گزارش تصویری / حمایت یاران دکتر کرم یاری از محمدی آزادبخت

گزارش تصویری / حمایت یاران دکتر کرم یاری از محمدی آزادبخت

                       عکاس : حمید آدمی