«ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی» و «بحران تامین آب» در صدر مسائل اصلی پیش روی ایران

«ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی» و «بحران تامین آب» در صدر مسائل اصلی پیش روی ایران

مصطفی شکری/ میرملاس: مسائل اصلی و سناریوهای پیش روی ایران در سال آینده با انجام پژوهش «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۶» مشخص شدند. بر این اساس، سه مسئله «ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی»، «بحران تامین آب» و «بیکاری» در صدر مسائل اصلی و سناریوهای پیش روی ایران در سال ۱۳۹۶ قرار گرفته اند. در این پژوهش که از […]