواجه نصير است که اساس همه افعال و از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. در اين باره دکتر ديناني معتقد است:

«صناعت خطابه يا شعر يا جدل منشأ آثار فراوان بوده و نقش خود را در نشيب و فرازهاي فرهنگي و تاريخي ايفا کرده است؛ اما صناعت برهان از هر صناعت ديگري برتر و بالاتر است… زيرا اعتبار و استحکام برهان به اعتبار عقل است و اعتبار عقل ذاتي شناخته مي‌شود.»

بديهي است که صنعت برهان همان صنعت گفتگوست که مهمترين و وسيعترين ميدان ظهورش فلسفه است. سقراط بزرگ براي سخن و گفتگو ارزش و اعتبار فراوان قائل بود و فلاسفه ديگر نيز به ويژه افلاطون بر همين سيره و روش بوده‌اند.
سقراط انديشه‌هاي بلند خود را در قالب گفتگو و پرسش و پاسخ مطرح مي‌کرد و از ‌اين‌طريق انديشه خود را جاودانه مي‌کرد. دکتر ديناني تصريح مي‌کند که: «در ميان فلاسفه مسلمان خواجه نصيرالدين طوسي بيش از هر فيلسوف ديگري اهل گفتگو بوده و اين گفتگوها را نيز در بسياري از آثار خود منعکس ساخته است.»

و نکته قابل توجه اينکه خواجه نصير مقيد به محدوديتهاي جغرافيايي و زماني نبود و از طرق گوناگون راه و مسير گفتگو را بسط مي‌داد. يکي از آثار ارزشمند خواجه که در آن باب گفتگو را با فلاسفه و انديشمندان بزرگ گشوده است، مجموعه‌اي است تحت عنوان «اجوبه المسائل‌النصيريه» که در هر فصلش، با يکي از انديشمندان بزرگ گفتگو کرده و به بيان چگونگي انديشه آنها پرداخته و نظر خود را راجع به هر موضوع ابراز داشته است.

در مقدمه کتاب فيلسوف گفتگو، ماجراي نگارش کتاب «مصارع‌المصارع» را مي‌خوانيم که خواجه نصير چگونه با زبان فلسفه و برهان به مبارزه با انديشه‌هاي اشعري گونة محمدبن عبدالکريم شهرستاني مي‌رود؛ همو که کتابي در مقابله با فلاسفه تحت نام «مصارعه‌الفلاسفه» نوشته است و خواجه نصير در کتاب خود با مهارت کامل و براهين قاطع کمر کشتي‌گير ميدان فلسفه را به خاک ماليده است.
استاد ديناني در ادامه مقايسه مي‌کند کتاب مصارع‌المصارع را با «تهافت الفلاسفة» ابوحامد غزالي که او نيز نبردي سنگين و سهمگين از طريق کتاب خود در ردّ فلاسفه داشته است و نيز مقايسه مي‌کند کار خواجه را با کار «ابن‌رشد» که در دفاع از ارسطو، بر ابوحامد غزالي مي‌تازد و البته ابن‌رشد در ميدان نبرد خود جز سلاح انديشه و فلسفه ارسطو چيزديگري همراه ندارد، در‌حالي‌که خواجه در مقابله با شهرستاني نه تنها محدود و مقيد به يک فيلسوف خاص نيست، بلکه به انواع نظريات فلسفي مجهز و ممحز است.

دکتر ديناني معتقد است: خواجه نصير در مقام دفاع از فلسفه علاوه بر اينکه در دفع انتقادهاي شهرستاني از فلاسفه، کوشش کرده است به همه شبهات و شکوک فخر رازي نيز در اين باب پاسخ گفته است و از اين جهت کار خواجه را در مقايسه با کار شهرستاني هم از جهت کمّي و هم از جهت کيفي برتر و بالاتر دانسته است كه اگر کسي بگويد او يکي از بزرگترين دفاع‌کنندگان از مقام فلسفه در جهان اسلام به شمار مي‌آيد، از روي گزاف سخن نگفته است.

البته استاد ديناني در ادامه مقايسه کار ابن رشد و خواجه نصير، بر اين اعتقاد است که پرتو انديشه‌هاي خواجه چنان منشأ اثر واقع شد که پس از درگذشت او، انديشه‌اش به خاک سپرده نشد و از پس قرنها هنوز که هنوز است، علاقه‌مندان و ارادتمندان به شيوه و روش او فراوانند؛ اما پس از درگذشت ابن‌رشد، حتي يک شاگرد ممتاز و برجسته از او در نشر انديشه‌هايش نمي‌توان يافت.

به نظر مي‌رسد علت ماندگاري انديشه و بيان خواجه نصير نسبت به ديگران، چيزي جز بهره‌گيري وي از اکسير گفتگو و برهان و تفکر نمي‌تواند باشد؛ چه، او بي‌دليل و برهان و تأييد و رأي داوران منصف پشت کسي را به خاک نماليد و ناآگاهانه و از سر تعصب و يا جهل با هيچ اهل تعقلي به مقابله و مبارزه نايستاده است. پرهيز خواجه از ساده نگري و سطحي‌انديشي راه و رسم او در گفتگوست که آن را مي‌توان مسير نوراني او در پس اعصار و قرون دانست.

دکتر ديناني در بخش ديگري در پاسخ به اين پرسش که: «چرا ابن‌سينا و خواجه‌نصير در الهيات و مسائل مربوط به مابعدالطبيعه از ساير انديشمندان شناخته مي‌شوند؟» معتقد است: کمتر کسي را مي‌شناسيم که در الهيات و مسائل مربوط به مابعدالطبيعه همسنگ و هم‌رديف ابن‌سينا و خواجه نصير باشد…
ابن سينا در اين حوزه از معرفت و شناخت به طرح يک سلسله از مسائل پرداخته که پيش از او کسي در مورد آنها سخن نگفته؛ اما در مورد برتري خواجه نصير بايد گفت: اهميت و برجستگي او در اين نيست که بر خلاف جهت ابن‌سينا گام برداشته و يک جريان فکري ديگري در مقابل انديشه‌هاي او به وجود آورده است، بلکه دفاع او از فلسفه و کوشش و تلاشي که با درايت و بزرگي داشت، باعث شد فلسفه را از خطر سقوط و نابودي نجات دهد، بسيار مهم است.

دکتر ديناني به اين شبهه هم پاسخ مي‌دهد که «مردي با اين همه فضل و دانش، چگونه پذيرفته است که در خدمت ايلخانان و اسماعيليان باشد؟» مي‌گويد: زندگي اين فيلسوف بزرگ نشان مي‌دهد که در هر حال و مقام، چه در زماني که با اسماعيليان زندگي مي‌کرد و چه در روزگاري که با ايلخانان همکاري داشت، همواره دانش و نيروي خود را در راه خدمت به علم و فلسفه به کار مي‌برد و در راه نجات مردم از هر گونه ستم و بيداد کوشش مي‌کرد. و به ‌راستي بايد پرسيد چه ستمي شديدتر و مخوف‌تر از جهل و ناداني و خرافه مي‌توان يافت که خواجه‌نصير عمر خود را مصروف مبارزه با پيامدهاي ناگوار آن نموده است.

دکتر ديناني در ادامه مي گويد: حکيم بزرگ طوسي مسئوليت منصب‌هاي ديواني را از آن جهت مي‌پذيرفت که بتواند در راه کمک به [علم و عالمان] گام بردارد و به پيشرفت علم و انديشه ياري رساند. اهتمام خواجه طوسي نسبت به هدفهاي علمي و فلسفي خود آن‌چنان بود که حوادث روزگار کوچکترين خللي در اراده او ايجاد نمي‌کرد.

مقدمه کتاب «خواجه نصير فيلسوف گفتگو» به مباحث ديگري چون: آثار خواجه در طب و نجوم، کيفيت و کميت آثار خواجه، چرايي پذيرش مسئوليت ديواني از سوي خواجه‌نصير، ظهور انديشمندان در عهد اسماعيليان به واسطه حضور خواجه، مقابله با خرافه در امور مهم سياسي و حکومتي و ايفاي نقش در خاتمه‌دادن به دوران حکومت به ظاهر اسلامي عباسيان، نفوذ و استيلاي اسلام بر مغول به خاطر اقدامات خواجه و معرفي شاگردان خواجه را مي‌بينيم و با بحثي پيرامون فلسفه خواجه‌نصيرالدين، مقدمه کتاب به پايان مي‌رسد.

دكتر ديناني معتقد است که خواجه نصير فلسفه جديدي ابداع نکرد و از يک سلسله مباحث و مباني بديع و بي‌سابقه سخن نگفت و گرچه آثار ابن‌سينا را شرح کرد، ولي هرگز ادعا نکرد که ابن سينا آخرين فيلسوف است و انديشه‌هاي فلسفي نيز در فلسفه او به پايان رسيده است، بلکه کاري که او کرد، گشودن باب تفکر فلسفي بود تا کاروان فکر فلسفي بتواند همواره به مسير خود ادامه دهد.

دکتر ديناني معتقد است که خواجه‌نصير با پيمودن راه گفتگو نه تنها جريان فکر فلسفي را از خطر سقوط نجات داد، بلکه از‌اين‌طريق به حفظ هويت ايراني و احياي فرهنگ اسلامي نيز کمک کرد. خطر سطحي‌نگري و جمود همراه با تعصب کور را گوشزد کرد.

يافته ديگر و البته مهم خواجه‌نصير از فلسفه را مي‌توان پي‌بردن او به «گنج سخن» و دستيابي به قدرت کلام، آن هم به شيوه گفتگو دانست. او با بهره‌گيري از قدرت سخن، از حريم فلسفه دفاع کرد؛ اما هرگز از قواعد فلسفي و عقلي خارج نشد و در قالب فلسفه خاصي نيز گرفتار نيامد.

کتاب «خواجه نصير فيلسوف گفتگو» علاوه با مقدمه جامعي که دارد، در شانزده فصل تدوين و تبويب شده که در هر باب آن دکتر ديناني به بيان يک مسأله فلسفي مي‌پردازد و پس از ارائه ‌نظر هاي متفاوت، گفتار خواجه نصير را که گفتار فلسفي و گفتگو گونه با صاحبان انديشه و کلام است، مي‌آورد و به هر کدام پاسخي درخور و يا توضيح و شرحي شايسته مي‌دهد.

ماجراي برخورد نحو عربي و کلام اشعري با منطق و فلسفه، حوزه زبان و قلمرو عقل انديشه اشاعره و جايگاه آن در جهان اسلام، حب دانايي اصل فلسفه و آغاز راه فضيلت، خواجه‌نصيرالدين طوسي در سنگر دفاع از فلسفه، کوشش براي ويران‌کردن و تلاش براي ساختن، عالم آگاهي و جنبش انديشه در نخستين گام، نقطه آغاز در پيدايش نظر، نگاه عقل از جايگاه ناکجاآباد، بلاغت و حکمت در آثار حکيم طوسي، نگاه نو و سخن تازه، هماهنگي شهود و انديشه در يک گفتگوي شکوهمند، حکمت علمي در نظر حکيم طوسي و تأويل در انديشه خواجه‌نصيرالدين طوسي عناوين فصول شانزده گانه کتاب هستند.
کتاب «خواجه نصيرالدين طوسي، فيلسوف گفتگو» در سال 1389 از سوي انتشارات هرمس در 560 صفحه به قطع رقعي به بازار نشر عرضه شده و تا کنون به چندين نوبت چاپ رسيده است. بدون ترديد اين کتاب دريچه جديدي از شناخت خواجه‌نصيرالدين طوسي را به روي علاقه‌مندان مي‌گشايد و زواياي پنهان اين چهره تابناک ايران‌زمين را آن‌گونه روشن کرده است كه پيش از اين نبوده و به درستي که اين ويژگي ممتاز دکتر ديناني است که هرگاه به سوي معرفي شخصيتي روي مي‌آورد، گام در جاي قدم ديگران نمي گذارد، بلکه تلاش مي‌کند تا يافته‌هاي خود را ارائه و خواننده و پژوهنده را از حظ تازه بهره‌مند سازد.

 
روزنامه اطلاعات دوشنبه 9 دي 1392 / صفحه شش
 
 
 
 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

هادی قبادی در گفته :

دوست فرهیخته آقای محمدزاده
باسلام و سپاس
امید آنکه با معرفی این شخصیت های کم نظیر و تبیین بیشتر فکر و اندیشه پویای آنان ، فرهنگ گفتگو بیش از پیش در سطوح مختلف جامعه گسترش یابد .

[پاسخ]

دیربازیان در گفته :

خدمت دوست عزیزم اقای محمدزاده سلام عرض میکنم علت ماندگاری اندیشه وبیان خواجه نصیر نسبت به دیگران چیزی جز بهره گیری او ازگفتگو وبرهان وتفکر نبوده امیدوارم عزیزان اهل قلم نسبت به معرفی اینگونه شخصیت های بی نظیر به مردم اهتمام داشته باشند تا فرهگ گفتگو بیش ازبیش درجامعه گسترش پیدا کند رجا واثق دارم که شما در این اقدام خیر موفق خواهید شد

[پاسخ]

م . ا پاسخ در تاريخ جمعه ۱۳ دی , ۱۳۹۲ ۰۰:۴۱:

از روئیت خامه گرانقدر و فاخر اندیشمند فرزانه و فیلسوف برجسته و بی ادعا و استاد ارجمندم آقای محمدعلی دیربازیان بسیار مشعوف شدم رجاء واثق دارم که همچنان باشد و باشیم و از افاضات آن وجود ذیجود بهره مند گردیم . شاگرد کوچکتان و دعاگوی همیشگی شما مستقر در تهران.

[پاسخ]

ف.88 پاسخ در تاريخ یکشنبه ۲۲ دی , ۱۳۹۲ ۲۳:۰۵:

خدا وکیلی سر الکس م .ا مستطاب الملک سخن هم می دونی چی مرقومه فرمودی …

[پاسخ]

مصطفی شیرمحمدی در گفته :

باسلام و احترام
لذت جان بردیم. از این مرقمه ها برای جلای روح و جان بسیار نیاز داریم تا در این دنیای سیاست زده کمی از معرفت و …. بوییی به مشام عقلمان برسد.
پاینده و پیروز باشید.

[پاسخ]

گراوندپور در گفته :

جناب آقای محمدزاده عزیز

قبلا کمتر شما را در قامت یک نویسنده دیده بودیم. نوشته آموزنده ای بود. البته شاید نیاز دارد مقداری شیوه نگارش عالمانه تر باشد. البته محتوا کاملا آموزنده بود.
البته جسارت بنده را به دیده رافت بنگرید. چون بنده از شاگردان شما بوده ام. چند آیه ای که از سوره بقره در ذهن دارم یادگار شماست که در قلب ما جاریست.
پیروز باشید و سلامت

[پاسخ]

حاتمي در گفته :

سلام بر دوست و برادر عزيزم آقاي محمدزاده!
مقاله بسيار ارزشمندي بود .پيش ازاين از روي وبسايت شخصي شما چند مقاله ديگر از همين دست راجع به ابن سينا و خيام و معرفي دكتر ديناني استاد فلسفه خوانه بودم. از اينكه همچنان در صفحات مطبوعات كشور حضور فعال داريد خوشحالم. اميدوارم هميشه سربلند باشيد. در انتظار نوشته هاي ديگر شما هستم. ضمنا كتاب انسان آرماني را از نمايشگاهي در مشهد خريدم دست مريزاد.از مير ملاس هم ممنونم

[پاسخ]

آموزشگاه آزادهنری میرعماد، صمدزالپور در گفته :

باسلام خدمت آقای محمدزاده عزیز
وجود حضرت عالی در راس یکی از مهمترین پست های کلیدی کشور سالها باعث افتخار همشهریانت بود.اما متاسفانه برای شهرتون دست آوردی نداشت.سالهاست اداره فرهنگ را در اختیار دانشگاههاقرار داده اند وحتا کرایه ی آن را به اداره که نمی دهند هیج بلکه باعث تخریب اداره شده اند.شما می توانستید حداقل باعث شوید که هزینه به خزانه واریز نشود وخرج فرهنگ زخم خورده شهرمان شود..درد را از هر طرف بخوانی درد است جناب آقای محمدزاده! متاسفانه همه قلمشون خواندنیست ولی قلمی که برای پیشرفت شهری نشود آن قلم به هیچ دردی نخواهد خورد.کاش بجای این قلم گویا ورسا کاری برای فرهنگ این شهر میکردید.به هیچ عنوان قابل توجیح نیست کارهایی را که می توانستید انجام بدهید ولی ندادید.
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر آنچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

[پاسخ]

بي غمي درد بزرگيست كه دور از ما باد پاسخ در تاريخ جمعه ۱۳ دی , ۱۳۹۲ ۱۲:۰۲:

سلام به تمام همشهري هاي قدر شناس خودم
سخت در اشتباهيد برادر عزيز . آقاي محمدزاده در راستاي وظايف خودش براي كوهدشت كم نگذاشت . اگر قرار بود ايشون هم به فكر همشهري ها و فك و فاميل خودشون باشن كه فرقي با بقيه نميكردند دوست خوب من .
بيچاره آقاي روحاني، فكر كنم بعد از رياست جمهوري بايد جواب آموزشگاه راهنمايي رانندگي شهر سرخه رو هم طي بيانيه اي بده …
مشكل شما اينه كه محمدزاده رو همشهري خودتون ميدونيد و فكر ميكنيد كوهدشت يعني كل كشور . برادر عزيز آقاي محمدزاده مسئوليتش كشوري بود و بازخورد كارش رو در سطح كشور همگي شاهد بوديم .
جداي از تمام اين بحث ها مي خوام مثل خودتون و با طرز فكر همشهريامون يه مطلبي رو يادآوري كنم :
من و شماي همشهري بياييم اول برادريمون رو براي محمدزاده و پيريايي ثابت كنيم بعد ادعاي ارث و ميراث كنيم .
مگر اين دو نفر همونهايي نيستن كه سالها قبل با قدر نشناسي بزرگترهاي من و شما از كوهدشت رفتند .
مگر اين آقايون همونهايي نيستن كه روزي كه پست گرفتن من و شما اخم كرديم و غصه خورديم ؟
مگر اين آقايون همونهايي نيستن كه براي كارهايي كه در فضاي مساجد و كانونهاي كوهدشت انجام ميدادند هدف داشتن و هدفشون به همين شهر ويران شده ربط داشت و دست آخر هم چيزي جز بي مهري بزرگترهاي من و شما رو نديدن؟
مي تونيد بريد يغه ي كساني رو بگيريد كه تمام اين سالها توانمندي هاي اين عزيزان رو انكار ميكردند و حتي خوش نداشتند در همين مير ملاس هم خبر موفقيتهايشان براي همشهريانشان منتشر شود .
در اينجا همه ديديم كه چطور آقاي محمدزاده بزرگوارانه رفتار كردند و با محبت جواب شما رو دادند .
شنيدم كه محمدزاده و پيريايي در همون سالها كه عده اي ناجوانمردانه جلوي تفكر درستشون رو گرفتند همينطور با محبت برخورد كردن و وقتي ديدن جايي براي كار بدون دعوا و درگيري نيست با همون كسوت معلمي از كوهدشت به شهرهاي ديگه رفتن …
كجا و چه موقع در اين شهر نام و آوازه اي از اين عزيزان بود ؟
يادم مياد روزي كه آقاي پيريايي نشان سازندگي گرفتن عده ي محدودي ميخواستن براي ايشون بنر تبريك نصب كنند، كجا بوديد وقتي براي نصب بنر سه روز مجوز نميدادند وروز اول به دستور آقايون بنر ها رو پاره كردند؟
چرا وقتي كه بايد محبت كنيم و قدرشناس باشيم يادمون ميره همشهري هستيم ولي وقتي كه انتظاري داريم انقدر طلبكارانه صحبت ميكنيم ؟
آقايون عزيز و تحصيلكرده يك سوزن به خودمون يك جوالدوز به ديگري….
اينها واقعيتهايي است كه ممكن است بازهم براي عده اي دردآور و زجرآور باشد .
از ميرملاس انتظار دارم بازهم بي طرف به جريان نگاه كنه و همونطور كه كامنت نمايشگاه مير عماد رو منتشر كرد اين جواب رو هم منتشر كنه .
عزيزاني كه سالها پيش اين رسم بد و ناميمون قدر نشناسي رو پايه گذاري كردن خوشحال باشن. اونقدر موفق شديد كه ما جوانهاي كوهدشتي محمدزاده و پيرايي رو فقط در اين مير ملاس ديديم و اخبارشون رو پيگيري كرديم .سالها دل طلب جام جم از ما مي كرد/آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد .

[پاسخ]

حسن پاسخ در تاريخ جمعه ۱۳ دی , ۱۳۹۲ ۲۲:۳۲:

برادر فضای الان کوهدشت را با بیس سال پیش مقایسه نکن

کوهدشت الان سرشار از شخصیتهایی است که از پس وزارت خونه و استانداری بر میایند.

سرشار از استاد دانشگاه و نخبه و پزشک و هنرمند و خوش نویس و نقاش و موسیقی دان است

[پاسخ]

بي غمي درد بزرگيست كه دور از ما باد پاسخ در تاريخ شنبه ۱۴ دی , ۱۳۹۲ ۱۰:۴۱:

همين خود بزرگ بيني هاست كه پدر اين شهر رو درآورده .
آقاي حسن …
ما كه بخيل نيستيم برادر من . باعث افتخار من هم هست. اما اگر يه غريبه اي بياد تو اين سايت و اين نظر شما رو بخونه بازم براي ما لرها جوك ميسازن ها . متهممون ميكن به داشتن توهم !!!
بر منكرش لعنت كه كوهدشت بزرگ داره . تحصيلكرده داره .
عزيز دلم بزرگي و تحصيل و نخبه بودن بايد مقدمه اي باشه براي پرهيز از بخل و حسد و كينه توزي بي مورد . كوهدشت اگر از اين سه مورد خالي بشه ميتونيم با افتخار بگيم كوهدشتي هستيم وگرنه بايد مثل قبل بازهم از آورن اسم شهرمون بين چند تا غريبه خجالت بكشيم .
بزرگ كسيه كه بزرگي كنه دوست عزيز . بزرگايي كه ما داريم تو اين كوهدشت ميبينيم برا اقوام و آشنايانشون بزرگي ميكنن نه براي مردم و شهرشون و كشورشون اسم اونايي كه شما مد نظرتونه بايد بذاريم كدخدا…
عزيز دل به شما حق ميدم كه اينطور متعصبانه جواب بديد چون ماها تا حالا جز تعصب بيجا چيز ديگه اي برامون مشق نشده . يه نگاهي به انتخاباتمون بندازيد …
كجان اون همه استاد دانشگاه و دكتر و مهندس و وزير و وكيلي كه شما گفتيد ؟!!!

[پاسخ]

آموزشگاه آزادهنری میرعماد، صمدزالپور پاسخ در تاريخ شنبه ۱۴ دی , ۱۳۹۲ ۰۰:۲۶:

جناب بی غم
همه میدونن که بعداز عنوانهای متعددی که برای هنرجوهای بنده در مسابقات جشنواره های ملی وبین المللی افتاد، علیرضانظری، محمدمهدی سهرابی، علیرضارستمی به عنوانهای برتروبرگزیده جشنواره بین المللی کودک ونوجوان تهران، محمدمهدی پوربرگزیده جشنواره سراسری خورشیدولایت وبخصوص اتفاق بزرگ علیرضا رستمی، پیشنهادای زیادی از فرهنگسراهاوآموزشگاهای تهران بهم شد ولی بخاطر همین نونهالا ونوجووناردکردم ونرفتم چون ایمان دارم به روزهای آینده…توگود نیستی جناب بی غم! ماخودمون زجرکشیده فرهنگیم…اگه تشریف بیاریدآموزشگاه بنده این اتفاقاتو به عینه خواهید دید که با چه شرایطی کارمیکنیم.فقط عشق است وبس! دل به حال آقای محمدزاده نسوزونید، اینقدبزرگ هستن که باحرف آدمای کوچیکی مث بنده ازشون کم نمیشه.من الانم قلبن دوسشون دارم.فقط باید نقدپذیرباشیم .
باتشکراز سایت میرملاس که بستری فراهم کردن که با بزرگای فرهنگمون دردودل کنیم

[پاسخ]

بي غمي درد بزرگيست كه دور از ما باد پاسخ در تاريخ شنبه ۱۴ دی , ۱۳۹۲ ۱۱:۰۰:

سلام بر آقاي زالپور . در مورد اينكه من بي غم هستم بازم اشتباه كرديد . بعضي رفتار همشهريامون كافيه تا تمام غم و غصه هاي عالم بشينه تو دل آدم دوست خوب من …
دوست عزيز يكي از كساني كه هر روز وقتي از جلوي آموزشگاه شما رد ميشه و دوس داره بياد داخل و يه خسته نباشيد به شما بگه بنده هستم .
در اينكه شما هنرمند و استادي دلسوز براي شاگردانتون هستيد شكي ندارم . براي همين بود كه وقتي ديدم جنابعالي هم مثل عوام فكر ميكنيد دلم سوخت . پيش خودم گفتم اينكه آقاي زالپوره واي بحال دیگران و مردمي كه حتي تحصيلات اوليه رو ندارن .
برادر من، بنده روي آقاي محمدزاده شناختي ندارم اما ايشون يه وظايفي بعنوان معاون مطبوعاتي براشون تعريف شده بود و با همون وظايف باعث سربلندي هممون تو كشور شد . اين موردي كه شما اشاره كرديد جز وظايف معون مظبوعاتي وزارت ارشاد نبود . از شما تعجب ميكنم !
همين الان چپ و راست، اصولگرا و اصلاح طلب از ايشون و كارهاي مثبتشون ابراز رضايت ميكنن و كارداني و شايستگي ايشون رو ستايش ميكنن . مطمئنم كه خود شما هم قلباً از اينكه همشهريمون اينطور سربلندمون كرده خوشحاليد. اما برادر عزيز اين بحثي كه شما مطرح كرديد مي تونه باعث خوشحالي كساني باشه كه سالهاست دنبال حاشيه سازي و تفرقه هستند و همونطور كه شاهد هستيم تا حد زيادي به اهداف ناميمونشون هم رسيدن.
در ضمن از شما دوست خوبم بعنوان قشر تحصيلكرده و هنرمند كوهدشت انتظار ميره بجاي طرح اين مباحث در خصوص متن و مقاله ي منتشر شده نظر كارشناسي بديد تا همه متوجه بشن قشر تحصيلكرده ي كوهدشت چه معلوماتي دارند .
اميدوارم از نظر بنده سوء برداشتي نشه و متوجه بشد كه قصد بدي از گفتن نظرم نداشتم .
تا يار كه را خواهد و ميلش به كه باشد ./

[پاسخ]

داوودرضایی پاسخ در تاريخ شنبه ۱۴ دی , ۱۳۹۲ ۱۱:۰۸:

درود براستاد زالپور
این حرف همه هنرمندان شهرمونه که به عینه این چیزا رو می بینن
بله واقعا میتونستن کاری بکنن ولی نکردن

[پاسخ]

محمد در گفته :

باگفته جناب زالپور موافقم. شهر ما شهریست که مردمان رئیسش زود فراموشش میکنند. گویی نیک میدانند که هر زمان بازگردند باز با جملاتی میشود دل رنجیده مردمش را به دست آورد. معلم عزیزم جناب آقای دکتر محمد زاده همانکه از شما انتظارها داشتم برای دستکم فرهنگ شهرم، اما به مانند دیگران شما نیز نکردید، بازگشتتون مبارک…

[پاسخ]

محمدجعفرمحمدزاده در گفته :

سلام
ابتدا از دوستان ميرملاس كه مقاله منتشر شده در روزنامه اطلاعات را باز نشر كرده اند سپاسگزارم و بعد هم از عزيزم حاج شيخ هادي قبادي،ديربازيان(از هر نوعش كه همه دوست داشتني اند)،آقا مصطفي شيرمحمدي،گراوندپور گرامي كه دوست دارم با ديدارش خاطرات بهترين سالهايم زنده شود،حاتمي گرامي كه به همه شان ارادت دارم وزالپورهنر مندي كه وصفش را به نيكي و مكرر از شاهين رضايي شنيده ام واز سر دلسوزي براي كوهدشت اشاره اي مرقوم فرموده اند وهمه كساني كه خوانده اند ممنونم وبراي همه سربلندي آرزو ميكنم.با مهر

[پاسخ]

حکمت فرهادی در گفته :

درود بیکران بر جناب آقای دکتر محمدزاده
ما به جنابعالی افتخار م میکنیم
مطالب اموزنده و مفید بود

[پاسخ]

علیرضا محمدی در گفته :

درود خدا بر استاد زالپور عزیز
واقعا درود برشما برای صراحتتون
امسال جناب آقای محمدزاده خیلی کارا میتونستند برای این شهر انجام بدن ولی ندادن

[پاسخ]

خسروی در گفته :

باسلام ، با وجود نقاط ضعفی که سایت میر ملاس داره و هیچگاه هم درصدد رفع اونها برنیامده ویا شاید تلاش هم کرده تا اونهارو رفع کنه ولی بضاعتش بیش از این نبوده نقطه قوتی هم داره واون فراهم آوردن عرصه ای برای درج نظرات گاه ضعیف و غیر کارشناسانه و گاهی هم قوی و قابل تعمقه. چند مدتیه که در این سایت شاهدقلم فرسایی و اظهار نظر برخی دوستان هستیم که تا پیش از این بیشتر خواننده بودند تا نویسنده ، شاید این مهم به خاطرتغییراوضاع سیاسی باشه کهاین روزها درحال انجامه به هر حال امیدواریم این اصحاب قلم همیشه دست به قلم بوده ودر اوضاع سیاسی و شرایط اجتماعی شهر و روستا اظهار نظر کرده نه در شرایطی روزه سکوت گرفته و با صبری که ایوب را هم کلافه می کندمنتظر ظهور شرایط خاصی باشند .
امادر خصوص جناب محمد زاده هم باید گفت که ایشان از جمله همشهری های صاحب فکر و اندیشه هستند که به شخصه به تواناییهای شخصی اشان افتخار می کنم هرچند معتقدم چون ایشان دراستان ، شهر و حتی مناطق دور افتاده کم نیستند و امیدوارم زمانی برسدکه بر اساس شایستگی اشان در مسندی در شانشان ایفای خدمت کنند
امابا وجود این مباحث من هم به نوعی با نظر دوستمان زال پور موافقم و اون اینکه جناب محمد زاده و دوست و یار دیرینه ایشان جناب پیریایی در زمان مسئولیتشان به نوعی می توانستند برای رفع بعضی (تاکید می کنم برخی نه همه ) معضلات شهر مان همت کنند.هرچند معتقدم ایشان شاید در حد توان برای انجام این مهم سعی داشته ولی به نتیجه نرسیده امیدوارم اگر زمانی دیگر در هرکجا مسندی به ایشان و سایر دوستان واگذار شدبه قدرخاطره خوشی که نسبت به شهرشان در گوشه ای از قلبشان وجود دارد مردم این دیار را یاد کنند

[پاسخ]

بسيجي پاسخ در تاريخ شنبه ۱۴ دی , ۱۳۹۲ ۱۶:۳۶:

برادر خسروي عزيز
مگر آقايانوكلا اجازه داده اند كوهدشتي هاي خارج از كوهدشت حتي حضور موثري داشته باشند هميشه ترسيده اند نكند رقيبي برايشان پيدا شود حال كه امثال محمدزاده ثابت كرده اند كه مسيرشان فرهنگ است و بحق هم خوب مسيري رفته اند.

[پاسخ]

بسيجي پاسخ در تاريخ شنبه ۱۴ دی , ۱۳۹۲ ۱۶:۳۷:

منظورم وكلا (نمايندگان) بود ببخشيد بهم چسبيده بود.

[پاسخ]

گرشاسب در گفته :

دست مریزاد دوست قدیمی

[پاسخ]

علی در گفته :

در آرزوی روزی ام که در مردم کوهدشت دوتا ادم غیور واقعی و بی منت و در پی حق شهرستان و آزاده باشند. هر سایتی را میبینم همش دم از تشکر و قدر دانی هستش. همش تعریف و تمجید از همدیگر.

خوب برادر من اگر این همه متفکر و فیلسوف و بزرگ مرد در کودشت داریم چرا وضع شهر همین است. مگر میشود شهری که بزرگان و متفکران و مردان واقعی زیادی دارد وضعش اسفناک باشد.

[پاسخ]

بسيجي پاسخ در تاريخ شنبه ۱۴ دی , ۱۳۹۲ ۱۶:۳۱:

اصلاح وضع شهر رو نبايد از فيلسوف ومتفكر خواست بايد سراغ آنهايي رفت كه بارها راي مردم رو گرفتن و ميگيرند و خواهند گرفت.

[پاسخ]

حقیر سرمد امرایی در گفته :

بیگمان اگر قرار باشد از شخصیت های فرهنگی شهرستان کوهدشت که در سطح ملی خوش درخشیده اند و موجب آبرو و عزت برای شهرستان ما شده اند نام ببریم محمد جعفر محمد زاده در صدر این افراد خواهد بود .
آثار و کتاب های با ارزش وی عموما مرجع دانشگاهی است ،حسن خلق، رفتار انسانی و آبروی خدادادی بخشی از سلوک انسانی وی است که خداوند به او عطا کرده است .
خدایا به حق پیغمبرت قسم می دهم بر عزت این انسان ها افزون کن و حسودان و بخل ورزان را به راه راست هدایت فرما “الهی آمین” .
 

[پاسخ]

مصطفی میرزایی پاسخ در تاريخ شنبه ۱۴ دی , ۱۳۹۲ ۱۰:۱۴:

دفاع کردن شما جناب امرایی از سم هم بدتر بود برای جناب محمد زاده.خواهش میکنم دفاعتون بزارید در راستای انتقادی باشه که دوستان کردند.همه جایگاه ایشون و میدونن

[پاسخ]

حقیر سرمد امرایی در گفته :

محمدزاده متولد سوم دیماه ١٣٤٧ در کوهدشت لرستان. نویسنده روزنامه نگار وپژوهشگر و مدرس دانشگاه که دارای آثار متعددی در حوزه ادبیات فارسی است و به واسطه مسولیت های شغلی آثاری نیز در زمینه علوم ارتباطات و روزنامه نگاری دارد.
وی هم مشاور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی است و پیش از این مسولیت های دیگری از جمله معاون مطبوعاتی ، معاون ارتباطات ریاست جمهوری مدیر کل روابط عمومی دیوان محاسبات و معانت روزنامه جام جم و مسولیت های مختلفی در سازمان صدا وسیما داشته است .
محمدزاده در رشته. زبان وادبیات فارسی تحصیل کرده و تا به حال چندین کتاب و صدها یادداشت مقاله از وی منتشر شده است که از جمله می توان به آثار زیر اشاره کرد:
1)رسانه شناخت(مجموعه گفتارهایی در توسعه کیفی مطبوعات)
2)اسفندیار نامه(شناختنامه اسفندیار پهلوان اساطیری ایران زمین)
3)از منزل کفر تا به دین(تاملاتی در ادب فارسی)
4)روزهای انتخاب(مروری بر انتخابات دهم ریاست جمهوری بر بستر رسانه ها)
5)تک بیت های حافظ(همراه با شرح وتوضیح)
6)گفت و گوی فراسوی زمان با امام علی (ع)
7)- بیداری در باغ مومیایی(پژوهشی مقایسه ایی در شناخت شاهنامه فردوسی)
8)-گفتار حکیم(کتابشناسی توصیفی دکتر دینانی و خلاصه کتاب هستی و مستی)
9)-هستی وزبان(نگاهی به جایگاه سخن در مراتب وجود) و….

( هنرمند مردم هنر چرورند که تن پروران از هنر لاغرند)

[پاسخ]

علی پاسخ در تاريخ جمعه ۱۳ دی , ۱۳۹۲ ۱۷:۰۸:

برادر ارجمند کسی منکر بزرگواری و تواناییها و ارزشهای بالای آقای محمد زاده نیست و بنده نیز همواره در هر جا باشم ایشان را به عنوان افتخار معرفی میکنم.

اما من فرهنگ تملق و چاپلوسی موجود در کوهدشت را رد میکنم.

کوهدشت باید همچون همیان و مرملاس مقتدر و بی منت و مقتدر باشد

شهرستان کوهدشت افراد کشوری زیادی دارد و افتخارات ارزشمندی دارد اما چه تغییری در این شهر ایجاد شده است.

[پاسخ]

علی پاسخ در تاريخ جمعه ۱۳ دی , ۱۳۹۲ ۱۷:۱۲:

جز بی آبی و فقر و بالا بودن جرم و بزه و جز زیاد بودن دستان پینه بسته

ما خودموان بین دو رودخانه عظیم قرار داریم اما این رودخانه ها به دیگر استانها جاری میشوند و زنان و مردان کوهدشت باید توسط تانکر شهرداری برایشان ابرسانی شود.
این مایه شرم است
دستان پینه بسته پدران ما مایه شرم است

مردم کوهدشت فقط در این سایتها از همدیگر تقدیر و تشک ر میکنیم و بر روحیات چاپلوسانه خود میافزاییم اما حرکتی نمیکنیم برای ابرسانی برای ایجاد سد و توسعه کشاورزی و رفا ودر این شهر.

اگ جنابعالی و امثال تو شجاع و غیور و اندیشمند هستید حق این شهرستان را بگیرید.

این پاداش رشادتهای کوهدشت در حاج عمران و شلمچه و .. بود. این پاداش خون 650 شهید کوهدشت بود.

[پاسخ]

آموزشگاه آزادهنری میرعماد، صمدزالپور پاسخ در تاريخ شنبه ۱۴ دی , ۱۳۹۲ ۰۰:۰۸:

ماهم حرفمون اینه که با این همه افتخار وجایگاه میتونستن کارهای زیادی در حوزه فرهنگ وهنرانجام بدن.همه میدونن که کوهدشت نخبگان زیادی داره بخصوص در حوزه هنر، ولی آیا کدوم بار ازین چهره های ملی هنری حتا باخسته نباشیدی تقدیرشد؟ آقای محمدزاده نیازی به تمجیدنداشتن.این بچه هایی مثل علیرضارستمی ونوجوان خانم رحیمی )نقاشی( هستن که تجلیل وتمجید میخوان که نوجوانایی مثل آنهادراین وادی بیشترقدم بزارن وچهره ی مخدوش شده ی شهرمونو بازسازی کنن.کسب عنوان کم سن وسالترین فارغ تحصیل ممتازتاریخ انجمن خوشنویسان ایران کم نبود که اگرپیگیری های بنده نبود حتامردم شهرمون هم بی خبر میموندن ازین اتفاق بزرگ.درهمینجا باید ابرازتاسف کنم از حضورمدیران ناتوان فرهنگی شهرم از مدیرکل تا رییسای اسبق وفعلی که دست رو دست گذاشتن و…درد زیاده، شما تو این شرایط نبودید ونمیدونید چه کشیدیم.این فقط درد دلی هست بابزرگامون که میتونستندکاری بکنن ولی نکردن

[پاسخ]

فتحعلی شهبازی در گفته :

سلام بر دوست ارجمند و فرزانه ام محمد زاده ی عزیز .از قلم شیوایتان لذت بردم .دمتان گرم و سرتان خوش باد .به امید فیض بردن از مطالب بعدی شما .یا حق

[پاسخ]

فریبرز امرایی در گفته :

با سلام خدمت همه همشهری ها
یک سوال رو راست دارم: کوهدشت برای امثال جناب محمدزاده چکار کرده است؟ کجا از او حمایت کرد؟ کجا از اوتجلیل کرد؟ کدام منصب سیاسی او در کوهدشت بوده و یا با حمایت بزرگان کوهدشت؟ آیا کسی که خود ساخته و با سالها تلاش در عرصه ملی خوش درخشیده و در روزنامه شرق از او به نام آبروی فرهنگ یاد می کند شایسته تجلیل نیست؟ بیایید منصف باشیم ، استان های دیگر به شخصیت های فرهنگی شان افتخار می کنند اما ما هنرمان این است که آنها را تخریب می کنیم.
محمدزاده مانند برخی همشهری با رای مردم کوهدشت اوج نگرفته که حالا به آنها پشت کرده باشد،در ثانی تا آنجا که یاد دارم هر چهره فرهنگی و هنرمندی به او روی کرده با اخلاص و صداقت یاری اش داره. بیایید مل مردم یزد و کرمان و اصفهان و … اندکی به سرمایه های فرهنگی مان قدر بگذاریم و از اینکه فرزند لرستان در عرصه ملی چهره ای خوشنام و شناخته شده است افتخار کنیم. به والله توسعه با آجر و سیمان نیست بلکه محصول تفکر و داشتن های شخصیت های فرهنگی است.

[پاسخ]

رضا پاسخ در تاريخ جمعه ۱۳ دی , ۱۳۹۲ ۱۶:۱۶:

بینی و بین الله حرف حق زدی….حرف حساب جواب نداره!

[پاسخ]

علی پاسخ در تاريخ جمعه ۱۳ دی , ۱۳۹۲ ۱۷:۳۵:

درست میفرماییآقای محمد زاده از عرصه جنگ تحمیلی گرفته تا به امروز از افتهارات ملی بوده است.

امام منظور من کلی بود

من گفتم در تمام سایتها به حای دادن راهکار و نقد شهرستان کوهدشت همش دم از تشکر و تجلیله.

مظمئن باشید اگر بزرگان کوهدشت برای این شهر قدم بردارند و نتیجه ان قدم را بردارند من به نوبه خود همواره پشتیبان انانم هر چند الان هم همواره حامی و مدافع ایشان هستم

[پاسخ]

علی پاسخ در تاريخ جمعه ۱۳ دی , ۱۳۹۲ ۱۷:۳۶:

اول بپرسید منظور طرف چی بود بعئ تحلیل کنید؟

مشکل منطقه ما همینه که حتی دو دقیقه بحث و مذاکره با انان به دعوا و درگیری میانحامد.

من گفتم به جای تجلیل و تشکر فراو.ان بیاییم روی مسائل تربیتی و اخلاقی و فرهنگی این شهر کار کنیم

[پاسخ]

آموزشگاه آزادهنری میرعماد، صمدزالپور پاسخ در تاريخ جمعه ۱۳ دی , ۱۳۹۲ ۲۳:۵۳:

جناب آقای امرایی عزیز، دم از فرهنگ زدن دشواره!!!! بگید چه کردیم وچه کردند.تاجایی که بنده سالهاست در عرصه فرهنگ هستم کاری جز تصرف اداره فرهنگ ولاغیر چیزی صورت نگرفته است

[پاسخ]

علیرضا محمدی پاسخ در تاريخ شنبه ۱۴ دی , ۱۳۹۲ ۱۰:۱۰:

بگوییم ما برای شهرمان چه کرده ایم ،نه اینکه کشور یا شهرم چه برای من کرده اند

[پاسخ]

رضا در گفته :

به قول مرحوم غضنفری خاک لرستان فضیلت کش است. توهین به کسی نمی شود ولی برخی به جای اینکه بگویند خدای شکر که یک چهره ملی داریم می گویند چرا محمدزاده آره و چرا من یا فک و فامیل من نه!!!! باور کنید همین عامل کوچک مایه عقب افتادگی شهرماست.
بابا والله کوهدشت وقتی پیشرفت می کند که پنجاه تا محمدزاده داشته باشد و شرط اون هم قدر دانستن همین شخصیت هاست نه انکار اونها….والله اعلم.

[پاسخ]

آموزشگاه آزادهنری میرعماد، صمدزالپور پاسخ در تاريخ جمعه ۱۳ دی , ۱۳۹۲ ۲۳:۴۳:

همیشه باید گفت ما برای شهرمان چه کرده ایم ، نه اینکه شهرمان برایمان چه کرده است

[پاسخ]

رضایی در گفته :

بد نیست به اطلاع برخی از همشهریان عزیز برسانم زمانی که مدیریت کانون نور در دست آقای محمدزاده بود, اداره ارشاد در کوهدشت وجود نداشت و تمام کارهای هنری, فرهنگی و مذهبی به شکل منسجم در کانون نور انجام می شد؛ و به حدی موفقیت داشت که در سطح کشور رتبه هشتم را کسب کرد. کسانی را که بعدها در مناصب مهم قرآنی کشور پس از سالیان طولانی دیدم و متوجه شدند که من اهل کوهدشتم به نیکی از محمدزاده و توان مدیریت بالای او نام بردند. کافی است مروری بی غرض بر عملکرد بی نظیر و یا لااقل کم نظیر آقای محمدزاده در تصدی پستهای متفاوتی که داشته اند داشته باشید تا متوجه توان بالای مدیریتی ایشان شوید. کارهای منحصر به فرد ایشان در جایگاه معاونت مطبوعاتی را هر موافق و مخالف سیاسی شان معترف و مقر هستند. اگر گناه پیریایی و محمدزاده این است که به جای کلان نگری و توجه به مسایل کلان کشوری مشغول پارتی بازی برای قوم و خویش خود و سر کار بردن آنها و وام دادن و … نشده اند, درست می گویید این آقایان اهل این خلافها نیستند. کافی است به جای تنگ نظری مروری لیست وار به عملکرد این آقایان داشته باشید تا وزن شخصیتی آنها در سطح ملی را متوجه شوید و بدانید که چقدر ناخواسته به سرمایه های بزرگ مدیریتی خود بی مهری می کنیم. مطمئن باشید اگر این سرمایه های انسانی در استان دیگری بودند با تمام وجود از آنها حمایت می کردند. ضمنا برخی از انتقادات را خیلی بهتر خواهد بود که اول با خود این عزیزان مطرح کنید و جواب سوالتان را بگیرید, آنوقت اگر متقاعد نشدید در رسانه به بوق و کرنا بگذارید. سخن و درد دل زیاد است اما نباید حریم اشخاص را نادیده بگیریم و قدر سرمایه های شهرمان را ندانسته و به دست خودمان آنها را تخریب کنیم.

[پاسخ]

م/ امرایی در گفته :

یه رو یه لره میشه آریو برزن/ یه روز یه لره میشه بی بی خاتون/ یه روز یه لره میشه عبدالحسین زرین کوب/یه روز یه لره میشه بانو قدم خیر/یه روز یه لره میشه مهرداد اوستا/یه رو یه لرهمیشه باباطاهر/یه رو یه لره میشه علی مردان خان/ یه روز یه لره میشه پروفسور موسیوند/ یه روز یه لره میشه دکتر طولابی /یه رو یه لره میشه قیصر امین پور /یه روز یه لره میشه سردار اسعد بختیاری / یه روز یه لره میشه پروفسور کرم زاده /یه روز یه لره میشه احسان کامرانی/یه روز یه لره میشه نظر علی خان امرایی /یه روز یه لره میشه پروفسور باهر/ یه روز یه لره میشه جعفر شهیدی /یه روز یه لره میشه شهید بروجردی /یه روز یه لره میشه شهید آزادبخت /یه روز یه لره میشه محمد جعفر محمد زاده یه روز یه لره …و…و….و….و….و بیایید قدر اینها را بدانیم زیرا ایران به اینها افتخار می کند .
خدا بزرگ، خدا مهربان، خدا خوب است………….. من خوبم و تو خوبی و هوا خوب است .
دلم اگر چه شکسته اگر چه بیمار است …………..ولی چو هست به درد تو مبتلا خوب است .

[پاسخ]

آموزشگاه آزادهنری میرعماد، صمدزالپور پاسخ در تاريخ جمعه ۱۳ دی , ۱۳۹۲ ۲۳:۴۸:

ماهمه به جناب محمدزاده افتخار میکنیم
حرف اینجاست چرا بالغ برچندین ساله که برمسند بودن اداره فرهنگ را دانشگاه کردن حداقل هزینه رو به هنرمندانی که جاشونو تنگ کردن ندادن…این حرفا نه ایشون وکوچیک میکنه نه بزرگ، فقط یک نقد بود

[پاسخ]

2آسیابه در گفته :

اهالی میرملاس
یعنی حتی یه نفر نبودانتقادی داشته باشه
عجبا
البته مطمئنم همین جمله روهم پاک میکنید

[پاسخ]

دنباله رو پاسخ در تاريخ شنبه ۱۴ دی , ۱۳۹۲ ۱۱:۴۰:

به به بسیار مشعوف شدیم عزیزان کوهدشتی ظاهرا برای مقاله ای میتوانید هزار جور از مقاله نویس و مقاله خوان واز همه وهمدیگر و۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ حسابی تعریف وتعریض کنید ظاهرا شما فیلسوفان کوهدشتی جنس گفتگویتان اینجوری است آقای میرملاس حذف نکن

[پاسخ]

دنباله رو در گفته :

به به بسیار مشعوف شدیم عزیزان کوهدشتی ظاهرا برای مقاله ای میتوانید هزار جور از مقاله نویس و مقاله خوان واز همه وهمدیگر و۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ حسابی تعریف وتعریض کنید ظاهرا شما فیلسوفان کوهدشتی جنس گفتگویتان اینجوری است آقای میرملاس حذف نکن

[پاسخ]

بي غمي درد بزرگيست كه دور از ما باد در گفته :

دوستان عزيز اصل بحث آقاي زالپور در مورد كار فرهنگي از ريشه اشتباه است .
جناب آقاي زالپور اگر فعاليت يك دانشگاه را در شهري مثل كوهدشت كار فرهنگي نمي دونيد پس بخوانيم فاتحه مع الصلوات …
از دانشگاه فرهنگي تر ديگه چي هست ؟ اين يك دانشگاهه كه ميتونه تو محيطي مثل كوهدشت فرهنگ ساز باشه برادر من .
با عرض معذرت، اگر يك دانشگاه رو مكان فرهنگي ندونيم پس آموزشگاه خوش نويسي رو چي بحساب بياريم؟؟!!
تجديد نظر بفرماييد در كامنتتون استاد./

[پاسخ]

داوودرضایی پاسخ در تاريخ شنبه ۱۴ دی , ۱۳۹۲ ۱۷:۵۰:

جناب بزرگوار نه به قیمت اینکه جای هنرمندا رو تنگ کنیم
کسی نمیتونه دانشگاه ونفی کنه

[پاسخ]

ميرزايي- مقيم تهران در گفته :

سلام به همه!
1- سالهاست كه اينجور حاشيه ها انرژي و توان كوهدشت رو هدر داده شخص محترمي يه مقاله اي در راستاي كارهاي علميش در يه روزنامه سراسري نوشته اين همه حرف زديد بدون اينكه ربطي به خودش يا مقالش داشته باشه
2-آقاي زال پور وهر كس ديگري كه نقدي از روي درد دارند يكبار شده كه ارتباطي بگيرند و مسايل ارشاد كوهدشت رو بگن بعد ببينند بي توجهي شده
3- يادمون نرفته كه اولين جرقه هاي رونق رشته هاي فرهنگي و هنري در كوهدشت در دوره مديريت آقاي محمدزاده در كانون نور كوهدشت زده شد و تك بعدي هم نبود برجسته ترين قاريان كوهدشت، فعالترين اهالي موسيقي كوهدشت،تياتر هاي برتر ملي ومنطقه اي و… محصول زحمات آن دوره است كه باعث افتخارند مي شود در هر رشته اي چند نفر اسم برد
4- محمدزاده در دوره معاونت مطبوعاتي براي كوهدشت چه كاري بهتر از اين مي توانست بكند كه امروز كوهدشت صاحب نشريات متعدد در كلاس ملي است( پيشوك جعفري،خوشه سبز چنگيز ابراهيمي ، آساره رضا آزادبخت ،مهر نو كوراني فر،آواي رومشكان،تياتر مجيد امرايي،آواي اساطير پرويز پور،تاريخ فلسفه رسول بهماني ،روانشناسي دكتر تقي زاده ، و…) وبيش 50 عنوان نشريه ديگر در استان لرستان.
5- تمركز برخي فعاليت هاي ملي در لرستان از جمله:پيشنهاد تاسيس وپيگيري راه اندازي كتابخانه تخصصي نويسندگان لرستان ، برگزاري جشنواره طنز مطبوعاتي كشوري در لرستان، برگزاري دوره ها تربيت مدر س سراسري كشور در خرم آبادو… از كمكهاي استاني محمدزاده به ارشاد لرستان بوده كه البته بايد از مدي كل فعلي پرسيد
6-در بعد ملي هم برخي كامنت ها نوشته اند كه يك دوره آبرومند سپري شد با كارها و رفتار معقول وماندگاري كه هر چه زمان بگذرد بيشتر ارزش آنها نمايان خواهد شد. وامروز اين همشهري پر تلاشمان دارند با انتشار دانشنامه جامع مطبو عات ايران كاري ماندگار در عرصه تاريخ مطبوعات كشور انجام مي دهند ودر كنارفعاليتهاي دانشگاهي به تاليف كتاب ومقاله مي پردازند كه اين خود مهمترين خدمت به جامعه است.
7-بخدا قسم اين حرفها را از سر مداهنه ننوشتم كه اساسا نيازي ندارم اما ديدم اين اندك اطلاعات من ممكن است به رفع شبهه كمك كند، يقين داريم برادر خوبم محمدزاده اگر ميدانست كه برخي نامهرباني ميكنند راضي نمي شد مقاله علمي اش در معرض قضاوت سياسي كوهدشت قرار گيرد گرچه بخش عمده كامنتها عالمانه و دلسوزانه است اما چه خوب بود موضوع مقاله يا يكي از كتابهاي ايشان به بحث ونقد گذاشته مي شد.خدا نگهدار همه همشهريانم

[پاسخ]

داریوش ابراهیمی/ دبیر سرویس خبر " میرملاس نیوز " پاسخ در تاريخ شنبه ۱۴ دی , ۱۳۹۲ ۱۵:۵۹:

با سلام خدمت جناب آقای میرزایی ، در صورت امکان شماره ای جهت ارتباط تلفنی لطف بفرمایید.ممنون

[پاسخ]

آموزشگاه آزاد هنری میرعماد،صمدزالپور پاسخ در تاريخ شنبه ۱۴ دی , ۱۳۹۲ ۱۷:۵۲:

بله بزرگوار بارها بنده تماس گرفتم ولی کسی جوابگو نبود…

[پاسخ]

لرستانی م ف در گفته :

با احترام به همه نظرات عزیزان گرامی چند نکته ای را یادآور می شویم
1. می گویند کریم خان زند ماه مهر خوشش می آمد از او می پرسند چرا ؟ در جواب می گویند تمام مردم در این ماه آب خنک می خورند و من هم مثل همه آنها آب خنک . آقای محمدزاده درد بسیار بزرگی داشت و بارها از زبانش شینده ایم می گفت تا من در این امور هستم از من کار بخواهید و با دیده منت انجام خواهم داد. و این کار را هم کرد و هر کس به او مراجعه کرد فرای هر عقیده ای داشت کارش را انجام می داد. و چه بسا کسانی بودند چشم این کارها رانداشتند او به واقع مرد فرا جناحی بود و هیچ گاه از روی حسد کینه دست بکاری نزد و فقط جز برای رضای خدا و رشد تعالی فرهنگ گامی بر نداشت. کارهای ملی و استانی او در این مقال نمی گنجد اگر خدا توفیق دهد در آینده نچندان دور برخی از اقدامات او را خواهم نوشت
2. محمدزاده لرستانی که در بین دولتمردان توانست با ایده ناب خود به دیگران بنمایاند که همانا فرهنگ بر سیاست مقدم است وبطور کلی همه در ذیل فرهنگ قرار دارند و این نمود در رفتار و سکنات ایشان متبلور است او مردی از اقلیم دانایی و فرهنگ است آیندگان به قطع خواهند نوشت در دوران تصدی ایشان در معاونت مطبوعاتی عملکرد او در خور ستایش است همچنان که همین الان به اقرار چپ و راست بالا و پایین او مردی بود در حوزه فرهنگ سربلند است و کارهای را در پیش دارد مایه مباهات آیندگان خواهد بود
3. با اظهار تاسف ما همیشه به چشم حسادت و حقد و کینه نگاه می کنیم و این عیب بسیار بزرگ باعث شده است همچنان لرستان عقب افتاده تر شود. بیایم کارهای محمدزاده و دیگر عزیزان که به مراتب بالا دست یازیده اند در کفه ترازوی انصاف بگذاریم آنگاه قضاوت کنیم.

[پاسخ]

محمد کریم در گفته :

خداوکیلی این همه نقد و نظر چه ربطی به این مقاله ادبی دارد؟ چرا ما این همه بغض داریم راجع به هم دیگه؟ من چند وقت پیش اصفهان رفته بودم مهمان یکی از روزنامه نگاران مطرح انجا بودم. ایشان آنچنان از شخصیت فرهنگی آقای محمدزاده تعریف می کرد و ایشان را یک پدیده فرهنگی در دولت دهم ارزیابی می کرد که من کوهدشتی غرق تعجب و شگفتی شده بودم.!!ایشان محمدزاده را معمار نوین رسانه های کشور و یک فرهنگی خوش فکر و روشن بین معرفی می کرد و کلی تعابیری که ما ها هرگز حاضر نیستیم راجع به همشهری هایمان بیان کنیم.

[پاسخ]

كوهدشتي در گفته :

آقاي زال پور و ديگر دوستاني كه لب به انتقاد باز كرده اند قطعا از سر دلسوزي و خيرخواهي است بنده با آقاي زال پور در مسجد و هيئت آشنايي پيدا كرده ام پس ايشان را هنرمندي مقيد به اصول اعتقادي مي دانم نه هنرمندي كه هنر را براي هنر بخواهد و معمولا هم آثار زيباي ايشان مشحون از آيات و اشعار پر مغز و نغز عرفاني و مذهبي است. اما نقدي كه بر ايشان هست نگاه فوق العاده انتقادي و منفي بر وضعيت موجود پيرامون خود است كه فقط نقاط منفي و تاريك كار را مي بيند و از اينهمه پيشرفت و تعالي فرهنگ و هنر به راحتي مي گذرد و چشم مي پوشد. هر چند قسمتي از اين موفقيتها هم مرهون همت ايشان و ديگر هنرمندان توانمند كوهدشتي است كه بدون هيچگونه ادعايي در عرصه هاي ملي و بين المللي خوش درخشيده اند و باعث افتخار خود و شهرشان شده اند؛ اما اين موفقيتها در وراي خود اسباب و علل ديگري را نيز داشته اند و آن حمايتهاي مختلف دستگاههاي متولي فرهنگ و هنر بوده است. صمد عزيز برادر من؛ اگر يك مقدار از ايده آل گرا بودن كوتاه بيايي و واقع بين باشي متوجه خواهي شد كه ديگران كه ميدانم آنها را دوست داري همانطور كه آنها شما را دوست دارند، با تمام وجود در اين عرصه خدمت كرده اند اما شرايط مختلف از جمله بودجه و اعتبار، حيطه اختيارات قانوني، وسع و توان جهت محقق شدن خواسته هاي خود و شما و… بيشتر از اين نبوده و اين دال بر بد بودن و ناتواني آنها نبوده بلكه آنچه مي توانسته اند و مقدور بوده بشود انجام داده اند، پس قدر دان زحمات آنها باشيد و كمتر منفي ببينيد و حرفهاي دلسرد كننده بزنيد. قطعا اگر شما هم در همين جايگاه قرار مي گرفتيد هم متوجه عمق سختي و پيچيدگي كار اداري مي شديد و هم اگر ديگران مثل خودتان اينگونه انتقاد و ايراد بر شما وارد مي كردند، آن موقع متوجه مي شديد كه چقدر بد است انسان فقط نقاط ضعف را ببيند و بيان كند و از محاسن كار چشم پوشي نمايد. به هر حال خدا تمامي هنرمندان معتقد و با اخلاق و توانمند كوهدشت را به مانند گذشته عزت و بهروزي عطا فرمايد از جمله شما دوست خوبم را كه هم خودت دوست داشتني هستي هم آثار فاخرت.

[پاسخ]

از سر درد در گفته :

نمي دانم چرا برخي به ديده تنگ نظري و بعضا حسادت به چهره هاي ارزشمند شهر خود مي نگرند؟!! آيا اگر كسي نتوانست و يا حتي نخواست خواسته مورد نظر من نوعي را محقق كند ديگر بد است؟!!! و شاخص خوب و بد بودن هر كس آن چيزي است كه براي من مهم است و معيار درست و خراب عمل كردن ديگران حركت در مسير طراحي شده در ذهن من است؟!!! اولا بپذيريم كه هر كسي به جز انبياء و چهارده معصوم بري از خطا و اشتباه نيست پس نگرديم تا نقطه ضعفي پيدا كنيم و بر سر چوبه جار و جنجال بچرخانيم كه ايها الناس ببينيد و آگاه باشيد كه اين بنده خدا اينگونه بود و اينگونه عمل كرد. در ثاني چه كسي اين حق را به ما داده كه به خود اجازه دهيم ميزان خوب و بد بودن افراد، عينك نگاه ما باشد؟ مگر من كي هستم كه اينگونه حقي را براي خودم قائل باشم؟!! ثالثا مگر شوخي است كه با نخبگان علمي، فرهنگي، مذهبي، مديريتي، سياسي، هنري و… يك ديار و سرزميني هرطور كه قلم و زبانم چرخيد سخن بگويم و حرمت او را ناديده بگيرم و به خودم جرئت هتك حرمت بدهم؟!! اينها استوانه هاي حيثيتي ديار من هستند و هر كدام از افراد جامعه ملزم به تكريم و تجليل از آنهايند، مگر چند سال يكبار مي شود يك نخبه در عرصه هاي مختلف براي يك دياري رشد كند و در سطح كشور نامدار شود؟ چرا به راستي هنر بعضي از ما شده تخريب خوبانمان تا نواقص خود را بپوشانيم و در درون خود بگوييم حالا كه من بالا نرفتم بگذار او را پايين بكشم و خراب كنم!!! واقعا در دنيا هم از بوي تعفن رفتار خود دچار اشمئزاز نمي شوند؟(حال قيامت و حساب و كتاب آن بماند). خدا ميداند سر سخن من به افرادي كه از سر دلسوزي چيزي مي گويند و مي نويسند نيست(هر چند در نوشته خود خطا هم بكنند)، بلكه مخاطب اين سخن كساني هستند كه سالهاي سال مردم اين ديار محروم و زجركشيده را سر كار كذاشته اند و از آنها پلي ساخته اند براي بالا رفتن خود كه حقا و انصافا شأن و جايگاه آنها اين نبوده و عملكرد آنها گوياي اين ادعاي بنده است. وقتي فرزندي از اين ديار به مانند پيريايي و محمدزاده در بين فحول سياسيون و مديران نخبه كشوري يك سر و گردن فرازتر از ديگران جلوه گري مي كنند نشان از توانمندي آنهاست، حال چه اين حضرات را خوش بيايد چه نه، چه اهميتي دارد؟ راستي تا به حال شده فكر كنيد چرا هر كدام از فرزندان لايق اين ديار كه به جاي ديگر رفته اند چرا موفق شده اند و قدر كار و توان آنها را دانسته اند ولي ديگر به شهر و ديار خود برنگشته اند؟!! قطعا حداقل يك دليلش همين تنگ نظري ها و حسادت هاست كه دست آنها را بسته و به جاي تقدير، آنها را تخريب مي كنند و به هر بهانه واهي به چهره آنها چنگ انداخته اند تا مجال بروز شايستگي ها را از آنها بگيرند. بد نيست بدانيد در هر جايي چهره هاي حقير و پست براي آنكه بتوانند خودشان رشد كنند راهي را بهتر از له كردن بزرگان پيرامون خود نمي بينند چون به خوبي ميدانند تا اين بزرگان هستند مجالي براي جولان دادن آنها نيست.

[پاسخ]

بي غمي درد بزرگيست كه دور از ما باد در گفته :

جناب زالپورمتاسفم كه شما هنوز رو حرف و تفكر اشتباهتون پافشاري ميكنيد . آقاي محترم شما سالهاست در عرصه ي هنر هستيد نه فرهنگ، هنر خود يكي از روزنه هاي فرهنگ بشمار ميآد . البته عرصه ي هنر هم شاخه هاي فراواني داره نه فقط يك شاخه آنهم خوش نويسي . شما يك هنرمند هستيد كه داريد در بخش خصوصي كار مي كنيد منم يك مغازه دار هستم كه براي جيبم كار ميكنم . شما اگر خيلي خيلي عالي كار كنيد در مرحله ي اول به خودتونجيبتون خدمت كرديد آقا …
جالبه بازهم از دانشگاه صحبت ميكنيد . شما خيال داريد يك دانشگاه رو بخاطر تعريف غلط شما از فرهنگ تعطيل كنند تا چي رو ثابت كنيد .
آقاي زالپور مشك آنست كه خود ببويد نه آنكه عطار بگويد …
بعنوان برادر كوچيكتون از شما خواهش ميكنم بيشتر از اين روي نوشته ي اشتباهتون كه خالي از هرگونه بعد هنري و عاري از روح هنرمندانه بود تجديد نظر كنيد .
آقاي محترم اداره ارشاد تا اين حد وظيفه داشت كه شما الان اسم مجموعتون رو گذاشتيد آموزشگاه و داريد با مجوز قانوني كار ميكنيد . اين كه نميشه شما اسم خودتون رو بذاريد تحصيلكرده و فرهنگي و هنرمند اما الفباي انتقاد بجا و قضاوت درست رو هم ندونيد . بهتون گفتم كه بحث شما از ابتدا اشتباه بود اما براي اينكه متوجه بشيد و از من هم ناراحت نشيد براتون سرگذشت خودم رو بعنوان مثال ميگم :
من يك مسافركش هستم و تا حالا با ماشين شخصي مسافر كشي ميكرده ام.چند وقتي است به لطف اداره اتحاديه مسافر كشان كوهدشت كه زير نطر اداره بازرگاني قديم فعاليت ميكنه پروانه ي كسب و مجوزات لازم رو گرفته ام تا قانوني كار كنم . از خدا كه پنهان نيست از شما چه پنهان ماشينم كمي مشكل دار شده و حالا كه مسافران از رانندگي ام رضايت دارند با توجه به درآمد خوبي كه دارم قصد دارم نامه اي به معاون وزير مربوطه كه از قضا همشهريمون هم هست بنويسم تا ماشين رئيس اداره بازرگاني كه متولي صدور مجوز بنده بوده را بگيرم و با آن مسافر كشي كنم . بنظر شما در حق مردم كوهدشت كه تا حالا بهشون ظلم شده و در اين شهر محروم زندگي مي كنند ستم نشده كه من ماشينم ديگه مسافر سوارش نميشه .
آخر اين چه مملكتي است ما داريم ؟ من كه خوب مسافر كشي ميكردم . پشت چراغ قرمز ترمز ميكردم .تازه كلثوم خانم و مش ممدلي هم از رانندگي من راضي بودن و سايت ميرملاس هم براي اينكه تشويق شون نوشت كه راننده ي نمونه هستم .آخر چرا ما كوهدشتي ها هميشه مورد ظلم قرار ميكيريم ؟ شهر هاي ديگر با تويوتا كمري مسافر كشي ميكنند اونوقت ما بايد نون نداشته باشيم بخوريم …!!!!!!!
ميرملاس شير مادر بذار اين پيام منتشر بشه . اين چند روز در مورد اين مطلب و انتشار نظراتش واقعا گل كاشتي . بذار به نتيجه برسه برادر آزادبخت . چاره اي ديگه اي نبود بايد زندگي خودم رو آئينه ي عبرت دوستان ميكردم ./

[پاسخ]

آموزشگاه آزادهنری میرعماد، صمدزالپور در گفته :

باسلام خدمت همه دوستان
خدارو شاهد میدونم اینن چیزارو که میگم ففط از روی عشقیه که به هنروهنرمند دارم، نمیخوام هم دیگه کش پیدا کنه این مساله، وجواب آقای راننده رو بدم که بنده برای پول کارمیکنم وبفکرجیبن هستم. اگه اینجوری بود راه تهران ودرپیش میگرفتم! این حرفا فقط از رودل سوزی بوده وبارها دوستان میدونن حتامدیرکل های فرهنگ و رودر رو به باد انتقاد گرفتم فقط برحسب وظیعه یی که دونستم دارم.اگربه کسی برخورده انتقاد بنده من همین جا عذرخواهی میکنم چون دوس ندارم دل کسیی وبه درد بیارم.هرچندباید عادت کنیم به انتقاد.
بادرود برهمه دوستانم
یاعلی

[پاسخ]

bi taraf!!!! در گفته :

cheshm hara bayad shost
chera nimeye khalye livan ra bebinim
bayane entezari az sare mehr be hooze honarye shahrestan !!!!
!!!
chera jebhe misazim?
inja ab ra gel alood natavanim! ,derayate aqaye mohammad zade dar pasookhash kafist ta bedanim jense kalam maloom ast va noe bayan harchand khodemani va az sare naz !!!
chera yek khasteye delsozane va sadeqane ra chenin be birahe mikeshim ?
shayad har kodam az ma ham agar dar in hoze faalyayat mikardim va nyaz ha ra mididym chashme yari dashtim.
man ham eradate khasi khedmate aqaye mohammad zade daram va b vojodash baraye shahram eftekhar mikonam .
ham aqaye zal puor ra ensani motahed va mosalmani moemeno moqayed k ba serahat ba baradar va ham shahriyash dardo deli karde va qatan anke sadeqane migoyad rigi dar kafsh nadarad. khob ast khoda va ensaf ra faramoosh nakonim va vejdaneman ra ba lalae ye manafe khod khab nakonim k khodavand bidar ast.

[پاسخ]

بی طرف!!!! پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۸ دی , ۱۳۹۲ ۱۰:۲۷:

سلام اینم فارسی متن بالا
چشم هارا باید شست
چرا نیمه ی خالیه لیوان را ببینیم
بیان انتظاری از سر مهر به حوزه هنری شهرستان!!!!!!!!!!!
چرا جبهه می سازیم؟
اینجا آب را گل آلود نتوانیم!،درایت آقای محمد زاده در پاسخش کافیست تا ببینیم جنس کلام معلوم است و نوع بیان هرچند خودمانی و از سر ناز!!!
چرا یک خواسته ی دلسوزانه وصادقانه را چنین ب بی راهه می کشیم؟
شاید هر کدام از ما هم در این حوزه فعالیت می کردیم ونیازها را می دیدیم چشم یاری داشتیم.
من هم ارادت خاصی خدمت آقای محمدزاده دارم و به وجودش برای شهرم افتخار می کنم.
هم آقای زالپور را انسانی متعهدومسلمانی مومن مقید که با صراحت با برادر و هم شهریش درد دلی کرده وقطعا آنکه صادقانه می گوید وریگی در کفش ندارد.خوب است خدا و انصاف را فراموش نکنیم و وجدانمان را با لالایی منافع خود خواب نکنیم که خداوند بیدار است.

[پاسخ]

پیریایی در گفته :

نویسنده محترم گفتگو ولزوم واهمیت آن را مورد نظر دارد وبه این خاطر دست به دامن خواجه نصیر شده است بعض همشهریان عزیز به آنچه اعتنا ندارند مباحثه وگفتگو ست .مباحثه از این بابت مد نظر است که راهگشاست راهی را باز می کند وگر نه صرف گفتگو و یاد داشت و مقاله هم بدون مقوله که بابی ندارد بنده جناب محمدزاده را می شناسم-البته نه به اندازه اغلب دوستانی که مفصل اظهار نظر کرده اند!-ایشان شخص هدفمندی است به قصد اصلاح وبرای پیشبرد امور می گویند و می نویسند البته درپیگیری این مقاصد هم تکنیک دارند وهم تاکتیک.که هردو لازم است . واما میر ملاس هم در باز نشر این مقاله شاید اولا خواسته هدف ابتدایی- بهره متقابل ومطلوبی-را که هم منجر به معرفی افکار راقیه همشهری شود وهم مبحث ارزش گفتگو ومباحثه را بیش از پیش تقویت کندرا به نتیجه برساند .ثانیا حال که این سایت در حد یک رسانه موفق استانی ومنطقه ای جا افتاده در سیاستگذاری ومهندسی اخبار وگزارشها وسایر مباحث مرتبط عملا وارد شده ونمونه هایی از فبیل همین مقاله را مطرح ودر مظان چالش قرار می دهد تا مایه ورزیدگی ومقدمات فرهیختگی را در حوزه وگستره این خدمت رسانه ای شایسته مهیا نماید .بنابر این مناسب است در مثل این بحث اگر کسی خواجه را می شناسدبا نویسنده محترم همفکری کند وگزاره های معرفتی دیگر تقدیم نماید وحتی بدون تعارف نقد و بررسی کند واگر خواجه شناس نیست هر مقدار که از مولفه های مباحثه وگفتگو رامی شناسد مورد بحث قراردهد وگر نه نه.

[پاسخ]

بسيجي پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۷ دی , ۱۳۹۲ ۱۶:۱۸:

خدا بيامرزد روح اموات شمارا استاد عزيز.اميد است گفتگوي سازنده سيره عملي همه شود.گفتگو يعني بيان ديدگاه با حفظ ديدگاه ولو مخالف وقطعا اين سازنده واثر بخش است و باعث توسعه فكري وفرهنگي مي شود.

[پاسخ]

پیریایی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۸ دی , ۱۳۹۲ ۱۱:۱۹:

من نفهمیدم “گفتگویعنی بیان دیدگاه با حفظ دیدگاه “یعنی چه؟ممکن است بفرمایید با “ولو مخالف”مفهوم می شودعرض می کنم خیر.دیدگاه که اصالت موافق ندارد تا به اتیان کلمه مخالف نیازمند باشد پس لازم است اول ای جان دفع شر موش! یعنی تخلیه پس ذهن از عوامیات . واما خواجه را علامه دینانی می شناسد وقلیلامن…لذا این حدوسط به اندازه لازم از معروفیت مطلوب برخوردار نیست پس اینجا چرایی تعلیق حمل شایعی چون گفتگو بر حد وسط غیر شایع قویا مطرح است .اما با معذرت موکد عرضه میدارد که: تازه “بیان دیدگاه اعم از موافق یا مخالف” همه تعریف گفتگو نیست وآنکه: خداوند اموات همه را بیامرزد.

[پاسخ]

م فلاح در گفته :

قطره قطره جمع شود ونگهی دریا شود
انچه نیاز این شهر است همت و تلاش کسانی است که می توانند کاری بکنند اما نمی کنند باید با تلاش اهل فرهنگ سطح انتظار جامعه را خصوصا از حوزه فرهنگ بالا برد تا برای افرادی که می توانند کاری بکنند و بنا به هر دیلی کوتاهی کردند تبعات منفی داشته باشد و این کوتاهی مشهود باشد

[پاسخ]

كيوَشت در گفته :

مه خو كردم دنگ نكردم !!!

[پاسخ]

مسی از الشتر در گفته :

باتشکر ازهمه موافقین ومخالفین ولی برادران گفتگوونقد شرایطی دارد نباید با مسایل شخصی وتعصب وبدخواهی و توهین اشتباه گرفته شود اقای محمد زاده از فرهیختگان این مرز بوم است شهرت او نتیجه درک و نبوغ فکری وزحمات سی ساله اوست در عرصه مناصب دولتی هم خوش درخشید انصاف بدهید امروز اندیشمندان این کشور در برابرکیهان شریعتمداری چها نمی بینند ولی در مدت مسئولیت ایشان با زیرکی تمام توانست سر منشائ خدماتی ماندگار برای کشور واستان محروممان در حد توانش شود سعی نمایم از حیطه شهر وابادی خود دور شویم در حد ایران ومسایل جهانی گریبان گیر نسل امروز است بیندیشیم نقد کنیم گفتگو کنیم تعامل مثبت داشته باشیم سوال کنیم پاسخگو باشیم بدور از تعصبات با حسن نیت وارد موضوع شویم ایشان موضوعی را طرح کرده که امروز در این کشور راه خروج از تقابل های خشونت زاست این امر مبارکی است باید به او تبریک گفت که او اندیشه ای را بیان میکند که سخت ذهن جهان را در پایان دادن به خشونت مشغول کرده خشونت فقط خشونت فیزیکی نیست در کلام وسخن هم خشونت وجودارددر ایات وروایات دینی هم به کرات به این امر اشاره فراوان دارد داریم که خداوند به پیامبرش می فرماید اگر در کلامت خشونت باشد هر ان مردم در اطراف تو گرد نمی امدند امروز در این جهان نو عده ای یک نو تعبیرو تفسیر از اسلام دارند که باعث بد کردن نام اسلام ومسلمانی را برای جهانیان فراهم اورده ومسلمان سخت در حال کشت و کشتار همند اگر عقلای این قوم قایل به گفتگو وپذیرش دیگر نحله های فکری ودینی باشند مامسلمانان اینطو در نزد جهانیان سر افکنده نمیشویم در هر حال در پایان اطاله کلام نمی کنم همه را تشویق کنیم به گفتگو وابراز اندیشه البته املای نا نوشته غلط ندارد اگر از من مبتدی اشتباهی رخ داد عف بفرمایید وبا دیده اغماض بگذرید که در متون دینی وادبی ما بسیار بر ان تکیه شده گرچه نسبتی با اقای محمد زاده ندارم ولی به ایشان افتخار دارم که با طرح مسایل اندیشه ای وگفتگو در همه حال که حلال مشکلات این جهان وکشور ماوبخصوص استان ماست در تلاش بوده واز جوشش اندیشه ایشان عده ای سیراب شوند با ارزوی توفیق برایی شما واندیشمند جوان استانم

[پاسخ]

نازنين زهرا در گفته :

مرد را دردي ار باشد خوش است / درد بي دردي علاجش آتش است .
جناب آقاي پيريايي عرض سلام ، ادب و احترام دارم خدمت شما … عذر خواهي ميكنم كه بحث بنده با مباحث مطرح شده موضوعيت نداره اما …
اين است شهري كه شما سالها پيش برايش آينده اي خوش ترسيم كرده بوديد!؟
من و امثال من جوانان كوهدشتي خيري از اين سالهاي پر غبار و سرشار از كينه توزي و پسرفت فرهنگي – اقتصادي نديده ايم!!!
سالهايي كه با نبودن كوههايي از تجربه مثل شما، پدر اين شهر درآمد .
سالهايي كه بزرگان اين شهر بزرگي را در قرباني كردن گوسفند و گاو جلوي پاي رهگذراني چهارساله معني كردند .
سالهايي كه شما ميتوانستيد ماحصل و نتيجه ي كلاسها و برنامه هايتان را در كوهدشت ببينيد اما نبوديد .
سالهايي كه خرافه پرستي بود،اعتياد بود،عوام فريبي بود،چشم و هم چشمي بود،تعصب بيجابود ، پاپوش ساختن براي رقيب بود و شما نبوديد .
شما نبوديد چون آينده ثابت كرد كه كارآمد نبوديد ! اگر كارآمد بوديد دو دوره استاندار نميشديد آنهم در مهمترين استانهاي اين كشور! اگر كارآمد بوديد بعد از رفتن از كوهدشت بدون هيچ پشتوانه اي تا اين حد پيشرفت نمي كرديد ! اگر كارآمد بوديد كه نشان سازندگي نميگرفتيد . اگر كار آمد بوديد شاگردان آن سالهايتان محمدزاده و كوراني فر نميشدند. اگر كارآمد بوديد كه در صدا و سيما مدير نمونه كشوري نميشديد …
اگر كارآمد بوديد الان رستوران بزرگ داشتيد . اگر كارآمد بوديد الان ساخت و ساز ميكرديد و بساز و بفروش بوديد . اگر كارآمد بوديد الان مقاله هايي مي نوشتيد و نقدهاي تند و ناروا نثار رقيبانتان مي كرديد .اگر كارآمد بوديد كه الان پسرتان بيكار نبود ؟ اگر كارآمد بوديد جرا فاميلهايتان را سر كار نبرديد ؟ اگر كارآمد بوديد الان حداقل پنج طايفه برايتان جنگ گرز زاه مي انداختند. اگر كارآمد بوديد حداقل يك مجرم خطرناك از زندان آزاد كرده بوديد . شما اصلا كارآمد نبوديد قضاون با همشهريانم …
(( اما بين خودمان باشد،اينطور كه معلوم است اگر شما هم از جرگه ي كارآمدان اينچنيني بوديد روز محشر حساب و كتابتان با كرام الكاتبين بود !!!!!!!))
نزاع و درگيري و اهانت حتي در بين نخبگانمان كه فقط خود مدعي نخبه بودن هستند موج ميزند (نخبگانمان مشكي نيستند كه خود ببويند .عطار ميگويد و ما هم باور كرده ايم اما گاهي اوقات كه خسته مي شويم، نيشخند ميزنيم و زير لب با خود زمزمه ميكنيم : خود گويي و خود خندي عجب مرد هنرمندي ) راستش اينجا ديگر فرقي نمي كند مشكي كه خود ببويد يا آنكه عطار تبليغش را بكند. اينجا مرغوبي مشكها را انكار ميكنند و فيگور آزاد انديشي و روشنفكري ميگيرند .
كانديداي مجلسي كه ميخواهد شهر را درست كند براي تبليغ كه مي رود دست به اسلحه مي برد و تير اندازي مي كند آنوقت خيال داريم وقتي در تهران ميگويند جوان كوهدشتي سرقت مسلحانه كرد همه به به و چه چه كنند از اين همه انسانيت كه الگوهايشان برايشان ترسيم كرده اند . اينجاست كه نمي دانم چرا مردم با محبتمان معذورند از گفتن : مارا به خير تو اميد نيست شر مرسان آقاي كانديدا …
سياسيون شهرمان! راه را اشتباهي رفته اند و قبول ندارند، فكر ميكنند اينجا هم ميشود با لجبازي كاري از پيش برد ؛ ميخواهند راه راست را بسمت خود كج كنند! بعضي همشهريانمان دارند عادت ميكنند كه ارزشي براي راه درست و تفكر درست قائل نشوند.
برخي تحصيلكرده هايمان گاهاً به غلط و از سر تعصب قلم و كاغذ را حيف و ميل مي كنند و نام خود را فعال سياسي ميگذارند .
كارآيي نماينده با آزاد كردن مجرمين و محكومين، شركت در مراسم ختم و راه اندازي كاروان تبليغاتي سنجيده مي شود .
شرايط رئيس اداره شدن حضور فعال در ستاد انتخاباتي نماينده ي منتخب است . اينجا طايفه بازي و عوام فريبي غوغا مي كند . اينجاكوهدشت است شهري با مردمان با محبت، قدرشناس ، دلسوز و ساده دل…
شهري با هزار در و هزار دالان . شهري به بزرگي تمام غم و غصه هاي عالم كه دل هر انسان شريفي را لبريز از حس تلخ دلسردي ميكند .
اينجا كوهدشت است شهري سرشار از گذشته ي خوب و خاطرات تلخ .
اينجا كوهدشت است و تنها هنر ما باليدن به سنگ نگاره هاي ميرملاس و آثار برجاي مانده از هوميان و جملات نظرعلي خان و تاريخ پر فراز و نشيب طرهان …
اينجا هوا خيلي بد است، آقاي پيريايي به يك كامنت بسنده نكنيد لطفاً …
اميدوارم مسئولين عزيز و زحمت كش ميرملاس اين درد دل بنده رو منتشر كنند شايد به جوابي برسم./

[پاسخ]

حاجی علی شیراوند پاسخ در تاريخ یکشنبه ۲۲ دی , ۱۳۹۲ ۲۲:۵۶:

نازنین زهرا عزیز! کاش با اسم واقعی خودتان را معرفی می کردید تا”باب گفتگو”را بهتر باز می کردیم! آخه نمی دونی اینجا( کوهدشت) چه خبره عزیز دل برادر؟! جنابعالی با اسم مستعار می نویسید و ما شا الله صد ما شا الله خیرش را برده ا ید! اما من یتیم متهم به نیروی………….!! می شم! تورا خدا بیایید بیاییم شفاف سازی کنیم و باب گفتگو را باز کنیم.

[پاسخ]

نازنین زهرای2 پاسخ در تاريخ دوشنبه ۲۳ دی , ۱۳۹۲ ۱۹:۰۸:

جناب شیراوند شما چرا متهم به نیروی……….!! میشوید؟مگر چند نقطه هم اسم است ؟نازنین زهرا با شما گفتگو نکرده مگرشمارا به عنوان نیروی کسی معرفی کرده؟اصلا شما ونازنین زهرا راجع به چه قرنی صحبت می کنید؟ بابا حاشا کن کاری نداره تازه حاشا هم نکنی چیزی نمیشه مگر این اتهام سریش است که بچسبد برو با برادر کورانی صحبت کن ببین او چکار کرده از او یاد بگیر عزیز دل برادر.این نازنین زهرا به پیریایی گفته به کامنت بسنده نکن .تو چرا تب کردی ؟ بعد از بیست سال!

[پاسخ]

حاجی علی شیراوند پاسخ در تاريخ دوشنبه ۲۳ دی , ۱۳۹۲ ۲۳:۳۸:

نازنین2 با سلام، بنده اهل تب کردن نیستم!! رفیق روزهای سختی ام!!!

[پاسخ]

نازنين زهرا پاسخ در تاريخ دوشنبه ۲۳ دی , ۱۳۹۲ ۲۲:۵۴:

آقاي شيراوند سلام . من با اسم واقعي خودم رو معرفي كردم . باورش براي شما سخت نباشد . مطمئن باشيد اگر قدر نشناسي عوام و زياده خواهي كساني كه به زور قصد دارند احساس مسئوليت كنند بازهم بخواهد ادامه داشته باشد روزي نه چندان دور بچه هاي دبستاني كوهدشت هم بالاخره صداشون در مياد و اين واقعيت هارو فرياد خواهند زد چه برسه به نازنين زهرا ها .
اونوقته كه ديگه كار از كار گذشته و آدمهايي كه با سرنوشت مردم مظلوم كوهدشت بازي كردند راهي براي بلند كردن سرشون جلوي مردم هم ندارند جز خجالت كه اون هم دردي از مردم دوا نميكنه .
خوشم مياد كسي هم پيدا نميشه كه حرفاي من رو به خودش بگيره و بهش بر بخوره …
از اين دوست خوبم هم كه بخاطر تاييد بنده اسم خودشون رو گذاشتن نازنين زهرا2 صميمانه سپاسگذارم !!!
مطمئن باشيد روزي تفكر نازنين زهرا به توان 200 خواهد شد …
اين تازه اول راهه .
آقاي شيراوند اتفاقاً فقط من ميدونم كوهدشت چه خبره . كوهدشت خبري نيست جز بي خبري پر مدعايي …
در ضمن بنده با اسم مستعار نمينويسم كه خيرش را ببرم براي دلم مينويسم و حضش را ميبرم .
باب گفتگو باز است آقاي شيراوند . خوشبختانه ميرملاس باب را طوري باز كرده كه حالا حالا ها بستنش امكان پذير نخواهد بود . در ضمن من اونقدر سن و سال ندارم كه كنايه هاي شما رو كه احتمالاً ريشه در سالهاي دور داره متوجه بشم و دعا ميكنم هيچ مسلماني متهم نشود .

[پاسخ]

عزیزی از الشتر در گفته :

نقد به معنی رای زدن وداوری کردن است.البته مستلزم معرفت درست ودقیق آن امور است .غرض کشف مفروضات مستتروبرملاکردن وبطلان آن مفروضات است.اما هدف آن اصلاح است.از آنجایی که انسان موجودی پرسشگر واندیشه ورز است،نقد موجب خلق آثار فکری وفرهنگی خواهد شد.راضی نبودن به وضع موجود بهبود امور رابهمراه خواهد داشت.نقد موجب پویایی وموتور محرکه جامعه است .تقسیم نقد به دو دسته سازنده ومخرب اشتباه است ،نقد همیشه سازنده است آنچه مخرب است دیگر نقد نیست بلکه متواند (دروغ ،تهمت،ناسزا …..باشد).
قدر فرزندان توانای خود را بدانید البته با روحیه ای که از شما مردم عزیزکوهدشت می شناسم مردم قدر شناسی هستید.(آرزوی توفیق برای همه ی کوهدشتی های عزیز)

[پاسخ]

یوسف وند .الشتر در گفته :

سلام بر فرهیختگان استان عزیزم خوشحالم قدرشناس انسانهای فرهیخته هستیم اقای محمد زاده افتخار استان ومردم گوهدشت والشتر می باشد

[پاسخ]

جانم فدای رهبر در گفته :

باسلام خدمت دکتر محمدزاده
زحمات برادر محمدزاده در کانون فرهنگی هنری نور در سالهای 70(دقیقاسالهای آغاز فعالیت یادم نیست)از یاد نخواهد رفت .فعالیتهای هنری آنقدر خوب پیش میرفت که کوهدشت چهره هنری پیداکرد .موسیقی تئاتر،نمایشنامه های مختلف و…بنده در آن سالهاافتخار خدمت در این زمینه ها را با برادر محمدزاده داشتم ورتبه های اول استانی را کسب میکردیم .
اما بعد از برادر محمدزاده وضعیت کانون دگرگون شد و فعالیتهای هنری به فراموشی سپرده شد .

[پاسخ]

محمدجعفرمحمدزاده در گفته :

سلام به همه مخاطبين ومراجعين سايت ميرملاس
از اينكه اظهار نظر فرموديد مجددا سپاسگزارم.به ويژه از عزيزاني كه در موضوع مقاله اظهار نظر كردند، سخن دوستان عزيزي هم كه از اين فرصت فراهم آمده استفاده كرده و مطالبي مرقوم فرمودند را به گوش جان شنيدم وبه آنان حق مي دهم كه دغدغه هاي فرهنگي كوهدشت را مطرح كردند. واقعيت اين است كه مهمترين دغدغه هم همين است .سالهاست معتقدم كوهدشت دو را روشن براي توسعه پيش رو دارد كه بايد براي آن برنامه ريزي وتلاش كرد١-توسعه نيروي انساني مستعد وارزشمند٢-توسعه فرهنگي . ودوآفت جدي هم دارد١-بگو مگوهاي بي فايده سياسي٢-نامهرباني هايي كه بين مردم به انحاء مختلف بروز مي كند وهمه بايد تلاش كنيم آفتها را از سر راه اهداف برداريم و مطمين باشيم كه خداوند ياريگر وراهنماست. بامهر

[پاسخ]

نازنین زهرای2 پاسخ در تاريخ دوشنبه ۲۳ دی , ۱۳۹۲ ۱۹:۱۳:

با مهر وامضا که هیچ اگر اثر انگشت هم بذاری ما باز نظر میدیم مگه خسته شدی ؟میرملاس جان حذف نکن

[پاسخ]

نازنين زهرا پاسخ در تاريخ دوشنبه ۲۳ دی , ۱۳۹۲ ۲۳:۰۵:

ادب مرد به ز دولت اوست . البته اگر بشود اسم اين رفتار زشت و زننده ي شما را مردانگي گذاشت…
اين رفتار شما اصلا رفتار جديدي نيست و مقصر شما نيستيد، مقصر بزرگترهايمان هستند كه تخم بدي و كينه را در دل ما كاشته اند و الان دارند درو مي كنند .
بي احترامي و فحش و فضيحت را با اسم مستعار و چاپلوسي و پاچه خواري را با نام شناسنامه اي نوشتن مردانگي نيست …
ادبياتتون رو درست كنيد وگرنه مثل ادبياتتون خراب خواهيد شد اخوي …/
از تمام بزرگواراني كه اين نظر من رو مشاهده ميكمم بخاطر تند بودنش از صميم قلب عذر خواهي ميكنم اما چاره اي جز اين طرز نوشتن نداشتم .
چشم ها را بايد شست جور ديگر بايد ديد.

[پاسخ]

نازنین زهرای2 پاسخ در تاريخ سه شنبه ۲۴ دی , ۱۳۹۲ ۱۰:۰۹:

نمی دانم کی وچی وکجارا می زنی ؟ آن دولتمرد بی ادب کیست؟ چه چیزی قرارت برده ؟ چه چیزی باعث شده نازنین زهرای 2 را مرد بدانی واز او مردانگی بخواهی ؟ کجای کلمات مهر وامضا واثر انگشت! رفتار زشت وزننده است؟رفتار قدیم نازنین زهرای2 اصلا چیست؟من کیم وتو که هستی بزرگترهایمان کیا هستند؟ راستی از گل به بالا درویده ای ای عزیز کدام فحش وفضیحت وکدام تملق ؟اسم شناسنامه ای ؟ !!! مگر محمدزاده آیه قران نوشته که نشود بااو شوخی کرد؟! اما واما واما وامین تو خود قضاوت کن که بابزرگ کردن طیف پیریایی ومحمدزاده وکورانی ومیرزایی چه میکاری وچه درو می کنی ومیکنیم آن ها وبزرگترهایشان دولتمردند ما به کسی بی ادب نمی گوییم -بنده کمترین که من باشم در کامنتم گفتم مگه خسته شدی .بیش از این چه گفتم که بالای چشمشان ابروست ! و!!!!!!!!!!!!!!!!!!! وای ووای!!!!!!!!!!!

[پاسخ]

نازنين زهرا پاسخ در تاريخ جمعه ۲۷ دی , ۱۳۹۲ ۰۰:۱۷:

سلام به همگي .
خيلي خوبه كه فرهنگ عذر خواهي داره كم كم تو شهر ما جا ميوفته …
نازنين زهراي 2 من طيف خودمم .
آبجي گلم منم بابت تذكر تند و صريحي كه به شما دادم عذر خواهي ميكنم . . .
ببينين چقدر خوبه من و نازنين 2 به اشتباهاتمون اعتراف ميكنيم . اي كاش همه شهامت عذر خواهي كردن بابت اشتباهاتشون رو داشتن …

[پاسخ]

نازنين زهرا3 پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۲۶ دی , ۱۳۹۲ ۱۳:۰۹:

بابا منظرشون با مهر يعني مهرباني بوده نه مهر وامضا.چتونه سر هيچي دعوا مي كنيد.

[پاسخ]

نازنين زهرا3 پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۲۶ دی , ۱۳۹۲ ۱۳:۰۹:

بابا منظورشون با مهر يعني مهرباني بوده نه مهر وامضا.چتونه سر هيچي دعوا مي كنيد.

[پاسخ]

نازنین زهرای۲ پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۲۶ دی , ۱۳۹۲ ۲۳:۴۷:

میدونم با مهر ‘مهربانی’ بود امااز نازنین زهرای اصلی بپرسید مگر مهر’امضا’ واثر انگشت دعوا داره ! ضمنا من از آقا امین وطیف آقای پیریایی وآقای محمدزاده و۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰کلهم عذرمیخواهم۰

[پاسخ]

روح اله سوری در گفته :

هر انسانی که فعل «اندیشیدن را به ما آموخت دریابیم که به دنبال گمشده حقیقی آدمی میباشد و تنها با فکر کردن است که هستیم و جاودانیم اندیشه گفتگو راز حقیقی بشریت از آغاز تا فرداها و سم مهلک تفریط و افراط در جامعه است .
از خلاقیت ترویج فعل اندیشدن و تکرار این معنا در جامعه تشکر می نمایم .

[پاسخ]

سید سراج در گفته :

چه گواراست! نوشیدن زلال معرفت از دستان مبارک این روحانی که ملبس شده به آن پرتو از نور نبی(ص), آنجا که فرمود : «کونوا دعاه الناس بغیر الستنکتم».
با کسب اجازه از محضر استاد و عرض پوزش خدمت برخی دوستان عرض میکنم؛ یکی از تالیفات خواجه نصیرالدین کتابی ست بنام «آداب المتعلمین» از آنجایی که در محضر استاد نظراتتان را مرقوم میدارید, خواندن چندباره این کتاب را به خودم و آن عزیزان توصیه میدارم.
با سپاس و آروزی توفیق روز افزون/.

[پاسخ]

جامانده ی از غافله های شهدا در گفته :

دوست عزیز و برادر گرامی
سپاس فراوان از گفتار پرنغز و معنی ات
فقر فرهنگی و ضعف تمدنی که مردمان نجیب و اصیل این سرزمین مقدس را به دامان جهل مرکب کشانده است و بیماری های اخلاقی که نقاب خوب بودن را به چهره ی اکثریتمان زده است حرف و حدیث فراوان دارد وبحثی طویل و طولانی را در بر میگیرد که با نوشتن چند سطر حل و فصل نخواهد شد و همچنان غریبانه باقی میماند.
بیان معایب نه تنها کار حسنه ای است بلکه نقد سازنده ،وظیفه است برای همه ی ما مردمان چه خاص و چه عام ، اما یادمان باشد در نقد سازنده قشنگ حرف زدن ملاک نیست درست حرف زدن اصل و ملاک است .حجت عزیز را که همه یادمان است باب میل کسی حرف نمی زد اما درست و صادقانه میگفت و عمل می کرد همین رفتار و کردار درستش دوست او را دشمن و دشمن او را دشمن تر ساخت و چقدر غریبانه از بین ما پر کشید اگر چه حقیقت تلخ است اما به تدریج اثر خود را میگذارد حرف و عمل حجت و امثال حجت ها گر چه دور و دیر به ما رسید اما رسید و یادش جاودانه باد…
چسبیده ایم به جناح ها و غافل شده ایم از اینکه چقدر خون ریخته شده تا یادمان نرود کلام الله را ،که میزان و ملاک تقواست .
اروپا و امریکا و ژاپن الگو نیست . الگو دین ماست و مردان دین ما (محمد و علی و فرزندان مطهرش ) ما هم گناهکاریم چرا که به ولایت فقیه ظلم میکنیم ، یا دور رهبری خط کشیده ایم برای همیشه یا وقتی پای مان گیر باشد و به نفع خودمان ،ولایت خط قرمز ماست… از حرف تا عمل فاصله بسیار است بیایید به خودمان و عمل هایمان بیاندیشیم باجناح بازی هایمان خدا را ول کرده ایم و چسبیده ایم به بنده ی خدا ،ژاپن خودکفایی را آغاز کرد اما با اخلاق بدون داشتن دین کامل و اما ایران هم خود کفایی را از زمان انقلاب آغاز کرد وبا داشتن الگو ی دینی کامل و بدون عمل به اخلاق های الگویی حالا ببینید ژاپن کجاست و ایران کجاست ؟
مقدساتمان را بت کرده ایم به نفع خودمان به اسم حسین شراب هم دستمان بدهند می خوریم از قوم بنی اسراییل هم بدتر شده ایم به ولله ….
شعار پشت شعار برای پشت میز ریاست نشستن خرمان که از پل گذشت یادمان میرود قول قرارهایمان را ،
مثال بارزش شعار های درشت و دهن پر کن نماینده های محترم انتخاباتی برای اینکه به جایگاه دلخواهشان برسند دریغ از این که غافلند قول بدهی و عمل نکنی یعنی دروغ گفتنی و دروغ گفتن یعنی گناه کبیره و عاقبتش آتش دوزخ و هیزمش هم دروغ گوینده است باخود می اندیشیم ما آدمها چه قدر زود به زود رنگ عوض می کنیم و غرور جایگاهی چقدر مالیخویایی ست که شخصیتمان را به سرعت عوض می کند .
نمی دانم چه ما را به اینجا کشانده است که یادمان رفته شهید زنده است و روزیش نزد خداست ما غافلیم که یادشان نمیکنیم ( سیروس لرستانی و آن بسیجیان گمنام )
دوستان عزیز ، جناب آقای امرایی و جناب آقای پرویز پور کلامتان گویای این است که همگی ما دغدغه داریم … به امید آنروزی که همچون قدیم و گذشته با پاکی دفاع از دین و آیینمان سرباز آقایمان مهدی (عج) شویم
یاد همه ی شهدا و بازماندگان بسیج و پاسدار گرامی باد.

[پاسخ]

منوچ در گفته :

جالبه این گروه وقتی مطلبشان درج میشه رکورد بازدید و میشکنن۰راستی چرا?یه سرچ از مطالب پیریایی محمدزاده وکورانی ومیرزایی بکنین ۰

[پاسخ]

ایتیوند پاسخ در تاريخ دوشنبه ۳۰ دی , ۱۳۹۲ ۱۴:۲۰:

آقا منوچ سلام.باور کن به این رکورد نمیشه تکیه کرد چون اینها اخبارشون زیاده میرملاس هم جانبشونو داره .واز طرفی خودشون هم جنبه تبلیغاتو بلدن .علت مثلا رکورد همینه .جو کوهدشتی ولرستانی واین حرفا هم میره سمت اونایی که سیاسی فرهنگی وصاب جایگاهن .البته ما بخیل نیستیم کوهدشتو ومیر ملاس وآدما وگروهای فعال همشهری رو دوس داریم اما این تیم یک اشکال هم داره که باید بر طرف کنه اونم اینه که اینا تیشه نباشن اره باشن برا همه ببرن نه این که فقط سمت خودشون ببرن .ببخشین ودرج کنین.

[پاسخ]

بسيجي پاسخ در تاريخ دوشنبه ۳۰ دی , ۱۳۹۲ ۱۸:۳۸:

من يه پيشنهاد دارم بياييد زايشهاي طيف هاي كوهدشت رو محاسبه كنيد مثلا از سوي عباسي فرد چند تا چهره ملي واستاني رشد كرده ،اسفندياري چقدر در اين مسير موفق بوده،امامي در اين موضوع چه جايگاهي داره؛ ياران دوستي در سطح ملي در چه وضعي اند،طيف قبادي چه رشدي كردند،آقاي ملكشاهي چند نفر رو در سطوح ملي و فرا استاني به مديريت كشوري معرفي كردند ودر اين تيم مورد بحث( به قول آقاي ايتيوند) چند تا مدير در سطوح كشوري وملي رشد كردند البته تا جايي كه من اطلاع دارم اينها روي نيروهاي غرب كشور سرمايه گذاري ميكنند و فقط منحصر به كوهدشتي نيستند از ايلام ،كردستان،اليگودرز،قروه، كرمانشاه،الشتر ،نورآباد،همدان و… آيا اين كار خوبيه؟ اگر خوبه بايد روش بحث كرد

[پاسخ]

كوهدشتي پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱ بهمن , ۱۳۹۲ ۱۰:۲۵:

موافقم. به نكته جالبي اشاره كرده ايد؛ انصافا صرف نظر از حسادت و لجاجتهاي سياسي و جناحي و كاملا بي طرف به هر كدام از آقايان و حواريون آنها نگاه كنيم و با مراجعه به وجدان خودمون درباره آنها نظر بدهيم. پيشنهاد خوبي بود ممنون.

[پاسخ]

ابراهیمی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۲ بهمن , ۱۳۹۲ ۱۴:۲۷:

در پاسخ به آقای بسیجی—–1از سوی آقای عباسی فر .آقایان شاهرخی وامامی امکان نمایندگی کوهدشت را پیدا کردند(بااین توضیح که این دو- سالها بعد به این جایگاه رسیدند وشاید در مورد هردو بویژه آقای شاهرخی قبادی نشود علت انتخاب ایشان را به همگروهی آقای عباسی فر نسبت داد در باب رشد چهره های ملی واستانی که مربوط به ایشان باشد بنده بی اطلاعم اگر کسی خبری دارد درج کند–2-درخصوص اشخاص رشد یافته بوسیله یا کمک آقای اسفندیاری -چهره ها در سطح شهرستان وحداکثر استانی وغیر قابل ذکر است آقایان علی تیموری وفرج مومنی و… را میتوان رشدیافته های در دوره مدیرکلی اسفندیاری به حساب آورد البته خود آقای اسفندیاری باکمک جمعیت وتشکیلات پرشماری که فعالترین وموثرترین آنها تیموری مرحوم آزادبخت(جان محمد) وکرمرضا پیریایی وعبا س مهدوی ومرحوم فضل اله حکیمی و…… والبته بعدها امثال نریمان امرایی واسماعیل دوستی وفرج اله مومنی…بودند توانست نماینده دوره دوم کوهدشت شود-3-طیف قبادی- میشود ثمره نزدیک این طیف را نمایندگی آقای امامی دانست بیشترین تلاش قبادی وامامی که بعدا دو گروه مجزا شدند انتخاب گسترده مدیران شهرستانی وتاحدودی استان بود . 4– شاید همان کاری که در جهت انتخاب مدیران در سطح شهرستان کرده آقای دوستی هم انجام داده باشد تلقی به رشد دادن نیرو وتولید مدیر دین گونه موارد شاید تلقی درستی نباشد-فراموش نکنیم آقای دوستی خود در گروه اسفندیاری مطرح شد وبا کمک فعالان گروه نماینده شد البته برخی از آن فعالان در آن دوره گرایشی به فعالیت برای انتخاب دوستی نداشتند مثل کرمرضا پیریایی وتنی چند از فعالان گذشته.5–آقای پیریایی ودوستانش ازجمله محمدجعفر محمدزاده ریس دفتر معاون اول ریس جمهور ومعاون مطبوعاتی وزیر ارشاد وعلی کورانی فر که ایشان از مصادیق اعتدال در رفتار سیاسی است معاونت در دو استانداری مرکزی ولرستان ودیگر چهرهای مطرح درسطوح ملی واستانی که لیست اینها نسبتا مفصل تراست البته این جماعت بیشتر با هم دوست هستند تا یک جریان منسجم سیاسی مثلا آقای ولی اله میرزایی فرماندار موفق سنندج که در کردستان میداندار است اینها از حیث تفکر سیاسی متفاوتند اما رفاقت گذشته را حفظ کرده اند وبرخی دیگر که در تعامل با هم رشد کرده اند ولی ارتباطات گذشته را ندارند که تعداد اینها هم کم نیست چهره هایی در سطو ح مختلف وهمانطور که آقای بسیجی گفته است اینها به کوهدشتی ها ولرستانیها اکتفا نکرده اند بنابراین نمی توان گفت سرگروهی پیریایی حفظ شده باشد برخی از آنها بواسطه جایگاه ومنطقه شان خود سرگروهند.

[پاسخ]

منوچ پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱ بهمن , ۱۳۹۲ ۰۱:۵۲:

آقای ایتیوند! منم میخواستم دوستان علت اینکه تیم پیریایی رکورد بازدید ومیزنه بپرسم که شما چیزایی رو گفتین ۰اما تیشه یا اره بودنشون من شرمندم و بی تقصیر ۰شاید شما بهتر میدونین ۰ اما یه نکته بگم’ آقای محمدزاده تو مطبوعات برا استان خیلی کار کرد ۰ آقای میرزایی تو کردستان میدونداره ۰ وآقای کورانی فر هم یه جنتلمن یه سروگردن ازهمه بالاتره من به اون که معاون انسانی استانداره وآقاس افتخار میکنم ۰حالاآقای ایتیون خودش اره وتیشه را ثابت کنه ۰ممنون از آقا امین آزادبخت ۰

[پاسخ]

محمد ضرونی پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱ بهمن , ۱۳۹۲ ۱۵:۲۲:

سلام بر جناب ایتیوند. البته نه اینکه من طرف این آقایون باشم ولی خداییش( میرزایی وکورانی ) اهل تیشه زدن نیستند.

[پاسخ]

ميرزايي پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۲ بهمن , ۱۳۹۲ ۱۴:۴۱:

سلام بر مديريت محترم ميرملاس
ظاهرا اين مقاله آقاي محمدزاده متناسب با موضوعش كه گفتگوست توانست باب گفتگورا باز كند.من يه خواهش دارم مفاله را مجددا بالا بياوريد تا در اين زمينه مجال گفتگو بيشتر فراهم شود وبرخي مواضع و ديدگاهها بيشتر روشن شود يا اينكه كامنتها را موضوع مستقلي براي گفتگو قرار دهيد.

[پاسخ]

كوهدشتي در گفته :

از زايشهاي طيف پيريايي و رفقايش در استانهاي ديگر بايد نام برد از افرادي چون:1- اسماعيل زارعي كوشا فرماندار قم جوان اهل قروه2-سعيد عين اللهي معاون استانداري قم و اهل ايلام3-رحيم زاده مدير كل صدا و سيماي چند استان اهل ايلام4-مسلم رحيمي مدير كل صدا وسيماي خوزستان اهل ايلام5- شاهين رضايي مير كل گزينش استان قم اهل كوهدشت6-مهرداد امرايي معاون فرماندار محلات اهل كوهدشت7-مسعود ميزايي معاون مدير كل مطبوعات داخلي اهل كوهدشت8-مجيد ارجمندي مدير كل نظارت و ارزشيابي استان همدان و اهل بيجار وخيلي هاي ديگر كه من مي شناسم يا نمي شناسم به نظرم اينها در اين زمينه موفق عمل كرده اند. نكته ديگر هم روابط فاميلي است كه در طيف هاي ديگر از معيار هاي اصلي بوده.

[پاسخ]

همشهري پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۲ بهمن , ۱۳۹۲ ۱۷:۱۴:

بابا سرو سر و تشكيلات اينا خيلي بيشتر ازين چيزهاست نمي خوان رو كنند تا نيروهاشون شناسايي نشن.ولي خدا وكيلي سياست مدارن خوشم مياد.

[پاسخ]

همشهري در گفته :

در پاسخ آقاي ابراهيمي هم كه گفته اند فرج الله مومني در مجلس دوم باعث شد اسفندياري راي بياورد بايد بدانيم درست است كه فرج مومني داماد خواهر اسفندياري است اما در مجلس دوم هنوز منزلشان هم در كوهدشت نبود و در گراب بودند بنابر اين ايفاي نقش ايشون در سطح شهرستان آن هم در كنار امثال علي تيموري مرحوم جان محمد وپيريايي ومهدوي و… درست نيست گرچه در دوره هاي بعدي نقش فعالتري نسبت به بقيه در تحكيم جريان اسفندياري داشتند به ويژه در زمان مدير كلي اسفندياري در آموزش و پرورش لرستان.

[پاسخ]

حاجی علی شیراوند پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۲ بهمن , ۱۳۹۲ ۱۸:۵۳:

باسلام خدمت جناب ابراهیمی ودیگرگردانندگان سایت وزین میرملاس نیوز.پیشنهادمی کنم:اگر قصددارید تاریخ تحولات سه دهه اخیر کوهدشت درزمینه های انتخابات وزایش ورویش نیروهای سیاسی_فرهنگی وچگونگی شکل گیری جریانات”چپ وراست”قدیم یابه اصطلاح امروزی”اصولگرا واصلاح طلب” تحقیق وپژوهش کنید!اول اینکه ازتاییدکامنت هایی که به اسم “مستعار”درراستای تخریب دیگران نوشته شده اجتناب فرمایید،دوم اینکه هرهفته بایکی ازافرادمنتسب به این جریانات،مصاحبه کنیدتاصمن بیان دیدگاههایشان یک سری شبهات هم رفع گرددوبه این شکل مبارزه ای هم داشته باشیم با”تروریست فصای مجازی”!! که این روزها خیلی فعال شده وبرای رسیدن به مطامع شخصی خود تخریب دیگران رادرپیش گرفته اند!!

[پاسخ]

محسن پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۲ بهمن , ۱۳۹۲ ۲۰:۵۱:

آقای شیراوند و آقای امین آزادبخت ۰ من هردوی شمارا دلسوز کوهدشت میدونم پیشنهاد آقای شیراون هم خوبه اما ازهمین فرصت ها هم استفاده کنید ۰تخریب محکومه اما خراب نگه داشتن کوهدشت هم بده شاید هم بدتره ۰ از مهم ترین امور رشد نیروها س ۰اشخاصی فرصت هارو سوزوندن با اونا کار نداریم اما دستکم معلوم بشه کیا نیروسازی کردن کدوم فرد کدوم طیف ? عباسی یا قبادی دوستی یا پیریایی امامی یا اسفندیاری و۰۰? این اگردرست بحث بشه مشکلی ایجاد نمیکنه الان کیا هستن ? محمدزاده ۰کورانی فر وفرشادحیدری کیا هستن چطور مطرح شدن? میرزایی ترحم اسدیان۰ سیاوش کورانی یا اردشیر گراوند و۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰کلهم قدری بررسی بشه تحلیل بشه اشکال که نداره ۰اخلاق را البته حتما رعایت کنیم یا علی۰

[پاسخ]

خرمی پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۳ بهمن , ۱۳۹۲ ۱۷:۵۱:

ازیاران امامی ودوستی قبادی هم اگر اشخاصی جایگاه قابل توجهی داشته یادارد لطفا بگویید تااین بحث درادامه به ترکیب خاصی محدودنشود ۰

[پاسخ]

محمد قبادی در گفته :

جناب اقای خرمی این یک واقعیت تلخ است که بزرگان کوهدشت و حتی لرستان در زمینه رشد نیروها کار نکردند اما این جماعت پیریایی و دوستانش تا حدودی در این مورد موفق بودند.

[پاسخ]

حسنی پاسخ در تاريخ شنبه ۵ بهمن , ۱۳۹۲ ۱۳:۰۴:

آقای قبادی -واقعیت تلخی که گفته اید تا کی باید ادامه داشته باشد 1-دوازده سال از این واقعیت مربوط به کسی است که سه دوره نماینده بوده است دوره های 4و6و7 مجلس -ایشان وهمراهانشان یک پاسخ مفصل به رسانه مردم یعنی میرملاس بدهند تا مردم دلیل آن را از منتخب سه دوره خود بشنوند.-2-اسفندیاری وقبادی هریک -یک دوره نماینده بودند وسالها رقابت کردند نتیجه آن همه تلاش ودر میدان بودن شاید موجب رشد نیروهایی برای پیشرفت کوهدشت بوده است لطفا خودشان یا کسی بعهده بگیرد وتشریح کند(اسفندیاری نماینده دور دوم-قبادی نماینده دور هشتم )3-دوستی نماینده دور پنجم ورقیب چند دوره گزارش دهد به عنوان نماینده مردم واستاندار کهگیلویه وبویر احمد و…چه اقداماتی درجهت ارتقا ء منابع انسانی کوهدشت کرده است باذکر اسامی لطفا.4-آقای ملکشاهی نماینده دور نهم -را درآخر دوره می پرسیم .5-کوهدشت دردوره سوم نماینده نداشت ودوره اول هم آقای عباسی فرد نماینده بودند .ایشان در دوره دوم نماینده خرم آباد بودند نمی دانم موضوع این مطالبات به ایشان هم میرسد -البته از حق نگذریم ایشان از جهت آنکه با جایگاه های ویژه درسطح کشور ارتقاءخود را موجب احترام وتکرار نام کوهدشت کردندحقا شایسته قدر دانی اند.6-اینکه گفته اید “این جماعت پیریایی ودوستانش تا حدودی دراین موردموفق بودند” قدری جای تامل دارد.مرحوم دکتر حشمت محمدی وقتی باهمکاری پیریایی به استان ایلام دعوت شد وفرماندار شیروان وچرداول شد جمله خاصی در باره نقش او درانتخاب مدیران ایلام گفته بود.7-اما اجازه دهید ضمن تشکر از آقای محمدجعفر محمدزاده که این باب گفتگو به خاطر یادداشت موثر ایشان گشوده شد ونیز تشکر پایگاه تاثیر گذار میرملاس وآقای امین آزادبخت خواهش کنم ضمن ادامه این گفتگو .از نقد غیرسازنده دوری کنیم وبقول آقای شیراوند با افراد موثر دراین خصوص مصاحبه شود.

[پاسخ]

بهمن ابراهیمی در گفته :

به نظرم بسیاری از دوستان مطلب ارزشمند آقای محمد زاده را اصلا نخوانده اند بلکه فقط به کامنتهای جناحی و سیاسی جواب داده و تسویه حساب کرده اند من فکر میکنم و اعتقاد راسخ دارم که تمام جریانهای سیاسی کوهدشت از بدو انقلاب تا کنون مجرمان سیاسی این شهر هستند و قاطعانه ترین دلیلم محرومیت ویرانگر مردم این شهره ….بدون استثنا همه ی سیاسیون مدعی کوهدشت چنان در جناح گرایی مبتنی برمنافع فردی غرق شدند که فراموش کردند در قبال رونق بخشیدن به شهر و زندگی مردم آن مسول هستند حالا که کاری از کسی برنمی آید حداقل این فضایی که برای مطالعه ی مطلبی علمی فراهم شده را نیز به پایگاه کشمکش خود تبدیل نکنید و از زحمت پژوهش جناب محمد زاده بهره ببرید بدون قضاوت درمورد فردیت کسی

[پاسخ]

احمدی پاسخ در تاريخ یکشنبه ۶ بهمن , ۱۳۹۲ ۱۲:۲۳:

آقابهمن/خوبه خوب گفتی.اما باز جای شکرش باقیه.نظرها بهترشده قبلا تندتر بود معلومه همین طور ادامه پیدا کنه بهتر از این هم میشه. البته خود عزیزتون هم تو همین چندسطر گفتیدکه “تمام جریانهای سیاسی کوهدشت از…….تاکنون مجرمان سیاسی این شهر هستند” خب این قضاوت یه کم تندتر از کامنت های مثلا جناحیه! اگه جنابتون دقت فرموده باشین سوژه گفتگو رو حضرات کامنت گذار از همین مطلب علمی عاریه گرفتن.آقا بهمن “ازشیرزتاکنی کوخا”ت رو خبرشو خوندم .خیلی خوب بود کاش کلبپ انتخاباتی هم که کار میکنی مث همین باشه .تنها کسی که تو انتخابات کوهدشت هت تریک کرده رفیقته/ قبول دارم .اما خودمونیم توهم خیلی طرفداری.بدم نیس ولی برو توخط کوهدشت ببین برارونق دادن به شهرمون چکار بایدکرد.اگه نگیم مهمتر از همه پیشرفت همه جوره بچه های کوهدشته دستکم از مهماس.مگه شما از متن آقای محمدزاده وبحث خواجه نصیر..برای مباحثه چه چیزی بالاتر از این متوجه میشین .افتخارهمه مون به بچه های کوهدشته /شهید حمید/شهیداسماعیل/ شهیدمجتبی/شهیدعلیمردان/شهیدشهرام/شهیدمحمد/شهیدان سرتیپ نیا و…….همه شهدا .کوهدشت اینه برادر الان ما چکار میکنیم زحمت پژوهش وتلاش هنری مون باید سمت تربیت نسل باشه .باتشکر

[پاسخ]

بهمن ابراهیمی (اونی که منظور آقای احمدیه) پاسخ در تاريخ دوشنبه ۷ بهمن , ۱۳۹۲ ۰۱:۰۱:

جناب احمدی سلام ممنون که شیرز تا کنی کوخا رو خوندید اما باید فیلمشو ببینی آدرس بده بفرستم خدمتت … کلپ انتخاباتی هم اگه کاندید شدید براتون میسازم که نتیجه انتخابات رو عوض کنه…. اون بهمن مورد نظر شما بنده هستم الانم دارم مستند انار سیاو رو تدوین میزنم و این آقای بهمن ابراهیمی معترض هم نظرشخصیشه و محترمه و حرف بدی نزده …..یکی از دوستان بهم گفت چنین کامنتی هست اومدم خوندم …..
قلندران طریقت به نیم جو نخرند /قبای اطلس آن کس که از هنر باقیست ….. سلامتی شما و این بهمن ابراهیمی بالایی و دوست گرانقدرم محمد جعفر محمد زاده

[پاسخ]

بهمن ابراهیمی (اونی که منظور آقای احمدیه) پاسخ در تاريخ دوشنبه ۷ بهمن , ۱۳۹۲ ۰۱:۱۷:

البته جناب احمدی چون مخاطب اصلی شما بنده نیستم نباید به برخی مطالب جواب بدم اما من به انتخابات با یک بینش رسانه ای نگاه میکنم و شعار رسانه حضور حد اکثری بود بود و هر اقدامی از هر جناحی برای حضور حداکثری در خور تقدیر بود چه کلیپ باشه چه شکلهای دیگر تبلیغات ….

[پاسخ]

حاجی علی شیراوند پاسخ در تاريخ یکشنبه ۶ بهمن , ۱۳۹۲ ۲۰:۴۵:

انشاا… که ازاشتباهات تایپی ام صرف نظرنمایید. بچه روستایی ام وتازه تبلت بدست گرفته ام وبهش واردنیستم!

[پاسخ]

علي امرايي در گفته :

سلام به همه!
1-من اول مي خوام بگم از اين ظرفيت خوب غافل نشيد ببينيد يك مطلبي از يك همشهري منتشر شده هم آمار بازديد بالايي داره هم اظهار نظرها خيلي خوب ومتين البته از زحمت ميرملاسي ها هم بگم كه با پالايش خوب فضا رو سالم نگه مي دارن2-بحث به سمت خوبي پيش رفته و ميشه از اون نتيجه گرفت اين يك واقعيته كه پيريايي و ساير دوستانشون خودشون رو از سطح كوهدشت و لرستان بالاتر بردند اما معتقدم مي توانستند دست افراد بيشتري رو بگيرن3- اين واقعيته كه امثال صيد علي كوراني فر، عبدالكريم گراوند، ولي الله ميرزايي، جواد صادقي از الشتر ،مهرداد امرايي، محمد امين گراوند و شاهين رضايي و در مقطعي مرحوم حشمت محمدي با كمك پيريايي به وزارت كشور راه يافتند 4- در 8 سال دولت احمدي نژاد اين دوستان جايگاه خوبي داشتند وافراد ديگري چون ساسان والي زاده مدير عامل پيشين ايسنا هم با حمايت آنها رشد كردند اما معتقدم مي توانستند حد اقل دو نفر به عنوان استاندار از كوهدشت به دولت معرفي كنند.حالا اينكه آقايان چند نفر هم از استانهاي همجوار بالا كشيده اند ضمن اينكه جاي تشكر دارد ولي ربطي به توسعه كوهدشت نداره توقع كوهدشتي ها از آقايان بيش از اينها بوده است.
3- من ضمن احترام به شخصيت بالاي آقاي عباسي فرد ميخواهم مقايسه اي بكنيد جايگاههاي او را با اين دوستان :معاون قوه، مجلس شورا دو دوره ، مجلس خبرگان ، ديوان عدالت اداري و… اما ثمره نيري انساني پرورش يافته ايشان اين بود كه يك بار دو خواهر زاده خود آقايان علي عباس و شاه طهماس ظهرابي را به تهران برد و بيش از چند ماه نتوانست آنها را حمايت كند و برگشتند ، در حالي كه اگر همين دو نفر در تهران مي ماندند خودشان مي توانستند سر سلسله جمع كثير ديگري باشند درست مثل كاري كه كوراني فر در اراك كرد.4-در هر صورت اينجور مباحث را بايد براي آينده بهتر و توجه آنهايي كه دستشان ميرسد بايد بگوييم نه براي طعنه و نقطه ضعف پيدا كردن.

[پاسخ]

ابراهيم پاسخ در تاريخ دوشنبه ۷ بهمن , ۱۳۹۲ ۱۵:۰۳:

با عرض معذرت من چنين اعتقادي ندارم كه دو نفر ديگر از كوهدشت بايد استاندار مي شدند بايد اشخاص در معرض موقعيت قرار بگيرند بعد . مثل آقايان كوراني فر وميرزايي كه در معرض قرار گرفتند و در دولت قبل شدند حالا آقاي كوراني اهل اعتداله تو اين دولت هم ازش استفاده كردن ويا ميرزايي با وجود اينكه در دولت قبلي فرماندار شده ولي ته لهجه اصلاح طلبيش رو فراموش نكرده. بايد كمك كرد افراد رو ارتقا داد و در معرض شناخته شدن و بروز توانمندي قرار داد.

[پاسخ]

یک همشهری پاسخ در تاريخ دوشنبه ۷ بهمن , ۱۳۹۲ ۱۶:۵۴:

ابراهیم عزیز بحث خامی را شروع کردن! کاری که همیشه لطمه زده البته نه در حد اظهار نظر بل درحد فکر ونیت .اظهار نظر فوقش تو همین سایت شکل می گیره اگه حباب بود می ترکه وتموم میشه نه تنها اثر منفی نداره بل میتونه توی مواجهه طراز مثبتی هم بده یعنی ذهنیت قوی ومفید تر جای اونو بگیره.اما اونایی که با توهم وساده نگری می خوان جلو برن گول میخورن .نباید سطح رو اینجوری دید.اعتدال کورانی درست .ته لهجه فلان ولی اله میرزایی هم البته درست. استعداد وکلاس محمدزاده هم درست. همه اینا درست درست ! اما یه چیزای دیگه هم بوده وهستش وخواهدبود من باخام خوری تو فکر مخالفم اگه با خام خوری مخالف نبودم اون چیزا رو یکجا میگفتم .یه جمله ویه اشاره وبقیه ش رو خودتون جور کنین /کوهدشت یه میثاق یه عهد ویه قول مردونه میخواد .انصاف انصاف انصاف.وقتی راجع به شهدای عزیز مطلب مینویسین یادتون باشه حرف اول اون بزرگا ولایت بود الان هم حرف بسیجی ولایته حواس جمع باشیم انصاف اینه.امااین اشخاصی که راجع به وزیر واستاندارشدن یکی ودوتا وبیشتر -کامنت میذارن هم اینا نیت خیر دارن هم اسمایی که میگن اما این حرفا رو باید محکم کنیم با برنامه های مهمتر. اینای که اسم بردید اتفاقا بسیجین .کوهدشت فضای خوبی داشت اما اضافی سیاسی شد تربیت همه جانبه شد تربیت جناحی! بعضی هم بقول شاعر :خوش نشسته که خدمت میکنن !!/اما…..این رقابت ها بایداصلاح بشه وگرنه چیزی درست نمیشه وقتی ما توانایی فعلی اشخاصو بهش بی توجهی میکنیم .وقتی کوچیکارو بزرگ وبزرگارو کوچیک میکنیم وقتی نمی تونیم روی یه نفر مجرب وکار کشته وباتضمین موفقیت برای فرمانداری کوهدشت تفاهم کنیم واسم یه آدم دوره دیده وامتحان پس داده توی پیشنهادهامون نیست شما چه توقعی دارید تا کوهدشت درست بشه؟!! و….و…راستی استاندار دوم وسوم و…پیشکشتون یه فرماندار که دستکم دو جا فرمانداری کرده باشه وموفقیتش هم تجربه شده باشه اسم ببرید وبعد کوهدشت رو اینجوری به مزایده نه مناقصه بذارید ببخشید جمله ام طولانی شد.

[پاسخ]

احمدی در گفته :

ازجناب بهمن ابراهیمی (هنرمند توانمند) که دوبار به زحمت افتادن تشکر میکنم .

[پاسخ]

بهروز محمدی - قم در گفته :

با سلام و احترام؛
ابتدا از مدیر محترم سایت میرملاس بسیار تقدیر میکنم که همراه با برخی سایتهای دیگر حیاتی به فرهنگ شهرمان بخشیده اند. بنده به خاطر حب وطن گاه گاهی به این سایت سر می زنم و از جامعیت و محتوای آن لذت برده ام. اما تشکر اصلی من از استاد خودم آقای محمدزاده است که این سایت را به مباحث علمی مزین کرد. امید آن که فرهنگ و هنر شهرمان حرکتی رو به جلو داشته باشد. البته توان آقای محمدزاده را بیش صرف بیان و نقل آرای آقای دینانی می دانم. امید آن که شاهد آرای خود ایشان باشیم که راه را برای فرزندان کوهدشت روشن کند.

[پاسخ]

مراد پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۹ بهمن , ۱۳۹۲ ۰۸:۲۱:

آقای محمدی -سلام ۰بله حتما باید از آقای آزادبخت تشکر کرد ۰اما جنابعالی شرایط موجودکوهدشت راحیات فرهنگی میدانید? ! اگر اینجور باشد ماهم باید به جامعیت این نظر جنابعالی مباهات کنیم !اما برادرجان !به قول خودتان به امید آنکه فرهنگ وهنر شهرمان حرکتی روبه جلو داشته باشد ضمنا از ذوق جناب محمدزاده در انتخاب چنین عنوان بحث آفرینی باید تشکر کرد ۰من اله التوفیق وعلیه التکلان۰

[پاسخ]

شريفي-خرم آباد پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۹ بهمن , ۱۳۹۲ ۱۵:۳۵:

جناب آقاي محمدي شرح آرا دكتر ديناني چيزي از شان معلم گرامي شما كم نمي كنه بلكه اين نشانه تواضع وهوشمندي ايشونه به با موضوع خوبي كه انتخاب كردند البته ساير نوشته هاي آقاي محمدزاده در ارتباط با اينگونه موضوعات هم خواندني و زيبا هستند.يا علي

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :