کد خبر : 70863
تاریخ انتشار : ۹ تیر ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۴
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 2,130 بازدید

مثنوی لکی

    مرادعلی دیربازیان / میرملاس :   با عرض سلام و پوزش در این شعر با استنباط شخصی از روایات، احادیث و آیات قرآنی به صورت تخیلی روز محشر به تصویر کشیده شده است. ترجمه این اشعار به زبان انگلیسی بزودی در سایت پرمخاطب میرملاس درج خواهد شد. امید است خوانندگان محترم، همکاران عزیز […]

 jpg4 (2)

 

مرادعلی دیربازیان / میرملاس :  

با عرض سلام و پوزش

در این شعر با استنباط شخصی از روایات، احادیث و آیات قرآنی به صورت تخیلی روز محشر به تصویر کشیده شده است. ترجمه این اشعار به زبان انگلیسی بزودی در سایت پرمخاطب میرملاس درج خواهد شد. امید است خوانندگان محترم، همکاران عزیز و اساتید شعر و ادب کوتاهی و قصور اینجانب را در عرصه فن شعر و ادبیات بر بنده ببخشایند. در اینجا بر خود لازم می دانم که از استاد گرامی جناب آقای کرم دوستی تشکر و قدر دانی کنم.

 

مَحشَر

 

یِگِل چِمِ فکر دُنیام تَموم دی                             جوری سیفام کِرد،عمرِم تموم بی

   روژه خیالیم روژِ مَحشر بی                          زمین تَم و توز،آسمون بی حور بی

وارد مَحشَر بیم اِ خوا و خیال                            کَتمِ نوم بِره بی مال و مِنال

مویانه گِری و مِه خو مَپایایم                            هر چمی موینا تُن تُن  مَنویسیام

اِ روژ محشر ، صوریش دَمیایه                          حُور و مونگ هر دک نویرون پَریایه

هر که مَدویا، اَ ویر وژِر بی                               نَه پژاره مال، نَه  ویر کورِربی

هِرَسَمون تَنگ، کُل گیژ و مَنگیم                       مَپیایمِنَ اَر یک ، داوِل بِی دَنگیم

نِمِم چه بِکیم، چوی دَما بِکیم                           چوی کارَل زشتمون کُل پاسا بِکیم

اعمالمون فیلمه کُل اَر روی دیوار                     روی چوی داورکُت ویر سَر وِرِ هوار

سِیلون مِکیم اَ ژیِر چَما                                     یِگِل پِشت اِ هوار یِگل وَ دَما

اِ سیل کردنمون َزجره مَکیشیم                          روژه باز خواسته هویچ نِریم بوشیم

یه بِرشی بین هم شنگول هم شاد                      هم خوش قیافه هم جاون آباد

سُوزه لَکونی، کِل کِله زاری                               خَنه خَنون بی دِنون مِرواری

مِدوم و چوپی سَنگین سَما بین                          هم خدا راضی هم خوش سیما بین

بر عکس بِره تری حِسرت اِ دل بین                     اِ یک گُریزون کُلیش اِ گِل بین

نه مال نه مَأوا نَه خَنه وُن داشت                         بی نویر، تِفری، هر مِلکَه وُن داشت

گِریه و زاری بیسه کارون                                  کَلکَه خراوه بیسه مالون

نَه رِه گریزه نَه رِه فراره                                  نَه رِه دروع داین نَه رِه قُماره

نه  نامردی هَس نه حُقه بازی                             نه جا نه مقام نه یَکَه تازی

زمین گیر بینه کَس دارَل بی کَس                        نه جوهر نه تیغ چوی زَنگی مَس

نَه تِلیفون داین روژَل دُنیایه                              هر کاری بِکین نُوات گیریایه

جووُاوگو کارِت  باید وژِت بوین                         چِه ژارچِه هُاسگَرچه حاکم دین

کُلَ مَمِریم و سرمون و زمین                             دی  کُل بزونیم عزرایل هار کَمین

نَه قَسم حُواردِن چاره سازه ماو                          نَه دوس و پارتی وَ کارسازه ماو

چو سفره کَتی اَر وَر دَمون                                مَدوم گُناهلمون هانَوَر چَمون

اِیسکَه گرفتار دیون حَق بیمِن                            بازجوی دقیق و سنگ حَق بیمن

اعمال هرزمون دِرو بین وداس                          گُمَل کَج نِیرا اَر وُره بین راس

کارلمون قاطی،چو نوژی و ماش بین                    رازل آشاریه اَر وره فاش بین

یَک یَک پَروندَهل سوِک سَنگین بین                     داور ترازی دار،حق اَر کَمین بین

پَروَندَ لون بَست اِ ریز تا دُرشت                           یه بِر جَهنمی، یه بِر تا بهشت

پَروَندَهل سَقت هِن حق ناس بین                          چم زِرِه وِرِه،گوشَل مون کاس یبن

هر چَن روزگاران شِنفتم خونِم                             ای پا ا پام کرد تا گِیون نَکَنم

اِ پِیشِم نَچی و گیر مرگ حَتم                                هم هامَه خواور، هم اِ سَر مَسم

خدایا کارت ثابت بی اَر کُل                                    بَشر دُرِس بی اژ خاک و اِ گِل

کاتب جِبرئیل، ماَمور عزائیل                                روژه قیامت ، صور اِسرافیل

دستورَلِت کُل کاتِب نویساسی                                و شِکل قرون جالب نویساسی

مردِم بِخونِن خو ویریا بوین                                اِ ظلم و  ستم گُریزیا بوین

خونمون، شِنَفتمون نِکردمون عَمل                       هَر چُی گُونجی کیم که نِیرم عسل

روژه مَحشره شو شوا زِرَنگ                              کُل مَنالیم، هر کُم وَ یه دَنگ

تَنیا فکرهِ کِ آوردِم اِ ویر                                    لاک و هوس بِکم خدا بارمهِ ویر

وتِم  اِی خدا !مِه فلونیم                                       سر تا پا خَطا و سَر وَ زونیم

مدیون ِ وَ تُنِم اِ هستی و کار                                  اَر یارم نوین هم نیستم ،هم خوار

گرفتار کردار وُژ کِرده بیمن                                   اِر روژه مَحشر کویژر هَتیمِن

رِه ایلاو اَ لا و فراری نیه                                      کِس اِ کِس دیار، قِراره نیه

وِتِم خدایا بیل بِچمِه دوما                                      ایگِل مَزونم چوی بامه دوما

دی ها و دَسَم حِساو کتاو                                      گُرجِره موم پِی سوال جواو

ندا هت! ،بِچو خدا کریمه                                     یویژهَ ار سَر کُل! خالق رحیمه

هَر چَن آگاهم ذاتت خِراوه                                     سوال نَکیر هم بی جواوه

مُنکر هم حاضر اَرا کاواوه                                    کار تو دواره گِری و گاوه

وعدَ ه م کِردیه دواره ماینا                                     دی توبه بِکه  هم هونَه ناینا

دواره باینا قولت بو درو                                       گناهت فِره بو چوی وَلگه چُرو

دَس پات بِشکنِن ، میخ آژِنت کَن                             زَجِر کُشت کَن ،یا گِن گِنت کَن

اَرنومجا جَهنم آویزونت کَن                                    آگر گُر اِ ژِیرر بِرِژونِت کَن

دی کارتِر نِیرم وژت مُختاری                                  مِه دِلمَه باینا و پَرهزکاری

وِتم ای خدا! دی توبه کارِم                                    رِه راسَ مَچِم و دُرِس کِردارِم

خدا وَت اَصلم بر آزادیه                                         کارم هم بخشش هَم دِل شادیه

مَردِم سیفا کَن  ،هَتیمه دوما                                    دواره دَس پَتی نَچیمِه  دوما

تِرازی مویزون اَر روژ مَحشر                                 گناه و ثوواو مَکیشِن یسَر

هَم خیر و هَم شَر مثقال کیش ماو                             اَر حقت داشتو هچ و پویچ نماو

دُنیا زوی گُذر،مِرگمون حَتمیه                                  رِه فِل فَل نیه دَسمون پَتیه

دُنیا پُلِه کَه مَچیمِن  حُکمَن                                       خو گُذر بَکیم نَه وَ گَنهَ گَن

تا رَحمِی بِکه اَر حال زارمون                                   بَلکَم بُخِشی اِ کارو بارمون

“دوسَل، رَفیقَل کُل دیه دوران                                  دونیا دَم کَه چوی شارو بوسان ”

یه گفته مِه بی دی نِیرم قصه                                   عمرم تَموم بی و غم وغُصه

ای ” علی” تونی بوس اَر سَرقالت                            تا یزدان بِکه لطفی اَر حالِت.

 

شاعر: مرادعلی دیربازیان (مدرس دانشگاه- کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی)

 

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

نورعلی ازسنندج در گفته :

با سلام

خیلی عالی بود استاد عزیز . به شما افتخار میکنیم .

باز هم منتظر درخشیدنتان هستیم که در این دیار غربت روحیه بگیریم

پیروز باشید

همشهری در گفته :

با سلام خدمت استاد عزیز و دوست داشتنی بسیار زیبا بود باعث افتخار مایی

دیربازیان در گفته :

جناب آقای نورعلی از محبت شما سپاسگزارم

محبی در گفته :

وااااای استاد خیلی جالب بود. بسیار پر محتوا .

کوهدشتی مقیم کرج در گفته :

سلام بر استاد خودم
سالها بود ندیده بودمت بخدا خ خ خ خوشحال شدم . خیلی قشنگ بود . خسته نباشید.

طلبه در گفته :

سلام بر شما که ندیدمت ولی اسمتون رو خیلی شنیدم. بسیار جالب با محتوا و عالی بود . خدا خیرتون بده.

آزادبخت در گفته :

ایول استاد قربون قلمت.

دانشجوی حضرتعالی در گفته :

درست مثل کلاس های درس ساده ، روان، وزین پر بار و با صلابت کیف کردم استاد ارجمند. بخدایت میسپارم

ارشیا رومشکانی در گفته :

با سلام درود بر شما عالی بود هم لکی را خوب پاس داشتید هم در این ماه مبارک رمضان تلنگری بود به روزه داران عزیز البته می توانستید مفصل تر بسرایید مثلا از زمان خلقت وداستان آدم وحوا شروع وپس از گذر از این گذرگاه خاکی به مقصد نهایی وهدف غایی خلقت هم اشاره ای داشته باشید به هر حال متشکریم

یعقوب آزادبخت در گفته :

باسلام وعرض ادب خدمت استاد ارجمندم جناب آقای دیربازیان ،دستمریزاد به طبع زیبا و لطیفتان ، سلامتی،سربلندی و موفقیت روز افزون را برایتان آرزومندم

م.دانشجو در گفته :

باسلام خدمت استاد بزرگوارم آقاي ديربازيان،خيلي زيبا و عالي بود واقعأ لذت بردم،انشالله خدا نگهدارتان باشد .

شاگرد در گفته :

سلام خدمت استاد گرامی و توانا خیلی زیبا و پر محتواست
خدایا
چه یافت آن که تو را گم کرد.
وچه گم کرد آن که تو را یافت

سهیل در گفته :

باریکلا استاد واقعا محشری

فريدون امرايي در گفته :

طيب الله استاد گرامي

خدایاری ولی در گفته :

قئلبد

مهرداد عباسی در گفته :

بسیار زیبا و عالی استاد گرانقدر
خیلی متن قشنگ و پرمحتوایی بود

مجتمع فنی پردازشگران در گفته :

متن با محتوا و بسیار زیبا و تاثیرگذار بود
مثل همیشه عالی

کوه یخ در گفته :

به غایت زیبا و افسونگر…

گراوند ،همکار سابق دانشگاهی _کرمانشاه در گفته :

استاد فرهیخته جناب آقای دیربازیان اثر ادبیتون مثل آموزش زیبات مانا و ارزشمند بود آرزوی توفیق و سربلندی براتون دارم

میثم در گفته :

دست مریزاد.استادواقعی

مسعود خلفی در گفته :

با تشکر از استاد گرانقدر جناب آقای دیربازیان

پویان فلاحی در گفته :

استاد عزیزم بسیار قشنگ و با محتوا بود

رضایی در گفته :

استاد و معلم عزیزم مثل گذشته بازهم گل کاشتی عالی بود

فاطمه رضایی در گفته :

قوم لک از کهن ترین اقوام ایرانی است جناب آقای دیربازیان بخاطر اهمیت بخشیدن به این فرهنگ از شما ممنونیم ,استاد گرامی امیدوارم قلمتان همیشه سبز و توانا و اندیشه تان پربار و شکوفا باشد…
تبریک بنده را پذیرا باشید.

امرایی در گفته :

تصویری از روزی که باید پاسخگوی اعمامان باشیم درو بر شما که نیکو سروده اید جذاب و تاثیر گذار
…………………………………
هم خیر و هم شر مثقال کیشه ماو// ار حقت داشتو هویچ وپویچ نماو
………………………………….
…فمن یعمل مثقال ذرةٍ خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرهٍ شرا یره
هرکس به اندازۀ ذره ای نیکی کرده باش آنرا می بیند وهر کس به اندازۀ ذره ای بدی کرده باشد آنرا میبیند

ای ” علی” تونی بوس اَر سَرقالت تا یزدان بِکه لطفی اَر حالِت.
بسيار عالي زنده پايند باشيد

آزادبخت در گفته :

استاد گرامی مثال زبانزد عام و خاص ،دود از کنده بر می خیزد
یادتان شیرین ، کلامتان پرگهر

مسعود در گفته :

استاد گرامی
دود از کنده بر می خیزد را بارها از زبان حضرتعالی شنیده ایم پس کلامتان شیرین

مریم مهدی پور در گفته :

بسیار زیبا بود، از اینکه در شعر و ادبیات هم موفق هستید به شما افتخار می کنم و امیدوارم همواره شاد و پیروز باشید.

علی شاگرد دوران راهمایی در گفته :

احسنت
دی کارتر نیرم وژت مختاری
مه دلمه باینا و پرهیزکاری
انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا

اکبری در گفته :

با سلام خدمت استاد عزیز ، بسیار عالی بود

استاد گرامی
سلام بر تو و سلام بر قلم و زبان و بیان شیوایت بت افتخار میکنم و تنها کاری که میتوانم برایتان بکنم بگم خدایا در این ماه مبارک رمضان نگهدار استاد باش که سالهاست مایه افتخار شهرمان است. درود خدا بر تو باد.

یاسین.م در گفته :

آشنا گل گفتی. حرف دل من بود . سلام بر استاد لی ادعا و ارزشمندم. جااااالب بودددددددد .

دانش آموز سابق و همکار فعلی در گفته :

سلام استاد
در کتاب تست انگلیسی حضرنعالی تحت عنوان 1001 نکته خیای چیزها یاد گرفتم ولی در شعر شما هزاران نکته نهفته است. پر بار و وزین عمرت مستدام و کامتان شیرین و سربلند باشید.

سلام استاد
زمین گیر بینه کس دارل بی کس
نه جوهر نه تیغ چوی زنگی مس
واقعا جالب،زیبا و پر معناست. قربانت استاد خوبم

در جواب معلم عزیز باید گفت تک تک بیت ها ی استاد بخدا جالب و خوندنی هستن. استاد درود بر تو .

هادی قبادی در گفته :

احسنت ! عالی بود

دیربازیان در گفته :

ممنون و سپاسگزارم حاج آقا قبادی

بهیار عباسی در گفته :

خسته نباشید استاد عزیز البته شما درچندین عرصه موفقیت زیادی کسب کردید خصوصا ورزش والیبال همیشه پاینده باشید

دیربازیان در گفته :

آقا بهیار ممنون و لطف کردید. متشکر

م فلاح در گفته :

خدمت استاد بزرگوار برادر دیربازیان بابت این قطعه زیبا خصوصا به زبان شرین لکی تبریک می گم

دیربازیان در گفته :

جناب اقای فلاح سپاسگزارم

از طرهان در گفته :

سلام بر استاد عزیز.همکاری هستم با مدرک کارشناسی ارشد.و 22 سال سابقه و در این مدت معلمین و اساتید زیادی داشتم از همه سپاسگزارم ولی انچه همه ان بزگواران دلشتن تو تنها داشتی
دلسوزی.،مهربانی، تسلط بر تدریس زبان انگلیسی و اخلاق نیکو و شخصیت و این مثوی عای که بحق به نیت درونی خود اشاره کردی و بقول یکی از خوانندگان دل نوشته بود . در پناه خدا

حجت اله دیربازیان در گفته :

سلام و عرض ادب خدمت عموی عزیزم،از خواندن مثنوی زیبا و پرمحتوای شما مستفیض شدیم،و از شما کمال تشکر را داشته که این شاهکار را در معرض عموم قرار داده و ما را از فیض نکات وپندهای لطیف آن در این ماه معنوی برخوردار نمودید،به امید خواندن شاهکارهای بعدی شما در این عرصه مقدس،موفق و کامروا باشید.

محمد عباسی در گفته :

سلام بر دوست و استاد عزیز
چند بار خوندم مثنوی لکی شما رو لذت بردم . این حاکی از درون پاک شماست . واقعا عالی بود

همکار دانشگاهی بروجرد در گفته :

استاد سلام اولا عالی بود ثانیا خسته نباشید د ثالثا از بیانتات شما دز ابیات مشخص شد هنانطوریکه ادبیات انگلسیی خوندید با ادبیات فارسی و معارف اسلامی اشنایی کامل داری و این یک حسن است . ایشالله موفق باشید. مهرانی

علی جوزی پور در گفته :

استاد عزیز بسیار عالی ، دست مریزاد

ايرج شهبازي در گفته :

دست مريزاد استاد عالي بود

رضا نوذری از شاگردان در گفته :

با عرض سلام و ادب خدمت استاد عزیز و گرام
از علاقه وافری که به بیان و ادبیات شما در هنگام تدریس دوران تحصیلی داشته لذا برای چندین بار مثنوی لکی شما را خوندم .بر قلم و زبان و بیان شیوایت بهتون افتخار میکنم و تنها کاری که میتوانم برایتان بکنم اینست که دستان خود را بالا برده و بگم خدایا در این ماه مبارک رمضان استاد عزیز را از دسته ی یه بِرشی بین هم شنگول هم شاد
هم خوش قیافه هم جاون آباد
قرار بده آمین یا رب العالمین.

یوسفی در گفته :

احسنت استاد عزیز

رضانوذری در گفته :

با عرض سلام و ادب خدمت استاد عزیز و گرام
از علاقه وافری که به بیان و ادبیات شما در هنگام تدریس دوران تحصیلی داشته لذا برای چندین بار مثنوی لکی شما را خوندم .بر قلم و زبان و بیان شیوایت بهتون افتخار میکنم و تنها کاری که میتوانم برایتان بکنم اینست که دستان خود را بالا برده و بگم خدایا در این ماه مبارک رمضان استاد عزیز را از دسته ی یه بِرشی بین هم شنگول هم شاد
هم خوش قیافه هم جاون آباد
قرار بده آمین یا رب العالمین.

دیربازیان در گفته :

سپاسگزارم جناب نوذری و همچنین از لطف بقیه دوستان ممنونم

درود بر شما استاد عزیز

kuhdashti در گفته :

Salam ostad hamishe baese eftekhare shahremoon budi va hasti Dorood bar ostade Doost dashtani

دیربازیان در گفته :

منم به شما همشهریان خوبم افتخار میکنم و سپاس از محبتون

Salam ostad, Anche khuban hame darand To tanha dari

یوسف درگاهیان در گفته :

دست به قلم شدن از انگلیسی به لکی!محشر شما محشر است.دست مریزاد

انیس محمدی در گفته :

سلام استاد
خیلی قشنگ بود بازم مثل همیشه جامع و کامل و بدون ایراد
ایشالله همیشه مستدام و برقرار باشید

عباس رحیمیان در گفته :

استاد سلام
بسیار عالی و متین و وزین بود. لذت بردم

شهرام عباسی از نورآباد لرستان در گفته :

استاد دیربازیان دست مریزاد

محمدپور در گفته :

دست نیژی اوسا هنرمن.فره خوه

همکار کرد.دانشگاه در گفته :

سلام استاد
این همه وقت با هم بودیم نگفتی شعرم میگی. بسیار عالی نوشتی هر چن خوب نتونستم بخونم و اساتید همکار لک زبان برام خوندنش ولی معرکه بود. حالامیگم:
خوم کردستانی لکی نزانم
و زون کردی قضات و گیانم

گمنام در گفته :

عبرت آموز بود
دست شما درد نکنه

فرهنگی در گفته :

سلام دیربازیان عزیز در خط 19 مثنوی فرمودید
نه نامردی هس نه حقه بازی. نه جا نه مقام ن بکه تازی
واقعا عالی است چون طبق گفته خداوند در قران کریم همه بندگان مثل هم و یکسانن بجز دز تقوا. خسته نباشی

امیر از کنار خلیج تا ابد فارس در گفته :

با سلام خدمت پسر عموی عزیزم و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و خانواده محترم در این ماه مبارک انشالله.حقیقتا مایه مباهات و سرافرازی هست تلفیق نبوغ شعر و ادب بامعنویات شما ،که همچین دلنوشته ای زیبا رو روی کاغذ آوردین که هم آرامش دهنده هست هم تکان دهنده برای هر کسی که طالب آخرت خودش باشه نه دنیا. امیدوارم که باز هم از شما بیشتر بشنویم

سماقی در گفته :

استاد زیباست ممنون ازبیان زیبایت ان شالله پیروز باشید

دیربازیان در گفته :

جناب استاد سماقی از لطفتون سپاسگزارم .

سعید ضرونی در گفته :

عالی بود استاد عزیز انشاالله همینطور شاهد هنر نمایی شما باشیم دستت درد نکند

امیرعلی عباسی از نورآباد در گفته :

استاد د یربازیان گل فرمودی. خسته نباشی باعث افتخارماهستی.

فاطمه عباسی از نورآباد لرستان در گفته :

استاد دیربازیان بسیار عالی سرو ده ای ۰ درس اخلاق است،انشاالله شاهد شاهکار بعدی باشیم

والیبالیست از تهران در گفته :

سلام بر استاد خودم
حضرتعالی هم حق مربیگری و هم حق برادری و هم حق استادی برگردنم دارید. لذت بردم و مایه افتخارید.

کوشکی.فرهنگی در گفته :

سلام استاد فرزانه
همیشه قلم نویسنده بیانگر احساس درونی و افکاراو را روی اوراق سفید به نمایش میگذارد. و مثنوی شما هم از دل پاک و مهربان شما سرچشمه گرفته است . از خوندش لذت بردم. سلامت باشید و در پناه حق

درویشی در گفته :

سلام استاد
خیلی زیبا و پر محتوا بود.
هرکس به تمنای کسی غرق نیاز است
هرکس به سوی قبله خود رو به نیاز است
هرکس به زبان دل خود زمزمه ساز است
با عشق در آمیخته در راز ونیاز است

م.کوشکی در گفته :

با سلام خدمت استاد عزیز بسیار زیبا بود

مجیدنوری در گفته :

باتشکر از استاد گرانقدرجناب دیربازیان شعر بسیار عالی وپرمفهومی بودبی‌صبرانه منتظراشعار بعدی هستیم

دیربازیان در گفته :

آقا مجید ممنون و سپاسگزارم. موید باشید.

محسن در گفته :

Thank you for your efforts to promote local culture, mr. dirbazian

دیربازیان در گفته :

My dear
Hi
Thanks for your kindness

نظری.حامد در گفته :

سلام بر استاد قلم در عرصه علم و ادب و درود بر ورزشکار و مرلی سابق والیبال لرستان
شعرتون مثل خودتون بسیار کامل و جامع و پر محتواست . دستت مریزاد. بازم بگو بتون افتخار میکنیم.

کریمی.از دیار طرهان در گفته :

سلام آقای دیربازیان من هیج وقت افتخار شاگردی حضرتعالی رو نداشتم ولی از خوبیها و نحوه تدریستون زیاد شنیدم تا امروز که شعرتون را رو سایت میرملاس خوندم بسیار عالی و با معنا بود برا پدر مادرم خوندم هرچن مسن و تقریبا بیسوادن ولی خیلی خوششون امد پدرم میگفت یاد اشعار خان الماس میافتم .منم نمیشناسم خان الماس کی هست . بهر حال بیان رسا وشیوایتان قابل تقدیر است. و از مدیر سایت میر ملاس هم تشکر میکنم

دیربازیان در گفته :

خیلی سپاسگزارم اقای کریمی خدمت والدین محترم سلام برسونید همیشه پایدار باشن

طرفدار سایت میرملاس در گفته :

سلام براستاد دیربازیان و درود بر اقای امین ازادبخت ک مثنوی استاد رو در معرض دید مردم گذاشتن. خ خ خ جالب پر محتوا و عرت اموز بود.
هر چن روزگاران شنفتم خونم ای پا ا پام کرد تا گیون نکنم
ا پیشم نچی تا گیر مرگ حتم هم هامه خاور هم ا س مسم
بسیار عالی لذت بردم

خوشناموند.همکار در گفته :

بسیار عالی سرودی استاد . ایه قران هست که مفرماید بعد از مردن درخواست میکنن ک دوباره به دنیا بر گردند ولی خداوند میفرماید اکه برگردید دوباره هم به کاراتون ادامه میدید.
وتم خدایا ! بیل بچمه دوما ایگل مزونم چوی بامه دوما
ندا هت! بچو خدا کریمه یویژه ار سر کل خالق کریمه
هر چن آگاهم ذاتت خراوه سوال نکیر هم بی جواوه
بسیار زیبا . احسنت

دیربازیان در گفته :

جناب خوشناموند سپاسگزارم

Maleki در گفته :

سلام استاد عالی بود عالی منتظر مثنوی و اثر بعدی خواهیم بود. باسپاس

دانش اموز دبیرستان فضیلت در گفته :

سلام استاد عزیزم شعرتم هم کلاس درس بود منتها نه کلا س انگلیسی کلاس اخلاق و بیداری.کلاس در خود اندیشیدن و حساب و کتاب. چهار سال افتخار شاگردی شما رو داشتم رفتار و اخلاق و شخصیتت و حتی خشنونت به موقع شما همش درس بود ولی برای گوش وهوش گیرا . بازم متشکر استاد. شاگرد ابدی شما

حسنوند.تیم والیبال لرستان در گفته :

سلام بر جناب دیربازیان دوست ورزشی و برادران ورزشکار عزیزشون
اولا با خوندن اثرتون شما و برادراتون برامون تداعی شد و به خاطرات گذشته افسوس میخورم سلام گرمم را هم به محمدعلی ک واقعا جز بهترین بازیکنان ایران بود و هم به اخوی کوچکتر علی برسان یاد همه بچه های والیبالیست کوهشت بخیر موسی- اسماعیل- علی .نصرت…. به همه سلام برسون . حتی اون موقع هم به شما غبطه میخوردیم ک چقد به تیم کوهدشت میرسیدید . والیبال کوهدشت در زمان مسولیت شما در هئیت و امر مربیگری در اوج بود. یادش بخیر هر چن اون موقع دوست نداشتیم در اوج باشید .خخخخ. ببخش استاد یادتت گرامی

سکینه آدینه وند در گفته :

آفرین بر شما استاد بزرگوار – موفق ٰ- پیروز و سربلند باشید. ….

دیربازیان در گفته :

سلام
سرکار خانم آدینه وند از لطف شما ممنونم

همکار شما دبیر زبان انگلیسی در گفته :

سلام بر همکار عزیز و دوست داشتنی جناب استاد دیربازیان
در ابتدا بر خودم وظیفه میدانم از بیان و قلمت در سروده محشر تشکر کنمو خدا شاهد است در مدت 15 یا 16 سالی که حضرتعالی سرگروه زبان انگلیسی بودید چه من و چه اکثر همکاران ار عدالت و قاطعیت شما و همینطور تسلط شما به موضوع تدریس و رفتار و منش جنابعالی غیابا تعریف کرده و خواهیم کرد.و حتی زمانی که برا همکاری مشکلی پیش میامد علیرغم اینکه کاره نبودی ولی از نفوذ اجتماعی خود برای رفع مشکل کمک میکردی و جناح بازی سیاسی براتون مهم نبود هزگز فراموش نمیکنم. و الانم جز این شعر تواقع دیگری از شما داشتن خطاست در واقع دلتون صاف وپاک است . در اخر ممنون هستیم اکه ترجمه انگلیسی این شعر روی همین سایت درج شود.راستی یادتونه هست که یک روز رئیس اداره وقت میخواست با پارتی بازی یکی رو جایگزین من بکنه امدم پیشنئن گفتی برا خودش گفته مگه من نباشمو همینم شد . یاذت و نامت در دل و ذهن من و سایر همکاران ک الان دو تاشون پیش من هست باقی خواهد ماند استاد عزیز.از مدیر سایت خواهش میکنم ای پیامو حتما درج کنید.

اسفند در گفته :

باسلام به میرملاسی های عزیز
بسیار زیبا،عالی و آموزنده بود استاد.انشالله همیشه موفق و سربلند باشید
درپناه حق پایدار باشید.

دیربازیان در گفته :

اسفند
سپاسگزارم و محبت گردید.

محمد حسين طرهانى در گفته :

احسنت عالى بود زنده باشى برادر خوش أخلاق و دوست داشتنيم

دیربازیان در گفته :

دوست خوبم جناب اقای طرهانی خدمت شما عرض سلام و ارادت دارم. سپاس

رضارضایی در گفته :

استادگرامی جناب آقای دیربازیان
بایدبخاطراین شعرزیبای لکی به شماتبریک گفت انشاالله همیشه موفق وسلامت باشید.

دیربازیان در گفته :

جناب رضایی ممنون و متشکرم از محبتتون

بارمان در گفته :

خیلی قشنگ بود دست گلت درد نکنه……..

دیربازیان در گفته :

بارمان سلام و سپاسگزارم

بی نام و نشان در گفته :

مچم ، ئی سی نم ئی رازه مه می نی ………………… ئرنم داخ تو تازه مه می نی
مچم ، اما و یادت ئی دل خاک ………………….. دو چیمم تا ابد وازه مه می نی

دیربازیان در گفته :

بی نام نشان اولا سلام در ثانی بسیار زیبا و دلنشین بود.

شعردوست در گفته :

ای کاش وقتی بحث ادبیاته نقدها و بحث ها تخصصی بشه بیشتر نظرات نوشته اند عالی بود قشنگ بود و..اما دلیل قشنگ بودن و قوی بودن رو با توجه به کدام بحث زیبایی شناختی ادبیات مطرح کرده اند خدا می داند؟
این شعر فقط درحد یک نظم است یک نظم ساده که جوهره شعری ندارد و ساختار ادبیتش بسیار کمرنگ است هرچند محتوای خوبی دارد اما از لحاظ ساختار شعر نه فرم زیبایی دارد و نه شعریت بر افقی و عمودی آن حاکم است. تنها چیزی که نام نظم براین قطعه نهاده قافیه های آن است که بعضی جاها اصول قافیه هم رعایت نشده.
البته این به آن معنا نیست که جناب دیربازیان شاعر نیست بلکه طبع شاعری در وجود ایشان هست اما باید با مطالعه به خصوص مطالعه اشعار معاصر تقویت شود.
لازم به ذکر این که مثنوی کله باد استاد مرحوم ترکه میر یکی از شگفت انگیزترین سروده های دنیا در حوزه ی شعر بومی است که تا کنون به انگلیسی ترجمه نشده است…
موفق باشید

علی شاگرد دوران راهنمایی در گفته :

سلام، با کلی گویی نمی شود نقد کرد هرچند من هم معتقدم شعر بی نقص نیست اما برخی ابیات ایشان ترجمه آیات و روایات هستند که نشان از ذهن خلاق ایشان دارد. خوب بود ضمن نقد منصفانه وکارشناسانه نیمه پر لیوان راهم می دیدید.

شعردوست در گفته :

درضمن آقای دیربازیان را به خوبی می شناسم و خدمت ایشان ارادت دارم و ایشان را به راستی دوست دارم اما حقیقتا ادبیات به ویژه شعر شوخی بردار نیست و تعارف نمی پذیرد.

دیربازیان در گفته :

دوست عزیزآقای شعر دوست سلام
بنده همون مقدمه خدمت تمام خوانندگان و اساتید شعر و ادب بابت قصور عذر خواهی کردم که من نه شاعرم و نه ای شعر بی ایراد هست . ای کاش شما اولا مثل بقیه با اسم مینوشتی با ذکر مصادیق ایراد مطرح میکردید و در ثانی از بکار بردن دوکلمه در متن حضرتعالی روشناختم
واینکه چه شعری یا موضوعی ترجمه بشه و چرا اون نشده این حرف جنابعالی نبود . من ترجمه ش میکنم چون خودم در این کارشناس ارشد این رشته ام . خدایش این ایرادی نبود . ولی بازم ممنونم .

شعردوست در گفته :

جناب دیربازیان بنده قصد بی حرمتی به شخص و شخصیت جنابعالی رو نداشتم فقط نظرمو درمورد شعر گفتم خط به خط شعر مصداق و نمونه نقد بنده است. بیت به بیت این شعر عادی و عریان است بی آن که شعریتی در آن وجود داشته باشه یعنی این که کلام عدی و بسیار عادی در لباس وزن و قافیه بیان شده و این یعنی نظم نه شعر هرچند برخی بیت ها وزن رعایت نشده. امیدوارم از نقد بنده ناراحت نشوی چون نقد شعری است که وقتی منتشر میشود دیگر مال شما نیست و ملک خصوصی تمام مخاطبانی است که آن را می خوانند.

دیربازیان در گفته :

جناب شعر دوست اصلا ناراحت نشدم فک کنم از توضیح که دادم ناراحتی استباط نمیشود. در ضمن مخاطبین نظرات محبت آمیز خودشون را ارائه دادند.من و شما نمیشه که به جای آنها اظهار نظر کنیم.و در ثانی بنده کجا گفتم که شعر بی نقص است . فک کنم یک یا دو مورد از مخاطبین به شما جواب دا دند . منم الان خوندم .از آنها سپاسگزارم .از الطاف دوستانه و نقد بی رحمانه سرکار سپاسگذارم. بدرود دوست عزیز

بی طرف در گفته :

جناب دیربازیان ماهم مثل همه دوستان که ارادت شخصی ابراز کرده اند شمارا دوست داریم شما مردبسیار محترم و خوشنامی هستید اما واقعیت امر اینست که آنچه جناب شعر دوست پیرامون سروده ی شما فرموده اند کاملا فنی و منطقی است و به نظرم اگر شما بپذیرید که یک منظومه سروده اید و نه یک شعر هیچ مشکلی پیش نمیآید و از ارزش این کار کم نخواهد شد . من از نقددرست جناب شعردوست که واقعا معلومه شعر شناسه تشکر میکنم .

ديربازيان در گفته :

جناب بي طرف و اقاي شعر دوست سلام ممنون از محبتتون من ادعايي كه ندارم و نداشتم حالا اسمش ميخاد هر چه باشه همينه كه گفتم و هست و اصلا بنويس دلنوشته بقول يكي از كاربران محترم. خانه از پاي بند خرابه است و خواجه در نقش بند ايوان است. اگه مشكل شما و ادبيات با عوض كردن اسم شعر من به منظومه درست ميشه عوض كن. ديگه ادامه هم نديد لطفا . اين همه مقاله و پژوهش و …. بدون استناد و كاربرد عملي چاپ و درج ميشه حالا شما يك هفته است گير دادي شعر نيست بنويس منظومه . واقعا كه

عباس نورمحمدی در گفته :

استادگرانقدرومحبوب وبی ریا وتوانمندومردمی جناب آقای مرا علی دیربازیان
باسلام و عرض ادب
عرض شود من نه شاعرم ونه از اصول شعر چیزی بلدم
باوربفرماییدهمین قدر که اسم وتصویرزیبای شمارادیدم بی نهایت خوشحال شدم البته شعر هم زیبابود، لازم است توضیح بدم بدلیل مسافرت وعدم دسترسی به اینترنت امروز شعرزیبایشمارو دیدم
موفق ومویدباشید
ان شاالله

دیربازیان در گفته :

جناب نورمحمدی بابت لطف جنابعالی سپاسگزارم.

دبیر ادبیات فارسی در گفته :

جناب دیربازیان خسته نباشید و دستتون درد نکنه قشنگ بود. و اما جوابی که باید خدمت اقای شعر دوست بدم که قطعا از همکاران ادبی ما هستن این است که کوتاه و بلند بودن ابیات ربطی به زیبا شناختی ندارد مهم این است که تمام ابیات جناب دیربازیان ده هجایی هستن اگه توجه فرمودید. و خودتتون قافیه و محتوا رو پذیرفتید نیازی به توضیح نمیبینم. اینکه یک خط کوتاه و یا بلند است میشد با استفاده از فونت درست کردو این ایراد به استاد واراد نیست . و اینکه فرمودید کله باد از مفاخر شعر لکی است چرا ترجمه نشدهمونطوری که استاد جواب دادن اینم ایراد نیست همه قبول داریم از مفاخر شعر لکی هست. حالا ی خواهش دارم بنده و جنابعالی هزینه ترجمه رو پرداخت کنیم از اقای دیربازیانم کمک میگیریم که خیلی سریع کله باد رو ترجمه کند.ببخشید البته

گمنام در گفته :

از دبیر ادبیات که جواب شعر دوست رو دادند سپاسگزارم. ومنم به نوبه خود از استاد دیربازیان به خاطر سردوه قشنگ و زیبا و شیوا و وزینشون تشکر میکنم و همینطور از مدیر محترم سایت اقای ازادبخت که شعر استاد درج کردند متشکرم.و اما منم میگم جناب اقای شعر دوست خیلی از مفاهیم و قواعد فقط در کتابها نوشته شدند و من و شما حفظشون کردیم و قطعا در عمل به اینصورت که میگیم جور در نمیاد. اگه ناراحت نمیشد باید بگم بی انصافی کردید. هرچن نظرتون محترم هست . میگن کسی اگه انصاف نداشته باشه در اخرت هیچ سوالی ازش نمیپرسن دیگه.
همه این شهر اقای دیربازیان میشانسن و خودشم که اگه میگی دوستتون هست انسان وارسته و بی ادعای است. هرچند شعرش خارج ار حوزه رشته خودشون هست واقعا زیباست حداقل برای همه کاربران عزیزی که کامنت گذاشتن. شما حتی تشویق هم نکردید. البته هز اقای دیربازیانم پوزش میخام شایدم راضی نباشن ولی حرف دلم بود.

محمود مهکی در گفته :

بسیار عالی بود و با معنا مرحبا دیربازیان

ابوذر سوری در گفته :

درود بر استاد اجل و نیک محضرم جناب دیربازیان عزیز
چه زیبا غافلگیر و تکمیل مان کرده ای!
حضور با شکوه شما در عرصه ی شعر و شاعری، مبارکمان باد…

دَفترِ اَنو نِشونِ، شِعریاته می شناسم…

دیربازیان در گفته :

اساتید همکار اقایان سوری و مهکی لطف فرمودید و سپاسگزارم

رشیدی.نوراباد در گفته :

جناب شعر دوست سلام
یکی جواباتونو من دادم به حساب استاد دیربازیان نگذارید. ور ضمن جای تشویق هست که ار استا بشود چون در حیطه رشته تحصیلی خودشون نبوده و در ضمن عالی بود و اینکه چرا همه مخاطبین نظراتشون خیلی در مورد اثر دادند . چون سخنی که از دل بر آید بر دل نشیند. بنابراین گاهی وقتا چیزی رو قاعده و قانون میپذیرد و گاهی دل میپذیرد. و سلام

رشیدی. نوراباد در گفته :

سلام بر استاد دیربازیان دستتون درد نکند بسیار جالب بود .بر دل نشست
سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل
بیرون نمی توان کرد الا به روزگاران
مهرت و یادت در دل است. همین و بس

درویشی . مقیم تهران در گفته :

سلام بر استاد دیربازیان و حضور شما را در عرصه شعر و ادبیات در سایت میر ملاس به فال نیک میگیریم. خدمات اموزشی استاد در عرصه اموزش زبان انگلیسی در شهرمان قابل انکار و کتمان نیست .ایشالله در این عرصه هم از بیان شیرین شما بهرمند شویم. خدا نگهدارتون

عباسی گراوند. پایتخت در گفته :

سلام بر دوستی که بیش از چهله و پنج سال است که شما و خانوده شما رو بهتر از خودتون میشناسم ( اگر مبالغه نکرده باشم). دوستان و اقوام به خبر دادن ک سرکی به میرملاس بزنم. از دیدن عکس و شعرتون بوجد امدم. بسیار جالب و رسا بود. از قول من خدمت خانواده گرام سلام برسانید.
اِ روژ محَشَر صوریش دمیایه
حور و مونگ هَر دِک نویرون پَریایه
واقعا دمت گرم.

تا ابد شاگرد شما در گفته :

سلام استاد.بسیار خوشحال خرسند شدم.چهار سال در محضر حضرتعالی بودم و الان ترمهای اخر پزشکی رو دارم تمام میکنم. همیشه برام الگو بودی و هستی و خواهی بودو هر کجا که باشم هر چند دور ارادت همچنان باقی است. واز بیان شیوایت از شعر محشر لذت بردم . یادت همیشگی.

شاگرد استاد در گفته :

سلام استاد عزیز
شعرتون عالی ، زیبا و دلنشین بود
استاد فک نمی کردم کسی باشه به شما حسودی کنه آخه شما خیلی خوب و مهربون هستید. یادم باشه براتون اسپند دود کنم چشم حسود و کور کنم.
منتظر شاهکار های بعدی شما هستیم.

دیربازیان در گفته :

شاگرد عزیز سلام
لطف کردید من نه کاره ی هستم و نه اثر انچنانی نوشتم کس بم حسادت کنه من همان خاکم که هستم .از بذل محبت شما سپاسگزارم.

ديربازيان در گفته :

شاگرد استا دهم سلام و هم ممنونم از ابراز محبتتون. من نه مقام و منصبي دارم و نه اثر خاصي كه ديگران حسادت كنندو اگرم همچي كسي وجود داشت كسي تا به حال از حسادت جز دود سودي نبرده. و اما
ما خانه به دوشان غم سيلاب نداريم.متشكرم

منم دانشجوی استاد در گفته :

شاگرد استاد گل گفتتتتیییییییییییی. ایول

دانشگاهی در گفته :

استاد سلام. و خوانندگان عزیز به این بیت استادتوجه کنید. که فرموند در محشر:
زمین گیر بینه کَس دارَل بیکَس
نَ جوهر نَ تیخ جوی زَنگی مَس
نَ تِلیفون داین روژَل دونیایه
هَر کاری بِکِکی نوات گیریایه
بسیار جالب و زیبا و شیواو غنای ادبی و معنوی موج میزند و به یک معظل اجتماعی و فرهنگی هم اشارت دارد. دست مریزاد . بازم بنویس

مصطفی شکری در گفته :

بنده توفیق شارگردی جناب استاد دیربازیان را داشته ام
ایشان را فردی منطم و خوش اخلاق و وظیفه شناس یافتم
امید که خرم باشید…

ديربازيان در گفته :

از لطف جنابعالي ممنونم جناب آقاي شكري

محمود حسن زاده در گفته :

برادر دیربازیان اشعار لکیتان بسیار بامحتوا وزیبا بود خداقوت بده .امیدوارم خاتمه ندهید بهره ببریم من لک نیم ولی فره لکی دوس دیرم .موفق باشید.

خسروي در گفته :

سلام بر جناب آقاي ديربازيان
بخاطر بالا بودن سنم افتخار حضور در كلاس حضرت عالي رو نداشتم ولي اكثر بچه هام و نزديكان در حضور شما بودند و هميشه از فضايل اخلاقي و سخصيت ثابت و تبهر خاص شما در امر تدريس صحبت ميكردند . تا اينكه امشب شعر زيباي لكي شما رو خوندم ساده و جذاب و با محتوا بود .خوشم امد منم مثل بچه ها و شاگردانتان از بيان و قلمت خوشم امد. خدا نگهدارتون

ضروني. همكار در گفته :

سلام بر استاد عزيزم
خوشحال شدم با حضورت در ميرملاس و شعر قشنگت كه حاكي از اطلاعات ديني و ادبي شما دارد . سربلند باشيد.

دانشجوي مترجمي زبان انگليسي در گفته :

سلام استاد
من هميشه بعد از شما كه از كلاس ميرفتيد به هم كلاسيها ميگفتم اي كاش ي روزي منم مثل استاد به زبان انگليسي مسلط بشم. بيانت شيوا ست خوش خلق و با نفوذ كلام و گاها خشن كه به نظرم اونم ضروري است و ميدونيد چه وقتي و كجا روش تدريستو عوض كنيدو واين حسن بسيار زيبا ست. شعرتم مثل خودت ساده و بي ريا. منتظر ترجمه انگليسي شعر هستم كه بهره مند شوم. ي كوچلو خاطره بگم شايد بيادم بياري. بخاطر مبارك هست جلسه اول فرموديد تو كلاس من گوشياتون يا خاموش يا سايلنت باشه. من ي روز حواسم نبود گوشيم زنگ خورد وسط درس شما گفتيد “دو كلمه هم از مادر عروس بشنو و اخم كرديد گفتيد بفرما بيرون”. وقتي رفتم دوباره در كلاس برم گردونديد و فرموديد تكرار بشه من نميگم خودتتون بريد بيرون . و با عذر خواهي نشستم. هر چند بيربط بود ولي از مدير محترم سايت درخواست دارم درج كنيد.

شهرام ولیپور در گفته :

سلام به میرملاسی های عزیز
بسیار زیبا،عالی و آموزنده بود استاد.انشالله همیشه موفق و سربلند باشید
درپناه حق پایدار باشید.

ديربازيان در گفته :

استاد محترم جناب وليپور سپاسگزارم.

هادی مومنی در گفته :

با سلام خدمت استاد دیربازیان عزیز.
زبان لکی زبانی اصیل است که در این سال‌ها مورد کم توجهی قرارگرفته است. خیلی از ماها با فرزندانمان از همان ابتدا فارسی حرف می‌زنیم، غافل از اینکه چه نعمت عظیمی راداریم از کودکانمان سلب می‌کنیم. کودک متولد می‌شود و کم‌کم با کلمات وارد این جهان می‌شود زبان او جهان او را می‌سازد. زبان لکی گذشته‌ی عظیم و باستانی دارد با عواطف و ویژگی‌های خاص خودش. زبان لکی خیلی وقت‌ها در حالت عادی و روزمره هم به شعر تنه می‌زند، هم‌ زبان رزم است هم بزم. هم با آن می‌شود به مویه‌های دورودراز نزدیک شد هم سرخوشی‌ها و شادی‌های نزدیک را در آن یافت. در اهمیت زبان لکی هرچه بگویم کم گفته‌ام. به طورکلی زبان جهان ما را می‌سازد. هایدگر بزرگ‌ترین فیلسوف قرن بیستم می‌گوید “زبان خانه‌ی هستی است” ویتگنشتاین یکی دیگر از فلاسفه‌ی مهم قرن بیستم مرزهای زبان هرکسی را مرزهای جهان آن شخص می‌داند. تقریباً تمام فلاسفه‌ی معاصر در اهمیت ” زبان” نوشته‌اند و بخش وسیعی از تئوری‌هایشان را به آن اختصاص داده‌اند. به‌راستی زبان تنها پناه گاه انسان است. ما متولد می‌شویم و با زبان وارد جهان می‌شویم. از طریق زبان آداب، رسوم و به‌طورکلی فرهنگ را می‌آموزیم. ما همه‌ی این سال‌ها با پشت کردن به زبان مادری خودمان فرزندانمان را در وضعیتی دیگر قرار داده‌ایم. ما با کودکانمان به زبانی غریبه حرف می‌زنیم و از این طریق آن‌ها را در غربتی ابدی رها می‌کنیم. کودک اگر سال‌های اولیه‌ی عمرش را با زبان بومی‌اش سر کند سال‌ها بعد یعنی با شروع مدرسه می‌تواند فارسی یا هر زبان دیگری را هم یاد بگیرد؛ اما اهمیت زبان بومی به‌مراتب برای یک کودک از همه‌ی زبان‌های دیگر مهم‌تر است. این مقدمه برای این نوشته شد تا گفته باشم چقدر این زبان برایم اهمیت دارد و مهم است.
اینکه شما زبان لکی را پاس می‌دارید و در جهان آن تلاش برای آفرینش شعر دارید بسیار ستودنی است و جای دست‌مریزاد و خسته نباشید دارد. من می‌دانم که نوشتن به زبان لکی درحالی‌که ساده به نظر می‌رسد چقدر سخت و دشوار است. زبان لکی به دلیل اینکه بیشتر به شفاهی بودن گرایش دارد، متن مکتوب بسیار کم دارد و این‌یکی از سختی‌های راه است.
اما پشتوانه‌ی عظیمی از فرهنگ و سنت را می‌شود در این زبان تنفس کرد که به چند نمونه از آن‌ها شاره می‌کنم. تک‌بیت‌های لکی (شاید بشود آن‌ها را با شاهکارهای ادبیات جهان مقایسه کرد) همه‌چیز یک اثر کامل رادارند. مثل تک‌بیت‌های سبک هندی پر از شگردهای ادبی فوق‌العاده است. مور یا هوره و پیوند آن با تک‌بیت‌ها می‌تواند پشتوانه‌ی دیگری برای نویسندگان این زبان و چراغ راه باشد. مور اجرای زبان است زبانی که قطعه‌قطعه شده از هم بازشده و دوباره درهم‌تنیده شده، در آن معنای سرراست متوقف‌شده و همه‌چیز به سمت القاء حس به مخاطب گرایش دارد؛ و ازاین‌رو رویکردهای معاصر به زبان را می‌تواند در این “مورها” کشف کرد و با خوانشی دقیق آن‌ها را به زمان حال کشاند تا نوشته‌ای عمیق‌تر خلق شود.
در کنار تک‌بیت‌ها و مور و هوره، ما داستان‌ها (پاچا) ی بسیاری هم در زبان لکی داریم که می‌شود با شناخت شیوه‌ی روایت و عناصر ساختاری آن‌ها، شکل‌های تازه‌ای از نوشتن را پیش کشید و خلق کرد.
و در کل بامطالعه و دقت بر زبان گفتار شوخ لکی می‌توان شیوه‌های تازه‌ای را کشف کرد و شگردهایی را آموخت. شگردهایی که به ادبیت متن کمک می‌کنند.
حرف نهایی بنده این است که ما برای اینکه بتوانیم در زبان لکی به یک شعر واقعی دست پیدا کنیم. باید نیما یوشیج را بفهمیم. باید درک کنیم که نیما با شعر کلاسیک چه‌کاری کرد. نیما چطور متأثر از رمبو و مالارمه و بودلر (با اندک فرانسه‌ای که می‌دانست و به کمک دوستانش) انقلاب کوپرنیکی در فرهنگ و ادبیات فارسی ایجاد کرد. شعر فارسی را روی دوپایش نشاند و عینیت‌گرایی را مقابل ذهن‌گرایی انتزاعی نشاند.
ما برای اینکه بتوانیم به شعری واقعی و دقیق در زبان لکی دست پیدا کنیم، به نظرم در ابتدا باید نسبت به وزن و قافیه و بحر عروضی تردید کنیم. چراکه خیلی وقت‌ها فقط وزن و قافیه است که دارد عمل می‌کند و محتوا بسیار ضعیف و پیش‌پاافتاده و ساده است.
آیا فقط به آن چیزی که موزون و وزن و قافیه‌دار باشد باید گفت شعر؟ توانا بود هرکه دانا بود/ز دانش دل پیر برنا بود، آیا این شعر است؟ آیا فقط به خاطر اینکه موسیقی و وزن‌ دارد به‌عنوان اثر ادبی شناخته می‌شود؟
درنهایت بعد از خسته نباشید و تشکر بابت تلاش‌های استاد دیربازیان عزیز برای خلق شعر لکی می‌توان به ایشان این پیشنهاد را کرد که بادانشی که نسبت به زبان دارد و مطالعه‌ی راه و رفتار نیما و ازیک‌طرف نگاه و مطالعه‌ی ادبیات گذشته‌ی لکی که در بالا به آن اشاره شد (تک‌بیت‌ها/مور/پاچا) و از طرف دیگر مسیری که بعد از نیما در شعر فارسی ایجاد شد، تلاش‌هایش را جدی‌تر پی بگیرد تا در آینده ما شاهد آثار ماندگاری از این عزیز باشیم. باشد که چراغ شعر لکی تا همیشه به دست عزیزانی چون شما روشن بماند.

ديربازيان در گفته :

جناب آقاي هادي مومني مجددا ضمن عرض سلام، در قسمت پاسخي كه وظيفه خود دانستم به جنابعالي دادم يك پيشنهادي كه بايد به حضرتعالي ميدادم ياد رفت و ان اينكه اگر صلاح ميدانيد نه به خاطر اينكه از بنده تعريفي شده بلكه بخاطر روشن شدن افكار خوانندگان عزيزاين مطالب زيباي شما در سايت كشكان و لكنا كه شعر بنده رو درج كرده انديا كپي كنيد و يا اجازه كپي رو به بنده بدهيد. به هر صورت كه خوذ صلاح ميدانيد. سپاسگزارم.

ديربازيان در گفته :

جناب استاد مومني عزيز
از پيشنهاد و راهكار حضرتعالي خرسندم و از ارايه مطالب زيبا با ذكر مصاديق كه حاكي از مطالعه دقيقو كاوش گرانه است ممنون و سپاسگزارم و اين رهنمود ميتواند براي هر كسي كه قصد دارد به هر صورت ممكن زبان و گويش لكي را پاس بدارد راهگشاه و چراغي فروزان باشد.بازم از لطفتون ممنون

سیروس مومنی در گفته :

سلام دکترجان.خسته نباشی وخداقوت.ممنون ازمتنی که ارایه نمودی امیدوارم که ماها فرزندانمان رااززبان مادریاشان دورنکنیم وبرای اعتلای ان بکوشیم واقای دیربازیان قبل ازانکه شاعرباشدبه هم راه دیگربرادرانش معلمان خوبی هستندانشااله موفق باشند.لازم بذکراست این خانواده ورزشکاران خوبی بودندوهم اکنون فرزندان انها هم ورزشکاروهم مودب وهم تحصیلات عالیه دارند.

ديربازيان در گفته :

جناب اقاي مومني ضمن عرض سلام و ارادت
ازلطف و محبت شما سپاسگزارم و از رهنمود و مطالب جالب شما كه حاكي از مطالعه و تحقيق عميق در راستاي حفظ زبان لكي است بينهايت خوسحال شدم. بدرود استاد عزيز

دیربازیان در گفته :

جناب آقای هادی مومنی ضمن عرض اسلام و ادب.هم از لطف جنابعالی ممنونم و هم از بیان اطلاعاتون متشکر و سپاگزارم. بسیار جالب بود. استفاده کردم . سربلند باشید. ای کاش شعر دوست عزیز مطالب اقای مومنی رو بخونند. بدرود دوست عزیر

صغری ابراهیمی در گفته :

با سلام خدمت استاد مهربان.اشعارتان بسیار زیبا،نرم و دلنشین بود.در پناه حق موفق باشید.

دیربازیان در گفته :

سلام
ممنون و سپاسگزارم استاد ابراهیمی

مصطفی در گفته :

استاد عزیزYou were sublime

دیربازیان در گفته :

My dear
thanks a ot

یونس قبادی در گفته :

سلام و احسنت بر ادبیات لکی شما . هر چند حضرتعالی در زبان انگلیسی استاد هستید ولی با این شعر که به گویش لکه سروده ای با توجه به کاستیهای مختصری که دارد اما امیدوارکننده است .

ديربازيان در گفته :

جناب آقاي قبادي
سلام .ممنون و سپاسگزارم .

امین امرایی در گفته :

خیلی خوب بود با تشکر از استاد کرم دوستی بابت کتاب پژاره و راهنمایی شما

دیربازیان در گفته :

جناب اقای امرایی ممنون و سپاس

خودماني در گفته :

سلام استاد عزیزم
خیلی جالب و هیجان انگیز بود باور بفرمایید چن بار مثنوی لکی شما رو خوندم.با اون لهجه ی ک شما تو کلاس دانشگاه انگلیسی صحبت میکنید من فک میکردم اصلا لکی بلد نیستی اونم به اینصورت. واقعا خسته نباشید و بت افتخار میکنیم

محمد جواد گراوند در گفته :

سلام استاد جان خسته نباشید مثنوی شیرین جنابعالی را خواندم جالب و شیوا بود والبته مثل خودتان ملیح موفق باشید

دیربازیان در گفته :

سلام بر استاد گراوند عزیز
از بذل محبت جنابعالی سپاسگزارم.

فاطمه رضایی در گفته :

قوم لک از کهن ترین اقوام ایرانی است جناب آقای دیربازیان بخاطر اهمیت بخشیدن به این فرهنگ از شما ممنونیم ,استاد گرامی امیدوارم قلمتان همیشه سبز و توانا و اندیشه تان پربار و شکوفا باشد…
تبریک بنده را پذیرا باشید.

ديربازيان در گفته :

خانم رضايي عرض سلام و ادب دارم و ار لطف محبت شما سپاسگزارم.

همكار دانشگاهي در گفته :

استاد عزيز اقاي ديربازيان ، سلام
همانطوريكه اقي مومني عزيز بيان كردن زبات كلي پشتونه نوشتاري زيادي ندارد بجز مور و پاچ و يا خاطرات رزمي . همه بايد تلاش كنيم كه با نوشتن اثار لكي اين زبان را زنده نگه داريم تا در اين برهه زماني دستخوش فراموشي نشود . و از حضرتعالي وساير دوستاني مانند استاد كرم دوستي،ازادبخت و …. در اين راستا قلم ميزنيد تشكر مي كنيم. هر چن يا بنده بي اطلاع هستم و يا اين مثنوي كار اول شما بوده ولي خيلي قشنگ بود و با محتوا و روان. هر چند خوندن اشعاز لكي نياز به تمرين دارد و برا همه روان نيست ولي باز هم ممنون و متشكريم استاد عزيز

سلام استاد عزیز و گرامی
خوانندگان توجه کنید به این دو بیت استاد دیربازیان
هر چن روزگاران شنفتم، خونم
ای پا ا پام کرد تا گیون نکنم
ا پیشم نچی و گیر مرگ حتم
هم هامه خاور،هم از سر مسم
بسیار جالب و با مفهوم دمتون گرم. واقعا این واقعیت هست و برا هرکسی این تصور هست که فعلا قرار نیست بمیره ولی بی خبر گرفتار مرگ میشه هر چه تقلا و تلاش و دکتر و پول …. ولی باز اونای که زنده اند درس عبرت نمیگیرند که خودشون هم خواهند رفت. سپاس استهد

ز.امرایی همکار در گفته :

سلام بر استاد بزرگوار.بسیار عالی و شیوا و دلنشین.احسنت

دیربازیان در گفته :

همکار محترم . ز. امرایی . عرض سلام دارم و از محبت شما سپاسگزارم.

محمدعلی قبادی کوره خسروی در گفته :

باسلام. زیبا بود .چه زیبا سرودی .سرزمین زاگرس .پرورشگاه ذوق ها است.پاینده باشی

دیربازیان در گفته :

جناب اقای قبادی عرض سلام ا ارادت دارم و لطفتون سپاسگزارم .

امرایی. حسن در گفته :

استااد گرامی بسسسسیییار عااااالی بوووووود و افتخارررر میکنم

م. ا .طرهانی از دانشجویان ارشد مقیم اراک در گفته :

با سلام و احترام خدمت جناب دیربازیان عزیز:
به امید آثاری دیگر از شما
واقعا زیبا بود

ديربازيان در گفته :

جناب آقاي طرهاني
سلام، از لطف شما سپاسگزارمو هر گجا كه هستيد در پناه حق باشيد.

دوستدار میرملاس عزیز در گفته :

جناب اقای امین آزادبخت خسته نباشید . از درج شعر استاد . ایول بابا شاید یکی موضاعاتی بود که بیش از 1300 کاربر داشته و این همه کامنت جالب از هر قشری .
جناب استاد دیربازیان از از افراد نام اشنای شهرمون بوده و هستند و ایشالله در پناه خدا بازم خواهند بود و سالیان مدیدی است برای شهرمون زحمت کشیده و کمتر خانواده ی هست که با نام این عزیز اشنا نباشند و تدریس ایشون در زبان انگلیسی زبان زد عام و خاص است و خدا شاهد این مطالب رو بدون هیچگونه حبی بیان کردم چون اگه به این همه کامنت توجه شود نتیجه همین است که خدمت خوانندگان عرض کردم . استاد بتون افتخار میکنیم.

امید در گفته :

سلام بر استاد خوبم
سروده ی بسیار با ارزش با محتوی اخلاقی و بیانی شیرین و دلچسبت. بازم بنویس .

دانشجو جویندگان در گفته :

استاد عزیزم
همیشه نامت و تدریست در زبان انگلیسی ورد زبان و در اذهان عموم بود و حالا شعرتون قافیه را کامل بودی و کاملتر کرد. در حقیقت گل بودی و به سبزه هم اراسته شدی. در پناه خدای عز و جل.

کمالی .خرم اباد در گفته :

سلام بر اساد دیربازیان . لکی خوندن برام خیلی ساده نبکد با کمک اقوام بخاطر علاقهی ک به درس شما داشتم چن بار خوندم . بسیار پر محتوا بود و با بیانی روان . خدا بشما عزت بده .

ابراهيم ازادبخت در گفته :

باسلام،چه نیکوست اگر سروده های شعری همراه با شور و شعور و در جهت تقویت باورهای اعتقادی و اخلاقی و انقلابی سروده شود.بسیار زیبا و دلنشین بود.موفق باشید انشاءالله

ديربازيان در گفته :

جناب استاد ازادبخت
ضمن عرض و ادب و احترام از بذل محبت جنابعالي ممنونم

کمالی .خرم اباد در گفته :

سلام بر اساد دیربازیان . لکی خوندن برام خیلی ساده نبود با کمک اقوام بخاطر علاقه ی ک به درس شما داشتم چن بار خوندم . بسیار پر محتوا بود و با بیانی روان . خدا بشما عزت بده .

دانشجو نو اورام در گفته :

سلام بر استاد عزیز و خوش بیانم
واقعا شعرتون بسیار دلچسب و خوندنی بود و هم اموزنده . افرین بر تمام که در سایت میرملاس زحمت میکشند و خصوصا مدیریت سایت. همگی خسته نباشید.

عبدالهی. کوهدشت در گفته :

سلام بر اقای دیربازیان عزیزم . شعرتون از دل بر امد و بر دل نشست و قشنگ و موزون و لکی رو حرمت نهادی. بازم منتظر شعر بعدی هستیم

پيام يك دوست در گفته :

سلام بر استاد ديربازيان عزيز و دوست داشتني بخاطر بيان شيرين و شيوايشان و همچنين خسته نباشيد به اقاي امين ازادبخت مدير سايت پر مخاطب ميرملاس. خواستم در مورد اقاي ديربازيان نكته اي بگم.
همانطوذ كه مستحضريد ايشان ار افرادخوشنام و زحمتكش اين شهرستان بوده و هيچ گاه نپذيرفت كه مسوليت بگيرند .امروز در اينجا و فردا در قيامت شهادت ميدهم خودم شاهد بودم بارها بهشون پيشنهاد مديريت دادن ولي اصلا نمي پديرفت و دليلش يكي علاقه به امر اموزش زبان انگليسي و ديگري اينكه با پذيرش مسوليت وقتي كه طبق قانون برخورد كنم خيلي از دوستانمو از دست ميدم بنابراين عطاي شمارا به لقايتان بخشيدم

همکار در حال حاضر و دانش آموز سابق در گفته :

ضمن عرض سلام و خسته نباشید و قبولی طاعات و عبادات میرملاسی های عزیز خصوصا استاد زحمتکش و پربار و بااخلاق و ورزشکار و دوس داشتنی و همه چی خوب. باید بگم هرچن خوندن اشعار لکیو فقط خود شاعر میتونه قشنگ بخونه اما باید بگم عالی بود و خسته نباشین و خدا قوت

دیربازیان در گفته :

همکار عزیزم ضمن عرض سلام و ادب
از لطف شما سپاسگزارم

حورا کیخسروی_ استان مرکزی در گفته :

باادب و احترام
همکار موقرو فرزانه جناب آقای دیربازیان:
قلم سبزتان پیوسته جاری

دیربازیان در گفته :

همکار گرامی سرکار خانم کیخسروی
ضمن عرض سلام و ادب ،تبریک اینجانب را بخاطر چاپ کتاب ارزشمندتون پذیرا باشید. و از لطف و محبت شما سپاسگزارم.

حورا کیخسروی_ استان مرکزی در گفته :

از لطف عالی سپاسگزارم
پایدارباشید

ا . منصوری در گفته :

جناب استاد دیربازیان
من تا الان ندونستم که شاعر زبردستی هستی… البته شخصیت ولای شما جایگاه ویژه ای را نشان می دهد…
دسکم بگر ار ایی بناره / سر ایی بناره باخی اناره
همیشه برقرار باشید…

دیربازیان در گفته :

سلام جناب اقای منصوری
از ابراز لطف و محبت شما سپاسگزارم. و شعرتونم جالب بود . موفق باشید

شاگرد استاد در گفته :

ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد محترم و عزیز خاستم بگم استاد باریکلا.من یکی از شاگرداتون بودم تو دبیرستان فضیلت ک تونستم تو سال 81 تقریبا 90 درصد زبان بزنم ک این همش بخاطر زحمات حضرتعالی بود الانم اتفاقی شعرتونو دیدم ک واقعا عالی بود اگه یادتون باشه ک میدونم هست اون شعر oh rain.oh rain رو سر کلاس گفتین مال بچه هایه اون دوره م.واقعا با بیان شیرینت منو ب انگلیسی علاقمند کردی چون قبلش از زبان انگلیسی متنفر بودم.از آقای امین آزادبختم بخاطر زحماتشون تو سایت و درج شعر استاد اینجانهایت تشکر و قدردانی را دارم.

هم شاگردی اون دوران در گفته :

اول سلام به استاد عزیزم آقای دیربازیان و واقعا شعرتون عالی بود و همینطور هم شاگردی دوران دبیرستانیم افرین به تو که اولا زحمات استاد و بهدر ندادی و اینکه قور شناس هستی. افررررررین

گراوند . همكار در گفته :

سلام جناب ديربازيان عزيز .بسيار جالب و شيوا بود . پيروزي تيم هسته اي ايران را به خوانندگان عزيز مير ملاس تبريك ميگويم

ح.احمدي 22تيرماه94 در گفته :

سلام دوست ديرينم به شما تبريك وآرزوي توفيقات بيشتر درحوزه شعروادييات براي جنابعالي دارم خصوصا پرداختن به نگارش ادبياتي كه برگرفته از متون ديني باشدخداقوت.

ديربازيان در گفته :

دوست عزيزم جناب اقاي احمدي از لطف شما سپاسگزارم .

آرش. حسينيان در گفته :

سلام بر استاد عزيزم جناب اقاي ديربازيان
خودت گلي و هميشه هم مثل گل شكوفا ميشي . بسييييييار جالبببببب بود.

محمد.شاگردت در گفته :

اقاي ديربازيان سلام بر شم باد كيف كردم

ارجمند از دوره در گفته :

سلام
استاد گرامي و دوست عزيز جناب ديربازيان با ديدن عكس و اثر ادبي شما تحت عنوان مثنوي لكي بسيار خوشحال شدم خيلي قشنگ و با محتوا بود بابا ما كه فك ميكرديم تو همش انگليسي ميخوني. بسيار جالب و شيوا بودو اين هم كامنت .افرين بر تو دوست عزيز بت افتخار ميكنم

محمدامین در گفته :

سلام استاد واقعا جالب بود دستتون درد نکنه واقعا

غضنفری.کوهدشت در گفته :

جناب آقای دیربازیان سلام و عرض احترام دارم
شنیده های اطرافیان حاکی از خوبیها و حسن خلق و عطوفت و معربانی شماست و اینجانب بصورت گذرا با مثنوی لکی سما برخورد کردم و خواندم و چون با خواندن اشعار لکی اشنایی کامل دارم انرا شعری یافتم که حاصل بیان و تصورت شخصی خودتون بوده و از کلمات خوبی استفاده کردید در زبان لکی . خیلی خوشحال شدم از بیان شیوا و در عین سادگی جالب بود. سعی میکنم که حضوری خدمت برسم . کامیاب باشید استاد.

طولابی. همکار در گفته :

سلام بر اقای دیربازیان دوست قدیمی
خسته نباشید خیلی جالب بود. افرین بر شعر و شعورت از درک معاهیم و کلمات و روایات دینی.

گمنام در گفته :

استاد دیربازیان سلام
خدا شاهد است با خوندن شعرتون به خیلی از کارم فک کردم واقعا یک تلنگر بود برای خودم . ممنونم و بسیار خوشحال ایشالله که در قیامت مورد لطف و رحمت خدای بزرگ قرار بگیرد. و دست آقای آزادبخت مدیر سایت میر ملاس هم درد نکند .

احسنتم. عالی بود

زینب میرزازاده در گفته :

باعرض سلام وادب واحترام فراوان
دلنشین ورساست….
بسیارسپاس.

ناشناس در گفته :

همكار محترم سركار خانم ميرزاده زاده
ممنون وسپاسگزارم

ارش. کوهدشت در گفته :

سلام استاد
بسیار عاااااااااالی بود از زبان رسایی لکی در قالب شعر و همینطور زبان گویاای جنابعالی استلد گرامی

زمانی در گفته :

لکیش هم جالب نبود انگلیسیشوکجای دلم بذارم

زهرا (fazilat highschool) در گفته :

خیلیم عاااااااااااااااااااااااااااااااااااالی و محشربود

محمدی در گفته :

شعری که با انسان حرف میزند کلمه به کلمه آن معنی خاصی دارد انشالله همیشه موفق باشی منتظری اثاری دیگر شما هستیم و خواهیم ماند. بمخر اقلمته

جهاندار درویشی در گفته :

دوست عزیز جناب اقای دیربازیان سلام مثنوی زیبایت راتازه خواندم لذت بردم انصافا محتوایی عالی داردویک باور دینی را در قالب شعر لکی به زیبایی بیان کرده است .از نظر قالب هم ایرادی ندارد .ولی هر سروده ای ممکن است اشکالاتی داشته باشد که جنابعالی هم متواضعانه اشاره کرده اید.حسن این شعر شما این است که به زبان لکی امروزی است.بعضی اصرار دارند اززبان لکی قدیمی که متاثر زبان کردی اورامی است بهره ببرندواین به نظرم درست نیست چون طوری باید گفت که دیگران بفهمند مخصوصا جوانان لک زبان امروزی .دراین شیوه مثنوی شما متاثراز
مثنویهای زیبای استاد کرم دوسی است.

دیربازیان در گفته :

همکار محترم جناب اساد دروبشی
از بذل محبت و لطف حضرتعالی سپاسگزارم.

افشین روشنی شاگرد همیسشگی در گفته :

مثنوی زیبای بود به دلم نشست کاشکی یه روز مثل توباشم بزرگ وپاک تا اخحرش خوندم عالی عالی مثل خودت بیست

ديربازيان در گفته :

همكار محترم جناب اقاي روشني سپاسگزارم

دانشجوی سابق در گفته :

بسیار زیبا بود استاد عزیز. پایدار باشید

Itivand.m در گفته :

زیبا بود.

دوستی در گفته :

باسلام خدمت استادعزیزو فرزانه ام لذت بردم عالی بود کلاس درس بود برام دست
مریضات خسته نباشید.

دیربازیان در گفته :

داشجوی محترم از لطف ومحبت شما سپاسگزارم امدوارم که همیشه سالم و سربلند باشید.

سارا سوری در گفته :

با سلام خدمت استاد بزرگوار بسیار زیبا بودن اشعارتون استفاده کردیم.پایدار و مانا باشید…

ديربازيان در گفته :

خانم سوري سپاسگزارم

زهرا (fazilat highschool) در گفته :

با سلام و ادب و احترام استاد
من سعادت شاگردی شمارو دارم
از دانش اموزای چهارمتونم..
ان شالله که همیشه حالتون خوب باشه
بسیاآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآر زیبا و پر محتوا بود
احسنت
حرف نداشت……………………………….

Narjes Ghobadi در گفته :

Kheili ghashang bod ostad

Narjes Ghobadi در گفته :

باسلام خدمت استاد عزیز.واقعا قشنگ وزیباست شعرتان

ديربازيان در گفته :

سلام
خانم نرجس قبادي و زهرا
از لطف شما سپاسگزارم موفق و پيروز باشيد.

دانشجوی حقوق در گفته :

استاد عزیزم ،شعرتون بسیار زیبا و دلنشین بود .

خدا وت اصلم بر آزادیه
کارم هم بخشش هم دل شادیه

علی جان! نمری /شاد بژی

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :