کد خبر : 99616
تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۴
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 262 بازدید

لزوم کاهش تعداد مناطق آموزش و پرورش در استان ها

خیراله خیرایی*/ میرملاس: تعددمناطق آموزش وپرورش دربسیاری از استانها ازموانع جدی بهره وری نیروی انسانی می باشد. مسائل مرتبط باکنترل جمعیت ومهاجرت موجب شده است که تعداددانش آموزان دربسیاری ازمناطق وشهرستان های آموزش وپرورش استانها کاهش یافته وتعدادزیادی ازمعلمان عملاساعاتی برای تدریس نداشته ومازادمحسوب شوندازطرفی قوانین اداری موجوددرآموزش وپرورش امکان جابجایی معلمان ازیک منطقه به […]

خیراله خیرایی*/ میرملاس:

تعددمناطق آموزش وپرورش دربسیاری از استانها ازموانع جدی بهره وری نیروی انسانی می باشد. مسائل مرتبط باکنترل جمعیت ومهاجرت موجب شده است که تعداددانش آموزان دربسیاری ازمناطق وشهرستان های آموزش وپرورش استانها کاهش یافته وتعدادزیادی ازمعلمان عملاساعاتی برای تدریس نداشته ومازادمحسوب شوندازطرفی قوانین اداری موجوددرآموزش وپرورش امکان جابجایی معلمان ازیک منطقه به منطقه دیگررااختیاری می دانداین امرموجب می شوددرمناطق همجوارعدم تعادل نیروی انسانی بوجودبیایدودربعضی مناطق کمبودنیروی انسانی ودردیگر مناطق مازادنیروی انسانی وجودداشته باشدهمین امرهزینه های متعددی رابرای آموزش وپرورش به همراه خواهدداشت ازقبیل هزینه حق التدریس برای مناطقی که باکمبودنیرومواجه هستند وهزینه کاهش انگیزه شغلی درمناطقی که مازادنیروی انسانی دارندبرای حل این مشکل وافزایش بهره وری نیروی انسانی وهمچنین ارتقاکیفیت آموزشی می بایست تمام استانهامطالعات جدی جهت کاهش تعدادمناطق وشهرستان های آموزش وپرورش راانجام داده ونسبت به ساماندهی بهینه تعدامناطق آموزش وپرورش اقدام نمایندلازم به توضیح است بیش از ۹۷درصدبودجه آموزش وپرورش هزینه نیروی انسانی می شود وصرفه جویی درهزینه های پرسنلی به منظورتوسعه کیفی فرایندیاددهی ویادگیری وبرنامه های رفاهی فرهنگیان امری ضروری است وباتوجه به تنگناهای مالی لازم است این راهکاردرسطح وزارت وادارت کل موردتوجه قرارگیرد.

*مدرس دانشگاه فرهنگیان خرم آباد

درج شده توسط : مدیریت خبر میرملاس

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :