- پایگاه خبری، تحلیلی میرملاس - http://www.mirmalas.com -

گزارش تصویری / اهداي ۵ هزار جلد کتاب توسط خيرين فرهنگي کشور به مردم طرهان

(1) [1]

 

 

(2) [2]

 

 

(3) [3]

 

 

(4) [4]

 

 

(5) [5]

 

 

(6) [6]

 

 

(7) [7]

 

 

(8) [8]

 

 

(9) [9]

 

 

(10) [10]

 

 

(11) [11]

 

 

(12) [12]

 

 

(14) [13]

 

 

(15) [14]

 

 

(16) [15]

 

 

(17) [16]

 

 

(18) [17]

 

 

(19) [18]

 

 

(20) [19]

 

 

(21) [20]

 

 

(22) [21]

 

 

(23) [22]

 

 

(24) [23]

 

 

(25) [24]

 

 

(26) [25]

 

 

(27) [26]

 

 

(28) [27]

 

 

(29) [28]

 

 

(30) [29]

 

 

(31) [30]

 

 

(32) [31]

 

 

(33) [32]

 

 

 

(34) [33]

 

عکاس : امین آزادبخت/ میرملاس