تصاویر همایش بزرگ حامیان دکتر محمد بیرانواندی در روز آخر تبلیغات در خرم آباد

تصاویر همایش بزرگ حامیان دکتر محمد بیرانواندی در روز آخر تبلیغات در خرم آباد