ابطال آرزوهای یک شهر!

ابطال آرزوهای یک شهر!

سینا قلندری/ میرملاس: شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار مهربانی کی سرآمد، شهریاران را چه شد؟ راست است که حافظ حافظه ملت ماست. انگار دردهای روزگارِ حافظ راه به امروز کشیده اند و هنوز نوشدارویی نیافته ایم تا بر این دردهای بی درمان مرهم بگذاریم. حکایت گرفتاری چغابل را بارها و بارها، گفته […]