کنایه سنگین «اصلانی» به «خادمی»: همگان شاهدیم که اراده ای غیر از دولت، در عزل و نصب مدیران اثرگذار است! / با دستور تلفنی «خادمی»، صحنه خدمت رسانی را ترک می کنم

کنایه سنگین «اصلانی» به «خادمی»: همگان شاهدیم که اراده ای غیر از دولت، در عزل و نصب مدیران اثرگذار است! / با دستور تلفنی «خادمی»، صحنه خدمت رسانی را ترک می کنم

قال رب اشرح لی صدری *ویسرلی امری *واحلل عقده من لسانی *یفقهوا قولی *واجعل لی وزیرا من اهلی *هارون اخی *واشدد به ازری *واشرکه فی امری *کی نسجک کثیرا *ونذکرک کثیرا *انک کنت بنا بصیرا *قال اوتیت سئولک یا موسی * (سوره طه ،۲۵تا ۳۶) “پروردگارا! پس شرح صدرم عطا فرما که از جفا و […]