کد خبر : 65200
تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۶
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 646 بازدید

پیشگیری از خطرات کار با رایانه

  محسن میرزایی / میرملاس ؛ رعایت اصول ارگونومی درکارباکامپیوترمقدمه:امروزه ازکامپیوتردرمنازل،فروشگاهها،شرکتها،ادارات، کلوپ بازیهای رایانه ای،کافی نت هاو……استفاده می شود.صرفنظرازخدماتی که کامپیوتربه انسان ارائه می دهد درکارکردن باکامپیوتراگراصول ارگونومی رعایت نشودکاربر دچارعوارض ومشکلاتی نظیرچشم درد،سردرد،درهای اسکلتی- عضلانی (درددرناحیه کتف،شانه، پشت،کمر،مچ دست وزانو)خواهدشددرصورتی که بارعایت اصول ارگونومیکی وانجام یک سری حرکات کششی ونرمشی به راحتی می توان […]

u0645u062Du0633u0646

 

محسن میرزایی / میرملاس ؛

رعایت اصول ارگونومی درکارباکامپیوتر
مقدمه:امروزه ازکامپیوتردرمنازل،فروشگاهها،شرکتها،ادارات، کلوپ بازیهای رایانه ای،کافی نت هاو……استفاده می شود.صرفنظرازخدماتی که کامپیوتربه انسان ارائه می دهد درکارکردن باکامپیوتراگراصول ارگونومی رعایت نشودکاربر دچارعوارض ومشکلاتی نظیرچشم درد،سردرد،درهای اسکلتی- عضلانی (درددرناحیه کتف،شانه، پشت،کمر،مچ دست وزانو)خواهدشددرصورتی که بارعایت اصول ارگونومیکی وانجام یک سری حرکات کششی ونرمشی به راحتی می توان ازابتلابه این عوارض جلوگیری کرد.تحقیقات نشان داده است که احساس دردوناراحتی درقسمتهای دستگاه اسکلتی- عضلانی ازمشکلات عمده درمحیط های کاری است
قبل ازشروع بحث یک تعریف ساده ازبهداشت حرفه ای وارگونومی داشته باشیم
بهداشت حرفه ای علمی است که هدفش تامین سلامت شاغلین وپیشگیری ازبیماریهای شغلی است
ارگونومی واژه ای یونانی است که ازدوکلمه ارگوبه معنی کارونومی به معنی قانون تشکیل شده است .هدف ارگونومی طراحی ابزاروسایل کاربه نحوی است که کوچکترین مشکلی برای کاربریاکارگرایجادنکند.یعنی متناسب نمودن شرایط کاربافرد.
اولین ابزاری که درکارباکامپیوتربایدبه آن توجه نمودمیزکاراست .میزکامپیوتربایدپایه های آن قابل تنظیم باشدوارتفاع آن ازسطح زمین بین 66تا71سانتیمترباشد.فضای زیرمیزنبایدتوسط کیس ودیگروسایل اشغال شودتاپابه راحتی حرکت داشته باشد.استفاده اززیرپایی برای راحت بودن وضعیت پاهاتوصیه شده است.لبه میزبایدگردباشدتادرهنگام تماس بامچ دست وساعددرداحساس نشود
یکی دیگرازمتعلقات کامپیوترمانیتوریاصفحه نمایش است . وقتی کاربرروی صندلی نشسته است وستون فقرات وی شکل طبیعی خودراحفظ نموده(شکل طبیعی ستون فقرات بصورت Sکشیده است)ومستقیم به جلونگاه می کندلبه بالایی صفحه مانیتوربایدباچشم دریک خط باشد.چون درغیراینصورت اگرصفحه مانیتوربالاتریاپایین ترازافق دید باشدبه مرورزمان باعث بروزعوارض درناحیه گردن خواهدشد.پس ازهرنیم ساعت کارباکامپیوتربایدبه مدت چنددقیقه به اشیاء واجسامی که درفاصله دور(شش متری)ازماقراردارندنگاه کرد.کاربرانی کارتایپ انجام می دهندبایدازگیره کاغذاستفاده کنندوگیره کاغذبایدباصفحه نمایش دریک راستاوکنارهم باشندتاازخم کردن گردن وایجاددرددراین ناحیه جلوگیری شود.
ازدیگرمتعلقات کامپیوترصفحه کلیدیاکیبورد است،سطح صفحه کلیدبایدتقریباًهم ارتفاع بادسته صندلی وآرنج ومچ دستهاباشد موقعیت mouse(ماوس)نیزبایددرهمین ارتفاع ونزدیک ترین محل به صفحه کلیدباشد.ازپد یازیرماوسی مناسب واسفنجی استفاده شودتادرناحیه مچ دست دچارعارضه نشویم.
صندلی:جهت تشخیص صندلی مناسب :1-روبروی آن می ایستیم دراین حالت زانوهابایدبامحل نشستن دریک راستاباشند(زانوهابامحل نشستن تماس داشته باشد) 2-روی صندلی می نشینیم دراین حالت قسمت داخلی زانوبالبه صندلی بایدبه اندازه یک مشت جمع شده کاربرفاصله داشته باشد(تاجریان خون گردش بهتری به اندامهای تحتانی داشته باشد) زانوباید بین ران وساق پازاویه نوددرجه تشکیل دهد.3-تکیه گاه یاپشتی صندلی بایدبه نحوی تنظیم شودکه انحنایاگودی کمرراپرکند.پس درهنگام کارباکامپیوتربایدازصندلی استفاده شودکه :ارتفاع،ودسته صندلی آن قابل تنظیم باشدیابه عبارتی صندلی ارگونومیک باشد.دسته صندلی بایدباصفحه کلیددریک راستاباشدوآرنج بین بازووساعدزاویه 90درجه بسازد(دراین حالت درناحیه کتف وبازواحساس خستگی به کمترین حدمی رسد) سایرفاکتورهای محیطی تاثیرگذاربرارگونومی کارباکامپیوترشامل دمای محیط اتاق کاراست که بایدبین 19تا23درجه سانتی گرادباشد،روشنایی محل کاراست که شدت آن نبایداز300لوکس(واحداندازه گیری شدت روشنایی)کمترباشدوترجیحاًترکیبی ازنورزردوسفیدباشد.میزکاررابایدطوری قراردهیم که زیرنورمستقیم لامپ نباشدکه باعث خیرگی شود.دراستفاده ازروشنایی طبیعی نیزنبایدصفحه مانیتورپشت یاروبروی پنجره باشدبلکه بایدصفحه مانیتورباپنجره زاویه 90درجه تشکیل دهدونورازسمت چپ به صفحه مانیتوربتابد.سطح روی میزبایدبه رنگ مات باشدتاازانعکاس نوربه چشم وصفحه مانیتورجلوگیری شود. نرمشهاوحرکات کششی توصیه شده که بایدپس ازهریک ساعت کارباکامپیوترودرانتهای روزکاری آنهاراانجام داد:

 

 16211222819242832614705977121361105200

 

گردآورنده: محسن میرزایی مسئول واحدبهداشت حرفه ای مرکزبهداشت کوهدشت
منابع:ارگونومی اداری دکترشهرام وثوقی،مقاله ارزیابی ارگونومیک دکترعلیرضاچوبینه

 

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

قهرمان در گفته :

سلام وخسته نباشید میگم خدمت مهندس میرزایی واز مطالب جالب و آموزندتون تشکر میکنم

[پاسخ]

رضا امرایی در گفته :

مرسی حالب بود

[پاسخ]

با عرض تکر و خسته نباشین و ضمن تشکر از مطلب مفیدتون می خواستم بپرسم که چرا بعضی مانیتورها با وجود تکنولوژی جدید در طراحی آنها بعد از حدود 5 دقیقه تماشای صفحه آنها باعث خستگی چشم و ریزش آب از چشم می شود. راجع به کنتراس و نور صفحه اگه بیشتر توضیح بدین ممنون میشم.

[پاسخ]

ناشناس پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۲ اسفند , ۱۳۹۳ ۱۰:۰۴:

اگه بعدازچنددقیقه نگاه کردن به صفحه مانیتوراحساس خستگی وآبریزش چشم داریدبایدحتمابه چشم پزشک مراجعه کنیددرموردکنتراست ونورصفحه هراندازه که چشم شما احساس  راحتی میکندصفحه راتنظیم کنید

[پاسخ]

محسن میرزایی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۳ اسفند , ۱۳۹۳ ۱۲:۳۳:

اگه بارعایت اصولی که دربالااشاره شده (فاصله چشم ازصفحه مانیتور،پلک زدن مرتب وحتی ارادی،هرنیم ساعت به اشیاء واجسام دورنگریستن)بازدچارخستگی وآبریزش چشم می شویدبایدحتماًبه چشم پزشک مراجعه کنید.راجع به کنتراست ونورصفحه باتوجه به موقعیت ومحل قراردادن صفحه مانیتورنسبت به منابع روشنایی(چه طبیعی وچه مصنوعی)بایدنوروکنتراست متناسب وهمسان بامحیط کارتنظیم شود(بااستفاده ازکلیدهایی که کناریازیرصفحه مانیتورقراردارند)

[پاسخ]

خیلی خوب بود اقای میرزایی

[پاسخ]

سجاد جعفرپور در گفته :

خیلی مفید و جالب بود

[پاسخ]

رفیق صمیمی پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۲ اسفند , ۱۳۹۳ ۱۹:۱۵:

آقای سجاد جعفرپور عزیز تو از کجا میدونی جالبه ،تو عمرت مگه چند ساعت با رایانه کار کردی قربانت برم

[پاسخ]

رضا نوذری در گفته :

با سلام و درود بر مهندس میرزایی.خدا قوت خسته نباشی.برای ما که مفید بود برای بقیه ………….؟

[پاسخ]

حمیدآزادبخت در گفته :

سلام مهندس گرامی
مطالب مفیدی اشاره فرمودید.
جهت جلوگیری از درگیری عضلانی و اسکلتی موارد زیر را رعایت کنید:

۱- ميز و صندلي خود را به شکل استاندارد انتخاب کنید.

۲- از ميز، صندلي، مانيتور، صفحه كليد و موس به شکل صحیح استفاده کنید .

۳- انجام حركات نرمشي ساده به صورت تمرين روزانه را فراموش نکنید.

حال به برسی موارد بالا می پردازیم :

صندلی مناسب برای پشت کامپیوتر چه ویژگیهایی باید داشته باشد ؟
۱- ارتفاع صندلی باید قابل تنظیم باشد. ارتفاع صندلی ، ۴۱ تا ۵۲ سانتی متر توصیه می شود.

۲- سطح نشیمنگاه صندلی باید دارای طول و عرض ۴۰ تا ۴۸ سانتی متر باشد.برای افراد چاق صندلی های پهن تر توصیه می شود.

۳- ضخامت تشک در حدود ۴ تا ۵ سانتی متر باشد و رویه آن از جنسی باشد که اصطلاحاً بتواند تنفس کند و لبه جلو صندلی، گرد و لبه بیرونی آن، نرم باشد.

۴- زاویه پشتی با تشک صندلی ، حداقل ۹۵ تا ۱۱۰ درجه باشد. ۵- عرض پشتی صندلی باید حداقل ۳۲ تا ۳۶ سانتی متر باشد.ارتفاع پشتی صندلی را نیز بین ۵۰ تا ۸۲ سانتی متر توصیه می کنند.صندلی باید در قسمت قرار گرفتن گودی کمر (ارتفاع ۱۵ تا ۲۰ سانتی متراز پایین) داری یک قوس محدب و در قسمت پشت دارای یک قوس مقعر باشد.

۶- صندلی های مورد استفاده در کار با رایانه بهتر است دسته دار بوده و دسته آن با ارتفاع میز کار مطابقت داشته باشد. همچنین دارای ۵ چرخ بوده و چرخان باشد. شیب کف صندلی ۵ تا ۱۵ درجه برای تمایل به جلو و ۵ درجه تمایل به عقب را امکان پذیر سازد.

[پاسخ]

کامپیوتر در گفته :

میشه یه کم بیشتر توضیح بدید? این مطالب از خودتون بود?

[پاسخ]

محسن میرزایی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۳ اسفند , ۱۳۹۳ ۱۳:۲۸:

منابع روذکرکردم دکترچوبینه ودکتروثوقی هردودکترای بهداشت حرفه ای هستن وکتابهاومقالاتشون درزمینه بهداشت حرفه ای رفرنسه

[پاسخ]

رستمی از تامین اجتماعی در گفته :

ضمن تشکر از مهندس میرزایی،بنده به تعداد همکاران شعبه از این متن جالب پرینت و در اختیار آنها قرار دادم و ینده از طرف همه همکاران از شما تشکر می کنم امیدوارم موفق باشید

[پاسخ]

پناهی در گفته :

مطالب بسیار مفید وکاربردی بود
تشکر از جناب میرزایی بخاطر تهیه این مطالب وهمچنین تشکر از مدیر سایت میرملاس نیوز بخاطر درج مطالب

[پاسخ]

خیلی جالب ومفید بود لطفا ادامه داشته باشه با تشکر

[پاسخ]

مطالب بسیار مفید وکاربردی بود

[پاسخ]

با سلام
ضمن آرزوی موفقیت برای شما مهندس عزیز، متن جالب و آموزنده ای بود به تعداد همکاران پرینت و در اختیار آنها جهت مطالعه قرار دادیم متشکریم

[پاسخ]

داریوش ابراهیمی / دبير سرويس خبر و رسانه "ميرملاس نيوز" در گفته :

مهندس میرزایی ممنون از مطلب مفیدتون.

[پاسخ]

محمد جواد امرایی در گفته :

با سلام و خسته نباشید خدمت مهندس مطلب مفید و آموزنده بود. انشأالله تداوم داشته باشه تا مردم از خطرات ناشی از کارهای اداری، صنعتی، پوسچر های کاری هنگام کار آشنا باشند.

[پاسخ]

ازادبخت در گفته :

با سلام و تشکر از جناب مهندس میرزایی بدلیل تهیه و گرد اوری چنین مطالب مفید ، کاربردی و اموزنده.
موفق و موید باشید .

[پاسخ]

سید مهدی روزی در گفته :

با تشکر از میرملاس و آقای مهندس میرزایی عزیز

[پاسخ]

با سلام و احترام و خدمت همه همشهریان عزیز و میر ملاس از آ قای میرزایی عزیز تشکر و قدردانی می نمایم

[پاسخ]

علیپور هوشیاری در گفته :

استاد میرزایی ممنون از مطلب علمی و مفیدتان

[پاسخ]

masood yarahmadi در گفته :

dorod bar mohsen aziz vaghean ali bood.

[پاسخ]

سیدمجتبا حسینی در گفته :

مهندس عزیز ممنون بابت مطلب مفیدتون. باز هم این نوع حرکات ارزشمند رو ادامه بدید.
بهداشت حرفه ای به کمک افرادی چون شما که ارزش و جایگاه رسانه رو می شناسن به شدت نیاز داره.
موفق باشید.

[پاسخ]

محسن میرزایی در گفته :

مجتبی عزیزسنگ اول بهداشت حرفه ای کوهدشت دردنیای مجازی روخودت بناکردی به همکاریت نیازداریم

[پاسخ]

غضنفری در گفته :

دستتون درد نکنه دکتر میرزایی عزیز.امیدوارم سایر عزیزان شبکه بهداشت هم مثل شما حداقل به خاطر تعهد اخلاقی و قانونی که دارند برای این مردم بدبخت یک پیام بهداشتی و سلامتی بگذارند .یا علی موفق باشید

[پاسخ]

سبف الهی تهران در گفته :

سلام .عالی بود مهندس میرزایی .

[پاسخ]

محمود امرایی در گفته :

بسیار آموزنده بود…ممنون محسن جان…

[پاسخ]

احسان در گفته :

مطالب بسیار مفید و آموزنده ای را تهیه,جمع آوری و به اشتراک گذاشته اید میرزایی.ما خوب میخونیم خوبم میدونیم ولی عمل نمیکنیم,

[پاسخ]

عالی بود,خسته نباشین

[پاسخ]

میرزایی در گفته :

ممنون و متشکر از اطلاع رسانی عالی و مفید برای جامعه

[پاسخ]

مرتضی آزادبخت در گفته :

بسیار عالی // از جمله آسیب های که به کاربر وارد میشه به کبودی مچ دستی که با موس بازی میکند باشد // که حتما اید از پوشش مناسبی در زیر مچ دست استفاده کرد //

[پاسخ]

باسلام وعرض ادب،مطالب علمی وکاربردی جنابعالی رابادقت خواندم بسیارمفیدبود.پیروزوسربلندباشید

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :