احیای صنایع غذایی گهر دورود مصداق عینی اقتصاد مقاومتی است

احیای صنایع غذایی گهر دورود مصداق عینی اقتصاد مقاومتی است

استاندار لرستان گفت: احیای صنایع غذایی گهر دورود مصداق عینی اقتصاد مقاومتی است.