کد خبر : 53024
تاریخ انتشار : ۱۸ تیر ۱۳۹۳ - ۱۳:۵۰
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 1,025 بازدید

عمریکساله ی«تدبیروامید»

  حمزه فیضی پور / میرملاس نیوز :  عمریکساله ی«تدبیروامید» خردادماه دربهارایرانیان سرآمدهمه ی ماههاست،بیشترحوادث تلخ وشیرین سیاسی ،تاریخی ،حماسی والبته ماندگاردرآیینه ی این ماه منعکس است(دوم خرداد،سوم خردادوفتح خرمشهر،۱۵خرداد۱۳۴۲وآغازنهضت،رحلت امام«ره»ازاین دست حوادث اند).شایدانتظارفرجی که حضرت امام(ره)درمیانه ی این حوادث(نیمه ی خرداد)بدنبالش بودهرچه بیشترعظمت همراه با زیبایی این ماه را برهمگان روشن مینماید،زیراماه،ماه شعروشعوراست ،ماه،ماه […]

حمزه

 

حمزه فیضی پور / میرملاس نیوز : 

عمریکساله ی«تدبیروامید»

خردادماه دربهارایرانیان سرآمدهمه ی ماههاست،بیشترحوادث تلخ وشیرین سیاسی ،تاریخی ،حماسی والبته ماندگاردرآیینه ی این ماه منعکس است(دوم خرداد،سوم خردادوفتح خرمشهر،۱۵خرداد۱۳۴۲وآغازنهضت،رحلت امام«ره»ازاین دست حوادث اند).شایدانتظارفرجی که حضرت امام(ره)درمیانه ی این حوادث(نیمه ی خرداد)بدنبالش بودهرچه بیشترعظمت همراه با زیبایی این ماه را برهمگان روشن مینماید،زیراماه،ماه شعروشعوراست ،ماه،ماه خلق حادثه های شیرین وحماسه های خونین(فتح خرمشهر) است.شروع نهضت ورسیدن به انقلاب به رهبری پیری فرزانه که باحضوری همراه با«شعوری همگانی» درسرزمین کهن پارسیان تلألوخاصی دارد بانیت غلبه بردیواستبدادوخودکامگی ورسیدن به فرشته ی«مردمی بودن»ومردم سالاری ونوکربودن اربابان قدرت برای مردم،دراین ماه اتفاق می افتادوسرانجام همانهایی که درپیروزی نهضت وانقلاب ازامام استقبال کردندامام رادراین ماه به منزلگاه ابدی بدرقه نمودند.دریک جمله خرداد ایرانیان،خردادباهم بودن،هم احساس بودن،«زیبادیدن وزیبا شنیدن»ونیک گفتن ونیک اندیشیدن میباشد،ماه تارومار«فردیت ،استبداد»وتجلی زیباییهای هم اندیشی درعرصه ی سیاست وانقلاب وآیینه ی تمام نمای نفی زیاده خواهی نفس همه چیزخواه درقالب تابلوی حماسی «حماسه ی فتح خرمشهر»ودفاع جانانه ازوطن با جان نثاری همگانی است.یکی ازحوادث ماندگار،«خردادسال گذشته»است یعنی۲۴خردادسال۹۲،همه ی دلسوزان این سرزمین کهن انقلابی ونظام اسلامی ندازدندولبیک شنیدند.همه حضورداشتند،باگامهایی استواروبایقین ایمانی،همه وهمه باهرانگیزه وباهرتیپ وشمایلی تابلویی زیبادرخرداد ترسیم کردند.دلها به هم نزدیکتر شد،کم نبودنگرانیهایی، که بااین حضورازدامنه ی آنها کاسته شد،ندای رهبرمعظم انقلاب مبنی برحضور همه باپاسخ مثبت ملتی بزرگ،خردورزوآینده بین وشخصیت های دوست داشتنی ومردمی که رهبران فکری جامعه به حساب می آیند،مواجه شد.پس براین نداوبراین حضوربایدآفرین گفت وقدراین اتفاق مثبت رادانست وهمیشه خدارابراستمراراین چنین وفاق ملی به مددطلبید.امااینک که دولتی بارأی مردم وباشعاری امیدوارکننده برسرکارآمده است که اساس آن عقل وخرد ،اندیشه ورزی وتعامل میباشد بایدبیشتروحساستر وامیدوارانه تر قدر« همت مردم» رابداند وبرای تحقق شعارهایی که داده است تلاش وافرنماید.جوانان عزیزتحصیل کرده ی این مملکت رادریابد وبرای اشتغال وتشکیل خانواده ووضعیت اقتصادی آنها،بطوراصولی تدبیرنماید،که پشتوانه موفقیت این دولت همین سرمایه ی انسانی یعنی جوانان نیک اندیش ،شجاع ،مؤمن وفعال میباشد.باعقلانیت والبته حوصله ونقدازدرون وآسیب شناسی وتوجه به نقدمنتقدان دلسوز،امیداین سرمایه ی انسانی رابه آینده ای بهتربرای خودواین سرزمین کهن بیشترنمایدکه لازم میدانم باتوسل واستمدادازیک آیه ی قرآنی(لکیلا تأسو علی مافاتکم ولاتفرحو بما اتاکم…..)به آنهایی که احساس برد میکنندوآنهایی که اینباربااقبال عمومی مواجه نشده اند چندنکته راباهم وبه هم یادآورشویم:
آنهایی که احساس بردوپیروزی دارند:
ضمن تبریک به اقبال وافکارعمومی که برندگان اصلی اندبایدگفت که دراین میانه گروهها واشخاصی باکمک این پشتوانه ی مردمی به قدرت میرسند وبرصندلیهایی (به زعمی!)تکیه میکنندبایدگفت که:«دریاب کنون که نعمتت هست به دست/کاین دولت وملک میروددست به دست»
۱-به آنچه که بدست آورده اند ویا بدست می آورند آنقدردلخوش ووابسته نباشند که اصل قضیه که رضایت خداو ملت است رافراموش نمایند
۲-صفتی که این دولت باکمک آن خودرابه افکارعمومی معرفی کرده است«راستگویان»است،ازاین رو موصوف(دولت)درقبال صفت(راستگویان) مسئولیت بسیارسنگینی برعهده دارد لذابایستی به آنچه که میگویندوآنچه که مینویسند وآنطورکه رفتار میکنند،سخت بیاندیشند وسنجیده درمسیرصداقت وراستگویی گام بردارند،شفافیت درعملکردهارافراموش نکنند.افکارعمومی جامعه ی ماخیلی حساس است،شعارهارابااتفاقات تطبیق داده وآنگاه جواب میدهند وقضاوت میکنند،پس حضورافرادصادق،درستکردار،امانت دار،پاسخگو،حافظ بیت المال،شفاف،یکرو،مردم داروباپیشینه وسابقه ی«احسن »میتواندامیدملت رابه شعار راستگویی دوچندان کند وبه دولتمردان اتکا نماید ووفاداربمانند،درغیراین صورت بایدافکارعمومی وقضاوت آن را جوری دیگربه نظاره نشست،آن وقت چهارسال دیگردرپیش است وصدای افکارعمومی بس بلندتروکمرشکنتر!.
۳-گروهها وتشکلات حامی این دولت وستادها درجهت تحقق شعارهاورضایت مردم جلسات هم اندیشی وتعامل بانخبگان ومنتقدان دلسوز وصادق درطول سه سال باقی مانده را درجهت ارزیابی عملکردهاودریافت پاسخ ازمسئولین نصب شده رافراموش نکنندتابدین وسیله همه چیزبرمردم آشکارگردد وچیزی ازمردم پنهان نماندکه متأسفانه همیشه ماعادت داریم بعدازشکست به یادآسیب شناسی ونقدمی افتیم آن هم مقطعی وزودگذر بدون آنکه ازآن درس بگیریم بهتر آن  است ضمن همراهی،موشکافانه عملکردمدیران منصوب این دولت رارصدکرده وضعفهاراگوشزدنمود،این ازویژگیهای کارحزبی وگروهی والبته رویه ای مناسب برای اصلاح رفتارمدیران مردمی ،خداترس وخدوم برای بهبودعملکردهاست.
واما آنهایی که به عنوان رقیب بااقبال افکارعمومی مواجه نشده اند:
۱-همه چیزراازدست داده بحساب نیاورندوازدست داده ها رانکبت وادبارتعریف نکنند.
۲-نقدخودازدرون ونقدعملکرد رقیب را برپایه ی صداقت سیاسی فراموش نکنند
۳-برای احیای خود،رسالت رادرتخریب رقیب با هرقیمتی نبینندکه این ازانصاف وعدالت طلبی بدورخواهدبود
۴-پرهیزازرنگ عوض کردن جهت برخورداری ازصندلی های قدرت وآبرومندانه« اهل فکرومرام وطرفدار آن بودن» وبرنامه ریزی برای پیروزی جریان سیاسی خود.
۵-به رسمیت شناختن حق انتخاب مردم برپایه قانون مداری وقانون باوری درعمل.
جمله ی آخرم درموردعمریکساله ی شوراهاست که نگارنده هم بعنوان عضوشورای شهرکوهنانی افتخاراعتماد مردم راکسب کرده ام،ازمحضرمبارک جوانان عزیز شهرم بخاطر کوتاهی ها نهایت عذرخواهی رادارم،به امیدکم شدن فاصله ی شعار باعمل…

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

کارشناس علوم سیاسی در گفته :

مطلبتان معقول ومعتدل است نه از جنس دلواپسی منفعت طلبانه!

[پاسخ]

فیضی پور پاسخ در تاريخ یکشنبه ۲۲ تیر , ۱۳۹۳ ۱۹:۴۷:

سلام انشاالله آن باشم که معقول نماید

[پاسخ]

شرفی پاسخ در تاريخ سه شنبه ۷ مرداد , ۱۳۹۳ ۱۰:۴۰:

سلام بر اقای فیضی.انشا… همیشه زنده باشی.ودرضمن عید بر شما وخانواده محترمت مبارک

[پاسخ]

شهروند در گفته :

من آقاي فيضي پور را حضوري نمي شناسم وفقط در عالم رسانه و اينترنت مي شناسم اما نوشته ايشان يك راهكار مهم ، منطقي ومعقولانه براي همه صاحبان فكر و انديشه وهر دو جناح سياسي مي باشد و با عمل به اين راهكار ، بيشتر به فكر مردم ومنافع ملي باشند . و خداترسي وعقلانيت را سرمايه زندگي خود

[پاسخ]

ع نورمحمدى در گفته :

درودبرحمزه فىضى پوربخاطرفعالىت درساىت مىرملاس
هربارکه مقاله هاتون رو مىخوانم لدت مىبرم کاش دراىن مقاله به حوادث تلخ خردادهم اشاره مىفرمودى .اىام عزت به کام

[پاسخ]

فيضي پور پاسخ در تاريخ جمعه ۲۰ تیر , ۱۳۹۳ ۱۸:۳۶:

ونيز بربرادر نورمحمدي درود باد .زندگي بروفق مرادتان

[پاسخ]

هادی قبادی در گفته :

ماه خرداد ، سرشار است از خاطرات شیرین و تلخ ،
حماسه هایی افتخار آفرین و درخشان از یك سو و حوادثی حزن آفرین و غمبار از سویی دیگر ، ‌
و هنر ملت رشید ایران در آن بود كه در مواجهه با تمام این حوادث ،‌ مقاوم و استوار ایستاد .

[پاسخ]

فیضی پور پاسخ در تاريخ یکشنبه ۲۲ تیر , ۱۳۹۳ ۱۹:۵۱:

برجناب مستطاب حاج آقای قبادی سلام باد، بطور قطع “خرداد حوادث” از آنجه که این یادداشت محدود به آن اشاره نموده است بس زیادتر وعمیق تر می نماید

[پاسخ]

مصطفی شکری در گفته :

بر جناب فیضی عزیز سلام و درود میفرستم و بر ایشان “پاکی نفس” و “طراوت و لطافت روح”را در ماه خدا آرزو می کنم.
حقیقتاً عملکرد دولت تدبیر از زوایای مختلفی قابل بررسی است. به نظر بنده عملکرد این دولت در زمینه سیاست خارجی و کنترل تورم و مهار جوّ روانی بازار موفق بوده است. ولی مهمترین ضعف دولت تدبیر؛ وزارت کشور بوده است. زیرا که یک سال از قیامت کبری خلق گذشت ولی هنوز “نسیم اعتدال” به خیلی از مناطق نرسیده است!!! چرا؟
از استان لرستان بگذریم که خودش حکایتی غریبی دارد؛ از این‌که زحمت‌ها را عده‌ای بردوش داشتند اما منصب ها را عده‌ای دیگر در اختیار می‌گیرند!

[پاسخ]

فيضي پور پاسخ در تاريخ جمعه ۲۰ تیر , ۱۳۹۳ ۱۸:۴۰:

باسلام به دوست عزيزم شكري: صدهزاران كيميا حق آفريد كيميايي همچو صبر آدم نديد

[پاسخ]

کونانی عادل در گفته :

بسیار بسیارعالی
عرض سلام وخسته نباشی ،دست مریزاد دارم خدمت استاد فیضی پور عزیز(شورای مردمی وسخت کوش شهرکونانی به خاطر نگاشتن مقاله ی زیبا وسرشار از نکات ارزنده ای ایشان .
هم ولایتی عزیز صداقت ودلسوزی شما برای مردم این دیار کاملا محسوس و اثبات شده است ،
شهر ومنطقه ی محروم کونانی طی یکسال گذشته به یمن وجودمبارک شما وتلاش های بی وقفه یتان توانسته است درقیاس با گذشته سرعت بیشتری را در راه توسعه پیشی بگیرد
امید است درسایه ی تلاش های شما وزحمات بی دریغتان شهر عزیزمان همچنان درمسیر رشدو توسعه گام بردارد

[پاسخ]

فيضي پور پاسخ در تاريخ جمعه ۲۰ تیر , ۱۳۹۳ ۱۸:۴۴:

ازنيك انديشي ونيك ديدنتان سپاسگزارم،اگر باشد قدمي نيك ازآن تلاشهاي جمعي است

[پاسخ]

محمود مهکی در گفته :

سلام بر دوست گرامی فیضی پور عزیز
قلم رسالت دارد وشما رسالت قلم را محترم میشمارید،آنچه نوشته اید بر دل می نشیند.
بنده هم به همه جناحها عرض می کنم تقوای سیاسی داشته باشند،خوبیهای طرف مقابل را نادیده نگیرند وهم مینویسم تا بدانند که خداوند فرموده است:فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره ومن یعمل مثقال ذرة شراً یره

[پاسخ]

فيضي پور پاسخ در تاريخ جمعه ۲۰ تیر , ۱۳۹۳ ۱۸:۴۵:

سپاس ازدوست متدينم مهكي عزيز،خدا حافظتان باد

[پاسخ]

فرامرز جعفری در گفته :

با سلام خدمت مرد وارسته ،متعهد، و متخصص طریون
گمان مبر که به آخر رسید کار مغان———هزار باده ناخورده در رگ تاک است

[پاسخ]

فيضي پور پاسخ در تاريخ جمعه ۲۰ تیر , ۱۳۹۳ ۱۸:۴۷:

برجعفري عزيز سلام باد،رنج وغم حق ازپي آن آفريد تابدين ضد خوش دلي آيد پديد

[پاسخ]

کونانی از اصفهان در گفته :

درود براستاددلسوز وفرهیخه شهرکونانی فیضی پورعزیزو دوست داشتنی

[پاسخ]

سبزی در گفته :

درود بر شورای پاک و متدین شهرمان کونانی که جملاتش منطقی و معتدل و امید بخش است

[پاسخ]

فیضی پور پاسخ در تاريخ شنبه ۲۱ تیر , ۱۳۹۳ ۱۹:۳۱:

برسبزی عزیز هم درود باد موفق باشید

[پاسخ]

؟@@@!!! در گفته :

آقای فیضی پور
در اینکه جنابعالی انسانی دلسوز ومردمی و فرهیخته وباسوادهستید شکی نیست ولی خدمت حضرتعالی عرض کنم که جامعه ی ما افراد وشخصیت هایی با طرزتفکر وبینش شما رو نمی طلبد وبه نوعی درجامعه ی کنونی ما جایگاه مشخصی برای شماها وامثالم تعریف نشده است.

[پاسخ]

آی که گفتی... پاسخ در تاريخ دوشنبه ۲۳ تیر , ۱۳۹۳ ۱۵:۵۸:

آره والله سخن به جایی ایراد فرمودید.. تا افرادچاپلوس و حقه باز مخبر ومنفعت طلب توی این جامعه هستند…برای فیضی و امثال فیضی ها بزرگترین افتخارو دغدغشون خدمت به ملت جایگاه ومنزلتی وجود نداره

[پاسخ]

آدینه پاسخ در تاريخ دوشنبه ۲۳ تیر , ۱۳۹۳ ۲۳:۲۱:

چرا هویت خودتو مشخص نکردی و با علامت سوال خودت را معرفی کردی؟
میشه بفرمائید تناقض طرز تفکر و بینش استاد فیضی با قاطبه مردم در چیست؟ بهتر است روشن نمائید که جایگاه کدام تفکر در جامعه مقبولیت دارد؟چرا کلی گویی میکنید و فراموش کرده اید که اقای فیض آرای اول مردم شریف کونانی که جزیی از همین جامعه مورد نظر شماست را بدست آورده است؟ امیدوارم افراد قضاوتهایشان بر اساس انصاف و عدالت باشد نه بر اساس هب و بغضهای سیاسی و شخصی.

[پاسخ]

کونانی عادل پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۲۵ تیر , ۱۳۹۳ ۰۲:۲۵:

جمله ای مبهمی ایرادنموده ای جناب (؟)!!! دقیقاموضع مشخص نگرفته ای
درپاسخ به شما عرض کنم که جایگاه ومنزلت آقای فیضی پور دربین جامعه ومردم کاملا مشخص ومحسوس است .همین جایگاه ،منزلت وپایگاه مردمی ایشان می باشدکه اینگونه امثالهم رو در انزوا وتنگناه قرار داده است .و تنها ضعف ایشان را قانون مداری می دانید….
البته ازیک نظر هم باشما موافقم چرا که سیستم موجود طالب افرادی زحمتکش و مردم دوست ومردم دار مثل آقای فیضی پورنمی باشد.متاسفانه سیستم به گونه پیش می رود که افرادچاپلوس وحقه باز وهفت رنگ وخودخواه رابیشتر می طلبد تا افرادیکرنگ وصادق ومردم خواه.

[پاسخ]

عليرضا كوشكي از طرهان در گفته :

با سلام خدمت برادر عزيزم جناب اقاي فيضي به حق كه سخني كه از دل برايد لاجرم بر دل نشيند رواني قلمت مستدام طولاني عمرت زياد و روزگار به كامت باد الحق گل گفتي

[پاسخ]

فیضی پور پاسخ در تاريخ یکشنبه ۲۲ تیر , ۱۳۹۳ ۱۹:۴۵:

برکوشکی عزیز درود باد، ازلطفتون سپاس

[پاسخ]

صادق درویشیان بروجرد در گفته :

با سلام خدمت استاد عزیز و گرامی واقعا از قلم زیبا و مقاله های شما استاد عزیز استفاده نموده و به معلوماتمان چیزی اضافه شد ممنونم

[پاسخ]

فیضی پور پاسخ در تاريخ سه شنبه ۲۴ تیر , ۱۳۹۳ ۱۹:۰۱:

صادق جان سلام ،هرجا هستید زندگی زیرعنایت حق بروفق مرادتان

[پاسخ]

مهدی منصوی در گفته :

درود برفیضی پور عزیزو دوست داشتنی ..موفق باشید

[پاسخ]

فیضی پور پاسخ در تاريخ سه شنبه ۲۴ تیر , ۱۳۹۳ ۱۹:۰۳:

برهمکارعزیزم آقامهدی درود باد موفقیت شما ودیگر دوستان باعث خوشحالی ماست

[پاسخ]

محمود سیفیان در گفته :

چراکامنت مارا درج نمینمایید؟ البته دراین جا”قدرت” است که “حقیقت” را جعل میکند وقدرت هم که دست شماست! شما معلوم است که درمورد اقای فیضی پورو محمدزاده فقط وفقط مجیزها رو ثبت میکنید! اورین!

[پاسخ]

جلال امیری در گفته :

… می نیوشید گوششان درخواب پیش از ظهر
جیغ سبز وسرخ یا اغلب بنفش خواب بعدازظهر مخمل را
وصدای حسرت آلود نگاه غیر بومی کاج های سردسیرو گرمسیری (سدر بومی را

و بلورین نغمه ی رویای طاووس حریر وشاخه ی گیلاس مومی را

“نشنود”اما به بیداری
بیخ گوش زندگی شان غرش توفان آتش نعره ی داغ جهنم ها

تقدیم به استاد ارجمندم فیضی (گرچه گلچین نگذارد که گلی باز شود تو بخوان مرغ چمن بل که دلی باز شود.)

[پاسخ]

تبریک تبریک تبرک در گفته :

مراسم توديع و معارفه ي اقای فیضی پور به عنوان مدیریست آموزش پرورش منطقه کونانی امروز راس ساعت 9صبح:مکان آموزش پرورش منطقه کونانی

[پاسخ]

انشاله در اين پست مهم موفق باشيد

[پاسخ]

اندیشه@ در گفته :

درود بر این قلم وامید سربلندی وبهروزی در تمام مراحل زندگی

[پاسخ]

خیلی زیبا فرمودید در ضمن امدوارم در پست جدید موفق باشید

[پاسخ]

.... در گفته :

درود

[پاسخ]

منصوره قبادى در گفته :

خيلى عالى زيبا بود انشالله موفق باشيد استاد عزيز.

[پاسخ]

بام کوهنانی در گفته :

ممنون از قلم زیبایتان عالی بود

[پاسخ]

علی کونانی در گفته :

جناب آقای فیضی پورعزیزمواظب باشید دیگردوستانتان درشورای شهر به دنبال حاشیه سازی برای جنابعالی هستند مواظب باش

[پاسخ]

زیرتنگی در گفته :

جناب فیضی عزیز مبادا شیرینی قدرت و مدیریت ما و اهالی میر ملاس را از تراوشات ذهنیت محروم کند. یادت نره ماندگاری در قلم شیوایت هست و نه………

[پاسخ]

قدرت کونانی(مرالی) در گفته :

آقای فیضی تبریک به خاطر انتخاب انتصابت کارآموزش وپرورش کونانی

[پاسخ]

اشکان کونانی در گفته :

آفرین براین فکر وقلم

[پاسخ]

آرمان کونانی در گفته :

آقای فیضی پور انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان رییس اداره آموزش و پرورش کونانی تبریک میگویم انشالله همیشه موفق وسربلند باشی

[پاسخ]

مژگان(اکرم)امیدی (نوه نجف نجفی) در گفته :

با تشکر فراوان از آفای فیضی

[پاسخ]

کونانی در گفته :

خسته نباشید آقای فیضی استادگرامی هرچند دوستان وهمکاران درخرم آباد حرکت خوبی انجام ندادندهمان طور که خوددتان همیشه می گویید بخشش ازبزرگان است ان شاالله باوحدت درانجام این مسولیت موفق باشید وازاین چندنفرهمکارعزیزکه تعدادشان به انگشتان دست هم نمی رسندخواهش داریم دست از حاشیه سازی برای این آقا که اولین مدیربومی این منطقه است بردارند اگر این آقا موفق شود به نام همه فرهنگیان عزیزاین منطقه است وعدم موفقیت این آقاهم همینطور

[پاسخ]

یدالله فیضی در گفته :

سلام و خسته نباشی خدمت اقای ازادبخت و تبریک خدمت اها لی رسانه و روز خبرنگار و تبریک خدمت اقای فیضی بور عزیز به خاطر انتخابش برای مدیریت در اموزش وبرورش منطقه کوهنانی

[پاسخ]

فریدون منصوری از تهران در گفته :

درود بر جناب فیضی ، سرپرستی اموزش و پرورش منطقه را تبریک میگم امید است اموزش و پرورش کوهنانی با مدیریت حضرتعالی تابع قانون ،مقررات ونظم گردد .

تفاوت ميان غيرممكن و ممكن در اراده هر فرد نهفته است.

موفق باشید .

[پاسخ]

خوش اومای

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :