دولت صرفاً باید «نقش نظارتی» و «تسهیل کننده » در «مسکن سازی» داشته باشد نه «مجری گری»!

دولت صرفاً باید «نقش نظارتی» و «تسهیل کننده » در «مسکن سازی» داشته باشد نه «مجری گری»!

  مصطفی شکری*/ میرملاس: مسکن مهر عنوان طرحی بود در دولت های نهم و دهم برای خانه‌دار کردن قشرهای کم درآمد که طبق آن دولت با واگذاری زمین رایگان سعی داشت خانه سازی را تشویق کند. این طرح پس از افزایش شدید بهای مسکن در ایران شروع شد. با توجه به کمبود و محدودیت منابع […]