کد خبر : 55567
تاریخ انتشار : ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ - ۲۱:۵۷
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 3,684 بازدید

آموزش و پرورش لرستان درمسیرترقی

  عباس دارایی / میرملاس نیوز :  آموزش وپرورش لرستان درمسیرترقی /مدیریت علمی،تدبیرعملیاتیعباس دارایی/ رسالت اصلی آموزش وپرورش بعد از آموزش، ساختن فرهنگ سالم وانتقال آن به دانش آموزان از نسلی به نسل دیگر است تا از این طریق سطح عموم فرهنگ در جامعه ارتقاء یابد. یکی از شاخص های اصلی فرهنگ در هرجامعه ای […]

81775401625517501918

 

عباس دارایی / میرملاس نیوز : 

آموزش وپرورش لرستان درمسیرترقی /مدیریت علمی،تدبیرعملیاتی
عباس دارایی/ رسالت اصلی آموزش وپرورش بعد از آموزش، ساختن فرهنگ سالم وانتقال آن به دانش آموزان از نسلی به نسل دیگر است تا از این طریق سطح عموم فرهنگ در جامعه ارتقاء یابد. یکی از شاخص های اصلی فرهنگ در هرجامعه ای را بایدهنر آن جامعه دانست ولذا هنر عنصر جذاب و عامل اصلی برای تربیت وآموزش استعدادها ست”۱″ ،بایدگفت درامندادنبوغ وهنرتعیین هدف، حساس‌ترین و به اعتبارى مشکل‌ترین مسئلهٔ برنامه‌ریزى آموزش و پرورش است؛ زیرا آموزش و پرورش فعالیتى است که بنیادى که در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى اجتماع منعکس مى‌شود و اثر غیر قابل برگشت مى‌گذارد. رشد، ترقی، و کمال و تعالى انسان‌ها و اجتماع به نوع آموزشى که افراد، چه در مدرسه و چه در خارج از آن، مى‌بینند بستگى دارد. اگر کیفیت و کمیت آموزش خوب باشد زمینه‌اى لازم براى پیشرفت و تعالى فراهم مى‌آورد و اگر بد باشد موجب انحطاط و عقب‌ماندگى مى‌شود،بنابراین، هدف‌هاى آموزش و پرورش باید با بینشى عمیق و وسیع تعیین شوند.اگربه تعریف مذکورباتامل نگریسته شودملاحظه می کنیم که این هدف واین شیوه علیرغم تلاشهای ارزنده وخدمات شایسته درچنددهه اخیردرمدیریت آموزش وپرورش استان لرستان بااحترام به مدیران کل محترم قبلی سالیان اخیرلرستان کمترموردتوجه قرارگرفته است،پس ازتغیردولت وپیروزی حسن روحانی درانتخابات حماسی خرداد۹۳ومعرفی کابینه وپس ازآن انتخاب فانی وزیرپیشنهادی دولت توسط مجلس شورای اسلامی تغیرمدیریت ارشدآموزش وپرورش استان لرستان دردستورکاروزارت آموزش وپرورش قرارگرفت،درآن ایام گزینه های متفاوتی برا ی تصدی مدیرکلی این نهادمهم وحیاتی مطرح شده که گودرزکریمی فرمدیرکل فعلی آموزش وپرورش دربین سیاسیون وهمچنین لابی های سیاسی برخی اصلاح طلبان وهمچنین دولتمردان تدبیروامیدازبخت کمتری برای معرفی ازسوی وزیراموزش وپرورش بهره مندبوداین درحالیست که گودرزکریمی فرباپیشینه درخشان علمی وهمچنین یک کنشگرفعال وفهیم درعرصه سیاسی اصلاح طلبان یک چهره مطرح،ممتاز ومعتدل وقاب احترام حتی برای جریانات سیاسی رقیب بوده وتنهااحساسات وعلقه های طایفه ایی وتندرویهای سیاسی برخی اصلاح طلبان مانع ازاجماع کامل طیف تدبیروامیدبرروی نام وی بعنوان مدیرکل پیشنهادی گردید، بالاخره پس از کش و قوس های فراوان و مطرح شدن گزینه های احتمالی مدیر کلی آموزش و پرورش استان لرستان، از سوی وزیر آموزش و پرورش گودرز کریمی فردرآخرین روزهای آذرماه ۹۲ به عنوان مدیر کل جدید آموزش و پرورش استان لرستان منصوب و معارفه شد،وی درسخنان خودضمن بیان برنامه ها خوددرعرصه مدیریت اساس کار خود در این اداره کل را وحدت و همدلی میان فرهنگیان، کارکنان و دانش آموزان عنوان نمود،درحالی که آموزش وپرورش لرستان دراوایل دولت تدبیروامیدازتشتت آرا،باج خواهی فعالان سیاسی ذی نفوذوهمچنین بسیاری ازلابی های سیاسی رنج می برددرکمترازیکسال امروز آموزش وپرورش لرستان علیرغم برخی ضعف های ساختاری ناشی ازسیستم کلان ونگاه به پدیده آموزش وپرورش و..بسیارخوب وفعال درعرصه تعلیم وتربیت باحرکت درمسیرعقلانیت ودرک رسالت اصلی خوددرحرکت است.
انتخاب مدیران شایسته،باسابقه،بابهره ازتحصیلات تکمیلی دررده دانشگاهی که برخی نیزدرزمره اساتیدمجرب دانشگاهی وعلمی وکارآمدهستنددرکنارتوجه به برنامه محوری وبومی گزینی ورعایت اعتدال برنامه اصلی دولت درنظام آموزشی ولحاظ مشی دولت دربکارگیری افرادباتجربه ونخبه آموزش وپرورش لرستان رادربرهه کنونی پیشتازدرتمامی عرصه هاکرده که این امر به مددهوش وذکاوت مدیرکل فهیم آموزش وپرورش وهمچنین پیشگیری ازقشری نگری ازسوی وی ومجموعه همکاران باالهام ازتفکرکلان نگری وآینده سازی صورت پذیرفته ورضایتمندی بعنوان دستاورداصلی نظام آموزش وپرورش درلرستان به ثمرنشسته است.گودرزکریمی فردرحالی امروزبامدیریت جامع وعلمی توانسته دستاوردهای عظیمی ازجمله قرارگرفتن دررتبه های اول ارزیابی آموزشی وعلمی رابرای لرستان به ارمغان بیاوردکه پله های ترقی رانه به مثابه سیاستمداری لابی گرومحافظه کاروبهره گیر ازحمایتهای محفلی بلکه بابهره گیری ازهوش وذکاوت وبه مددمشی علمی وسابقه درخشان درتمام سطوح علمی،آموزشی وسیاسی ویک فعال اصلاح طلب مورداحترام ووثوق طی نموده است چه آن روزهای که درگرماگرم دولت اصلاحات واصلاح طلبی مردم در۲۸سالگی مدیریت آموزش وپرورش معمولان ازتوابع شهرستان پلدختررابعنوان یک نیروی جوان وبومی پلدختربرعهده داشت وخدمات درخشانی رابرجای گذاشت چه درروزگارغریب احمدی نژدکه تحصیل ومدارج علمی وتدریس درسنگردانشگاه رابرگوشه نشینی ترجیح داده وچه امروزکه درصف اعتدالیون پرچم تعلیم وتربیت رادرلرستان برپاداشته است.
وی دربرهه فعلی نه وامدارکسی بوده ونه تعلیم وتربیت رافدای سیاست کرده گرچه محافظه کارنیست وهمچنان دربیرون ازآموزش وپرورش لرستان وبارعایت رسالت خودسیاستمداری فهیم،باهوش ومعتقدبه دولت است واین رادرعمل ثبات کرده وتندروی راازمحیط اموزش وپرورش خارج نموده است،درعصرتدبیروامیداموزش وپرورش بنگاه سیاسی نیست بلکه دانشگاهی برای تعلیم وتربیت وآینده سازی بشمارمیرود،پیشنهادتشکیل مجمع مشورتی متشکل ازمدیران کل آموزش وپرورش لرستان درپس ازانقلا ب حرکتی تحسین برانگیزواخلاقی بودکه درکنارسایراقدامات وی مورداستقبال جامه فرهنگی لرستان قرارگرفته،درحالی که برخی عملکردهای مدیران دولت درلرستان شایدبه مذاق بسیاری ازمردم خوش نیامده باشدلیک مدیریت وی برمهم ترین نهادفرهنگی استان لرستان هم بارضایتمندی مردم وهم باترقی آموزش وپرورش درتمامی عرصه هاگره خورده وشایدبیراهه نباشدکه کاش وی دربرخی عرصه های مدیریتی دیگردرسطوح بالاتر توسط نماینده عالی دولت درلرستان بکارگرفته می شد.
گودرزکریمی فربامشکلاتی نیزمواجه است ازجمله اینکه موضوع هدف‌هاى آموزش و پرورش موضوعى است بنیادى که در مباحث مختلف از قبیل فلسفهٔ آموزش و پرورش، اصول و مبانى آموزش و پرورش، سیر تحول و توسعهٔ آموزش و پرورش، برنامه‌ریزى مواد درسی، ارزشیابى آموزش و پرورش، نوسازى و اصلاح آموزش و پرورش، و برنامه‌ریزى آموزش و پرورش حرف برای گفتن دادوشایددراین برهه برخی موانع وسنگ اندازیهاوی رادرتحقق بسیاری ازبرنامه هابازداردکه امیدواریم باحمایت مقام عالی وزارت ودولتمردان لرستان وبه ویژه نمایندگان محترم درراستای تحول کامل نظام آموزشی لرستان این برنامه های عملیاتی گردد.
یکی از راه حلهای حل مشکلات جامعه فرهنگی درسطح بالاتر کوچک وتخصصی کردن نیروی انسانی وایجاد مشارکت در مدیریت است ،سیستم فعلی آموزش وپرورش همه ارکانش به دولت وابسته است که باید جای خود را به یک نظام ونگرش مدیریت مشارکتی بدهد”۲″ .بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی این قانون از زمان تصویب باید به مدت پنج سال به شکل آزمایشی اجرا شود تا پس ار آن بتوان باارزیابی ،موفقیت آمیز بودن انراسنجید لذانباید به بهانه بار مالی وباتوسل به آیین نامه ها اجرای آنرابه تعویق انداخت به نظر میرسد باید دولت محترم در جهت حل مشکلات فرهنگیان گام بلندی برداشته وزمینه ساز بازگشت پویایی ونشاطبه این جامعه گردد. سیاست زدگی در اموزش وپرورش به همراه روزمره گی وروی آوردن معلمان به شغلهای دوم که غالباً کاذب هستند اگر حل وفصل نشوند رسالت آموزش وپرورش به ترویج خلاقیت وجامعه پذیری است با مشکلات مواجه وجامعه را از رشد وتوسعه باز میدارد .
پانویس
۱-تعیین هدف‌هاى آموزش و پرورش – پرتال آکاایران
۲- مشارع پور، محمود، {۱۳۸۳}، جامعه شناسی آموزش و پرورش، تهران؛ انتشارات سمت

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

حاجیان در گفته :

آقای کریمی فر تو رو قران به سازماندهی نیروی انسانی اهمیت بدید تو رو قران ،اگه توجه و دقت کنید و اجرایی کنید نصف بیشتر مشکلات حل میشه نمونه اون شهرستان نورآباد با اینکه کمبود ساعت ریاضی هست چند نیرو دبیر ریاضی معاون پرورشی شدن چند تا از نیرو های ابتدایی در هنرستان ها به کارگیری شدند مستخدمین سر جاهای خودشون نیستن و… تو رو فاطمه زهرا رسیدگی کنید

[پاسخ]

شايد آموزش وپرورش استثنايي لرستان درمسیر ترقی نباشد در مدارس استثنايي ناشنوايان خرم آباد حداقل نبايستي تمامي هنرآموزان از افراد عادي باشند…
در شهرهاي ديگر مدارس استثنايي(ناشنوايان) معلم يا هنر آموز ناشنوا حداكثري دارند و دانش آموزان آن به راحتي درس يادمي گيرند و آينده روشني دارند چون معلمان آن از جنس افراد ناشنوا هستن به راحتي قادر به تدريس و ارتباط با افراد ناشنوا دارند…
ولي شهرستان خرم آباد هيچگونه هنرآموز ناشنوا ندارد همگي عادي هستند متاسفانه كليه هنرآموزان هنرستان استثنايي ويژه ناشنوايان خرم آباد از افراد عادي مي باشند كه به راحتي نمي توانند با دانش آموزان معلول ناشنوا ارتباط برقرار و درس را تفهيم نمائيد … دانش آموزان استثنايي بيهوده وقت خود را مدارس خويش مي گذارنند…

[پاسخ]

فرهنگی اصلاح طلب در گفته :

باتشکرازمدیرسایت وتقدیرازمطلب آقای دارایی وتحلیل های وی/نویسنده سعی کندمبالغه نکند!آقای دارایی عزیز باکدام سندومدرک به جمع بندی رسیده اید ؟آیاانتخاب برخی ازمدیران کنونی وحتی مدیران مدارس دراستان نشات گرفته ازنشستهای محفلی نیست؟مگرفعلا”اغلب مدیران همان مدیران قبلی نیستندغیرازچندمدیرکه بنظرم دست کمی ازجانشینان آنها نداشتندوبلکه موفق ترهم بوده اند.چرامدیرکل محترم مدیران ضعیف راجابجا نمی کند آیاتحت تاثیرفشارها نیست ؟اخبارسالهای قبل رادرسایت آموزش وپرورش استان ونیزشهرستانها مطالعه بفرما ومستندات رااز مسئولان بگیروببین مقام ها ی فرهنگیان ودانش آموزان کمترازحال بوده اند؟همه بایدانصاف رادرقلم وگفتاررعایت کنیم.ضمن احترام به مدیرکل محترم ،تعدادزیادی ازانتصابهای جدید درمدارس ودرسطح ادارات ومعاونتها تبدیل به احسن نیست ،شهرستان خودتان رابنگروقضاوت کن منصفانه!میشودازنیروهای توانمنددرشهرهای خرم آبادو….استفاده کرد.البته نظرسنجی حقیقی!ازفرهنگیان خالی ازلطف نیست/اگرچه همه ماموفقیت وترقی استانمان رامیخواهیم.

[پاسخ]

روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۲۰ شهریور , ۱۳۹۳ ۱۱:۱۹:

ضمن تقدیر از این دوست و یا همکار فرهنگی
آنچه را که در اندیشه و افکار مدیر کل آموزش و پرورش لرستان نسبت به دستگاه تعلیم و تربیت می توان جستچو کرد .جز تدبیر ،عقلانیت ،برنامه محوری و پژوهش مداری نیست .شاکله عظیم ،حساس و تاثیر گذار آموزش و پرورش می طلبد که با آرامش و تدبیر در مسیر و ریل اصلی تعلیم و تربیت حرکت کرد و از هرگونه افراطی گری و تندروی اجتناب نمود . از طرف دیگر بزرگترین سرمایه هر کشور برای دستیابی به توسعه و پیشرفت نیروی انسانی متخصص و کارآزموده آن است و باید از این ظرفیت به نفع دستگاه استفاده کرد . در هیچ کجا مستنداتی از تخریب مدیران قلبی در کلام و سخن مدیر کل آموزش و پرورش یافت نمی شود و تنها بیان توفیقات کسب شده در راستای تقویت روحیه اعتماد به نفس و خودباوری سرمایه های بومی و محلی مورد توجه قرار گرفته است . اما این نکته هم مسلم است که فرایند توسعه در طول زمان در بستر مناسب فرهنگی محقق می شود و باید با همدلی و تفاهم و همفکری نخبگان ، میل به حرکت و پیشرفت بدون نگاه به اغراض و مقاصد شخصی شدت گیرد .

[پاسخ]

جباری پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۲۰ شهریور , ۱۳۹۳ ۲۳:۳۶:

خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی…

[پاسخ]

شیرین بیان پاسخ در تاريخ جمعه ۲۱ شهریور , ۱۳۹۳ ۱۱:۰۶:

واقعا گل گفتی؛ خودشان می گویند ما “خیلی خوبیم”!!!
دست مریزاد
روابط عمومی یعنی “ارتباطات عمومی مجموعه سازمان” نه مداحگویان شخص شخیص و محترم جناب کریمی (مده ظله العالی)

[پاسخ]

سوال پاسخ در تاريخ جمعه ۲۱ شهریور , ۱۳۹۳ ۱۴:۵۰:

برادرقرباني باسلام
ازنظرشمادليل الي عدم تغيرمديريت آموزش وپرورش رومشگان وكوهدشت چيست؟معيارتان براي ابقاچه بوده است؟

[پاسخ]

عباس دارايي پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۲۰ شهریور , ۱۳۹۳ ۱۱:۳۷:

باسلام خدمت منتقدمحترم
اول اينكه نگاه به پديده مديريت امري كيفي است ولهذادراموركيفي نظراتمتفاوت است
دوم-دربحث بكارگيري نيروبايداو به ظرف زمان ودوم به ظرف مكان توجه شوددرعصروبرهه كنوني مديري موفق است كه به اي عناصرتوجه كندسرنوشت وزيرعلوم بهترين گواه براي سخت بودن فضاوفشارهاي مخالفين دولت براي جلوگيري ازبكارگيري تمامي ظرفيتهاي نيروي انساني است.
سوم -آموزش وپرورش ديدگههاي متفاوت ومتضادي ازنخبگان وفرهيختگان درآن وجودداشته وهمه نم توانندازنتايج خشنودوياناراحت باشند.
چهارم-ضروري است ازمديرفعلي دربرابرفشارهاوموانع مخالفين حمايت شودمن هم معتقدم ضعف هاي وجوددارداماغالب انتصابات باتوجه به اتهام فتنه به بسياري ازاصلاح طلبان كه شايدگناهشان همراهي بااصلاح طلبان دربرابراحمد نژادبوده ونبايدفتن رابه همه چسباند،نسبتاخوب بوده وليكن دربرخي مناطق مديرني وجوددارندكه بادولتهاي پيشين هم همراه بوده وفشارهاي سياسي بيرون ازاستان درابقاي ايشان دخيل است ومتاسفانه برخ ناصراصلاح طلب مركزنشين ازانهاحمايت مي كنندوجوددارد.
درقضاوتهامنصف باشيم

[پاسخ]

عباس دارايي پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۲۰ شهریور , ۱۳۹۳ ۲۱:۱۱:

عباس دارایی پاسخ در تاريخ پنجشنبه ۲۰ شهریور , ۱۳۹۳ ۱۱:۳۷:
درنظراينجانب برخي غلط هاي تيپي وجودداردكه اصلاح مي شود

باسلام خدمت منتقدمحترم
اول اینکه نگاه به پدیده مدیریت امری کیفی است ولهذادرامورکیفی نظرات متفاوت است
دوم-دربحث بکارگیری نیروبایداو به ظرف زمان ودوم به ظرف مکان توجه شوددرعصروبرهه کنونی مدیری موفق است که به این عناصرتوجه کندسرنوشت وزیرعلوم بهترین گواه برای سخت بودن فضاوفشارهای مخالفین دولت برای جلوگیری ازبکارگیری تمامی ظرفیتهای نیروی انسانی است.
سوم -آموزش وپرورش دیدگاههای متفاوت ومتضادی ازنخبگان وفرهیختگان درآن وجودداشته وهمه نمي توانندازنتایج خشنودویاناراحت باشند.
چهارم-ضروری است ازمدیرفعلی دربرابرفشارهاوموانع مخالفین حمایت شودمن هم معتقدم ضعف های وجوددارداماغالب انتصابات باتوجه به اتهام فتنه به بسیاری ازاصلاح طلبان که شایدگناهشان همراهی بااصلاح طلبان دربرابراحمدي نژادبوده ونبایدفتنه رابه همه چسباند،نسبتاخوب بوده ولیکن دربرخی مناطق مدیرانی وجوددارندکه بادولتهای پیشین هم همراه بوده وفشارهای سیاسی بیرون ازاستان درابقای ایشان دخیل است ومتاسفانه برخ عناصراصلاح طلب مرکزنشین ازانهاحمایت می کنندوجوددارد.
درقضاوتهامنصف باشیم

[پاسخ]

اصولگرا پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۹ مهر , ۱۳۹۳ ۰۰:۱۳:

وا عجبا ما اصولگرایان هم از مدیریت علمی وشخصیت فرهیخته دکتر کریمی کاملاً رضایت داریم چگونه است که عده ای به نام اصلاح طلب
بر ایشان خرده می گیرند .شأن ومنزلت فرهنگیان با ورود دکتر کریمی خیلی ارتقا یافته است انصاف را رعایت کنید.

[پاسخ]

اصولگرا پاسخ در تاريخ یکشنبه ۲۰ مهر , ۱۳۹۳ ۲۲:۴۴:

بعیدمیدانیم این توضیحات مربوط به یک فرد اصولگرا باشد

[پاسخ]

لرستانی در گفته :

باسپاس فراوان ازدست اندرکاران سایت خوب میرملاس،گزارش سالانه وزارت آموزش وپرورش درخصوص جایگاه ومقایسه استانها ومناطق آموزش وپرورش رانویسنده مطالعه کند برای غنا بخشیدن به مطالب وتعاریف بعدیش خوب است!!

[پاسخ]

سلام بردوستان پاسخ در تاريخ جمعه ۲۱ شهریور , ۱۳۹۳ ۲۳:۱۵:

اون گزارش مربوط به عملكردمديران قبلي است نگاه آموزش وپرورش نبايدسياسي باشد

[پاسخ]

حسینیان در گفته :

بنظرم آقای دکتر کریمی فر مدیری زیرک باهوش و علمی است برنامه های خوب و زیبایی هم برای ارتقاء استان دارند ضمن اینکه فعلا توانسته است رتبه های کنکور را از رتبه ی 31 به رتبه ی 3 کشوری برساند و ای همان موفقیت است

[پاسخ]

درپاسخ به مطلب آقای حسینیان ،عوامل موفقیت راازحائزان رتبه برتر جویا شوید لطفا”.دوما”اینکه آیادرسندتحول بنیادین واهداف سازمانی آموزش وپرورش به کنکوراشاره شده است کلا”؟که چنین نیست !.هرچندهمکاران مادرکلاسهای درس دراین راستا تلاش فراوان میکنندوواقعا”درلرستان “معلمان ایثارمیکنند”.

[پاسخ]

فرهنگی اصلاح طلب در گفته :

ازتوجه ویژه روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش بابت توضیحشان تشکرمیکنیم که باسعه صدرتوضیح دادند/مخاطب ما نویسنده مطب فوق (آقای دارایی)بوده نه اداره کل یامدیرکل محترم ،لیکن ماهم نشنیده ایم که ازطرف اداره کل شخص یااشخاصی تخریب شوند.ولی مدیرکل عزیز باتوجه با رویکرددولت تدبیر وامیداز ازبرخی قلمهای تندرو جلوگیری کندچون نقدمنصفانه عامل رشد است /موفق باشید

[پاسخ]

روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان پاسخ در تاريخ جمعه ۲۱ شهریور , ۱۳۹۳ ۱۲:۰۶:

بنده هم متقابل از حضرتعالی و همه دوستانی که به نوعی در عرصه تعلیم و تربیت دغدغه دارند قدردانی می کنم .
روابط عمومی به عنوان وظیفه و راهبرد کاری خود به دقت به بررسی دقیق افکار عمومی خصوصاً در فضای مجازی ،نشریات ،مطبوعات و رسانه ها می پردازد و به هیچ وجه به دنبال تقابل یا رویکرد انفعالی در برابر نظرات و دیدگاههای متفاوت نیست و سعی می کند با مطالعه دقیق نظرات به نفع دستگاه تعلیم و تربیت بهره ببرد . آموزش و پرورش مجموعه ای فرهنگی است که با منطق و افکار مردم سرو کار دارد و می طلبد با سعه صدر ،متانت و بردباری تهدیدها را تبدیل به فرصت کند .
فراموش نکنیم که این فرصت ها سریع در حال گذر است و اگر با تدبیر و عقلانیت حرکت نکنبم آیندگان به نیکی از ما یاد نخواهند کرد .
ا

[پاسخ]

اصلاحات پاسخ در تاريخ جمعه ۲۱ شهریور , ۱۳۹۳ ۱۴:۴۶:

اسفنديارپوردردوران پرتنش اصلاحات اگرمراعات مي كردبجاي اون اتفاقات دستاوردهاي خوبي نصيب اصلاحات ي شدلطفابه كريمي حمله نكنيدوازودفاع كنيد

[پاسخ]

رضا پاسخ در تاريخ جمعه ۲۱ شهریور , ۱۳۹۳ ۱۷:۴۱:

روابط عمومی جان سعی کن وظیفه اصلی ات را انجام بدهی؛ تمجید و مداحی بس است…

[پاسخ]

روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان پاسخ در تاريخ یکشنبه ۲۳ شهریور , ۱۳۹۳ ۱۸:۲۷:

با تشکر از جنابعالی ما معتقدیم که وظیفه روابط عمومی این است که با نگاه جامع به منافع و مصالح دستگاه تعلیم و تربیت به دنبال انعکاس تصویری مطلوب و متناسب از شان و جایگای والای فرهنگیان فرهیخته و فهیم به افکار عمومی باشد و نه تنها تمجید و مداحی را دور از شان معلمی می دانیم بلکه معتقدیم در انجام رسالت فوق درست عمل کرده ایم.
از طرفی با دیده احترام به نظر شما می نگریم و معتقدیم که نقد سازنده منجر به پویایی و نشاط می شود

[پاسخ]

نمیدانم چرا بعضی از این دوستان اینقدر انتقادناپذیرند که باید هر کامنت مخالف و صدای معترضی را خاموش کنند. چرا؟
اگر اجازه بدهید به نفع خود شماست چون با واقعیت ها بیشتر آشنا خواهید شد…

[پاسخ]

ککوه در گفته :

در فضای که فقط مداحان و تمجیدگویان “صدای” بلند دارند و صدای منتقدان خاموش است؛ کلانتر و کریمی و “مانکنعلی” فرق زیادی ندارند. آقای کریمی باید صدای شکستن استخوان فرهنگیان غیر سیاسی را بشنود. نگاه علمی یعنی “شایسته سالاری”؛ جناب کریمی شایستگان را دریاب!

[پاسخ]

اصلاحات پاسخ در تاريخ جمعه ۲۱ شهریور , ۱۳۹۳ ۱۴:۴۸:

دردوران ماكنعلي آموزش پرورش ستادملكشاهي نبود؟دردوران كلانترآياسياسي بازي وجودنداشت؟آقامحمدي به چه دليل دررابرماكنعلي اسيتاد؟يادتان رفته دردوران ماكنعلي يك فرهنگي به جرم حمايت ازكانديدرقيب احمدي نژادازجلسه توسط يكي ازنزديكان مديركل وقت كتك خورد؟كجااين رفتارهادريكسال اخيرمشاهده شده است؟

[پاسخ]

فرهنگی باتدبیر پاسخ در تاريخ یکشنبه ۲۳ شهریور , ۱۳۹۳ ۱۹:۲۷:

یکسال گذشته رادرشهرستانها بررسی کن عزیزم !

[پاسخ]

سوری در گفته :

آقای کریمی کم کم به یک سالگی انتصابش نزدیک می شود و مدیریتش تنها جنبه ویترینی و رسانه ای دارد و در این زمینه موفق هم بوده اما آنهایی که به مفهوم واقعی صاحبنطر در امر تعلیم و تربیت هستند می دانند که هیچ خبری از تغییر و بهبود اوضاع نیست.

[پاسخ]

فرهنگي در گفته :

قاي آزاذبخت مدير محترم سايت متاسفانه نظرات گزينشي را در سايت مي گذارند وخيلي از نظراتي كه جنه انتقادي به مديريت فعلي آموزش وپرورش وجود دارد را رد نموده ودر سايت نشان نمي دهند نبايد گزينشي عمل نماييد مگر نه اين است كه اكثر مديران قبلي منتصب به مدير كل قبلي روي كار هستند از جمله كوهدشت و رومشگان و اداره استثنايي وووخب معلوم است كه اين افراد منتصب چه كساني هسند وبه چه كسي وابسته اند متاسفانه مدير كل محترم كه به اصطلاح0 نماينده دولت هستند ولي مناسبات فاميلي وقومي را بر منافع دولت ترجيح مي دهند و به اين خاطر تمامي نيروهاي طرفدار دولت به واسطه اين عملكرد مدير كل محترم پشت خط مانده اند

[پاسخ]

مدیریت سایت میرملاس نیوز پاسخ در تاريخ یکشنبه ۲۳ شهریور , ۱۳۹۳ ۱۶:۰۰:

دوست عزیز ” فرهنگی ” سلام
در کامنت های ارسالی از طرف مخاطبان گرامی نام بردن از افراد و انتقاد از انها بخاطر رعایت حقوق فردی مجاز نیست و درج نخواهد شد
با تشکر از حضور شما

[پاسخ]

دکتر محسن در گفته :

و آقای دکتر کریمی؛ دکترا دارند…

[پاسخ]

آگاه در گفته :

از جمع ۱۳مدیری که با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، در آموزش و پرورش لرستان، تودیع شده‌اند (مدیران دولت پیشین که صندلی مدیریت را وداع گفتند)، ۶ مدیر مدرک کارشناسی‌ارشد و ۷ مدیر مدرک کارشناسی داشته‌اند .
میانگین سنوات خدمتی مدیران پیشین، ۲۶سال و ۶ ماه و میانگین سوابق ایثارگری آن‌ها ۳ ماه و ۸ روز بوده است
در ۱۳ انتصاب جدید، ۸ مدیر با مدرک کارشناسی ارشد و ۶ مدیر هم با مدرک کارشناسی مشغول به‌کار شده‌اند .در ضمن در یک مورد از انتصابات صورت‌گرفته، مدیر منصوب شده، دانشجوی دوره دکتراست . سوابق علمی مدیران منصوب شده در دولت تدبیر و امید مؤید این نکته است که در انتصابات صورت گرفته در دوران جدید (دولت تدبیر و امید)، توجه به تحصیلات دانشگاهی مدنظر قرار گرفته-سوابق ایثارگری مدیران جدید: در بررسی سوابق ایثارگری مدیران جدید، مشخص می‌شود که میانگین سنوات ایثارگری آن‌ها، ۵ ماه و ۸ روز است

[پاسخ]

فرهنگی پاسخ در تاريخ یکشنبه ۲۳ شهریور , ۱۳۹۳ ۱۹:۲۵:

باتشکرازآگاه/اطلاعات کامل نیست،5نفرازمدیران منصوب دولت قبل ازفعالان دانشگاههای استان لرستان وخارج استان نیز هستند/آقاجان این افراد شبیه ونزدیک به هم هستند اصل تلاش بیشتربرای آبادانی بیشتراستان است .ازآموزش وپرورش انتظارمیرود بیشترعمل گراباشند هرچندتبلیغات خوبست لیکن فرهنگیان مااززیاده روی درتبلیغات بهره ای نمی برند.دوستان عزیزوهمفکران عمل کنید.!فعلا”تغییرات نامحسوس است وقضاوت صحیح نیست .سعی شود دوستان اداره کل همه اش ازجملات کلیشه ای و تکراری سخنان اندیشمندان غربی نگویندبعضی وقتها درتلفظ آنها هم خطامیکنند. بزرگان علم ودین خودمان هم خیلی اندیشه های ناب دارند.

[پاسخ]

باسلام ،آقاي دارابي لطفا آرامتر واين كلام بزرگان هميشه را مد نظر داشته باش كه عجله كار ……….است حضرتعالي اين عبارات والفاظ را باچه سندي مطرح نموده ايد شما مي دانيد كه كلمات والفاظ داراي بار حقوقي اند، شما كه اهل فضل وقلم هستيد اين قلم وقدم هاي شما خداي ناكرده به قصد درهم ودينار نباشد قلم داراي قداست است خداي متعال در صحيفه نورش به اين قلم قسم ياد نموده است همه بايدمواظب باشيم تا در چاه عميق اسارت نفس قرار نگيريم، در خصوص آموزش وپرورش استان لرستان دراين مدت كوناه كه از مديريت دولت تدبير واميد گذشته قضاوت زود است،اميدواريم تحول اساسي در دستگاه تعليم وتربيت استان صورت بگيرد ومردم خود ثمره اين تغيير ات رابا حلاوت خاصش بچشند كه فاعتبروا يا اولي الابصار

[پاسخ]

لر پاسخ در تاريخ دوشنبه ۲۴ شهریور , ۱۳۹۳ ۱۹:۰۱:

به نظرم ادبیات بخشی ازاین منتقدین شبیه به معزولین است

[پاسخ]

فرهنگی باتدبیر پاسخ در تاريخ سه شنبه ۲۵ شهریور , ۱۳۹۳ ۲۱:۵۷:

بدبین نباش

[پاسخ]

عباس دارایی پاسخ در تاريخ سه شنبه ۲۵ شهریور , ۱۳۹۳ ۲۲:۰۹:

باسلام
برخی دوستان متاسفانه چون مطلب درراستای نظرشان نیست آنرادستمایه قرارداده باانگ های مختلف سعی درتخطئه کامل آن دارند،بنده درمطلبم هیچگاه مطلبی راعنوا نکرده که برحققی داشته باشد،تحول درنظام آموزش وپرورش لرستان هم چون پدیده کیفی ات قاب ارزیابی مطلق برای افرادنبوده وهرکس بزعم خویش به آن می پردازد

[پاسخ]

ف -بازوند پاسخ در تاريخ یکشنبه ۶ مهر , ۱۳۹۳ ۱۷:۳۸:

نویسنده محترم ،اینجورنیست که مطرح کردی.شمادرنوشته هایت بطورضمنی به خیلی ازمسئولین آموزش وپرورش ازابتداء تامدیریت کنونی جسارت کردی .درهنگام نوشتن حواسمان باشدخطانکنیم حق الناس است قابل بخشش نیست .

[پاسخ]

بهزادمهکی در گفته :

آموزش و پرورش ایران اقیانوسی است به عمق یک میلی متر.

[پاسخ]

چرا این همه ویترینی کار می کنید؟
کریمی عزیز به متن بیایید حاشیه بس است. نظر فرهنگیان عزیز را بشنوید
کوهدشت این همه گزینه خوب دارد چرا مدیرش را تغییر نمی دهید؟
آقای محمدی آزادبخت؛ عباس حسنی تبار؛ فیروز یارمحمدی؛ ولی بازوند و….
منتظر چه هستید؟

[پاسخ]

فربد در گفته :

مااصلاح طلبان پلدخترکریمی فررادوست داریم وبه ایشان خداقوت می گوییم

[پاسخ]

دوست فرید پاسخ در تاريخ یکشنبه ۶ مهر , ۱۳۹۳ ۱۷:۴۰:

انشاءا… بخاطر”خدا” باشدنه…

[پاسخ]

باسلام اموزش وپرورش محورتوسعه است چون نیروی انسانی موردنیازکشوردراموزش وپرورش ساخته وپرداخته می شود ازطرفی توسعه امری تدریجی وزمان براست بنابراین نمی شوددرکوتاه مدت انتظارمعجزه داشت عملک داقای کریمی درسالیان اینده نمودخواهدداشت نگارنده محترم مقاله سعی کندازشتابزدگی پرهیزکند چون فردای تاریخ بایدپاسخگوی نوشتارش باشد .وانگهی هرکس نداند اینجانب به عنوان کسی که ازنزدیک درجریان بعضی ازامورات هستم اعلام می نمایم که مبالغه سرایی عباس دارایی ازچه روی وبه چه خاطربوده است لاجرم چنانچه ضرورت حاصل شود عرضه خواهم داشت تا خوانندگان محترم ازاین بابت مطلع شوند.

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :