دل نوشته ای در غربت برای سرزمین پدری

دل نوشته ای در غربت برای سرزمین پدری

غزل عباسی / میرملاس :  به تصاوير بالا دقت كنيد.فقط چند لحظه… كنارهم بودن ستادها آن هم با فاصله ي چند قدمي از هم!!! اين تصاوير مربوط به همين مرزو بوم و هموطناني در همين خطه در شمال کشور مي باشد. اين تصاوير آرام و بي دغدغه بازگوي شرايطي است كه من و تمام همشهرياي […]