کد خبر : 403
تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ - ۲۲:۱۱
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 494 بازدید

پشت خط انتخابات 2

پشت خط انتخابات 2 حشمت اله آزادبخت: چهارسال دیگرمثل باد در برف وبوران رکود گذشت.چهارسرسال دیگرنیزگذشت،درنقطه چینی ازیکدستی.بی آن که ماشین پیشرفتی برشانه ی بِناری بگذرد وره آوردی ازپیچ سرازیری اش فروغلتد.وباز شهری که سینه ی صاف خیابان هایش رابرای چسباندن عکس هاجلوداده ودهان کج میدان هایش راآماده کرده تا بلندگوی دادوفریاد تبلیغات نامزدهاشود.چهارسال گذشت […]

پشت خط انتخابات 2

حشمت اله آزادبخت:

چهارسال دیگرمثل باد در برف وبوران رکود گذشت.چهارسرسال دیگرنیزگذشت،درنقطه چینی ازیکدستی.بی آن که ماشین پیشرفتی برشانه ی بِناری
بگذرد وره آوردی ازپیچ سرازیری اش فروغلتد.وباز شهری که سینه ی صاف خیابان هایش رابرای چسباندن عکس هاجلوداده ودهان کج میدان هایش راآماده
کرده تا بلندگوی دادوفریاد تبلیغات نامزدهاشود.چهارسال گذشت بی آن که تب هواری ازپس کوچه های بی کاری اش گریه ی ابرمسوولیتی راتحریک کند.
واینک شهرآماده است تاپچ پچ های انتخاباتی اش رابه هیاهوی داغ دیگری تبدیل کند.هرچندتلاش هایی صورت گرفته امامیوه ی نتیجه ای هنوزبرشاخه های
خشک انتظارننشسته است…اماخداراشکرکه آگاهی سیاسی مردمش تکان محکمی خورده است به طوری که قلعه ی پوسیده ی حس انتخاب قبیله ای وتعصبی وجناحی و…درذهنشان فروریخته است.به ویژه درذهن قشرجوان که نسبت به سال های پیش ، هم پای رسانه ها قدکشیده است.دیگرازپاره کردن عکس هاوقهرهای خانوادگی وانتخاب های تحمیلی وشلیک های شبانه بردرودیواربرادر خبری نیست واین نشان ازهمین آگاهی سیاسی ورفتاری ست…وامیدمی روداین دورازانتخابات مجلس به دورازجنجال های الکی و…باشیم. نامزدانتخاباتی بایددراین دوره حساب های خودش راجمع وتفریق کندوکسی که دندان پیروزی اش راتیزکرده بایدبداندکه این دوره بادوره های پیش فرق میکند.دیگرنمی توان تاغروب فاتحه خوانی های تلگرافی یک شهرراکنترات کرد.شایداین شیوه هنوزدررگ ذهنییت نسل دیروزماجریان داردامادزبان ذهن جوان،چیزدیگری می گوید.بانگاهی که فاتحه خوانی هاووعده های آسمانی بی ریشه و…را لعنت می فرستد. نامزدهای این دوره نبایدبادل خوش کردن به چندکلاه سفیدازتفکرجوان هایی غافل شوندکه زیربارانتخاب های تحمیلی ،کمراندیشه خم نمی کنند.جوان هایی که باوجودنبود فضای کار،پیراهن پاکی ونجابت خودراآلوده نمی کنندامازیربوران تبعیض ونامسوولیتی وخودخواهی ،انگشت معیشتشان واستعدادشان یخ بسته است امابازهم نسبت به سرنوشت خودشان بی تکان نمی مانندوعقربه های نازک تفکرشان ازکارنیفتاده است.زیرپوتین بی کاری له شده اند امادرکشان روزبه روزعمیق ترنفس می کشد.هردوره نماینده ای آمدوتیغ برگلوی دلخوشی شان کشیدورفت امادراین هجوم بیهوده ی مغولانه مذهب غیرتشان ازدست نرفت وامروزمی بینیم که جلوترازرسانه هاحرف می زنند.
جوان امروزی که به این نقطه ازجهان بینی رسیده ممکن نیست دست به انتخاب قبیله بزندومحال است پای جعبه ی انتخابات به سینه ی هم سن خودچاقوبکشد.ومحال است شناسنامه اش راباوایتکس نادانی وفریب چندبارپاک کندتاتنها،شکم گنده ی بی دهانی رابه مجلس بفرستد.
پس جناب نامزدآقا!دهان دروغ ها ووعده های بی اساس راببندوکت وشلوارکزکرده ی فاتحه ات راازتن بکن ودندان قبیله ات رابکش وروی فامیل هایت خط بکش وتامی توانی روی اندیشه ی جوان هاکارکن وحقه ی پرازپوچت راپاره کن وجزدرجاده ی راست گویی قدم نگذارکه مردم زیرزبان دروغ رادیگرسست کرده
اندوآینه کاشته اند.مردومردانه بامردم حرف بزن که میدان های کارگری این شهرواین استان دیگرازدروغ بالامی آورندوگوش های این پس کوچه های دودی
دیگرتاب شنیدن دیوارصوتی اش رامچاله کرده اند.اگرقسمت شدوساک سفربستی،نگاهت راازعزل ونصب هاخالی کن وبرکارمسوولان وفرماندارانت نظارت
بگذارومردمت رابه امان چندنفرکه برگزیده ای وجاگذاشته ای رهانکن ودردبی کاری وبی نانی وبی نایی این همه تحصیل کرده وجوان امان ازخواب راحتت
ببرد.اجازه ی دخالت درکارنمایندگی رابرخانواده ات سدکن وحتامشورت باآن هاراگناهی سخت بدان ونگذارازموقعیت توبالابروندکه باقانون اسلام وانسانیت
به یک جونمی رود.اماقبل ازپاگذاشتن برپله های مجلست نهج البلاغه ی مولای انسان هارایک دوربادل بخوان.وحالا که گشتن درروستاهاوخانه خانه ی شهرامان اززندگی ات بریده است وفکرجمع کردن قطره های رای، لحظه هایت رارنج می دهد،باسادگی ویک رنگی دل هابازی نکن وفراموش نکن فرداقراراست ازپله ی شانه های این مردم بالابروی برصندلی داغت بنشینی..
اما کاش کوهدشت کوچک روزی آن قدرابهتش بزرگ می شد که هرکسی جرات نام نویسی انتخاباتش راپیدانمی کرد وای کاش مردم این شهرروزی بامشارکت وفهم اجتماعی همه جانبه آن قدربزرگ می شدندکه هیچ مسوولی اجازه ی سهل انگاری وچرت بی خیالی وندانم کاری را به پلک هایش نمی داد وهیچ نماینده ای پس ازپاگذاشتن برشانه های مردمش ورسیدن به ساختمان خوش رنگ خیابان بهارستان،اجازه ی لم دادن برکرسی گرم ونرم بی خیالی به ذهنش خطورنمی کرد….کاش!!

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

کوهدشتی دور از وطن در گفته :

لطفا کمی تعارف را کنار گذاشته و در این مدت باقیمانده تا انتخابات با طرح سوالات مهم کاندیداها را به چالش بکشید و از آنها جوابگویی در مورد برنامه ها و کارنامه کاریشان را طلب نمایید.
با سپاس فراوان

[پاسخ]

یار پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۲ بهمن , ۱۳۹۰ ۰۱:۱۳:

بابا با کلاس ، تهران هستی جو گرفتت ها………….
اینجا کوهدشته، سرزمین بیمنطقی ها ، دیار امامی ها( پدر اشتغال کوهدشت) دیار قبادی ها(پدر توسعه کوهدشت) …………..

[پاسخ]

خانم م.الف در گفته :

آقای آزادبخت
نویسنده محترم
من مطالب انتخاباتی شما را خوانده ام ولی از گرایش سیاسی شما اطلاعی ندارم .
درست است که دغدغه مردم و اجتماع دارید که صد البته متین و بجاست. اما این را بدانید که هیچ خواننده ای با خواندن این مطالب نمی تواند بیطرفی شما را بپذیرد که مطمئنا امریست عادی و نیازی به توضیح ندارد.چرا که هرکس آزاد است به کاندید دلخواه خود رای دهد.
برادرم:
در این نوشته ها پیکان انتقادات شما به سمت کاندیدایی ست که به مردم سرکشی کرده و با آنها دیدار می کند که ظاهرا دلیل آنهم چه فاتحه خوانی باشد و … مهم نیست. بنظرم یک نکته در نوشته شما مغفول مانده..از دیدگاه شما کف مطالبات مردم این شهر چیست؟؟
به عنوان مثال آیا خود شما معتقد نیستید که نماینده فعلی شهر که به زعم و گفته خود و تبلیغات پرشور و تا حدی مبالغه آمیز طرفدارانش چندین کار عمرانی برای شهر انجام داده از جمله طرح سد معشوره و….. به علت نارضایتی همین مردم از روابط عمومی ایشان و عدم حضور مستمر در مراسمات فاتحه خوانی و عیادت بیماران و… در پایین ترین سطح محبوبیت قرار دارد؟؟ به نظر شما این وظیفه مردم یک اجتماع نیست که با ارتقا سطح آگاهی خود و مشق نمودن الفبای دموکراسی نوع وکیفیت مطالبات خود را بهبود بخشیده و به رای و نظر خویش اعتباری صد چندان ببخشند؟؟ آیا شما در این شهر به کسانی که به خاطر فراموش شدن فاتحه خوانی امواتشان گرایش سیاسی خود را تغییر داده اند برخورد نکرده اید؟
نگارنده بر این عقیده است که رسالت آگاهان اجتماع ٰنه تنها انتقاد در جهت بهبودی اوضاع بلکه بررسی و در نظر داشتن تمامی جوانب یک موضوع است و نه صرفا متهم کردن یک طرف ماجرا.
در اینکه شهر ما هنوز دغدغه فاتحه خوانی و….دارد مشکل ماست و نه مشکل نماینده و یا کاندیدایی که راه ارتباط و همدلی و یا به گفته شما جلب رای مردمش را در این روش میبیند.
امیدوارم شهر ما روزهای پر امیدی را پیش رو داشته باشد.

[پاسخ]

حشمت اله آزادبخت در گفته :

خانم م.الف عزیز.ضمن سپاس ازدقت نظر و ریزبینی شما.اگرخوب توجه کرده باشیدقصد بنده ازنوشتن این مطلب آگاه کردن مردم است که به این سمت وسو بروند و فاتحه خوانی هاو…راملاک قرارندهند وگرنه خودم می دانم که مردم ما هنوز به این نقطه نرسیده اند وامیدوارم برسند.البته رسانه ها تاثیربسزایی گذاشته اند و ذهن مردم به خصوص جوان ها آماده ی رسیدن به نقطه ای ازآگاهی اجتماعی وسیاسی ست ومن وظیفه ی قلم دانسته ام که گوشزد کرده وراه نشان دهم و به بیانی دیگر یادآوری کنم…گرچه روی سخن بیشتربانامزدهاست…بازهم سپاس.

[پاسخ]

خانم م.الف پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۲ بهمن , ۱۳۹۰ ۱۵:۲۸:

از سعه صدر و بزرگ منشی شما سپاسگذارم.

[پاسخ]

درودبرآقای آزادبخت.درودبرقلمش

[پاسخ]

میرزایی نیا در گفته :

لذت بردم.خیلی بجانوشته بود.دمت گرم وسرت خوش باد.

[پاسخ]

روشنفکری شما قابل تحسین است .گوش هایشان خوب میشنود و چشمانشان خوب می بیند اما به صورت موقت . گفتن حقیقت ها و روشن نمودن نا گفته ها ی شهر از قلم شما بسیار شیرین گرچه برای مورد خطاب شما تلخ و نا امید کننده است.
از شما خواستارم که راجع به موضوعی که در ادامه برایتان مینویسم نیز مطلبی را با قلم شیوایتان بنویسید
(چرا اکثر مردم با اینکه از سابقه مسئولیتی کاندیا کاملا مطلع هستند و میدانند که در صورت انتخاب شدن به عنوان نماینده این دوره از انتخابات باز همان نماینده بی کفایت و نا لایق خواهند بود، باز خودشان را درگیر تبلیغات کاندیدا و دعوت بازی میکنندو دنباله روی کوچه به کوچه کاندیدا میشوند)

[پاسخ]

کوهدشتی مقیم تهران در گفته :

آقای آزادبخت سلام .از اینکه فرصتی پیش آمد دوباره دلنوشته های شمارا بخوانم خوشحالم با احترام به دیدگاه همه دوستان نظر بنده اینست کوهدشت نماینده ای میخواهد هم فاتحه خوان وهم پیگیر امور اشتغال وتوسعه ودر ارتباط با مردم قبل وبعدازانتخابات مستمر باشد نه اینکه فقط برای جمع کردن آرا در خانه های مردم رابزند قطعا استفاده از حداکثر پتانسیل نیروی انسانی(مهمترین شاخص توسعه)در موفقیت نماینده وپیشرفت شهرستان بیشترین تاثیر رادارد . درضمن درسته از دیارمان دوریم ولی با شادیهایتان شاد وبا ناراحتیهایتان غمگین میشویم . به امید بارش رحمت الهی و شادی دل همشهریان عزیز

[پاسخ]

سرگیس!! در گفته :

خانم م الف باسلام
مطالبی که شمافرموده ایدکاملن درست است.اماشمابفرماییدآیازمان آن فرانرسیده است که مردم این دیارکمی به توسعه وآبادانی بیاندیشندومنافع جامعه رافدای منافع شخصی خودننمایند؟ آیادیگرزمان آن فرانرسیده که جوانان تحصیلکرده واردعرصه تصمیم گیری شوندوبابرگزاری جلسات پرسش وپاسخ واحضارکاندیداهاازآنهادرخواست ارائه برنامه نمایندوعملکردآنهارابه چالش بکشند؟آیاما بایدهمچنان منتظربمانیم تاببینیم طایفه ماچه تصمیمی می گیردوچه کسی راازنظرسببی ونسبی به خودنزدیکترمی داندتاماهم جملگی کورکورانه دنباله روآنهاشویم؟!واقعن ضمن احترام خاصی که برای همه ی طوایف وبزرگان آنهاقایلم شرم دارم ازاین که اخبارانتخاباتی کوهدشت رابا این همه نخبه وتحصیلکرده که جوانان ودانشجویان آن درتمام دانشگاههای ایران مایه ی افتخاراندوسربلندی رادرقالب قبیله گرایی وظایفه بازی می بینم!!بیاییدوبیاییم بافراخوانی تمام جوانان وتحصیلکرده هااقدام به برپایی جلسات متعددی برای تمام کاندیداهانماییم تابدین صورت نقطه نظرات آنهارابشنویم وازمیان آنها بهترین راانتخاب نماییم!!!!!!!!!! به امیدروزی که همه بدورازتعصبات کورکورانه قومی قبیله ای سرنوشت خودوکوهدشت عزیزرارقم بزنیم. پایارباشید

[پاسخ]

خانم م.الف در گفته :

از پاسخ همه دوستان و حسن نیتشان سپاسگذارم.
اگر دوستان با دقت بیشتری مطلب را مطالعه فرمونده بودند..متوجه میشدند که دقیقا منظور من هم همین نکته بوده که این مردم هستند که باید یک نماینده را به پاسخگو بودن، متعهد بودن و خدمتگزار بودن مقید نمایند.
مردم باید افق اندیشه ها را وسعت بخشیده و توجه و توقعات خود را از حضور در مراسمات فاتحه خوانی به تلاش در جهت آبادانی و توسعه شهر و ارتقا کیفیت زندگی خود معطوف نمایند.
بقیه ماجرا را که دوستان بسیار بلیغ تر و شیوا تر از بنده در اینجا آورده اند.
برای همگان آرزوی سرافرازی دارم.

[پاسخ]

سلام به همه
واقعا شما به این میگید انتخاب؟؟آیا بهتر نیست نوشته ای در باب معنا و مفهوم واقعی انتخاب داشته باشید وآنگاه روشهای انتخاب درست وآگاهانه را بیاموزید؟

[پاسخ]

بهروز پ در گفته :

بنده شاید بیش از بیست بار است که از این سایت دیدن میکنم واکثر نظرات دوستان را خانده ام بیشتر انها سخنانی بودند بر اساس فکر نه ذکر اما تنها مطلبی که به نظرم بیشتر بر جنبه ذکر تاکید داشت سخن خانم م الف بود ونیز بسیار خوشحال شدم که هنوز هستند انسانهای اهل ذکر نظر شما خانم محترمه مثل شعر فردوسیست در حماسه بسیار عالی بود منصور باشید

[پاسخ]

کیوان در گفته :

آفرین بردوست فرهیخته ام حشمت جان آزادبخت.من همیشه ازنوشته هایت لذت می برم.درودبرشیوه ی قلمت.درود.

[پاسخ]

صادق(فرهنگی) در گفته :

آقای آزادبخت عزیزوخانم م.الف نوشته های شمابسیاردوست داشتنی است امااین مشکلات سیاسی که متاسفانه گریبانگیرمردم وشهرمان است و سالهاست ادامه داردوبدبختانه به صورت فرهنگ درامده وحتی خیلی ازمشکلات دیگرازنظربنده حقیرفقط یک دلیل داردوآن هم بن بست جغرافیایی است دلیلش هم آن است که همه شهرهای توسعه یافته اگردقت کنید یابندرهستند یادرسر راههای مهم ویا خودمرکز وپایتختند…؟؟؟؟؟

[پاسخ]

روستایی در گفته :

صادق جان! باسلام. فکرمی کنیداین فرهنگ راچه کسانی دراین شهرنهادینه نموده اند؟ مردم بایدازدست این مشکلات که گریبانگیرشان شده است یقه چه کسانی رابفشارند؟باعرض پوزش ازمحضرهمه ی فرهنگیان فرهیخته من معتقدم تمام این مشکلات که گریبانگیر مردم فهیم کوهدشت شده است ازجانب مافرهنگیان است وبس!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[پاسخ]

سلام آقای آزادبخت
چند سوال مهم در گفته های شما هست خواهش میکنم جواب بدید
1) آیا عملکرد چهار سال گذشته تفاوتی با سالهای قبل نداشته است؟
2) آیا فرماندار بومی نسبت به سایر فرماندارها عملکرد مناسبتری نداشته؟
3) آیا طرز تفکر جوانان حاصل پیشرفت سطح روشن بینی و تفکر در آنها ست؟
4) آیا وعده های توسعه شهری در باب بیکاری و اشتغال باز هم دروغ است؟

[پاسخ]

یونس ک در گفته :

با سلام
آقای آزادبخت نویسنده و شاعر اهل قلم شهرم

ابتدا می خوام از فرهنگ بگم :به قول آقا یا خانم روستایی آیا مگه این نیست که وقتی کودکی بیش نیستیم وقتی پای در عرصه ی علم می گزاریم وقتی با شور و اشتیاق وارد مدرسه می شویم(دوران ابتدایی)مگه این نیست که معاون و معلم با بی احترامی برای ساکت کردن بچه ای که تا دیروز بند کفش خود را نبسته اقدام می کند ایا نمی شه بازبانی خوش رفتار کنند مگه بجه در این دوران شخصیت پذیر بار نمی آید.البته الحمد الله الان بهتر شده ولی ما نسل سومی(دهه سوم)چی؟

بنده به عنوان دانشجوی این شهر وقتی به خاطر سیاسی شدن نمی تونم پای صحبت یکی از کاندیدا بشینم چون میگن فلانی با اینه …بعدا میگن آقا بصیرت داشته باشید خوب وقتی من نمی تونم در مجلس دو تا از کاندیدا حضور داشته باشم و پای صحبت هاشون بشینم ببینم واقعا رای که می خوام بدم درسته یا نه چطور می تونم انتخابی مناسب داشته باشم….؟؟؟
اگه میشه جواب این جانب را بفرمایید.

در آخر هم از مطلبتون که در اختیار عموم گذاشتد سپاس گذارم…

[پاسخ]

داریوش در گفته :

باسلام خدمت شما عزیزان یه سوال خارج از گود داشتم و آن اینکه اگر سایت یا وبلاگ مهمتری از مردم لرستان در هر زمینه ای سراغ دارید در پاسخ همین سوال درج فرمائید

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :