با پایبندی به قانون و تدبیر به بد اخلاقی های انتخاباتی پایان دهیم

با پایبندی به قانون و تدبیر به بد اخلاقی های انتخاباتی پایان دهیم

  پیرمحمد نوریانی / میرملاس :  جهانی که امروزه در آن زندگی می کنیم و خواسته یا نخواسته ادامه می دهیم ، با تمام پیچدگی ها و کثرت عناصر چنان با سرعت شگفت انگیز ی در حال تغییر و تکوین است، که انسان به عنوان اشرف مخلوقات با تمام قدرت تخیل ، تصور و تجسم […]