کد خبر : 53590
تاریخ انتشار : ۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۳
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 1,876 بازدید

الحاق رومشکان به حوزه انتخابیه پلدختر / “فرار ازمطالبات مردم یا اقدامی برای حضوردرمجلس آینده”

  عباس دارایی/میرملاس نیوز :   موضوع عملکردنمایندگان محترم لرستان درمجلس شورای اسلامی و روندتوسعه همه جانبه در سطح استان ازدیربازتاکنون از جمله موضوعات چند وجهی و چالش برانگیز بوده که مسلماً نمی توان پایانی برای آن پیش بینی نمود، از طرفی نوع عملکردبرخی ازنمایندگان محترم لرستان وهم چنین رویکردهای طایفه ایی وبعضآجناحی آنهادرکنار عزل […]

81775401625517501918

 

عباس دارایی/میرملاس نیوز :  

موضوع عملکردنمایندگان محترم لرستان درمجلس شورای اسلامی و روندتوسعه همه جانبه در سطح استان ازدیربازتاکنون از جمله موضوعات چند وجهی و چالش برانگیز بوده که مسلماً نمی توان پایانی برای آن پیش بینی نمود، از طرفی نوع عملکردبرخی ازنمایندگان محترم لرستان وهم چنین رویکردهای طایفه ایی وبعضآجناحی آنهادرکنار عزل و نصب مدیران ، ارتباط تنگاتنگی با درخواست ها و لابی هایی دارد که معمولاً متناسب با فضای موجود برای پاسخگویی به نیازها و برخی همفکری ها جهت پیشبرد اهداف تعیین شده سیاسی ارزیابی شده وهیچ تناسبی بامطالبات اساسی مردم وتاثیرشگرف برروندتوسعه لرستان نداشته ونخواهدداشت.ازآنجاکه عدم اجرایی شدن تعهدات و بزرگ جلوه دادن کارهای کوچک برخی نمایندگان محترم از دیگر عوامل مهمی هستند که باعث متزلزل شدن جایگاه آنهادرسطح افکارعمومی گردیده لذامی توان گفت، به نوعی حاصلی جز عقب ماندگی و پسرفت درسطح استان نخواهد داشت گرچه پیگیری واقعی مطالبات مردم وهمچنین حرکت درمسیرمقابله با ناهنجاریهای اجتماعی ازجمله فقروبیکاری وایضاً ایجاداشتغال با الهام ازتوسعه صنعت وکشاورزی ازسوی نمایندگان محترم مردم درمجلس شورای می توانست بهترین راه برای برون رفت لرستان ازمشکلات فراروباشد لیکن این مهم نه تنهامحقق نگردیده بلکه ورودبرخی نمایندگان محترم به بحث های حاشیه ایی وفرصت سوز موجی ازنگرانی را دربین افکارعمومی لرستان پدیدارشده است در این راستا براساس شنیده های بسیارموثق اخیراً الهیارملکشاهی نماینده محترم مردم کوهدشت ورومشگان درمجلس شورای اسلامی درنامه ایی به وزیرکشورخواستارالحاق حوزه انتخابیه رومشگان به حوزه انتخابیه پلدخترومعمولان درانتخابات آینده مجلس دهم شده است این خبردرحالی به دورازاطلاع رسانی رسانه ایی ازسوی نماینده محترم کوهدشت ورومشگان مسکوت مانده که ماهیت آن ازطریق وزارت کشوربه استاندارلرستان اطلاع داده شده و نماینده محترم ولی فقیه دراستان وهمچنین برخی نمایندگان استان لرستان درمجلس نهم ازجمله علی کاییدی نماینده محترم مردم پلدخترنیزازآن مطلع اند وبا واکنش های بسیارمنفی برخی نمایندگان وهمچنین مسئولین ذیربط نیزمواجه شده است گرچه امیدواریم این خبرشایعه باشدواگرنماینده محترم مردم کوهدشت ورومشگان ازطرح آن واقعاً بی اطلاع باشد دریک گفتگوی رسمی باررسانه های رسمی وهمچنین محلی استان آنراتکذیب کند اماباید گفت این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که اگر به معنای واقعی کلمه به دنبال توسعه استان هستیم ، می بایست قبل ازاینکه بدنبال جلب نظرمردم درآستانه انتخابات مجلس دهم باشیم باتشریح عملکرد درحوزه های مختلف ازجمله عمران ،فرهنگ ،سیاسی،اقتصادی ،ورزشی و… اولا تعریفی ازمدیریت وبرنامه وهمچنین توسعه داشته و در برابر عملکردچهارساله خود پاسخگوبوده و در چنین شرایطی اقدام به تشریح گذشته وتحلیل آینده نماییم اکنون ، با توجه به مسائل مطرح شده ، این سوال در ذهن نگارنده نقش بسته که آیا الحاق حوزه انتخابیه رومشگان به شهرستان پلدخترازتوجیه قانونی،منطقی،عرفی وهمچنین بایسته برخورداراست؟آیااین اقدام به ظاهرغیرمنطقی وبه واقع ناشدنی می تواندگره گشای مشکلات مردم سامان رومشگان درآینده باشد؟
نماینده محترم درحالی اقدام به مطرح کردن این قضیه ی فاقد پشتوانه کارشناسی نموده که براساس اصل ۶۴ قانونی اساسی که به اصلاح جدول حوزه انتخابیه مربوط می شود با لحاظ تحولات اجتماعی و جغرافیایی سیاسی و انسانی و طبیعی پس از گذشت ده سال می توان نسبت به اصلاح حوزه انتخابیه اقدام شود.
این درحالیست که سال گذشته قبل ازفراهم بودن ساختارهاوبسترهای سیاسی واجتماعی وحتی اداری بخش رومشگان به شهرستان رومشگان به مرکزیت چغابل ارتقایافته وعلیرغم تبدیل به شهرستان ازبسیاری اززیرساختهای اولیه نیزبی بهره است گرچه توجه بیشتردولت محترم به محرومیتهای رومشگان وبه طورویژه شهرستان کوهدشت ضروری به نظرمی رسدلیک الحاق رومشگان به پلدخترنه تنهارافع مشکلات فراروی جامعه رومشگان نیست بلکه علاوه بربایکوت ماندن مطالبات مردم کوهدشت وتمرکزبیش ازاندازه برتحقق این موضوع این امربه دلایلی غیرمنطقی،ناشدنی،ناهنجارواختلاف برانگیزاست.
درحالی اصلاح حوزه های انتخابیه بر اساس سه شاخص گستره جغرافیایی، جمعیت، مسائل امنیتی انجام می پذیردکه سیاسی بودن طرح این امر،تمایزات قومی وزبانی ،سابقه دیرینه پلدختردرمستقل بودن حوزه انتخابیه درسی وپنج سال اخیر،عدم توجیهات منطقی،وجودبرخی اختلافات ازجمله غائله جلگه خلج درنزاع ملکی بین طرفین،فراهم نبودن زیرساختهای اداری درمنطقه رومشگان وپرداخت هزینه جبران این عقب ماندگی به دوش مردم پلدختردرآینده،حساسیت مردم شهرستان پلدخترومشکلات احتمالی امنیتی،قضایای سدمعشوره وخسارات ناشی ازآن برای مردم پلدختر ومهم ترازآن نگاهی به سابقه تاریخی تبعات الحاق حوزه های انتخابیه الشترونورآبادودرودوازناوعبرت ازآن توسط مسئولین امرازجمله مهم ترین عوامل غیرمنطقی بودن وبه عبارتی دیگرفقدان توجیه سیاسی واجتماعی الحاق رومشگان به شهرستان پلدختراست.
هرچند دوره یکباریک یاچندکرسی مستقل مجلس به حوزه انتخابیه های مشترک ودارای مشکل دراستانها ازسوی وزارت کشورباطرح کارشناسانه وبررسی دقیق کلیه زوایا اختصاص می یابد ودرامتدادهمین امرنماینده محترم مردم کوهدشت ورومشگان می بایست بایک طرح توجیهی دقیق وکارشناسی درپی تعریف یک حوزه انتخابیه مستقل به نام رومشگان درمجلس آینده باکسب یک کرسی برمی آمدگرچه دراین حوزه نیزباتوجه به مشکلات فراگیررومشگان و نبود زیرساختهای اولیه ،حوزه انتخابیه الشترو یاحوزه انتخابیه ازنا برای تبدیل به یک کرسی مستقل درانتخاباتهای مجلس ازتوجیه منطقی تر و بایسته تری برخوردارندعلاوه برآن پیگیری دراین راه ضمن حصول موفقیت محتمل ترمی تواندگامی مهم هم درپیگیری مطالبات مردم کوهدشت دردوره کنونی وعدم قرارگرفتن در بوته فراموشی باشد.
بااین تفاسیر بایدگفت تا ما مردم لرستان نگاهی نقادانه به خود نداشته باشیم ودیدمان را به مفهوم زندگی واندیشه های جدید ومدرن وارزشهای نو تغییر ندهیم وارد جهان صنعتی وتو سعه نمیشویم امروز بحث حقوق اقوام ، توسعه صنعتی و.. است اما توقف دردناک ما وبیتفاوتی جامعه قومی قبیلگی بویژه قشر تحصیلکرده ما نشان میدهد که ما هیچ تحرکی برای شکستن این ساختار و وارد شدن به این مباحث جدی جامعه قومی ایران که لازمه توسعه ما با توجه به مبحث نسبیت گرایی قومی فرهنگی به عنوان یک قومیت با بومیت و ساختار ویژه خود هست نداریم آنگاه چگونه توقع داریم توسعه یابیم وحتی مسئولان ونمایندگانی درخور وشایسته به جامعه مدیریتی لرستان و ایران هدیه دهیم که اینان نیز در صحنه سیاسی واجرایی استان وکشور خود، حقیقتی به نام دیپلماتها ومدیران لر نشان دهند چون مسئول ونمایندگان پدیده هایی اند برآمده از بافت هر جامعه اما متاسفانه بافت اجتماعی ما به گونه ایی دردناک عوامگرا، نخبه و روشنفکر ستیز و به عبارتی بهتر مدرن ستیز وتوسعه ستیز است واین از بافتاروساختارمدیریت چندین ساله ما که همه پدیده هایی بر آمده از این بافت وساختار است کاملا هویداست . بنابر این لزوم پیشرفت یک قوم اصلاح وبازنگری مجموعه افکار ورفتار وباورهای آن قومیت است در این اصلاح وبازنگری هرچه نظام حاکم بر یک جامعه رنگ قبیلگی وقومی پررنگ باشد بدلیل وجود تعصبات صرف در روابط اجتماعی آنان ، تحول ودگرگونی فرهنگی واجتماعی وجایگزین ساختن آداب وارزشهای نو در ان جامعه مشکلتر وبه مدت زمان بیشتری نیازمند است همان مدتی که ما به خود مشغولیم ودیگران گوی سبقت را در بزرگراه توسعه از ما گرفته اند وماهمچنان دلخوش به الحاق یک شهربه شهردیگرصرف نظرازتبعات سیاسی وامنیتی و..آن هستیم،گرچه امیدواریم مکاتبه رسمی نماینده محترم کوهدشت ورومشگان درمجلس شورای اسلامی به وزیرکشورتنهایک شایعه باشد و وی پیرامون واقعیت ویاکذب بودن این قضیه پاسخگوی افکارعمومی باشد.

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

با توجه به اینکه طرح موضوع با واکنش نماینده محترم پلدختر مواجه گردیده پس می توان به صحت موضوع اذعان داشت ولذا:
1- ممکن است راه توسعه وپیشرفت پلدختر و رومشکان در همین تصمیم جدید باشد .
2-خیلی از پیشنهادات از ابتدا بعید ،طنز و.. بنظر می رسند وبعدا در عمل از مهترین اقدامات بحساب می آیند مانند :انتزاع پلدختر از کوهدشت ، انتزاع خیلی از روستاهای طرهان والحاق به پلدختر برای اینکه شهرستان شوند وهنوز طرهانی خطاب می شوند. انتزاع الشتر وارتقا به شهرستان
3- بعضی مواقع گستردگی وعدم تجانس عامل عدم پیشرفت وتوسعه است .
4-اما انچه از همه مهمتر است کار کارشناسی است که مطمئنا وزارت کشور وکمیسیون مربوطه در مجلس براساس کار کارشناسی و الزامات وتوجیهات منطقه ای عمل خواهند کرد .

[پاسخ]

اتفاقا اگه این طور پیشنهادی داده خیلی هم خوب و عالی است . نمایندگان برای دور دهم اضافه میشوند وسهم استان یکنفر است . پس بهتره . شهرستان چگنی .ویسیان . شاهیوند. معمولان . یک نماینده . کوهدشت و طرهان و کوهنانی .درب گنبد. یک نماینده پلدختر رومشکان یک نماینده خرم آباد و الشتر 2 نماینده دلفان 1 نماینده و مابقی شهرها هم نمایندگان خودشان .پیشنهاد عالی است اگه جناب ملکشاهی آنرا دنبال کند دیگه تا ابد نماینده آن دوشهر میشه فکرش عالیست .متعالی گردد

[پاسخ]

بالاگریوه پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱ مرداد , ۱۳۹۳ ۲۰:۰۶:

همش یک کرسی به لرستان تعلق خواهدگرفت یامال الشترمیشه یامال دورودازناویاکرسی سوم برای خرم آبادپس بیخودی شلوغش نکنین وبه فکرمطالبات دیگرباشید

[پاسخ]

سياست يعني اين جوري آدم فكر كنه بهقول شاعر :هركه اول بنگرد پايان كار /اندر آخر اونگرددشهردار اين يعني چشمها فقط وفقط كرسي چهار چرخ رياست راديدن نه مشكلات مردم بيچاره و…صلوات ….. ممكنه به نفع مردم مظلوم رومشگان هم باشه خدايي پلدختر نماينده با كفايتي داره اون دانشگاهاش اخيرا دكتراي داروسازي در دانشكده پرستاري اين شهرستان تصويب وراه اندازي ميشه

[پاسخ]

افشاری در گفته :

ما منتظر چنین اقدام مهم و مبارکی خواهیم ماند . ضمنا قرابت رومشگان از لحاظ لهجه لری رومشگانی با لری پلدختر بیشتر از
زبان لکی است . البته تشابهات زیادی باهم دارند حتی مسافتشان نزدیکتر است . بازار تجارت و سرمایه پلدختر که بعد از افتتاح
خرم ذال کساد شده وبقول خودشان در رادیکال و بن بست قرارگرفته اند با وجود پولداران رومشگانی رونق بیشتری میگیرد و …

[پاسخ]

انشالله که از طنز در میاد و به واقعیت می پیونده
در ضمن شهرستان کوهدشت خودش به اندازه پلدختر و رومشکان هست و شاید بیشتر هم
پس منطقی است که پبدختر با رومشکان یه نماینده داشته باشند

[پاسخ]

حرف لر پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱ مرداد , ۱۳۹۳ ۲۰:۰۱:

پلدخترسابقه تاریخی داردازسال 1340بخشداری دارد،35سال است که یک حوزه مستقل بوده ویکی ازنمایندگان استان بوده درهمان موقعی که تنهاچهارنماینده داشته ایم،پلدخترزیرساخت داردشهرستانی است که قریب به سی سال است مبدل به شهرستان شده،ازلحاظ وسعت رتبه سوم استان است ازحیث کشاورزی رتبه دوم تولیداست ازحیث جنگلهاومراتع رتبه اول است 23درصدمحصولات کشاورزی استان ازآن تولیدمیشونداینقدواقعاپلدختربراتون مهم نیست؟90هزارجمعیت داشته وپراکندگی ومی وجغرافیایی دارد

[پاسخ]

رومشگانی پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۲ مرداد , ۱۳۹۳ ۰۱:۳۴:

با‏ ‏این‏ ‏تفاسیر‏ ‏پس‏ ‏بهتره‏ ‏یک‏ ‏منطقه‏ ‏جدید‏ ‏التاسیس‏ ‏مثل‏ ‏رومشکان‏ ‏با‏ ‏همه‏ ‏محرومیتش‏ ‏با‏ ‏پلدختر‏ ‏آباد‏ ‏وبرخوردار‏ ‏در‏ ‏خوزه‏ ‏انتخابیه‏ ‏شریک‏ ‏بشوند‏ ‏.نظر‏ ‏خوبی‏ ‏است‏ ‏.شاید‏ ‏بهترین‏ ‏سخن‏ ‏ملکشاهی‏ ‏و‏ ‏بهترین‏ ‏کارش‏ ‏همین‏ ‏باشد

[پاسخ]

rahimi پاسخ در تاريخ یکشنبه ۵ مرداد , ۱۳۹۳ ۱۶:۲۵:

بسیار کار منطقی وبجای است باتوجه به قرابت دیرینه و روابط بسیار نزدیک رومشگان و پلدختر وبسیاری از روستاهای پلدختر یا بازوندیدهستن یا امرایی کار بسیار پسنده ومنطقی
است با تشکر

[پاسخ]

اتفاقا” با توجه به نزدیکی مسافت بین رومشگان و پلدختر(حداکثر 15 کیلومتر)و نزدیکی فرهنگی و زبانی(تکلم لری) و نیز جمعیت تقریبا” برابر رومشگان و پلدختر، کار بسیار کارشناسی و دقیقی است.

[پاسخ]

مگر میشود کوهدشت و رومشگان با تمام مشکلات و جمعیت نزدیک به 250 هزار یک نماینده داشته باشد و پلدختر با دسترسی 15 دقیقه ای به رومشگان و جمعیت کمتر از 70 هزار نفر یک نماینده داشته باشد کار جناب دکتر ملکشاهی کاملا” حساب شده،کارشناسی و عین عدالت است.

[پاسخ]

طرهانی در گفته :

درصورت تحقق این مهم ،این باراهالی منطقه طرهانی نشین شهرستان پلدخترازدکترکاییدی وهمراهانش انتظارکمک دارند.درغیراینصورت …..

[پاسخ]

حرف لر پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱ مرداد , ۱۳۹۳ ۲۰:۰۳:

پلدختربقول نماینده اش برای همیشه تاریخ یک کرسی نمایندگی تحت عنوان پلدخترومعمولان درمجلس داشته وداردبه فکرمعشوره باشید

[پاسخ]

درود بر شما،از تحلیل جامع و مدبرانه شما استفاده کردیم انشاا… مورد توجه کارگزاران قرار گیرد

[پاسخ]

یک همشهری در گفته :

با سلام
جناب آقای دارایی بنده از نوشته شما قانع نشدم.دلایلی که آورده اید زیاد منطقی به نظر نمی رسد.شما خودتان قضاوت کنید.ایا می شود 220هزار یک نماینده داشته باشند و 70هرار یک نماینده؟در ثانی فاصله رومشگان تا کوهدشت 60کیلومتر است ولی تا پلدختر 15کیلومتر.مردم رومشکان بیشترین رفت و امد خود را به پلدختر دارند.پس شما نگار چه چیزی هستید.مسائل امنیتی چه ارتباطی با این قضیه دارد؟مردم پلدختر و رومشکان دارای فرهنگ وتمدن هستند و هیچگاه در این باره اختلافی باهم ندارند.

[پاسخ]

حرف لر در گفته :

پلدخترزبان وگویش وسابقه تاریخی متفاوتی بارومشگان دارد،اگربحث الحاق اینقدساده بودقطعاماژین ازتوابع دره شهرکه سه دقبقه باپلدخترفاصله داردبه پلدخترمی پیوست
الهیارملکشاهی به فکرصنعت وایجاداشتغال وتوجه به دانشگاههاباشدالشترتنهاشهرستانی است که کرسی مستقل درمجلس دهم راتصاحب می کند
امنیت ومسائل امنیتی هم یکی ازدلایل عدم تحقق این الحاق است
کاییدی درشش سال هفت دانشگاه آزاد،ملی ،پرستاری،فوریتهای پزشکی،ساختمان آموزشی پیام نور،غیرانتفاعی رابه ارمغان آورد-یک نماینده فعال درحوزه عمران است باپیگیریهایش ازمحل اعتبارآلودگی نفتی هشت میلیاردتومان رابرای آبرسانی به مناطق روستایی به طول 40کیلومترو38روستازنده کرد،چهارخطه پلدخترخرم آبادعلیرغم افتتاح آزادراه باچهارکارگاه فعال داردادامه می یابداعتبارات پمپاژهای جایدرراهم که ایضاخلاصه اینکه کاش ملکشاهی هم برای مردم کوهدشت یکی ازاین کارهارامیکردرومشگان شده شهرستان امااداراتش هنوزدرسطح نمایندگی اند،ازهمین الان مث الشترونورآبادبحثی روپیش کشیدن که کوهدشتی رومشگانی کنن واقعامتاسفم

[پاسخ]

ناشناس پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۲ مرداد , ۱۳۹۳ ۰۱:۴۲:

رومشکان و کوهدشت برادرند
اما یکی شدن حوزه ی انتخابی رومشکان و پلدختر بنا به دلایل زیادی بسیار به سود مردم رومشکان می باشد

[پاسخ]

رومشگانی پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۲ مرداد , ۱۳۹۳ ۰۱:۴۸:

چطور‏ ‏می‏ ‏فرمایید‏ ‏الشتر‏ ‏نماینده‏ ‏مستقل‏ ‏می‏ ‏گیره‏ ‏.اطلاعاتات‏ ‏کاملا‏ ‏غلطه‏ ‏چون‏ ‏دلفان‏ ‏دوبرابر‏ ‏الشتره‏ ‏.بعد‏ ‏هم‏ ‏چه‏ ‏ضرری‏ ‏برای‏ ‏پلدختر‏ ‏وکاییدی‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏یک‏ ‏نماینده‏ ‏برای‏ ‏رومشگان‏ ‏وپلدختر‏ ‏انتخاب‏ ‏شود‏ ‏.بحث‏ ‏مطرح‏ ‏در‏ ‏وزارت‏ ‏جمعیت‏ ‏ونرم‏ ‏ان‏ ‏برای‏ ‏تخصیص‏ ‏نماینده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏قطعا‏ ‏رومشکان‏ ‏وپلدختر‏ ‏بهترین‏ ‏گزینه‏ ‏برای‏ ‏ادغام‏ ‏نمایندگی‏ ‏هستند‏ ‏.
اژ‏ ‏دیرباز‏ ‏رومشکان‏ ‏با‏ ‏پلدختر‏ ‏رابطه‏ ‏خوبی‏ ‏داشته‏ ‏اند‏ ‏.چرا‏ ‏بیهوده‏ ‏حرص‏ ‏می‏ ‏خورید‏ ‏

[پاسخ]

هوتن پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۲ مرداد , ۱۳۹۳ ۱۰:۴۱:

قابل توجه رومشگانی

طبق اصل 64 قانون اساسی باید هر 10 سال یکبار با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی در تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بازنگری شود.

این اصل در واقع به دنبال پیگیری حقوق ملت است تا شهرهایی که در طول یک دهه بر جمعیت و توانمندی‌های سیاسی آنها افزوده شده است به تناسب جمعیت خود در خانه ملت نماینده داشته باشند.

طبق اصل یادشده حداکثر 20 نماینده به نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی افزوده خواهد شد که با احتساب این 20 نفر تعداد وکلای مجلس از 290 نماینده به 310 نفر افزایش می‌یابد. درلرستان هم الشترونورآبادسالهاست که باهم مشکل دارندوبه احتمال بسیارزیاداین کرسی به الشترصدهزارنفری اختصاص می یابد

[پاسخ]

شهروند باهوش در گفته :

رومشگان واقعاً همیشه برگ برنده انتخابات در کوهدشت بوده البته از آنجایی که به احتمال قریب به یقین شما بومی این منطقه نباشید ممکن است چندان به بافت منطقه اشنا نباشید و از این نظر ایرادی به شما وارد نیست . در هر صورت زمانی آینده این شهر بیمه خواهد شد که محور اساسی سیاست های اقتصادی دراستان لرستان و خصوصاً شهرستان کوهدشت بر پایه کارآفرینی قرار گیرد .
ارادتمند همیشگی شهروند باهوش

[پاسخ]

به امید اتحاد پلدختر و رومشکان.

[پاسخ]

ناشناس در گفته :

امیدوارم این موضوع به حقیقت بپیوندد و مردم رومشکان هم به حق خود برسند
پیش به سوی اتحاد رومشکان و پلدختر

[پاسخ]

دارایی عزیز :حداقل کاری که میشود انجام شود برا دونماینده بی کار الحاق رومشگان وپلدختر با هم میباشد پس مبارکه روز قدس پیوند پلدختر ورمشگان است

[پاسخ]

امنیت وشاخصه های امنیتی مهم ترین دلیل اصلی مخالفت وزارت اطلاعات وکشورباالحاق رومشگان به پلدختراست درمنطقه پلدخترروی این موضوع حساسیت عجیب وجودداردملکشاهی بهتراست جایگزین بهتری برای رسیدن به مجلس دهم پیداکند

[پاسخ]

جمعی زیادی از فرهنگیان و روسای پلدختر در گفته :

درموضوع یکی بودن حوزه انتخابیه پلدختر و رومشگان ما خیلی خیلی خوشحالیم چون فاصله پلدختر با رومشگان فاصله زیادی نیست این کار خیلی عالی می باشد ما هرکجا باشیم با هم براداریم کاری به گفته این نماینده و آن نماینده نداریم از خداوند منان خواهانیم که هرچه زودتر این اتفاق بیافتد و از سایت میر ملاس کمال تشکرراداریم و از آقای داریی هم تشکر می کنیم؟

[پاسخ]

جمعی زیادی از فرهنگیان و روسای ادارات پلدختر در گفته :

درموضوع یکی بودن حوزه انتخابیه پلدختر و رومشگان ما خیلی خیلی خوشحالیم چون فاصله پلدختر با رومشگان فاصله زیادی نیست این کار خیلی عالی می باشد ما هرکجا باشیم با هم براداریم کاری به گفته این نماینده و آن نماینده نداریم از خداوند منان خواهانیم که هرچه زودتر این اتفاق بیافتد و از سایت میر ملاس کمال تشکرراداریم و از آقای داریی هم تشکر می کنیم

[پاسخ]

تعداد زیادی از فرهنگیان و روسای ادارات معمولان در گفته :

خیلی خیلی عالیه بخدا ما هم از طرف پلدختر و هم از طرف کوهدشت با هم ارتباط داریم . و ازاینکه حوزه انتخابیه رومشگان و پلدختر یکی شده خوشحالیم از این بهتر نمیشه ازسایت میر ملاس و آقای آزادبخت کمال تشکرراداریم و از آقای داریی این خواهش راداریم که دست ازاین تنش زدایی برداریدممنونم.

[پاسخ]

تي تي پاسخ در تاريخ جمعه ۳ مرداد , ۱۳۹۳ ۰۵:۵۱:

چرابه اسم مديران ومردم پلدختدرراستاي الحاق رومشگان به پلدخنرنظرساختگي مي نويسيداين يك شانتاژسياسي بيش نيست بقول دكتركاييدي طنزسياسي است

[پاسخ]

فرهنگیان رومشکان در گفته :

ما از این تصمیم بسیار خوشحالیم چون اولا به پلدختر نزدیکیم وثانیا فاصله می گیریم از این افراد تنش زدا که هر کدام از روستایی از اطراف کوهدشت آمده اند و خودشان را کوهدشتی فرض می کنند. به خدا صلاح کار در این است و یقین داشته باشید که اگرآقای ملکشاهی ایده ای را بیان می کند فقط به خاطر مردم است، گذشتگان چه گلی به سر مردم رومشکان زدند که در آینده نمایند ه دیگری از کوهدشت برخیزد و برای ما کاری انجام دهد .رومشکان به قله رفیع سربلندی و استقلال رسیده است و در آینده هم همین روند به کمک الطاف بیکران احدیت ادامه خواهد داشت .
ما منتظر طرحهای نوین یوسف مصر خود هستیم و نمیخواهیم با دسیسه های زلیخا سرزمین کنعان را مشوش کنیم به آقای دارابی هم بگویید که چه کمکی به شمااز طرف نمایندگان قبل شده است که اینقدر به نا حق قضاوت می کنید و در صدد پریشان کردن ساحل آرام رومشکان و پلدختر می باشید .بدان که آشوبگران در منتهی و خط پایان خود به این نکته خواهند رسید که
زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشته زندانی چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

[پاسخ]

دوستدار دانایی پاسخ در تاريخ جمعه ۳ مرداد , ۱۳۹۳ ۰۲:۵۲:

درود بر شمافرهنگیان قیرتمند رومشکان که با ادبیاتی ناب همچون در یمانی در سینه صدف لامکانی اندر وصف این اقیانوس کهکشانی بریدید ودوختید وپوشیدید بر قامتش خلعت بلند وکیلستانی که همو الحق بود شایسته نمایندگی در چنین شهرستانی ….به به عجب نثر مسجع مصنوع موزون با آهنگی ساخته ام به آنی

[پاسخ]

ناشناس پاسخ در تاريخ شنبه ۴ مرداد , ۱۳۹۳ ۱۲:۲۳:

خیلی آتیش تندی داری

[پاسخ]

مردمدار پاسخ در تاريخ جمعه ۳ مرداد , ۱۳۹۳ ۰۵:۵۵:

نزديكي ملاك نيست جمعيت وسعت وامنيت ه شاخصه موردنظربراي اين كاراست رومشگان هنوززيرساخت ندارداگراينطوربودكه چغلوندي ودوره چگني وسپيدشت هم ادعاي استقلال ميكردند

[پاسخ]

علی پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۹ مرداد , ۱۳۹۳ ۰۹:۳۸:

من بعنوان یک رومشگانی از این بلایی که نماینده بر سر مردم کوهدشت مظلوم اورد واقعا متاسف و شرمگینم.

[پاسخ]

انصاف در گفته :

آقای دارایی خسته نباشی!

ای کاش قدری با استناد به قانون مصوب مجلس و قانون اساسی نقد میزدید!! نه با تکیه بر حب و بغض سیاسی و…

[پاسخ]

تي تي پاسخ در تاريخ جمعه ۳ مرداد , ۱۳۹۳ ۰۵:۵۳:

اتفاقابه قانون هم استنادشده همان قانوني كه قراره درمجلس دهم يك كرسي به لرستان ده والحاق فقط يك طرح خيالي است

[پاسخ]

كوهدشتي در گفته :

سلام،خيلي تحليل جالبي بود،جامع بود هر چند كه اگر ميتوانستيد بيشتر توضيح ميداديد بهتر بود.من اولين باره كه مطلبي از شما مي خوندم و اميدوارم بيشتر بنويسيد،به هر حال كوهدشت به امثال شما و اقاي ازادبخت افتخار ميكنه

[پاسخ]

فرهنگی در گفته :

آقای نویسنده عزیز! از سفارشی نویسی پرهیز کنید. پلدختر و رومشگان یکی هستند.

[پاسخ]

تي تي پاسخ در تاريخ جمعه ۳ مرداد , ۱۳۹۳ ۰۵:۵۲:

اين نوشته كاملا مستندومستدل وصدالبته درجهت منافع مردم پلدختراست كجاش سفارش بنويسيي بود؟

[پاسخ]

رضا در گفته :

کاش یک بار چیزی می نوشتی که یک نفر موافق داشته باشه! همیشه در خدمت کاییدی و هر جا قدرت باشه.

[پاسخ]

جواب رضا پاسخ در تاريخ شنبه ۴ مرداد , ۱۳۹۳ ۰۰:۴۱:

آقاارضاازچه چيزواهمه داري چه چيزي ازاين مطلب تراآزرده كرده اين مطلب چه دخلي به كاييدي داردبحث ماكارشناسي نبودن الحاق است نه فوايدومضرات آن البته مطميئنيم كه رضايه چيزي شده

[پاسخ]

ناشناس در گفته :

عزيزم جرا اينقدر نگراني وباعجله قلم مي زني فاصله پلدختر ورومشكان چقدراست درضمن خودت قضاوت كن چند درصد روستاه هاي پلدختر قبلا حوزه رومشكان بوده اين كار كارشناسي باتدبيري بوده واز دولت تدبير واميد براي تصويب اين طرح تشكر مي كنيم

[پاسخ]

کوهدشتی در گفته :

اتفاقا طرح خیلی خوبی الحاق شهرستان چگنی که قبلا جزء حوزه انتخابیه کوهدشت بود چه مشکلی ایجاد کرده. از لحاظ داد وستد وخوشاوندی مردم رومشگان وپلدختر قرابت بیشتری دارند. بیشتر سرمایه داران ومغازه داران مهم پلدختر رومشگانی هستند باید مردم پلدختر افتخار کنندکه رومشگان جزء حوزه انتخابیه آنها شود.

[پاسخ]

صادق پاسخ در تاريخ شنبه ۴ مرداد , ۱۳۹۳ ۱۴:۲۵:

چه افتخاري؟چه بركتي براي پلدختردارد؟پلدخترخودش دههامشكل داردنماينده خوب است به مابرسدتامشكلات ابتدايي رومشگان درضمن اين طرح پيشاپيش شكست خورده

[پاسخ]

ناشناس در گفته :

میشه این حضرات که نظر میدید الحمدالله همه کارشناس هستید بگید توجیه اقتصادی این طرح با توجه به چشم انداز بیست ساله کشور و نظام اقتصادی کشورهای در حال توسعه کجاست.بجز اینکه آقای نماینده تو فکر رای دور بعده.بجز اینکه شهرستان کوهدشت توی این چهار ساله فراموش میشه وکسی پیگیر یک طرح که مشکل جوانان را حل کنه نیست.بابا تعصب را بگذارید کنار واقعی فکر کنید

[پاسخ]

لرستانی پاسخ در تاريخ یکشنبه ۵ مرداد , ۱۳۹۳ ۰۸:۳۰:

ناشناس عزیز!
خبر داری بودجه بر اساس شاخص جمعیت و شهرستان وطرح های مطالعاتی و نیمه کاره و … تخصیص داده می شود.
اگر خبر دار شدی!! دیگه خودت را با الفاظ توجیه اقتصادی و چشم انداز مشغول نکن.
آقای نگران ،دو شهرستان مسقل بوده و بودجه مستقل می گیرند.

[پاسخ]

داریوش کوشکی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۸ مرداد , ۱۳۹۳ ۲۰:۵۷:

راست میگی فراموش کرده بودم دولتها مخصوصا کشور ایران همه تو فکر کوچک کردن دولت به خاطر کم کردن هزینه شون هستند این همه میگن بودجه نیست حالا چی شد میخوان دوتا دوتا بدن الله اعلم .بودجه نیمه کارهای کوهدشت رو بدن الباقی فدای سرت.

[پاسخ]

هنوز هم نوشداروی بی اثر است

[پاسخ]

سرمد پاسخ در تاريخ سه شنبه ۷ مرداد , ۱۳۹۳ ۰۱:۴۶:

انتقاد بسيارمتين ،دلسوزانه و مستندي بود.احسنت

[پاسخ]

احمدی از رومشگان در گفته :

خشک سالی سیاسی راهم جدی بگیریم چون اقیانوس رومشگان به کشکان پلدختر ملحق میشود این عاقبت اقیانوس بود خدا به جویبارها رحم کند .

[پاسخ]

سعادت پاسخ در تاريخ دوشنبه ۶ مرداد , ۱۳۹۳ ۱۷:۰۹:

الحاق رومشگان به پلدخترامكان داردپس بي دليل شلوغش نكنيد
ميرملاس هم بيطرفي رارعايت كند

[پاسخ]

مارشال پاسخ در تاريخ سه شنبه ۷ مرداد , ۱۳۹۳ ۰۱:۴۴:

واقعاً مقاله خوبی بودتشكرازدارايي

[پاسخ]

گراب در گفته :

امام جمعه رومشکان با بیان این که شهرستان رومشکان با جمعیت ۶۰ هزار نفر از داشتن یک درمانگاه مجهز محروم است‌، گفت‌: رومشکان یک درمانگاه مجهز با ظرفیت یک عمل سرپایی را ندارد و مردم این شهر مجبورند برای یک عمل بسیار ساده به شهرهای دیگر مراجعه کنند.
توخودبخوان حديث مفصل ازاين مجمل

[پاسخ]

مارشال پاسخ در تاريخ سه شنبه ۷ مرداد , ۱۳۹۳ ۰۱:۴۳:

خیلی بده که یکسری خودشون رو خواص میداندد و بقیه را عوام اما در واقعیت این عوام هستند که هزاران بار از این خواص بیشتر میفهمند. الحاق رومشگان به پلدخترهرگز

[پاسخ]

اگر این اتفاق بیفتد باعث خرسندی مردم رومشگان میشه .چرا که نیمی از مردم رومشگانی مثل پران پرویز کیان اباد چند سالیه جز پلدختر محسوب میشین از همه لحاظ با پلدختر برادریم .از پیشنهاد نماینده محترم هم تشکر میکنیم÷

[پاسخ]

سرمد پاسخ در تاريخ سه شنبه ۷ مرداد , ۱۳۹۳ ۱۲:۳۱:

پران پرويزكيان آبادتيمورآب و…همش جزپلدختربودندكسي بيادنداره اين ادعاراجناب م.ك

[پاسخ]

شرر پاسخ در تاريخ سه شنبه ۷ مرداد , ۱۳۹۳ ۱۶:۰۹:

خواب تان تعبيرنمي شودچون روياست

[پاسخ]

اکثر مردم کوهدشت پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۸ مرداد , ۱۳۹۳ ۰۱:۴۰:

اگر این اتفاق بیفتد خرسندی مردم کوهدشت هم دوچندان میشود

[پاسخ]

هابيل پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۸ مرداد , ۱۳۹۳ ۱۵:۴۵:

معشوره چه شد؟كوصنعت؟كوپيشرفت؟ازشعارهاي ايام انتخابات چه خبرآقاي نمينده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[پاسخ]

سروش پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۸ مرداد , ۱۳۹۳ ۱۹:۳۵:

واقعاظلم درحق مامردم كوهدشت ات اين همه قصور

[پاسخ]

لرتبار در گفته :

بگذارید مردم این دو حوزه در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کنند و با یک تصمیم غلط باعث تفرقه و دشمنی مردم نشوید. –

[پاسخ]

جهانگير در گفته :

بيكاري دردكوهدشت است

[پاسخ]

عنايت پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۹ مرداد , ۱۳۹۳ ۰۱:۱۵:

موافقم كوهدشت فراموش شده است

[پاسخ]

داریوش کوشکی در گفته :

راست میگی فراموش کرده بودم دولتها مخصوصا کشور ایران همه تو فکر کوچک کردن دولت به خاطر کم کردن هزینه شون هستند این همه میگن بودجه نیست حالا چی شد میخوان دوتا دوتا بدن الله اعلم .بودجه نیمه کارهای کوهدشت رو بدن الباقی فدای سرت.

[پاسخ]

پرويز گراوند در گفته :

آقاي دارابي!
عنوانِ مقاله به قدري گوياست كه همه ي مفهوم مقاله را در خود دارد و خواننده را از خواندنش بي نياز ميكند. زمان انتشارِ مقاله نيز همچنين.

[پاسخ]

ناشناس در گفته :

آقایان کارشناس درد الان ما بیکاری جوناست .آقایانی که همه به فکر پست و مقامیت اقای که به فکر رای آوردن دور بعدی ….به فکر این جونا باش که دارن همه نابود میشن به فکر این جونا باش که با مدرک فوق لیسانس ودکترا دارن مسافر کشی میکنن به فکر این جونا که از بیکاری به دنبال خلاف میرن….

[پاسخ]

بازوند در گفته :

اگر جناب نماینده این کار رو انجام بده همیشه قدردان زحماتش خواهیم بود/به امید الحاق رومشکان و پلدختر

[پاسخ]

رنجبر پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۴ مرداد , ۱۳۹۳ ۰۰:۲۹:

يكي به داد اين وضعيت نابسامان كار برسد .از بس كار مي كنم آرزوي مرگ دارم.

[پاسخ]

گراوند پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۴ مرداد , ۱۳۹۳ ۲۳:۴۴:

رومشگان دردورنجش تمام نمي شود؟كسي نيست پاسخ دهد؟

[پاسخ]

رومياني در گفته :

ازطلاشدن پشيمان گشته ايم مرحمت فرموده مارامس كنيدنخواستيم شهرستان شدن را

[پاسخ]

صمدشاکرمی در گفته :

انشاء الله با تلاش های دکتر کاییدی این طرح که بی شباهت به دسیسه هم نیست اجرا نخواهد شد

[پاسخ]

اصل رومشگان در گفته :

طرح الحاق رومشگان به پلدختر یک طرح سیاسی و برای تامین منافع کوتاه مدت پیشنهاد دهندگان است و پشتوانه کارشناسی ندارد. ۱-ارتباطات گسترده سنخیت ها و… و تعلق خاطر رومشگان به طرهان بزرگ و ریشه دار د نادیده گرفته شده . ۲-عدم همخوانی و سابقه ارتباطی رومشگان و پلدختر در نظر گرفته نشده ۳-اختلاف و مشکلات قومی و قبیله ای و امنیتی برای دو شهرستان قابل پیش بینی است. …

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :